НПАОП 11.1-1.01-08Про затвердження правил безпеки в нафтогазодобувній промисловості україни

13.6. Устя ліквідованої свердловини, у геологічному розрізі якої присутні вуглеводні, агресивні компоненти або високонапірні пластові води (з коефіцієнтом аномальності 1,1 і більше), облаштовується наземним репером у вигляді цементної тумби, яка встановлюється на експлуатаційну колону (за її відсутності - на технічну колону або кондуктор), заповнену на глибину не менше 2 м цементною пробкою. Під цементною пробкою повинен проходити заглушений зверху за допомогою зварювання патрубок з установленим вентилем для забезпечення контролю за тиском у колоні.

13.7. Для запобігання замерзанню верхня частина стовбура ліквідованої свердловини на глибину 5 м заповнюється незамерзаючою рідиною (соляровим маслом, нафтою, розчином хлористого кальцію).

13.8. Після завершення ізоляційно-ліквідаційних робіт через місяць, шість місяців і надалі з періодичністю не рідше ніж один раз на рік проводиться контроль тиску в трубному та міжколонному просторах та контроль стану газоповітряного середовища навколо устя свердловини. Результати замірів оформляються актами.

13.9. Консервація свердловини повинна унеможливити вихід токсичних речовин на усті та забезпечити захист колон та устьового обладнання від корозії на весь період консервації.

13.10. При консервації свердловини з установленням цементного моста свердловина задавлюється рідиною. Над інтервалом перфорації повинен бути встановлений цементний міст заввишки не менше ніж 50 м. Ліфтова колона повинна бути піднята над цементним мостом не менше ніж на 50 м.

  

Начальник Управління організації
державного нагляду за охороною
надр, геолого-маркшейдерськими
роботами та переробкою корисних
копалин Держгірпромнагляду 

 
 
 
 
М. Е. Капланець ПОГОДЖЕНО: 

  

Міністр палива та енергетики
України 

 
Ю. Продан 

Голова Державного комітету
України з питань технічного
регулювання та споживчої політики 

 
 
О. С. Шнипко 

Директор виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування
від нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань України 

 
 
 
Ю. Мельников 

Голова Державного комітету
ядерного регулювання України 

 
О. А. Миколайчук 

Перший заступник Міністра,
головний державний санітарний
лікар України 

 
 
М. Г. Проданчук 

Голова Центральної Ради
профспілки працівників
нафтогазпрому України 

 
 
О. Г. Попел 

Заступник Міністра України
з питань надзвичайних ситуацій та
у справах захисту населення від
наслідків Чорнобильської
катастрофи 

 
 
 
 
В. Третьяков 
Додаток 1
до Правил безпеки в нафтогазодобувній промисловості України 

                        ЗАТВЕРДЖУЮ
Головний інженер ______________________
                                          (назва підприємства, організації)
_______________________________________
                           (підпис, ініціали, прізвище) 
"___"________ 200__ р. 


НАРЯД-ДОПУСК
на виконання робіт підвищеної небезпеки

І. Наряд

1. Відповідальному виконавцю робіт з бригадою у складі ________ осіб виконати такі роботи:  
_____________________________________________________________________________________
                                               (найменування робіт, місце проведення)
_____________________________________________________________________________________

2. Необхідні для виконання робіт:
         матеріали ________________________________________________________________________
         інструменти ______________________________________________________________________
         захисні засоби ____________________________________________________________________

3. При підготовці та виконанні робіт забезпечити такі заходи безпеки __________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
                    (перераховуються основні заходи і засоби щодо забезпечення безпеки праці) 

4. Особливі умови _____________________________________________________________________

5. Початок робіт у ____ год ____ хв ___. ____. 200_ р.
Закінчення робіт у ____ год ____ хв ___. ____. 200_ р.
Режим роботи ________________________________________________________________________
                                                                       (одно-, дво-, тризмінний) 

6. Відповідальним виконавцем робіт призначається
_____________________________________________________________________________________
                                                      (посада, прізвище, ім'я та по батькові) 

7. Наряд-допуск видав__________________________________________________________________
                                                      (прізвище, ім'я та по батькові, підпис) 

8. Наряд-допуск прийняв:

відповідальний керівник робіт
______________________________________________________________________________________
                                                  (посада, прізвище, ім'я та по батькові, підпис) 

9. Заходи щодо забезпечення безпеки праці й порядок виконання робіт погоджені відповідальною особою цього підприємства (цеху, дільниці)
______________________________________________________________________________________
                                         (посада, прізвище, ім'я та по батькові, підпис) 

II. Допуск

10. Інструктаж щодо заходів безпеки на робочому місці відповідно до інструкцій
______________________________________________________________________________________
                                        (найменування інструктажу або скорочений зміст інструктажу) 


провів відповідальний керівник робіт _____________________________________________________
                                        (дата, підпис) 

11. Інструктаж пройшли члени бригади:

Прізвище, ім'я та по батькові 

Професія, розряд 

Дата 

Підпис особи, яка пройшла інструктаж 

  

  

  

  

12. Робоче місце та умови праці перевірені. Заходи безпеки, указані в наряді-допуску, забезпечені. Дозволяю приступити до роботи _________________________________________________________
                                              (посада, прізвище, ім'я та по батькові 
______________________________________________________________________________________
                              представника діючого підприємства, який допускає до роботи, дата та підпис) 

Відповідальний керівник робіт ___________________________________________________________
                                                                                                 (дата, підпис) 

Відповідальний виконавець робіт  ________________________________________________________
                                                                                                  (дата, підпис) 

13. Початок робіт у ____ год ____ хв ___. ____. 200_ р.

Відповідальний керівник робіт ___________________________________________________________
                                                                                      (дата, підпис) 

14.Роботизакінчені,робочімісцяперевірені(матеріали,інструменти,пристроїтощоприбрані).
Наряд закрито в ____ год____ хв ___. ____. 200_ р.

Відповідальний виконавець робіт ________________________________________________________
                                                                                                (дата, підпис)

 Відповідальна особа підприємства _______________________________________________________
                                                                                                (дата, підпис) 

Начальник Управління організації
державного нагляду за охороною надр,
геолого-маркшейдерськими роботами
та переробкою корисних копалин
Держгірпромнагляду 

 
 
 
 
М. Е. Капланець 

 

Додаток 2
до Правил безпеки в нафтогазодобувній промисловості України 
МІНІМАЛЬНІ ВІДСТАНІ ОБ'ЄКТІВ ОБЛАШТУВАННЯ НАФТОВИХ І ГАЗОВИХ РОДОВИЩ ДО БУДІВЕЛЬ І СПОРУД, м 

N
з/п 

Об'єкти 

Житлові будинки, гуртожитки, вахтові селища 

Громадські будинки  

Промислові й сільськогосподарські підприємства 

Магістральні нафтогазопроводи 

Лінії електропередач 

Електропідстанції  

1  

Устя нафтових свердловин - фонтанних, газліфтних; устя газових і газоконденсатних свердловин 

300 

500 

100 

60 

100 

2  

Устя нафтових свердловин - нагнітальних та з механізованим видобутком 

150 

250 

50 

30 

50 

3  

Устя контрольних, законсервованих, п'єзометричних свердловин з 

  

  

  

  

  

  

Р пл > Р гідр 

300 

500 

100 

60 

100 

Р пл < Р гідр 

150 

250 

50 

30 

50 

4  

Устя ліквідованих експлуатаційних нафтових, газових, газоконденсатних та свердловин підтримання пластового тиску 

50 

50 

30 

30 

30 

30 

5  

Устя ліквідованих експлуатаційних свердловин, що не відкрили нафтогазові горизонти 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

Приміщення і будівлі з видобування нафти, замірні установки, сепараційні установки, ДНС, кущова насосна станція (КНС), КС, УПН, установка попереднього скидання (УПС) 

300 

500 

100 

* 

Згідно з пунктами 2.5.163, 2.5.167 ПУЕ 

80 

Факел для спалювання газу 

300 

500 

100 

60 

60 

100 

Свіча скидання газу 

300 

500 

100 

30 

30 

30 

____________
* Відстань від об'єктів облаштування нафтових родовищ до магістральних нафтогазопроводів, КС, газорозподільних станцій і нафтоперекачувальних станцій встановлюється відповідно до СНиП 2.05.06-85. Примітка.Відстань до окремо розташованих вахтових, житлових і громадських будинків (за винятком будинків клубів, шкіл, дитячих ясел-садків, лікарень) допускається приймати на 50 % меншою.

 

Начальник Управління організації
державного нагляду за охороною надр,
геолого-маркшейдерськими роботами
та переробкою корисних копалин
Держгірпромнагляду 

 
 
 
 
М. Е. Капланець 


Додаток 3
до Правил безпеки в нафтогазодобувній промисловості України 
МІНІМАЛЬНІ ВІДСТАНІ МІЖ БУДІВЛЯМИ І СПОРУДАМИ ОБ'ЄКТІВ ОБЛАШТУВАННЯ НАФТОВОГО РОДОВИЩА, м

Будівлі і споруди 

устя експлуатаційних нафтових і газліфтних свердловин 

устя нагнітальних свердловин 

Замірні та сепараційні установки 

Дотискувальні насосні станції (технологічні площадки) 

Аварійні резервуари ДНС (типу РВС) 

Установки попереднього скидання пластової води (УПС) 

Печі і блоки вогневого нагрівання нафти 

Факели аварійного спалювання газу 

Свічі для скидання газу 

Компресорні станції газліфта 

Установки підготовки газу (УПГ) 

Блоки газорозподільної апаратури, вузли обліку нафти і газу, керування засувками запускання та приймання   

Кущові насосні станції системи підтримки пластового тиску (ППТ) блочні КНС (БКНС) 

Водорозподільні пункти (ВРП), блоки напірної гребінки (БГ) 

Дренажні, каналізаційні ємності 

Блоки для закачування хімреагентів, інгібіторів корозії та метанолу 

Компресорні повітря 

Апарати повітряного охолодження 

Трансформаторні підстанції (ТП) напругою до 10 кВ і розподільні пристрої (РП) (відкриті, закриті) 

Операторні, окремо розташовані шафи та блоки керування К і А 

Вагон-будинок для обігрівання персоналу 

Допоміжні будівлі (виробничо-побутовий блок, їдальня, складське приміщення для допоміжного обладнання, котельня) 

1. Устя експлуатаційних нафтових і газліфтних свердловин 

30 

39 

39 

39 

100 

30 

39 

39 

30 

15 

30 

26\12 

24 

30 

39 

2. Устя нагнітальних свердловин 

15 

24 

24 

24 

100 

30 

24 

24 

15 

15 

15 

25\12 

24 

30 

39 

3. Замірні та сепараційні установки 

15 

15 

60 

30 

15 

25\12 

+++ 

18 

39 

4. Дотискувальні насосні станції (технологічні площадки) 

30 

15 

15 

15 

60 

80 

15 

15 

+++ 

+++ 

18 

39 

5. Аварійні резервуари ДНС (типу РВС) 

39 

24 

15 

15 

15 

30 

100 

15 

16 

15 

12 

15 

15 

12 

30 

30 

+++ 

+++ 

39 

39 

6. Установка попереднього скиду пластової води (УПС) 

39 

24 

15 

15 

60 

30 

15 

15 

+++ 

+++ 

18 

39 

7. Печі і блоки вогневого нагріву нафти 

39 

24 

15 

15 

30 

15 

60 

30 

18 

18 

15 

15 

15 

15 

15 

18 

39 

8. Факели аварійного спалювання газу 

100 

100 

60 

60 

100 

60 

60 

h\фак 

h\фак 

100 

100 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

100 

9. Свічі для скидання газу 

30 

30 

30 

30 

15 

30 

30 

h\фак 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

60 

60 

60 

100 

10. Компресорні станції газліфта 

39 

24 

15 

18 

100 

30 

15 

15 

+++ 

++ 

30 

30 

11. Установки підготовки газу (УПГ) 

39 

24 

15 

18 

100 

30 

15 

15 

+++ 

+++ 

30 

30 

12. Блоки газорозподільної апаратури (БГРА), вузли обліку нафти й газу, керування засувками запускання і приймання куль 

15 

15 

60 

30 

15 

15 

+++ 

+++ 

18 

30 

13. Кущові насосні станції системи ППТ (КНС, БКНС) 

30 

15 

15 

15 

15 

15 

60 

30 

15 

15 

15 

15 

+++ 

+++ 

30 

14. Водорозподільні пункти (ВРП), блоки напірної гребінки (БГ) 

16 

15 

60 

30 

15 

30 

15. Дренажні каналізаційні ємності 

60 

30 

30 

16. Блоки для закачування хімреагентів, інгібіторів корозії та метанолу 

12 

15 

50 

30 

15 

18 

30 

17. Компресорні повітря 

16 

15 

30 

60 

30 

18. Апарати повітряного охолодження 

30 

15 

15 

15 

30 

15 

100 

30 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

19. Трансформаторні підстанції напругою до 10 кВ та РП відкриті і закриті 

25\12 

25\12 

25\12 

+++ 

+++ 

+++ 

15 

60 

80 

+++ 

+++ 

+++ 

+++ 

+++ 

+++ 

+++ 

+++ 

20. Операторні, окремо розташовані шафи й блоки керування К і А 

24 

24 

+++ 

+++ 

+++ 

+++ 

60 

60 

+++ 

+++ 

+++ 

+++ 

+++ 

+++ 

++ 

++ 

21. Вагон для обігрівання персоналу 

30 

30 

18 

18 

39 

18 

18 

60 

60 

30 

30 

18 

18 

+++ 

++ 

++ 

22. Допоміжні будівлі  

39 

39 

39 

39 

39 

39 

39 

100 

100 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

+++ 

++ 

++ 

++ 

Завантажити