НПАОП 45.2-1.01-98Правила обстежень, оцінки технічного стану та паспортизації виробничих будівель і споруд

До 1 групи відповідальності за екологічною небезпекою (дуже небезпечні виробництва) належать основні будівлі (споруди) таких видів діяльності та об'єктів (у дужках наведена нумерація видів діяльності об'єктів за ДБН А.2.2.-1-95, с.12.):

1) (1) Атомна енергетика та промисловість.

2) (2) Біохімічне, біотехнічне та фармацевтичне виробництво.

3) (3) Збір, обробка, зберігання, заховання, знешкодження та утилізація усіх видів промислових та побутових відходів.

4) (4) Добування нафти, нафтохімія та нафтопереробка.

5) (5) Добування та переробка природного газу (будівництво газосховищ).

6) (6) Хімічна промисловість, текстильне виробництво.

7) (7) Металургія.

8) (9) Виробництво, зберігання, утилізація та знищення боєприпасів усіх видів, вибухових речовин та ракетного палива.

9) (15) Хвостосховища та шламонакопичувачі.

10) (20) Каналізаційні системи та очисні споруди.

11) (22) Інші окремі об'єкти, експлуатація яких може негативно впливати на стан навколишнього середовища та які в кожному конкретному випадку визначаються Мінекобезпеки або органами на місцях.

12) (8) Вугільна, гірничодобувна промисловість, добування та переробка торфу, сапропелю. ( Абзац другий пункту 4 додатку 1 доповнено підпунктом 12 згідно з Наказом Держбуду № 184/140 ( z0588-99 ) від 28.07.99 )

До 2-ї групи відповідальності за екологічною небезпекою (небезпечні виробництва) належать:

-допоміжні будівлі (споруди) об'єктів 1 групи відповідальності за екологічною небезпекою, а також основні будівлі (споруди) таких видів діяльності та об'єктів:

( Підпункт 1 абзацу 3 пункту 4 додатка 1 виключено на підставі Наказу Держбуду № 184/140 ( z0588-99 ) від 28.07.99 ) 1) (8) Вугільна, гірничодобувна промисловість, добування та переробка торфу, сапропелю.

1) (10) Виробництво електроенергії та тепла на базі органічного палива.

2) (11) Промисловість будматеріалів.

3) (12) Целюлозно-паперова промисловість.

4) (14) Машинобудування та металообробка.

5) (16) Аеропорти, залізничні вузли та вокзали, автовокзали, річкові та морські порти, залізничні та автомобільні магістралі, метрополітени.

6) (17) Тваринництво.

7) (18) Виробництво харчових продуктів.

8) (19) Обробка продуктів та переробка відходів тваринного походження.

9) (21) Водозабори поверхневих та підземних вод.

До 3-ї групи відповідальності за екологічною небезпекою (безпечні виробництва) належать будівлі (споруди), які не ввійшли до 1 та 2 груп.

Значення коефіцієнтів, що характеризують екологічну небезпеку виробництва в залежності від групи відповідальності за екологічною небезпекою, слід визначати за таблицею 2.

Таблиця 2.

Коефіцієнт екологічної небезпеки

Групи відповідальності за екологічною небезпекою

Ступінь небезпеки

Коефіцієнт, що характеризує екологічну небезпеку виробництва, Кек

1

Дуже небезпечні виробництва

0,8

2

Небезпечні виробництва

0,9

3

Безпечні виробництва

1,0

5. У залежності від агресивності виробничого середовища, в якому експлуатуються будівельні конструкції, будівлі (споруди) поділяються на чотири групи за агресивністю виробничого середовища (згідно зі СНиП 2.03.11-85): середовище сильної агресивності, середовище середньої агресивності, середовище слабкої агресивності, середовище неагресивне.

Слід приймати такі значення коефіцієнтів впливу агресивності виробничого середовища в залежності від групи за агресивністю виробничого середовища (таблиця 3).

Таблиця 3.

Коефіцієнт впливу агресивності виробничого середовища

Група за агресивністю виробничого середовища

Ступінь агресивності виробничого середовища

Коефіцієнт впливу агресивності виробничого середовища, Каг

1

Середовище сильної агресивності

0,7

2

Середовище середньої агресивності

0,8

3

Середовище слабкої агресивності

0,9

4

Середовище неагресивне

1,0

Т = Тб х Кб, років

Величина Тб є терміном до першого планового обстеження для будівель (споруд), що перебувають у середніх для даної галузі умовах експлуатації.

З урахуванням досвіду експлуатації величина Тб може коригуватися в залежності від конструктивних особливостей будівлі (споруди) та характеристик його основи, наяності в конструкціях та основах будівель (споруд) контрольно-вимірювальної апаратури, інших факторів, які істотно впливають на параметри надійності та довговічності будівель (споруд).

Додаток 2

до пункту 3.10 Правил обстежень,

оцінки технічного стану та

паспортизації виробничих будівель

і споруд

Паспорт технічного стану будівлі (споруди)

0.1

Назва підприємства, установи, організації

повна

коротка

0.2

Назва об’ єкта

0.3

Зміни окремих характеристик Паспорта технічногго стану будівлі (споруди) оформлюються згідно з таблицею 4.

1. Дані про підприємство.

1.1

Відомча належність

1.2

Поштова адреса підприємства

індекс

1.3

Індефік. код

1.4

Форма власності

Власник (керівник) підприємства

1.5

Прізвище, ім’ я по батькові

1.6

Поштова адреса підприємства

2. Загальні відомості про будівлю (споруду)

2.1

№ об’ єкта*

2.2

Призначення

2.3

Категорія будівлі (приміщення) з вибухопожежної та пожежної небезпеки

Віднесення будівлі (споруди) до класифікаційних груп* *

2.4

- за відповідальністю

2.5

- за небезпекою технологічних процесів

2.6

- за агресивністю робочого середовища

2.7

Рік забудови

2.8

Площа забудови, квад. м

2.9

будівельний об’єм, куб. м

2.10

Поверхність виробничої частини

2.11

Поверхність адміністративно- побутової чпстини

2.12

Балансована вартість, тис. грн.

2.13

Страхова компанія та номер страхового поліса

2.14

Дата складання Паспорта

Організація – генпроектувальник об’єкта

2.15

- назва

Організація – генпідрядник, що здіснила будівництво об’єкта

2.16

- назва

Організація, що провела обстеження для паспортизації

2.17

- назва

2.18

- ідентифікаційний код

2.19

- ліцензія №* **, дійсна до

2.20

Періодичність планових обстежень технічного стану, років

Останнє обстеження проведено:

2.21

- обстежувальна організація

2.22

ідентифікаційний код

2.23

- ліцензія №*

2.24

дата обстеження

3. Технічний стан будівлі (споруди) та висновкищодо її подальшої експлуатації

3.1. Технічний стан основ та конструктивних елементів за частинами об'єкта надається у таблиці 1.

3.2. Технічний стан інженерного обладнання за частинами об'єкта надається у таблиці 2.

3.3

Технічний стан будівлі (споруди) в цілому*

3.4. Виявлені дефекти та пошкодження і терміни їх усунення надаються у таблиці 3.

3.5. Оцінка потенційних наслідків можливої аварії

3.5.1

Загроза життю та здоров’ю робітників, що працюють на об’єкті

чол.

3.5.2

Загроза населенню, що мешкає поблизу об’єкта

чол.

3.5.3

Загроза обвалення осноаних конструкцій об’єкта або його частини

квад. м

3.5.4

Загроза забрудення довкілля навколо об’єкта

квад. км

3.6. Пропозиції щодо подальшої експлуатації

1.

2.

3.

4.

та ін

4. Інші відомості* *

4.1. Характерні інженерно-геологічні розрізи.

4.2. Конструктивна схема будівлі або споруди (план, розріз).

4.3. Відомості про реконструкцію, технічне переозброєння будівлі (споруди).

4.4. Наявність підйомно-транспортних пристроїв та механізмів.

4.5. Проектні дані про допустимі корисні навантаження на основні несучі конструкції та елементи будівлі.

Таблиця 1.

Технічний стан основ та конструктивних елементів

за частинами об'єкта

Частини об’єкта , основи та конструктивні елементи

Матеріал

Оцінка стану* *Таблиця 2.

Технічний стан інженерних систем водопостачання,

каналізації, опалення та вентиляції

Частини об’єкта, елемент и інженерного обладнання*

Оцінка стану* **

Власник (керівник) підприємства __________________________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

Керівник групи обстеження ________________________________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

Дата обстеження _________________ 199_ р.

Таблиця 3.

Виявлені дефекти та пошкодження і терміни їх

Виявлений дефект

Термін усунення

Таблиця 4.

Зміни характеристик Паспорта технічного стану будівлі (споруди)

0.1

Назва підприємства

повна

коротка

0.2

Назва об’ єкта

1.3

Індефікаійний код підприємства

2.1

№ об’ є кта

Дані про зміни окремих характеристик будівлі (споруди) надаються у формі відповідних позицій Паспорта технічного стану із зазначенням їх номерів.

Останнє обстеження проведено:

2.21

обстежувальна організація

2.22

- ідентифікаційний код

2.23

- ліцензія №* ***, дійсна до

2.24

- дата обстеження

2.25

Таблиця 5.

Перелік кодів робіт*з обстеження будівель, споруд і мереж, на виконання яких надано право організації, що провела останнє обстеження

- назва організації

- ідентифікаційний код

- ліцензія № , дійсна до

- дата обстеження

5.02.00 обстеження будівель, споруд і мереж

(у ліцензіях, виданих до жовтня 1995 р., - 5.07.00

5.02.01

5.02.01.01

5.02.01.01.01

5.02.01.01.02

5.02.01.01.03

5.02.01.02

5.02.01.02.01

5.02.01.02.02

5.02.01.02.03

5.02.01.03

5.02.01.03.01

5.02.01.03.02

5.02.01.03.03

5.02.01.04

5.02.01.04.01

5.02.01.04.02

5.02.01.04.03

5.07.01

5.07.01.01

5.07.01.01.01

5.07.01.01.02

5.07.01.01.03

5.07.01.02

5.07.01.02.01

5.07.01.02.02

5.07.01.02.03

5.07.01.03

5.07.01.03.01

5.07.01.03.02

5.07.01.03.03

5.07.01.04

5.07.01.04.01

5.07.01.04.02

5.07.01.04.03

5.02.02

5.02.02.01

5.02.02.02

5.02.02.03

5.02.02.04

5.02.02.05

5.02.02.06

5.02.02.07

5.02.02.08

5.02.02.09

5.02.02.10

5.07.02

5.07.02.01

5.07.02.02

5.07.02.03

5.07.02.04

5.07.02.05

5.07.02.06

5.07.02.07

5.07.02.08

5.07.02.09

5.07.02.10

5.07.02.11

( Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Держбуду № 184/140 ( z0588-99 ) від 28.07.99 )

*Призначає власник. Бажаний збіг з № за генпланом.

** Визначається з додатка 2 до Правил обстежень, оцінки технічного стану та паспортизації виробничих будівель та споруд.

*** Перелік кодів робіт з обстеження будівель, споруд і мереж, на виконання яких надає право ця ліцензія, наведена в таблиці 5.

* Проставляється (цифрою та словами) одна з чотирьох категорій технічного стану:

-1 - нормальний;

-2 - задовільний;

-3 - не придатний до нормальної експлуатації;

-4 - аварійний.

**Наводяться в разі потреби визначення особливостей будівлі (споруди).

*.

*Перелік частин об’єкта, конструктивних елементів та елементів інженерного обладнання визначається за матеріалами обстеження.

** Проставляється (цифрою та словами) одна з 4 категорій технічного стану:

-1 - нормальний;

-2 - задовільний;

-3 - не придатний до нормальної експлуатації;

-4 - аварійний

* ** Визначається згідно з правилами обстеження, оцінки технічного стану та паспортизації житлових і громадських будівель.

* ***Перелік кодів робіт, на виконання яких надає право ця ліцензія, наведено в таблиці 5.

*Коди робіт, на виконання яких надано право організації, мають бути позначені знаком "Х".

23


Завантажити