НПАОП 24.0-3.04-13Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам гідролізного та лісохімічного виробництваМІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇ­НИ НАКАЗ

 1. 453

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 2 серпня 2013 р. за № 1307/23839

Про затвердження Норм безоплатної видачі спеціального одягу, спеціа­льного взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам гід­ролізного та лісохімічного виробництва

Відповідно до статті 28 Закону України «Про охорону праці», Указу Президента України від 24 грудня 2012 року № 726 «Про деякі заходи з оптимізації системи центральних органів виконавчої влади»,

НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам гідролізного та лісохімічного виробництва,що додаються.

 2. З набранням чинності цим наказом вважати такими, що не застосовуються на території України, «Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты рабочим и служащим целлюлозно-бумажного, гидролизного и лесохимического производств», затверджені постановою Державного комітету СРСР з праці та соціальних питань і Президії Всесоюзної Центральної Ради Професійних Спілок від 18 серпня 1980 року № 241/П-9.

 3. Державній службі гірничого нагляду та промислової безпеки України (Хохотва

О.І.) у встановленому порядку:

 1. забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юс­тиції України;

 2. внести наказ до Державного реєстру нормативно-правових актів з питань охо­рони праці.

 1. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України Хохотву О.І.

Е.А. Ставицький

Міністр

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України

 1. 453

Зареєстровано в Міністерс­тві

юстиції України 2 серпня 2013 р. за № 1307/23839

НОРМИ безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів ін­дивідуального захисту працівникам гідролізного та лісохімічного виробництва

 1. Загальні положення

 1. Ці Норми поширюються на суб’єктів господарювання незалежно від форм власності й організаційно-правової форми, що здійснюють діяльність у сфері гідролі­зного та лісохімічного виробництва.

 2. Ці Норми розроблено для професій працівників, які виконують роботи у гід­ролізному та лісохімічному виробництві, перелік яких відповідає Класифікатору професій ДК 003:2010, затвердженому наказом Державного комітету України з пи­тань технічного регулювання та споживчої політики від 28 липня 2010 року № 327 (із змінами).

 3. Ці Норми встановлюють вимоги щодо видачі спеціального одягу, спеціально­го взуття та інших засобів індивідуального захисту (далі - ЗІЗ), їх видів і строків но­сіння, класифікація та позначення захисних властивостей яких відповідають вимогам ДСТУ 7239:2011 «Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація» та ГОСТ 12.4.103-83 «Система стандартов безопас­ности труда. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация».

 4. У спеціальному одязі допускається застосування тканин, що мають висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи відповідно до сфери застосування.

 5. Вимоги до рівня безпеки ЗІЗ, проведення процедури оцінки відповідності та­ким вимогам, встановлення правил маркування зазначених засобів та введення їх в обіг повинні відповідати вимогам Технічного регламенту засобів індивідуального за­хисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2008 ро­ку № 761.

 6. Забезпечення ЗІЗ працівників, які виконують роботи в гідролізному та лісохі­мічному виробництві, а також порядок їх видачі та зберігання здійснюються відпові­дно до вимог Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затвердженого на­казом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірни­чого нагляду від 24 березня 2008 року № 53, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 травня 2008 року за № 446/15137 (із змінами).

 7. Контроль за правильністю та своєчасністю забезпечення працівників ЗІЗ здій­снюють органи державного нагляду за охороною праці та служби охорони праці суб’єктів господарювання.

 1. Норми безоплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам гідролізного та лісо­хімічного виробництва

з/п

Код згідно з ДК 003: 2010

Професійна назва робо­ти

Найменування ЗІЗ

Позначення захисних властивостей ЗІЗ згі­дно з ГОСТ 12.4.103­83

Строк

носіння

(місяці)

1

2

3

4

5

6

1. Гід

юлізне та сульфітно-спиртове виробництво

1

8154

Апаратник абсорбції

Костюм

ЗМиК20

12

Берет

ЗК20

12

Чоботи

ЗМиК50

12

Рукавички

Ми

6

Рукавички

К50Щ50Ми

До зносу

Респіратор протигазовий

До зносу

2

8152

Апаратник бісульфату- вання ваніліну

Костюм

ЗМиК20

12

Берет

3К20

12

Чоботи

3МиК50

12

Рукавички

Ми

6

Рукавички

К50Щ50Ми

До зносу

Респіратор протигазовий

До зносу

3

8154

Апаратник гашення вапна

Костюм

3МиВу

12

Білизна натільна бавовняна

ЗМи

12

Берет

ЗВу

12

Чоботи

ЗВМиСм

12

Рукавиці

ВнМи

6

Рукавички

К50Щ20Ми

До зносу

Нарукавники

К50Щ20Ми

6

Респіратор газопилозахисний

До зносу

Окуляри захисні закриті

До зносу

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

4

8154

Апаратник дегідратації

Костюм

ЗМиТи

12

Берет

ЗТи

12

Черевики

ЗМиТи

12

Рукавиці

МиТи

2

5

8154

Апаратник екстрагу­вання

Костюм

ЗМиК20

12

Берет

З

12

Чоботи

ЗК20Щ20Ми

12

Рукавиці

Ми

2

Респіратор протигазовий

До зносу

Костюм

ЗМи

12

Апаратник кристаліза­ції

Берет

З

12

6

8154

Черевики

ЗМиСм

12

Рукавиці

Ми

1

Окуляри захисні відкриті

До зносу

7

8154

Апаратник окислення

Костюм

К80ЗМи

12

Білизна натільна бавовняна

ЗМи

6

Берет

ЗК20

12

Кислотник (гідролізне виробництво)

Черевики

3К20Щ20Ми

12

9

8151

Чоботи

К50Щ20

Чергові

Рукавиці

К80Ми

1

Рукавички

Ми

2

Окуляри захисні відкриті

До зносу

Респіратор протигазовий

До зносу

Костюм

ЗМи

12

Берет

З

12

Фартух з нагрудником

К50Щ20Ми

Черговий

8

8152

Апаратник перегонки

Черевики

ЗМиК20

12

Рукавички

Ми

1

Рукавички

К50Щ20

До зносу

Окуляри захисні закриті

До зносу

Респіратор протигазовий

До зносу

Костюм

3МиК20

12

Білизна натільна бавовняна

ЗМи

12

Берет

ЗК20

12

Апаратник сушіння та карбонізації лігніну та целолігніну

Черевики

ЗМи

12

9

8152

Чоботи

К50Щ20Ми

Чергові

Шкарпетки

ЗМи

3

Рукавички

Ми

2

Рукавички

К50Щ20

Чергові

Рукавиці

Тп100

2

Окуляри захисні відкриті

До зносу

Костюм

3МиК20

12

Берет

3К20

12

10

8153

Апаратник фільтрації

Черевики

3Ми

12

Чоботи

ЗК20В

Чергові

Рукавички

Ми

2

Рукавички

К50Щ20Ми

До зносу

11

8152

Варник

Костюм

ТнЗМи

12

8142

Варник бавовни

Білизна натільна бавовняна

ЗМи

6

Берет

З

12

8142

Варник ганчір'я

Фартух з нагрудником

Тп100Ми

Черговий

Черевики

ТиМиЗСм

12

Рукавиці

Тп100Ми

2

Окуляри захисні закриті

До зносу

Респіратор газопилозахисний

До зносу

Костюм

К20ЗМи

12

Білизна натільна бавовняна

ЗМи

6

Берет

К20З

12

12

8151

Варник воскової, кле­

Фартух з нагрудником

К50Щ20Вн

Черговий

йової маси та просочу­вальної суміші

Чоботи

К50Щ20ВСмМи

12

Рукавиці

К50Щ20Тп100

6

Рукавички

Ми

2

Протигаз фільтрувальний

До зносу

Костюм

К20ЗМи

12

Білизна натільна бавовняна

ЗМи

6

Берет

ЗК20

12

13

8142

Випарювальник луго­

Чоботи

К50Щ20МиСм

12

вини

Шкарпетки

ЗМи

3

Рукавиці

Ми

2

Рукавички

К50Щ20МиВн

Чергові

Окуляри захисні відкриті

До зносу

Костюм

К50Щ20МиЗ

12

Білизна натільна бавовняна

ЗМи

6

Берет

К50Щ20З

12

Чоботи

К50Щ20ЗМиСм

12

14

8142

Дифузорник целюлози

Шкарпетки

ЗМи

3

Рукавички

Ми

2

Рукавички

К50Щ20Ми

До зносу

Окуляри захисні відкриті

До зносу

Протигаз фільтрувальний

Черговий

Костюм

К20ЗМи

12

Білизна натільна бавовняна

ЗМи

6

Берет

К20З

12

15

8152

Ливарник каталізатора

Чоботи

К20Щ20СмМи

12

Фартух з нагрудником

К50Щ20

6

Рукавиці

Ми

2

Рукавички

К50Щ50

До зносу

Окуляри захисні закриті

До зносу

Респіратор газопилозахисний

До зносу

16

8152

Машиніст мийних ма­шин

При виконанні робіт з промивання філь­трувальних полотен та сіток:

Костюм

ЗМи

12

Берет

З

12

Фартух з нагрудником

ВуМиЗ

12

Чоботи

ВМиЗСм

12

Рукавиці

ВуМиМп

До зносу

Рукавички

Ми

6

Окуляри захисні закриті

До зносу

17

8154

Нейтралізаторник

Костюм

ЗМиВу

12

Берет

ЗВу

12

Чоботи

ВК20МиСмЗ

12

Рукавиці

ВуМи

2

Рукавички

Ми

4

Окуляри захисні відкриті

До зносу

Респіратор газопилозахисний

До зносу

18

8154

Оператор вирощування дріжджів

Костюм

ЗМиВу

12

Берет

З

12

Напівчеревики

ЗМиСм

12

Рукавиці

Ми

2

Окуляри захисні відкриті

До зносу

Респіратор протигазовий

До зносу

19

8159

Оператор відстоювання та теплообміну

Костюм

ЗМи

12

Напівчеревики

ЗМиСм

12

Рукавиці

Ми

3

20

8153

Оператор іонообміну

Костюм

К20ЗМи

12

Берет

К20З

12

Чоботи

К20Щ20МиЗ

12

Рукавиці

Ми

2

Рукавички

К50Щ20Ми

До зносу

Окуляри захисні відкриті

До зносу

Респіратор протигазовий

До зносу

21

8151

Оператор приготування розчинів живильного середовища та солей

Костюм

К20ЗМи

12

Берет

З

12

Чоботи

К20Щ20МиСм

12

Фартух з нагрудником

К50ВнМи

Черговий

Рукавиці

Ми

2

Рукавички

К50Щ20Ми

До зносу

Костюм

ВуЗМи

12

Берет

З

12

Фартух з нагрудником

ВнК50Щ20

Черговий

22

8142

Промивальник целюло­

Чоботи

ВК20Щ20МиСм

12

зи

Рукавиці

Ми

2

Рукавички

ВнК50Щ20Ми

До зносу

Окуляри захисні закриті

До зносу

Респіратор протигазовий

До зносу

Костюм

К20ЗМи

12

Берет

К20З

12

Чоботи

К20Щ20Ми

12

23

8154

Реакторник

Рукавиці

Ми

2

Рукавички

К50Щ20ВнМи

До зносу

Окуляри захисні відкриті

До зносу

Респіратор протигазовий

До зносу

Костюм

ВуЗМи

12

Берет

ВуЗМи

12

24

8153

Сепараторник біомаси

Фартух з нагрудником

ВнМиЗ

Черговий

Чоботи

ВЗМиСм

12

Рукавиці

Ми

2

Окуляри захисні закриті

До зносу

Костюм

К20ЗМи

12

Берет

К20З

12

Черевики

ЗМиСмМун5

12

Чоботи

К20Щ20ЗМиСм

12

25

7233

Слюсар-ремонтник

Шкарпетки

Ми

3

Рукавиці

МиМп

2

Рукавички

К20Щ20Ми

До зносу

Окуляри захисні закриті

До зносу

Протигаз фільтрувальний

Черговий

8159

Сушильник ваніліну

Костюм

ЗМиТи

12

26

8152

Сушильник дріжджів

Берет

ЗТи

12

Напівчеревики

ЗМи

12

Рукавиці

МиТиТп100

2

Костюм

ЗМиМпПм

12

Берет

ЗПм

12

Футерувальник (кисло- тотривник)

Черевики

ЗМиСмМун15

12

27

7122

Шкарпетки

ЗМи

2

Рукавиці

МиМп

До зносу

Окуляри захисні закриті

До зносу

Респіратор газопилозахисний

До зносу

Під час виконання робіт усередині апа­ратів, реакторів, цистерн у виробницт­вах,пов'язаних з кислотами та лугами:

Костюм

К80ЗМи

12

Білизна натільна бавовняна

ЗМи

6

Шолом

К50

12

Чоботи

К20Щ20МиСм

12

Рукавиці

К50

12

Рукавички

К50Щ50

2

Каска захисна

До зносу

Окуляри захисні закриті

До зносу

Протигаз ізолювальний шланговий

Черговий

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

36

Комбінезон

ЗМиПм

12

Білизна натільна бавовняна

ЗМи

6

Берет

З

12

Черевики

З

12

Чоботи

К50Щ20В

Чергові

Шкарпетки

ЗМи

3

Рукавиці

МиМп

1

28

8162

Чистильник

Рукавички

К50Щ20

Чергові

Каска захисна

До зносу

Шолом

К50З

Черговий

Респіратор газопилозахисний

До зносу

Окуляри захисні закриті

До зносу

На зовнішніх роботах узимку додатково:

Куртка утеплена

Тн

24

Керівники, професіонали, фахівці

29

2149.2

Інженер з охорони пра­ці

Костюм

К20ЗМи

12

Берет

ЗК20

12

Черевики

К20Щ20МиСм

12

Рукавички

Ми

6

2149.2

Інженер-технолог

Рукавички

К50Щ50Ми

До зносу

1222.2

Майстер виробничої

Костюм

К20ЗМи

12

30

дільниці

Берет

ЗК20

12

1222.2

Майстер зміни

Чоботи

К20Щ20МиСм

12

Завантажити