НПАОП 0.00-1.24-10Про затвердження правил охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом

13.Сумарна продуктивність робочих насосів головної водовідливної установки повинна забезпечити відкачування максимально очікуваного добового припливу води протягом 20 годин. Водовідливна установка повинна мати резервний насос із сумарною продуктивністю, що дорівнює 25 % продуктивності робочих насосів. Насоси головної водовідливної установки повинні мати однаковий тиск.

14.Воду, яку видаляють з кар’єру, необхідно скидати в найближчий водозлив або в місце, яке виключає можливість її зворотного проникнення через тріщини, провали або водопроникні породи у виробки та заболочення прилеглих територій. Скид кар’єрної і підземної води, отриманої в результаті осушення родовища корисних копалин, необхідно проводити тільки після її освітлення, а в необхідних випадках — після очищення від шкідливих домішок.

15.Насосна камера головного водовідливу повинна бути з’єднана із стовбуром шахти похилим хідником, який виводиться в ствол на висоті не нижче ніж 7 м від рівня підлоги насосної станції, а з пристовбуровим двором — не менше ніж одним хідником, який необхідно герметично закривати.

16.Водовідливні установки на поверхні, а також трубопроводи в районах з мінусовою температурою повітря необхідно утеплювати перед зимовим періодом і захищати від можливих пошкоджень під час проведення вибухових робіт.

17.Трубопроводи, які прокладено на поверхні, повинні мати пристрої, які забезпечують повне звільнення їх від води.

18.Не дозволяється поблизу устя свердловин дренажних шахт розводити вогнища, розморожувати устя відкритим полум’ям, а також влаштовувати стоянку машин з працюючими двигунами внутрішнього згоряння.

19.Устя дренажно-вентиляційних свердловин необхідно обсаджувати перфорованими трубами, що виступають над підошвою уступу на висоту 1 м, пофарбованими в яскравий колір, з написаними на них номерами свердловин, а устя труб необхідно закривати привареною металевою сіткою.

20.Контроль за станом осушення родовищ корисних копалин повинна здійснювати геологічна служба гірничого підприємства.

ХІ. Провітрювання кар’єрів

1.Повітря на робочих місцях гірничого підприємства повинно відповідати вимогам ГОСТ 12.1.005-88 «ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны».

2.Кар’єри, глибина яких перевищує 150 м, та окремі кар’єри з особливо тяжким пилогазовим режимом повинні мати пиловентиляційну службу, забезпечену апаратурою і приладами згідно з вимогами Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність».

3.На робочих місцях кар’єрів необхідно проводити відбір проб повітря для їх аналізу на вміст шкідливих газів. Місця відбору проб та їх періодичність визначаються посадовою особою, відповідальною за пиловентиляційну службу підприємства. В усіх випадках, коли вміст шкідливих газів або запиленість повітря в кар’єрі більші за встановлені норми, необхідно вживати заходів щодо забезпечення безпечних умов праці.

4.Допуск працівників і технічного персоналу в кар’єр після проведення масових вибухів дозволяється тільки після перевірки гірничорятувальниками вмісту шкідливих газів та зниження їх вмісту в атмосфері до санітарних норм, але не раніше ніж через 30 хв. після вибуху, розсіювання пилової хмари до повного відновлення видимості та огляду місць роботи посадовою особою, в обов’язки якої покладено здійснення контролю за безпечним виконанням робіт.

5.У погано провітрюваних і застійних зонах кар’єру необхідно організовувати штучну вентиляцію за допомогою вентиляційних установок або інших засобів провітрювання.

6.У кар’єрах, на відвалах та складах необхідно застосовувати засоби придушення пилу, нейтралізації або уловлення шкідливих газів і агресивної води безпосередньо в місцях їх виділення, а кабіни гірничого обладнання ізолювати та забезпечити подачу в них очищеного повітря.

7.Для зменшення пилоутворення під час екскавації гірничої маси в теплу пору року необхідно проводити систематичне зрошення підірваної гірничої маси водою або пило-, газопридушуючим розчином.

Під час проведення масових вибухів у кар’єрах необхідно використовувати внутрішню, розміщену в свердловинах, тверду зволожену пило-, газопридушуючим розчином забивку або гідрозабивку в рукавах, а також розміщені між свердловинами екрани у вигляді шару подрібнених зволожених порід або рукавів, наповнених пило-, газопридушуючим розчином.

Для зменшення пилоутворення на поверхні кар’єрних автодоріг необхідно періодично проводити їх зволоження. Не дозволяється надмірний полив поверхні кар’єрних автодоріг.

8.На дробильно-сортувальних установках, а також на ділянках перевантаження гірничої маси з конвеєра на конвеєр місця утворення пилу необхідно ізолювати від навколишньої атмосфери за допомогою кожухів і укриттів з відсмоктуванням запиленого повітря з-під них і його наступною очисткою.

9.Застосування в кар’єрах автомобілів, бульдозерів, тракторів та інших машин з двигунами внутрішнього згоряння допускається тільки за умови, що вміст забруднюючих речовин у їх вихлопних газах не перевищує рівнів, встановлених санітарними нормами.

На гірничих підприємствах повинен бути організований систематичний контроль за вмістом шкідливих речовин у вихлопних газах машин і механізмів з двигунами внутрішнього згорання.

10.Під час виділення шкідливих газів з води, що дренує у кар’єр, необхідно здійснювати заходи, які зменшують або повністю усувають фільтрацію води через укоси уступів кар’єру.

11.Оглядові колодязі і свердловини насосних станцій з відкачування промислової стічної води необхідно надійно закривати.

12.Спуск працівників у колодязі для проведення ремонтних робіт дозволяється після випуску води, ретельного провітрювання і попереднього заміру вмісту шкідливих газів та під наглядом працівника, в обов’язки якого покладено здійснення контролю за безпечним виконанням робіт.

У разі виявлення в колодязях і свердловинах шкідливих газів або у разі відсутності достатньої кількості кисню всі роботи в цих колодязях і свердловинах необхідно виконувати у шлангових протигазах.

ХІІ. Радіаційна безпека

1.На всіх гірничих підприємствах, що експлуатуються або будуються, необхідно здійснюватиоцінку радіаційного стану відповідно до вимог пунктів 17.3–17.8 розділу 17 та пунктів 18.1–18.5 розділу 18 Основних санітарних правил забезпечення радіаційної безпеки України, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 02.02.2005 № 54, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 20.05.2005 за № 552/10832 (далі — Основні санітарні правила забезпечення радіаційної безпеки України).

2.Працівники, які приймаються на роботу на гірниче підприємство з техногенно-підсиленими джерелами радіаційного випромінювання природного походження, повинні бути поінформовані про радіаційний стан і пройти навчання з питань радіаційної безпеки відповідно до вимог Основних санітарних правил забезпечення радіаційної безпеки України.

3.Для забезпечення безпечних радіаційно-гігієнічних умов під час проектування, будівництва та експлуатації гірничого підприємства необхідно вживати таких заходів:

ефективний повітрообмін робочих зон шляхом раціонального розташування розкриваючих траншей, відвалів і споруд з урахуванням рози вітрів;

примусове провітрювання застійних зон кар’єрів. Повітрозабори вентиляційних установок, що подають повітря, повинні бути розташовані в зонах з чистим повітрям;

зменшення інтенсивності утворення пилу та шкідливих газів. Воду в кар’єр для пилопридушення необхідно подавати трубопроводом, який не пов’язаний з питним. Не дозволяється здійснювати забір води для пилопридушення із джерел, санітарний стан яких не контролюється.

4.Кар’єрні води необхідно максимально використовувати в технологічних процесах переробки руд.

5.Вантажно-розвантажувальні роботи та інші трудомісткі виробничі операції повинні бути максимально механізованими.

Перевезення гірничої маси необхідно здійснювати спеціальним транспортом, використання якого для іншої мети не дозволяється.

6.Гірниче устаткування перед відправленням у ремонт необхідно піддавати дозиметричному контролю.

7.Виробничі зони, де сортуються і складуються руди з підвищеним вмістом природних радіонуклідів, необхідно огороджувати по всьому периметру. Входи та в’їзди в них необхідно охороняти. На входах та в’їздах повинні бути встановлені заборонні знаки радіаційної небезпеки і написи «Вхід (в’їзд) заборонено».

ХІІІ. Пожежна безпека

1.Кожний керівник гірничого підприємства або уповноважена ним особа зобов’язані забезпечити пожежну безпеку на підприємстві відповідно до Закону України «Про пожежну безпеку».

2.На всіх гірничих підприємствах, що експлуатуються, будуються або знаходяться на реконструкції, необхідно здійснювати протипожежні заходи, що запобігають виникненню пожеж, а у разі їх виникнення забезпечують локалізацію та ліквідацію пожеж на початковій стадії, відповідно до вимог Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 19.10.2004 № 126, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 04.11.2004 за № 1410/10009 (НАПБ А.01.001-2004).

3.Для всіх працівників при прийнятті на роботу і за місцем роботи необхідно забезпечити проходження інструктажів з пожежної безпеки відповідно до вимог Типового положення про інструктажі, спеціальне навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України, затвердженого наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 29.09.2003 № 368, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.12.2003 за № 1148/8469.

4.Для запобігання випадкам забруднення атмосфери кар’єрів газами у разі займання горючих копалин, які розробляються, необхідно систематично вживати профілактичних протипожежних заходів, а якщо виникла пожежа — негайних заходів з її ліквідації.

5.Під час виникнення пожежі усі роботи на дільницях гірничого підприємства, атмосфера яких забруднена продуктами горіння, необхідно припинити, за винятком робіт, пов’язаних з ліквідацією пожежі.

Начальник відділу організації державного нагляду
у гірничодобувній промисловості
та за вибуховими роботами Є. ЗАХАРЕНКОВ

Додаток 1

до Правил охорони праці
під час розробки родовищ
корисних копалин відкритим способом

Граничні норми
зносу рамних рейок та вістер стрілових переводів

Тип стрілових

переводів

Категорія колій

Величина зносу, мм

вертикальний знос рамних рейок

боковий знос рамних рейок та вістер у перерізі,

де ширина головки вістер поверху 20 мм і більше

без укриття кінця вістря

з укриттям кінця вістря

Р65

та більш

важких типів

головні

10

6

8

приймально-відправні

12

6

8

інші

14

9

11

Р43 та Р50

головні

8

6

8

приймально-відправні

10

6

8

інші

12

9

11

Р38

та більш

легких типів

головні

6

5

приймально-відправні

8

5

інші

10

8

Начальник відділу організації державного нагляду
у гірничодобувній промисловості
та за вибуховими роботами Є. ЗАХАРЕНКОВ

Додаток 2

до Правил охорони праці
під час розробки родовищ
корисних копалин відкритим способом

Граничні норми
вертикального зносу осереддя хрестовин стрілових переводів
(у перерізі, де ширина осереддя 40 мм)Швидкість рухомого

складу, км/год

Ширина зносу за марками хрестовин, мм

1/11

1/9

1/7

1/6

1/5

1

2

3

4

5

6

5

14

14

14

14

14

10

14

14

14

10

10

15

14

12

12

8

8

25

12

10

10

6

6

40

10

8

6

70 і більше

8

6

Начальник відділу організації державногонагляду
у гірничодобувній промисловості

та за вибуховими роботами Є. ЗАХАРЕНКОВ

Додаток 3

до Правил охорони праці
під час розробки родовищ
корисних копалин відкритим способом

Норми
освітленості місць проведення робіт у кар’єрах

Об’єкти кар’єру

Найменша освітленість, лк

Площина,

на якій нормується освітленість

Примітка

1

2

3

4

Територія

в районі ведення робіт

0,2

На рівні поверхні, що освітлюється

Район робіт, що підлягає освітленню

Місця роботи
машин у кар’єрі,

на породних відвалах

та інших ділянках

5,0

8,0

Горизонтальна

Вертикальна

Освітленість забезпечується по всій глибині та висоті дії робочого устаткування машин

Місця ручних робіт

5,0

10,0

Горизонтальна

Вертикальна

Місця розвантаження залізничних вагонів
і автомобілів на відвалах, приймальні
та перевантажувальні пункти

3,0

Горизонтальна

Освітленість повинна забезпечуватись

на рівні поверхні, що освітлюється

Район роботи

бульдозера або

іншої тракторної машини

10,0

На рівні поверхні гусениць трактора

Місце роботи гідромоніторної

установки

5,0

10,0

Горизонтальна

Вертикальна

Освітленість повинна забезпечуватись
на всій висоті уступу,
що розроблюється, в радіусі дії гідромоніторного струменя

Місце укладки породи

в гідровідвал

5,0

Горизонтальна

Територія свіжонамитих

гідровідвалів

0,2

Горизонтальна

Місце проведення

бурових робіт

10,0

Вертикальна

Освітленість повинна забезпечуватись

на висоту верстата

Кабіни машин і механізмів

30,0

Горизонтальна

На висоті 0,8 м від підлоги

Приміщення землесосної установки та район

землесосних зумпфів

10,0

Горизонтальна

У приміщеннях

землесосної установки

на висоті 0,8 м від підлоги

Зона маневрування

роторного екскаватора

та відвалоутворювача

10,0

15,0

Горизонтальна

Вертикальна

Район, що підлягає освітленню, визначається згідно з паспортом
гірничих робіт

Ремонтні площадки

роторного екскаватора

20,0

25,0

Горизонтальна

Вертикальна

Конвеєрні потокові лінії

5,0

На поверхні конвеєра

Зона обслуговування

конвеєрних барабанів

10,0

Горизонтальна

Конвеєрні стрічки

в місцях ручного

відбирання порід

50,0

На поверхні конвеєрної

стрічки

На відстані не менше ніж 1,5 м
від породовідбійника проти руху конвеєрної стрічки

Приміщення на дільницях

для обігріву працівників

10,0

Горизонтальна

Сходи, спуски з уступу

на уступ у кар’єрі

3,0

Постійні шляхи руху

працівників у кар’єрі

1,0

Горизонтальна

Автошляхи в межах

кар’єру залежно

від інтенсивності руху

0,5–3,0

Горизонтальна

Освітленість повинна забезпечуватись
на рівні руху автомашини

Залізничні колії

в межах кар’єру

0,5

Горизонтальна

Освітленість повинна забезпечуватись
на рівні верхньої будови коліїНачальник відділу організації державногонагляду
у гірничодобувній промисловості

та за вибуховими роботами Є. ЗАХАРЕНКОВ

http://www.sot.zp.ua

76

Завантажити