НПАОП 25.0-1.03-13Правила безпеки праці під час автоклавного формування і склеювання деталей і агрегатів i. загальні положення

 1. Автоклави зі швидкознімними кришками повинні відповідати вимогам ГОСТ 12.2.003-91 "ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования бе­зопасности".

 2. Визначення безпечного ресурсу роботи автоклава за кількістю циклів на­вантаження проводиться розробником обладнання відповідно до чинної норматив­но-технічної документації.

 3. З'єднання кришки з корпусом автоклава здійснюється за допомогою ба­йонетного затвору.

 4. Відкривання і закривання байонетного затвору необхідно механізувати.

 5. Механізм повертання байонетного кільця і відведення кришки необхідно забезпечити електричним, пневматичним або гідравлічним приводом.

 6. Байонетні кільця і кришки автоклавів потрібно забезпечити вантажозах­ватними пристосуваннями.

Кількість і розміщення вантажозахватних пристосувань визначається відпові­дно до схеми стропування і розрахунку на міцність.

 1. Фланці корпусів автоклавів слід забезпечити фіксаторами для контролю положення кришки при її закриванні.

На зовнішніх поверхнях кришки і байонетного кільця або фланця для візуаль­ного контролю положення кришки корпусу потрібно нанести чіткі контрольні рис­ки, які знаходяться на одній лінії при відкритому байонетному кільці.

 1. Для вертикальних автоклавів, у яких встановлення і знімання кришки здійснюються за допомогою вантажопідіймальних механізмів, що не входять до конструкції автоклава, необхідно передбачити пристрої і захисне блокування, що унеможливлюють закривання байонетного кільця при неправильному встановленні кришки автоклава.

 2. Байонетні затвори автоклавів, у яких можливе накопичення конденсату, необхідно обладнати дренажними і захисними пристроями, що перешкоджають на­копиченню агресивного середовища у зоні робочих поверхонь.

 3. Всю апаратуру керування і засоби автоматизації необхідно зосередити на щиті контролю і керування, що встановлюється поряд з автоклавом.

 4. На щиті контролю і керування слід передбачити органи керування, що забезпечують виконання таких функцій:

 • відкривання і закривання вентиля подачі робочого середовища для створен­ня тиску в автоклаві;

 • відкривання і закривання вентиля скидання тиску з автоклава;

 • створення і скидання тиску в ущільнювальному пристрої автоклава (при по­дачі тиску від зовнішнього джерела);

 • автоматизацію ведення технологічного процесу (для автоматизованих авто­клавів).

 1. Завантаження і вивантаження вертикальних автоклавів необхідно вико­нувати за допомогою спеціальних вантажопідіймальних механізмів або з викорис­танням відповідних підіймально-транспортних цехових засобів.

 2. Вироби, що підлягають обробці у вертикальних автоклавах, необхідно завантажувати в контейнери на підвісках або інших спеціальних пристроях, що ви­значаються особливостями виробу або технологічного процесу.

 3. Для встановлення завантажувальних пристроїв у вертикальних автокла­вах слід передбачити піддони, опорні площадки або контейнери.

 4. Біля автоклава необхідно огородити такі конструкційні елементи:

 • деталі механізмів, що рухаються, і такі, що знаходяться на висоті менше 2 м від підлоги або робочого майданчика;

 • майданчики обслуговування, які розміщені на висоті понад 0,6 м від підло­ги;

 • відкриті струмопровідні елементи автоклава.

 1. Швидкознімні кришки автоклавів огородженню не підлягають, однак у кожному конкретному випадку в інструкції під час експлуатації автоклавів необ­хідно зазначити зону, що є небезпечною для роботи.

Директор Департаменту промислової без­пеки, охорони праці, цивільного та фізич­ного захисту, трудової та соціальної полі­тики О. М. Онищенко

Завантажити