НПАОП 92.0-1.03-13Правила охорони праці для працівників бібліотекМіністерство надзвичайних ситуацій України


НАКАЗ

12.12.2012 м. Київ

№1398

Держгірпромнагляд України

Зареєстровано в Міністерстві

Включено до Державного реєстру

юстиції України

нормативно-правових актів з питань охорони праці

“03 ” січня 2013 р.

“ 13 ” лютого 2013 р. за № 523

за № 41/22573

НПАОП 92.0-1.03-13

Про затвердження Правил охорони праці для працівників бібліотек

Відповідно до статті 28 Закону України «Про охорону праці», підпункту 41 пункту 4 Положення про Міністерство надзвичайних ситуацій України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 402,

НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити Правила охорони праці для працівників бібліотек (далі - Правила), що додаються.

 2. З набранням чинності цими Правилами вважати такими, що не застосовуються на території України, Правила техніки безпеки в бібліотеках,

затверджені наказом Мінкультури СРСР від 01 вересня 1975 року (НПАОП 92.51-1.01-75).

 1. Державній службі гірничого нагляду та промислової безпеки України (Хохотва О.І.) у встановленому порядку:

  1. Забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

  2. Внести наказ до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці.

 2. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України Хохотву О.І.

В.Сиротін


уЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МНС України

12 грудня 2012 року № 1398

Держгірпромнагляд України

Включено до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охорони праці

“ 13 ” лютого 2013 р. за № 523

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

“03 ” січня 2013 р.

за № 41/22573

НПАОП 92.0-1.03-13

ПРАВИЛА

ОХОРОНИ ПРАЦІ ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ БІБЛІОТЕК

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Ці Правила поширюються на бібліотеки незалежно від форм власності та відомчого підпорядкування.

 2. Ці Правила встановлюють вимоги безпеки, спрямовані на збереження життя, здоров’я і працездатності працівників бібліотек.

 3. Вимоги цих Правил є обов’язковими для роботодавців і працівників бібліотек.

 1. Визначення термінів

 1. В цих Правилах терміни вживаються в значеннях, наведених у Законі України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» .

 2. Інші терміни вживаються в таких значеннях:

бібліотечні засоби транспортування - спеціалізовані засоби переміщення одиниць бібліотечного фонду, що використовуються в бібліотеках (транспортери, вертикальні та підвісні контейнери, пересувні візки тощо);

каталог - систематизований перелік документів бібліотечного фонду із зазначенням місць їх зберігання, що ведеться на паперових картках або в електронній формі;

книгосховище (фондосховище) - спеціально облаштоване приміщення для розміщення і зберігання документів бібліотечного фонду (книг, журналів, рукописів тощо);

стелаж - конструкція (пристрій) для зберігання книжок та інших матеріальних цінностей;

читальний зал - спеціально облаштоване приміщення, обладнане робочими столами для користувачів і призначене для роботи користувачів з документами бібліотечного фонду.

 1. Основні вимоги з охорони праці

 1. Відповідно до вимог Типового положення про службу охоронипраці , затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 15 листопада 2004 року № 255, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 грудня 2004 року за № 1526/10125 (НПАОП

 1. 00-4.21-04), в бібліотеках створюється служба охорони праці або призначається відповідальна особа з питань охорони праці.

 1. Навчання і перевірку знань працівників бібліотек з питань охорони праці проводять відповідно до вимог Типового положення про порядокпроведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці , затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26 січня 2005 року № 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2005 року за № 231/10511 (НПАОП 0.00-4.12-05).

 2. Розробку і затвердження інструкцій, положень про охорону праці, що діють у межах установи й установлюють правила виконання робіт і поведінки працівників на території бібліотек, у приміщеннях та на робочих місцях, здійснюють відповідно до вимог Положення про розробку інструкцій зохорони праці , затвердженого наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 29 січня 1998 року № 9, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 квітня 1998 року за № 226/2666 (НПАОП 0.00-4.15-98), та Порядку опрацювання і затвердженнявласником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві , затвердженого наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 21 грудня 1993 року № 132, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 лютого 1994 року за № 20/229 (НПАОП 0.00-6.03-93).

 3. Розслідування та облік нещасних випадків, професійних

захворювань і аварій на виробництві здійснюють відповідно до постанови

Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року № 1232 «Деякі питання розслідування та обліку нещасних випадків, професійних

захворювань і аварій на виробництві”.

 1. Працівники бібліотек безоплатно забезпечуються спеціальним одягом відповідно до вимог Положення про порядок забезпечення працівниківспеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами

індивідуального захисту , затвердженого наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 24 березня 2008 року № 53, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 травня 2008 року за № 446/15137 (НПАОП 0.00-4.01-08).

 1. Проведення медичних оглядів працівників бібліотек здійснюється відповідно до вимог Порядку проведення медичних оглядів працівниківпевних категорій , затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21 травня 2007 року № 246, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 липня 2007 року за № 846/14113.

 1. Загальні вимоги безпеки

 1. Вимоги безпечного використання територій, будівель, споруд та інженерних мереж бібліотек

  1. Забезпечення надійності й безпечної експлуатації виробничих будівель, споруд та інженерних мереж бібліотек здійснюється відповідно до Положення про безпечну та надійну експлуатацію виробничих будівель іспоруд , затвердженого наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України і Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 27 листопада 1997 року № 32/288, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 липня 1998 року за № 424/2864 (НПАОП 45.2-4.01-98);

Правил обстежень, оцінки технічного стану та паспортизації виробничихбудівель і споруд , затверджених наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України і Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 27 листопада 1997 року № 32/288, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 06 липня 1998 року за № 423/2863.

  1. Забезпечення пожежної безпеки у бібліотеках здійснюється відповідно до вимог Правил пожежної безпеки в Україні , затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій від 19 жовтня 2004 року № 126, зареєстрованих у Міністерстві юстиціії України 04 листопада 2004 року за № 1410/10009 (далі - НАПБ А.01.001-2004).

  2. Територію господарського подвір'я бібліотек утримують відповідно до вимог Державних санітарних норм та правил утримання територійнаселених місць , затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 17 березня 2011 року № 145, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 квітня 2011 року за № 457/19195.

  3. Приміщення бібліотек повинні відповідати проектній документації, затвердженій в установленому порядку.

 1. Протипожежні вимоги

  1. Приміщення бібліотек укомплектовується справними та перевіреними засобами пожежогасіння відповідно до вимог Типових нормналежності вогнегасників , затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 02 квітня 2004 року № 151, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 29 квітня 2004 року за № 554/9153 (НАПБ Б.3.001-2004).

  2. Засоби пожежогасіння розміщують біля входів, у вестибюлях, у коридорах, проходах та інших доступних місцях.

  3. У бібліотеках розробляються схеми евакуації користувачів і працівників, а також план заходів та дій адміністрації та працівників на випадок винекнення пожежі.

 2. Вимоги безпечної експлуатації систем освітлення та електрообладнання

  1. Експлуатацію ліній електромереж та електроустановок здійснюють відповідно до вимог Правил безпечної експлуатації електроустановокспоживачів , затверджених наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 09 січня 1998 року № 4, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10 лютого 1998 року за № 93/2533 (далі - НПАОП 40.1-1.21-98).

  2. Усі світильники загального та місцевого освітлення обладнуються захисною арматурою. Використання світильників загального та місцевого освітлення без захисної арматури заборонено.

  3. У приміщеннях сховищ розміщення силових та освітлювальних розподільчих пристроїв не допускається.

  4. Освітлення в будівлях і приміщеннях бібліотек має забезпечувати нормативний рівень освітлення на робочих місцях. У приміщеннях для каталогів, робочих кімнатах і кабінетах застосування лише місцевого освітлення не дозволяється.

  5. У приміщеннях книгосховищ проходи облаштовуються постійним штучним освітленням. Вмикання освітлення здійснюєтся пусковою арматурою, яка розташовується при вході в приміщення.

  6. Виходи з приміщень, проходи, шляхи евакуації в бібліотеках облаштовуються системами аварійного освітлення. Системи аварійного освітлення повинні зберігати працездатність в разі відключення центрального електропостачання.

  7. Заземлення (занулення) електрообладнання, що експлуатується в бібліотеках, здійснюється відповідно до вимог ДБН В.2.5-27-2006 «Захисні заходи електробезпеки в електроустановках будинків і споруд», затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 29 березня 2006 року № 97.

  8. Працівники щодня перед вмиканням електрообладнання повинні візуально перевірити наявність та справність заземлювальних мереж.

  9. Періодичність випробувань електромереж та електрообладнання визначається відповідно до вимог НПАОП 40.1-1.21-98 , а також інструкціями заводів-виробників. За відсутності інформації про періодичність випробувань конкретні терміни випробувань і вимірювань параметрів визначаються особою, відповідальною за електрогосподарство.

  10. Обслуговування, ремонт та чищення освітлювальних приладів, що встановлені на висоті вище ніж 1,3 м, необхідно здійснювати з додержанням вимог Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті , затверджених наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 27 березня 2007 року № 62, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 04 червня 2007 року за № 573/13840 (НПАОП 0.00-1.15-07).

  11. Експлуатацію ліфтів необхідно здійснювати відповідно до вимог Правил будови і безпечної експлуатації ліфтів , затверджених наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 01 вересня 2008 року № 190, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07 жовтня 2008 року за № 937/15628 (НПАОП

0.00-1.02-08).

 1. Вимоги безпечного використання систем вентиляції та кондиціонування повітря

  1. Усі приміщення бібліотек повинні бути обладнані системами вентиляції і кондиціонування.

  2. Усі повітропроводи, повітряні канали, глушники та вентиляційне обладнання необхідно не рідше одного разу на півріччя очищувати від пилу.

  3. Повітрообмін у читальних залах, фондосховищах, реставраційних майстернях та робочих приміщеннях повинен забезпечувати параметри мікроклімату відповідно до Санітарних норм мікроклімату виробничих приміщень ДСН 3.3.6.042-99, установленихних постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01 грудня 1999 року № 42. Режим роботи систем вентиляції повинен забезпечувати в залах для користувачів повітряне середовище в межах зазначених параметрів і підтримувати його протягом часу перебування користувачів.

 2. Вимоги безпечної експлуатації систем пиловидалення

  1. Стаціонарні пилезбірники і трубопроводи систем пиловидалення очищають від забруднення один раз на місяць.

  2. Пересувні електричні пилососні установки очищають від забруднення після кожного використання.

  3. Якщо використання пересувних електричних пилососних установок неможливе, слід керуватися вимогами інструкцій по догляду за книжковим фондом.

 3. Вимоги безпеки при водозабезпеченні

Для питних потреб використовується вода, яка відповідає вимогам ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль качества».

 1. Вимоги безпечного перебування в читальних залах.

  1. Читальні зали в бібліотеках повинні забезпечувати комфортні і безпечні умови перебування в них і безперешкодну евакуацію у випадку пожежної або іншої небезпеки.

  2. Рух по проходах повинен бути безперешкодним.

  3. Розташування меблів в читальних залах не повинно перешкоджати руху працівників. Розташування меблів, розмір і облаштування дверей у читальних залах повинні відповідати вимогам Закону України «Про пожежнубезпеку» та НАПБ А.01.001-2004 .

  4. Килимові покриття мають відповідати вимогам пожежної безпеки за показниками токсичності, димоутворення та поширення полум’я, визначеним НАПБ А.01.001-2004 .

  5. Усі види реклами, портрети, електроапаратура для підсвічування й інші предмети надійно підвішуються та закріпляються.

 2. Вимоги безпечного використання каталогів

  1. Каталожні шафи необхідно встановлювати в окремому, достатньою мірою освітленому приміщенні з дотриманням вимог Закону України «Пропожежну безпеку» та НАПБ А.01.001-2004 .

  2. Каталожні шафи повинні розташовуватися вздовж стін приміщення. Висота шаф повинна бути не більше ніж 2 метри, щоб була можливість діставати верхні ящички, стоячи на підлозі.

  3. Вага картотечних ящичків не повинна перевищувати 7 кг. Для запобігання випаданню ящичків при їх максимальному витяганні вони обладнуються відповідними обмежувальними пристроями.

  4. Ширина проходів між каталожними шафами та встановленими робочими столами повинна бути не менше ніж 1,2 м.

  5. Робоче місце чергового бібліотекаря, адміністратора розташовують в такому місці, щоб була можливість спостерігати за усім приміщенням.

 3. Вимоги безпечного використання комп’ютерних залів

  1. Приміщення бібліотек, де експлуатується комп’ютерна техніка, облаштовуються відповідно до вимог Правил охорони праці під часексплуатації електронно-обчислювальних машин , затверджених наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 26 березня 2010 року № 65, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 19 квітня 2010 року за № 293/17588 (НПАОП

0.00-1.28-10).

  1. Під час роботи з комп’ютерною технікою слід дотримуватися режимів праці і відпочинку відповідно до вимог державних санітарних правил і норм роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно- обчислювальних машин.

 1. Вимоги безпечної експлуатації стелажного обладнання

  1. Стелажі повинні забезпечувати безпечне розміщення літератури в сховищах, читальних залах, фондах.

10.2 Стелажі виготовляються відповідно до технічної документації і надійно закріплюються. Високі однобічні стелажі повинні кріпитися до стін або інших будівельних конструкцій.

 1. Конструкція стелажа повинна бути розрахована на стійкість та навантаження. На кожному стелажі має бути табличка з інформацією про допустиме навантаження. Не допускається заповнювати стелажі понад розрахункове навантаження.

 2. З метою кращого освітлення проходів між стелажами стелажі слід розташовувати перпендикулярно до вікон.

 3. Нижня полиця стелажів повинна бути встановлена вище підлоги не менше ніж на 10 см, що повинно забезпечити можливість прибирання пилу під стелажами.

 4. Висота стелажів повинна бути такою, щоб була можливість брати книжки з верхньої полиці, не застосовуючи високих драбин.

 5. На верхніх полицях слід розташовувати фонди, що рідко використовуються.

 6. Книжки та газети на стелажі слід укладати таким чином, щоб вони не виступали за межі полиць.

 7. Відстань між паралельно розташованими стелажами повинна бути не менше ніж 1 м; між торцями стелажів та елементами конструкцій або інженерного обладнання не менше ніж 0,45 м; стіною та стелажем, що розташований паралельно стіні, не менше ніж 0,75 м.

 1. Вимоги безпеки при перевезенні документів

  1. Бібліотечні засоби транспортування, що використовуються для транспортування одиниць бібліотечного фонду, повинні мати технічну і експлуатаційну документацію та відповідати вимогам Закону України «Пропожежну безпеку» та НАПБ А.01.001-2004 . Перед експлуатацією необхідно візуально перевіряти справність бібліотечних засобів транспортування.

  2. Засоби транспортування слід розташовувати таким чином, щоб максимальна відстань перенесення літератури вручну була не більше ніж 8 м.

  3. При переході транспортерів або вертикальних конвеєрів з поверху на поверх або з одного приміщення в інше слід передбачати пристрій для ізоляції місць перетинів на випадок зупинки механізму або пожежі.

  4. Засоби транспортування, що є джерелом шуму, слід обладнувати засобами шумопоглинання для забезпечення вимог Санітарних норм виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку ДСН 3.3.6.037-99, установлених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01 грудня 1999 року № 37, та Санітарних норм виробничої загальної та локальної вібрації ДСН 3.3.6.039-99, установлених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01 грудня 1999 року № 39.

  5. Пуск засобів транспортування повинен здійснюватися оператором з одного місця і супроводжуватися світловою та звуковою сигналізацією.

  6. Для аварійної зупинки засобів транспортування на всіх робочих місцях необхідно облаштувати кнопки вимикання.

  7. Дверцята на завантажувальних вікнах вертикальних конвеєрів обладнуються справними кінцевими вимикачами, які не дозволяють пуск конвеєра при відкритих дверцятах.

  8. З метою запобігання травмуванню працівників падаючими книжками траса вертикального або підвісного конвеєрів повинна бути захищена суцільним або сітчастим огородженням.

  9. На випадок обриву троса або цепу засобів транспортування останній має бути обладнаний спеціальними уловлювачами.

  10. Рами засобів транспортування необхідно заземлювати.

 2. Вимоги безпечного проведення реставрації, консервування та санітарно-гігієнічної обробки бібліотечного фонду

  1. Роботи з реставрації, консервування та санітарно-гігієнічної обробки бібліотечного фонду повинні здійснюватися в спеціальних відокремлених приміщеннях.

  2. Освітлювальна арматура повинна бути в волого- та пилезахисному виконанні.

  3. Підлога та стіни приміщення повинні мати покриття, яке дозволяє здійснювати вологе прибирання.

  4. Робочі столи реставраторів обладнуються автономною місцевою витяжною вентиляцією та місцевим освітленням.

  5. Столи повинні мати гладку поверхню без тріщин і ушкоджень та бути розташовані таким чином, щоб прохід між ними при двосторонньому розміщенні робочих місць був не менше ніж 1,5 м, а при односторонньому - не менше ніж 1 м.

  6. При роботі з хімічними реактивами слід дотримуватися вимог «Основных правил безопасной работы в химических лабораториях», затверджених

наказом Міністерства хімічної промисловості СРСР від 27 липня 1977 року (НПАОП 73.1-1.06-77).

  1. Зберігання хімічних реактивів здійснюють відповідно до вимог «Методических указаний по организации хранения, учета и использования реактивов в лабораториях санэпидемстанций», затверджених МОЗ СРСР

10 березня 1973 року № 2684-73, та цих Правил в спеціальних приміщеннях, що мають опалення, вентиляцію, штучне освітлення.

  1. У приміщенні для зберігання хімічних речовин повинен знаходитись ящик із сухим піском, вода і аварійні розчини для нейтралізації кислот та лугів.

  2. За облік, зберігання реактивів та інших хімічних речовин у лабораторії згідно з наказом керівника установи відповідає один з працівників.

  3. Реактиви зберігаються на стелажах або в шафах. Доступ до них дозволяється тільки особам, які відповідають за їх облік і зберігання.

  4. Ємності великого об'єму, а також бутлі з концентрованими кислотами та лугами повинні зберігатися на нижніх полицях.

  5. Реактиви повинні зберігатися у фабричній упаковці з етикетками, або, як виняток, в банках з притертою пробкою зі стандартною етикеткою.

  6. Хімічні реактиви, що постійно використовуються, дозволяється зберігати в спеціальних шафах у приміщенні лабораторії у мінімальному асортименті й кількості. Необхідно мати список таких реактивів.

  7. Вогненебезпечні та вибухові речовини зберігають за межами основних приміщень (у спеціальних приміщеннях з вентиляцією та природним освітленням). У лабораторії їх можна мати тільки для поточних робіт.

  8. Токсичні реактиви підлягають обов'язковому обліку і зберіганню в спеціально виділених для цього сейфах, металевих шафах (ящиках) під замком.

  9. Облік і видачу токсичних реактивів проводить працівник, призначений наказом по установі.

  10. Заборонено зберігати в лабораторії:

Завантажити