НПАОП 63.21-1.53-03Правила охорони праці під час поточного ремонту і підготовки до наливу цистерн для нафтопродуктів та вагонів бункерного типу для нафтобітуму

4.30. Забруднені етильованим бензином шпали, рейки з кріпленнями, стрілочні переводи, площадки з твердим покриттям, а також інші дільниці території повинні негайно знешкоджуватися кашкою хлорного вапна або гасом.

4.31. Баластний шар і поверхня землі, а взимку і сніг, які забруднені етильованим бензином, мають бути зняті на всю глибину просочування, вивезені на спеціальні бетоновані площадки, місце розташування яких погоджено з СЕС залізниці і органами державного пожежного нагляду, облиті гасом і пропалені.

Очищене місце після лабораторного аналізу, має бути засипане чистим піском або щебенем.

4.32. Перелік мийних розчинів і хімічних речовин, які застосовуються для зовнішнього і внутрішнього очищення цистерн, мають бути погоджені із СЕС залізниці.

4.33. Промивальна вода під час оброблення цистерн з-під етильованого бензину повинна збиратися у вакуумзбірники або спеціальні резервуари. Цю воду необхідно нейтралізувати густим розчином хлорного вапна із розрахунку не менше 2 кг на 1000 л води або шляхом екстрагування тетраетилсвинцю із води неетильованим бензином або гасом.

Для нейтралізації застосовується свіжоприготовлений густий розчин хлорного вапна.

4.34. Зливання нейтралізованої промивальної води в загальний колектор у відповідності із технологічним процесом дозволяється через 70 хвилин після введення у вакуумзбірник або резервуар кашки хлорного вапна. Місця зливання промивальної води, яка пройшла нейтралізацію, повинно бути погоджено із СЕС залізниці.

4.35. Зливання промивальної води в очисні споруди ППС дозволяється після оброблення цистерни тільки з-під нафтопродуктів. Знешкодження промивальної води, яка зливається із спецестакад після оброблення цистерн з-під етильованого бензину, повинне проводитися в окремих очисних спорудах.

4.36. Каналізація повинна забезпечувати відвід і очищення виробничих стоків від усіх об’єктів у відповідності з вимогами санітарних норм.

4.37. Комплекс очисних споруд повинен забезпечувати очищення промивальної води до встановлених норм і передбачати повторне використання її по замкнутому циклу. Використання промивальної води має бути замкнене (безвитічне).

Для збирання і нейтралізації промивальної води на ППС мають бути наступні споруди: зливно-наливний стояк, приймальний резервуар, резервуар екстрагування, брудовідстійник, бензоуловлювач, акумулятор води, резервуар для етильованого бензину, накопичувач осаду.

Нафтовловлювачі повинні регулярно очищатися від шламу, бруду і нафтопродуктів механізованим способом.

4.38. Усі побічні продукти технологічного процесу під час підготовки цистерн і вагонів-бункерів для ремонту і наливу повинні максимально утилізуватися.

4.39. Санітарно-захисна зона ППС повинна встановлюватись у кожному конкретному випадку розрахунковим шляхом за погодженням із СЕС залізниці.

4.40. Під час розробки технологічних процесів з ремонту і підготовки цистерн до наливу нафтопродуктів, крім цих Правил, необхідно керуватися ГОСТ, ДБН, СНиП та іншими міжгалузевими, галузевими нормативними актами з охорони праці і охорони навколишнього природного середовища.

4.41. Підготовка цистерн та вагонів-бункерів на ППС до ремонту і наливу повинна проводитися у відповідності із розробленим на підприємстві технологічним процесом, погодженим із СЕС залізниці.

4.42. Згідно з цими Правилами для всіх видів робіт, які проводяться на ППС, і професій працівників мають бути розроблені інструкції з охорони праці, і інструкції з пожежної безпеки відповідно до ДНАОП 0.00-4.15-98, НАПБ А.01.001-95.

4.43. Контроль за станом охорони праці і дотриманням вимог цих Правил на ППС має здійснюватися відповідно до НАОП 5.1.11-4.03-86.

4.44. В складі ППС може створюватися хімічна лабораторія, яка оснащена обладнанням і приладами за переліком, затвердженим Центральною санітарно-епідеміологічною станцією на залізничному транспорті. Лабораторія повинна визначати найменування залишків нафтопродуктів, які раніше перевозилися, в котлах цистерн, перевіряти їх на вибухонебезпеку газоповітряного середовища і визначати концентрацію шкідливих речовин у повітрі робочої зони.

5. Вимоги безпеки під час технічного обслуговування цистерн і вагонів-бункерів.

5.1. Вимоги безпеки під час приймання, огляду і технічного обслуговування цистерн і вагонів-бункерів.

5.1.1. Усі види робіт на ППС повинні виконуватися у відповідності з вимогами ГОСТ 12.3.002-75, цих Правил і технологічним процесом підприємства, погодженим із СЕС залізниці.

5.1.2. Особи, відповідальні за організацію роботи під час приймання, огляду і технічного обслуговування цистерн і вагонів-бункерів на ППС, повинні здійснювати контроль за безпечним виконанням робіт під час:

- пересування і огородження груп цистерн і вагонів-бункерів на коліях ППС;

- виконання на ППС усіх видів оброблення цистерн;

- виконання ремонту цистерн і вагонів-бункерів на коліях поточного ремонту.

5.1.3. Для проходу працівників до місць виконання робіт і назад мають бути визначені маршрути руху, які позначені показчиками “Службовий прохід”. В нічний час маршрути руху повинні освітлюватися. Схеми маршрутів проходів мають бути вивішені на видних місцях в приміщеннях загального користування.

5.1.4. Усі роботи з огляду і визначення виду обробки цистерн, які прибувають на станцію, повинні проводитися тільки після огородження состава цистерн або групи цистерн у встановленому порядку і вжиття заходів, які виключають їх переміщення.

Підніматися на цистерни для виконання робіт дозволяється за умови відчеплення їх від локомотива та огородження состава цистерн.

5.1.5. Колії ППС, на яких проводиться огляд, оброблення і поточний ремонт, мають бути обладнані системами централізованого огородження.

5.1.6. У разі відсутності централізованого огородження, переносні сигнали огородження повинні встановлюватися на вісі колії на відстані 50 м від крайніх вагонів. Якщо відстань від вагона до граничного стовпчика менша 50 м, то переносний сигнал огородження з цього боку встановлюють на вісі колії навпроти граничного стовпчика.

Стрілочні переводи колій замикаються на замок, ключі від якого повинні зберігатися у особи, яка відповідальна за виконання робіт.

5.1.7. Цистерну або вагон-бункер, групу цистерн або вагонів-бункерів, які ремонтуються на спеціально виділених коліях, крім постійних переносних сигналів, огороджують додатково спареними гальмовими башмаками, які розташовують на двох рейках на відстані не менше 25 м від крайнього вагона або навпроти граничного стовпчика, якщо відстань до нього менше 25 м.

5.1.8. Огородження місця робіт здійснюється на період їх виконання і знімається після їх закінчення за вказівкою особи, яка відповідальна за виконання робіт.

Зняття сигналів огородження повинно проводитись тільки після закінчення робіт і виведення керівником робіт всіх працівників на безпечну відстань від состава.

Порядок встановлення і зняття огородження, а також закріплення цистерн і вагонів-бункерів, повинен бути розроблений відповідно до місцевих умов, відображений в технологічному процесі і затверджений у встановленому порядку.

5.1.9. Маневрові роботи повинні проводитися згідно з технологічним процесом і техніко-розпорядчим актом станції за погодженим графіком.

5.1.10. Розпочинати огляд і заправку зливних клапанів цистерн на коліях примикання до ППС дозволяється тільки після отримання дозволу оператора, який він дає по двобічному парковому зв’язку після включення системи централізованого огородження або огородження переносними сигналами. Оглядачі вагонів по двобічному парковому зв’язку або переносному радіозв’язку зобов’язані повторити отриманий дозвіл, підтвердивши цим, що повідомлення оператора зрозуміли правильно.

5.1.11. Цистерни і вагони-бункери повинні оброблятися на коліях станції і ППС тільки після визначення виду вантажу, який раніше перевозився, і перевірки відповідності його виду вантажам, після перевезення яких дозволяється їх оброблення на ППС.

5.1.12. У разі неможливості встановлення виду раніше перевезеного вантажу або сумнівах, які виникли, необхідно провести лабораторний хімічний аналіз на ППС.

Замір шкідливих і агресивних речовин має здійснюватися за допомогою спеціальних пристроїв і приладів.

У разі необхідності проведення відбору проб, то ця операція повинна проводитися безпечними засобами, які виключають, по можливості, виділення в робочу зону газів, пари і рідких продуктів.

5.1.13. Пробовідбірне обладнання має бути оснащене запобіжними зонтами, які виключають попадання шкідливих речовин на працівників. Місткість для проб має бути герметичною.

5.1.14. Під час виявлення в поїзді, який прибув на станцію примикання до ППС цистерн і вагонів-бункерів з ознаками течі необхідно відмітити крейдою або фарбою місця витікання, а на цистерні з етильованим бензином, крім такої відмітки, нанести напис “Теча котла. Етильований бензин”.

5.1.15. Внутрішній огляд котлів цистерн на паркових коліях ПТО повинна проводити бригада промивальників-пропарювачів у складі не менше трьох осіб, на одного із яких покладаються обов’язки відповідального за роботу бригади.

Вимоги безпеки під час роботи всередині котла цистерни викладені в пункті 5.4 цих Правил.

5.1.16. Відповідальний за роботу бригади (бригадир, майстер) контролює виконання вимог безпеки всіма членами бригади і зобов’язаний підтримувати постійний зв’язок із працівниками ПТО.

5.1.17. Під час відбирання цистерн у парку прибуття для наливу, визначення виду обробки цистерни на ППС, справності кришок люків, внутрішніх драбин, зливних приладів і іншого обладнання, слюсарі з ремонту рухомого складу, зайняті ремонтом, заміною і заправкою зливних приладів (промивальники-пропарювачі) повинні дотримуватися наступних вимог безпеки:

- підніматися на цистерну та спускатися з цистерни тільки в положенні обличчям до цистерни, попередньо упевнившись у справності сходів (драбин);

- для запобігання падінню на цистерні необхідно закріпитись запобіжним поясом за поручні огородження площадки на котлі цистерни;

- опускати кришку люка повільно, без ударів;

- не дозволяється виконувати роботи на котлі під час грози, густого туману, сильного снігопаду, зливи, обледеніння, а також вітру силою 6 і більше балів.

5.1.18. У разі необхідності додаткової обробки цистерн на ППС, робітники, зайняті відбором цистерн, повинні повідомити про це прийомоздавальника. Старший у бригаді несе відповідальність за правильний відбір цистерн для наливу.

5.1.19. Не дозволяється внутрішній огляд котлів цистерн, заправлення клапанів, поточний ремонт верхніх площадок і деталей кришок люків на електрифікованих коліях станції.

Як виняток, огляд цистерн для визначення виду обробки дозволяється тільки на спеціалізованих коліях, контактна мережа яких відсекційована від контактної мережі інших колій, і за умови зняття напруги секційним роз'єднувачем із заземлюючим ножем. Ці роботи слід виконувати у відповідності з вимогами НАОП 5.1.11-1.14-87, інструкції зохорони праці, що діє на підприємстві, і технологічного процесу підприємства, погодженого із СЕС залізниці.

5.1.20. Всередині котла цистерни дозволяється користуватися тільки акумуляторними ліхтарями у вибухобезпечному виконанні, вмикання і вимикання яких виконується поза цистерною.

5.1.21. Про закінчення обробки цистерн на коліях станції відповідальний за виконання робіт повинен сповістити оператора, який оголошує по двобічному парковому зв'язку про зняття огородження.

5.1.22. Під час користування двобічним парковим зв'язком необхідно дотримуватис регламенту переговорів, не допускаючи впливу зайвого шуму на мешканців найближчих житлових районів.

5.2. Вимоги безпеки під час холодної обробки цистерн для наливу.

5.2.1. До місця обробки на ППС цистерни повинні подаватися тільки тепловозами (мотовозами), які обладнані стандартними іскрогасниками. Під час подачі цистерн необхідно забезпечити прикриття, не менше 2-х чотиривісних вагонів.

5.2.2. Наближення тепловозів на відстань менше 20 м до місця очищення не дозволяється.

5.2.3. Місце, куди не дозволяється подальший рух тепловоза, має бути позначене відповідним знаком.

5.2.4. Зливні прилади, кришки ковпаків і завантажувальні люки цистерн мають бути герметично закриті. Оброблені цистерни повинні мати справну запірну арматуру.

5.2.5. Під час холодної обробки залишок нафтопродукту із котла цистерни повинен зливатися через зливний прилад механізованим способом або самопливом, а якщо необхідно, за допомогою спеціального шкребка в зливний лоток.

5.2.6. Порядок і послідовність проведення операцій з холодної обробки цистерн має бути наведений у технологічному процесі роботи ППС.

5.2.7. Залишки світлих нафтопродуктів, які вилучаються механізованим способом, повинні зливатися в спеціальні резервуари, які встановлюються за погодженням з СЕС і органами державного пожежного нагляду.

5.2.8. Залишки темних нафтопродуктів, які витікають через зливний прилад, а також промивальної води, які вилучаються механізованим способом або самопливом, повинні зливатися у міжрейкові стічні лотки і очисні споруди.

5.2.9. Під час зливу нафтопродуктів із цистерн і резервуарів має бути виключене попадання їх на відкриті частини тіла, а їх пари в органи дихання.

5.2.10. На ППС має вестися окремий номерний облік цистерн, які надходять з-під етильованого бензину. Оброблення цистерн з-під етильованого бензину повинне проводитися на спеціально виділених і обладнаних естакадах, спорудах і коліях ППС. Під час оброблення цистерни з-під етильованого бензину залишок бензину необхідно вилучати вакуумною установкою.

5.2.11. Під час витягання шлангів із цистерн і резервуарів, які призначені для етильованого бензину, робітники повинні слідкувати, щоб бензин, який стікає із шлангів, не виливався на поверхню цистерн і резервуарів. Під витягнуті шланги повинні підставлятися місткості з відкидними кришками. Зібраний бензин із місткостей необхідно негайно виливати в резервуар.

Резервуари для зливання етильованого бензину до їх нейтралізації не дозволяється використовувати для інших продуктів.

Місця на котлі цистерни, які забруднені ззовні етильованим бензином, мають бути ретельно протерті ганчір’ям, просоченим чистим гасом.

5.3. Вимоги безпеки під час гарячої обробки цистерн для наливу і ремонту.

5.3.1. У разі необхідності гарячої обробки цистерн, змінний майстер повинен визначити вид обробки.

5.3.2. Порядок і послідовність проведення операцій з гарячої обробки цистерн мають бути приведені в технологічному процесі роботи ППС.

5.3.3. Для розм’якшення залишків в’язких нафтопродуктів, які не піддались вилученню самопливом, котли цистерн слід промивати гарячою водою із мийними засобами або гарячою водою під тиском 1,2-1,3 МПа (12-13 кгс/см2), який заміряється манометром безпосередньо на естакаді перед подачею в цистерну.

Промивальні прилади, парові і водяні рукави, а також інше обладнання і пристрої на естакаді повинні розташовуватися у встановлених місцях, не захаращувати прохід і не створювати перешкод у роботі.

5.3.4. Перед обробкою цистерн для кожної порції мийного розчину має бути визначений склад у ній кислоти і лугу. Реагент, який застосовується для нейтралізації, повинен мати дозвіл на застосування від Центральної санітарно-епідеміологічної станції на залізничному транспорті.

5.3.5. У разі необхідно вилучення із котлів цистерн залишків нафтопродуктів високої в’язкості та залишків товщиною більше 20 мм, коли температура повітря нижче –20С, то перед промиванням котлів цистерн має бути проведене пропарювання. Після пропарювання котли цистерн повинні промиватися.

Не дозволяється пропарювання і промивання котла цистерни з відкритою кришкою люка.

5.3.6. Після пропарювання і промивання котел цистерни повинен бути провентильований. За період вентиляції котел цистерни повинен бути охолоджений.

5.3.7. Сушіння і вентилювання котла цистерни після пропарювання і промивання повинне проводитися на естакадах, які розміщені в закритих приміщеннях, із застосуванням припливно-витяжної вентиляції від вентиляційних установок із подачею повітря в котел цистерни в межах 1,0‑1,4 м3/с із розрахунку на чотиривісну цистерну.

5.3.8. Подавати повітря в котел цистерни, поряд із засобами вентиляції, які застосовуються, рекомендується через відкритий зливний отвір, а для витяжки встановлювати зонти над завантажувальним люком.

5.3.9. Робота всередині котла цистерни після гарячої обробки дозволяється тільки після його охолодження і дегазації.

5.3.10. Вилучення залишків нафтобітуму із вагонів-бункерів повинно проводитись після розігрівання в теплій камері. Контроль за температурою в камері повинен бути дистанційним.

5.3.11. Залишки нафтобітуму повинні збиратися в спеціальні місткості самопливом або механізованим способом, який виключає контакт працівників із гарячим бітумом. Стічні лотки мають бути закриті знімними металевими гратами або щитами, які забезпечують безпеку працівників.

5.4. Вимоги безпеки під час роботи всередині котлів цистерн.

5.4.1. Очищення котла цистерни від залишків вантажу повинне, по можливості, проводитися механізованим способом без присутності працівників усередині котла цистерни.

5.4.2. Спускатися в котел цистерни та проводити в ньому будь-які роботи не дозволяється:

- коли в цистерні є залишки вантажу глибиною більше, ніж десять сантиметрів;

- з відкритим вогнем;

- коли є залишки невизначеного виду вантажу;

- без спеціального одягу, спеціального взуття запобіжного поясу та інших ЗІЗ.

5.4.3. У разі необхідності проведення технічного обслуговування і ремонту всередині котла цистерни спускатися необхідно по драбинах, які знаходяться всередині котла цистерни. Дозволяється застосовувати переносні дерев’яні драбини довжиною не менше 3,3 м, які мають гумові наконечники.

Виконувати роботи всередині котла цистерни, коли температура там вище +35оС, не дозволяється.

У разі застосування пневмокостюмів, дозволяється виконувати роботи всередині котлів цистерн із температурою до +60С.

5.4.4. Під час виконання робіт у котлі цистерни необхідно застосовувати шланговий дихальний прилад, шланговий протигаз.

Не дозволяється знімати спецодяг і запобіжний пояс на протязі всього робочого часу.

5.4.5. Запобіжний пояс повинен мати справне, без надривів і інших пошкоджень полотно пояса і наплічних ременів, справну із фіксуючими стрижнями пряжку і кільце для кріплення шланга дихального приладу. Ремені мають бути щільно припасовані, не провисати і не обмежувати рух.

5.4.6. Канат для страхування повинен бути без надривів і інших механічнихпошкоджень, мати довжину не менше 12 м під час обробки чотиривісних і 17 м під час обробки восьмивісних цистерн із вузлами, відстань між якими має бути не більше 0,5 м. Один кінець каната повинен закріплюватись до кільця наплічних ременів запобіжного пояса промивальника-пропарювача, а вільний його кінець повинен бути прив'язаний до перил площадки ковпака або до поручня зовнішньої драбини цистерни.

5.4.7. Під час примусової подачі повітря в дихальні прилади, повітря повинне бути попередньо профільтроване, а в зимовий час підігріте до температури +18...+22°С.

5.4.8. Тиск повітря перед надходженням в маску шлангового дихального приладу не повинен перевищувати 0,03 МПа (0,3 кгс/м2) при цьому кількість повітря, яке подається, повинно бути в межах 200 л/хв.

5.4.9. Спускання працівників у котел цистерни, яка не пройшла дегазацію, і в котел цистерни після пропарювання залишками вантажу не дозволяється без оформлення наряда-допуска.

5.4.10. Під час обробки цистерни спускання в котел цистерни дозволяється тільки одному промивальнику-пропарювачу. З початку спускання промивальника-пропарювача в котел цистерни і до виходу із нього біля завантажувального люка цистерни повинні невідлучно знаходитися ще двоє промивальників-пропарювачів. Один з них повинен бути одягнений у спецодяг і спецвзуття, мати на собі запобіжний пояс із страхувальним канатом, напоготові мати дихальний прилад і стояти біля люка котла цистерни із надвітряної сторони, тримаючи прив’язаний страхувальний канат у руках, а другий примивальник-пропарювач повинен знаходитися поруч і підстраховувати першого у разі його спускання в котел цистерни для надання допомоги працюючому в котлі цистерни.

5.4.11. Промивальник-пропарювач, який знаходиться біля люка, повинен слідкувати:

- за роботою промивальника-пропарювача в котлі цистерни;

- за положенням страхувального каната, дихального шланга, через який надходить повітря під маску промивальника-пропарювача, що працює всередині цистерни;

- за сигналами промивальника-пропарювача, який працює в котлі цистерни, опускати або витягувати шланг, канат, контейнер з інструментом, а у разі необхідності надавати допомогу.

5.4.12. Для зв’язку промивальників-пропарювачів між собою за допомогою страхувального каната встановлюються наступні сигнали:

- один ривок знизу (із котла) – “підтягнути шланг і канат”, при цьому підтягувати їх потрібно після повторення сигналу промивальника-пропарювача, який знаходиться біля люка котла, і отримання такого ж відповідного сигналу із котла цистерни;

- два ривки підряд – “відпустити шланг і канат”. Такий сигнал подається промивальником-пропарювачем, який працює в котлі цистерни, для можливості переміщення вздовж котла цистерни до днища цистерни;

- два ривки з перервами між ними – “опусти контейнер” або “підніми контейнер” (в залежності від того, де він знаходиться в даний момент);

- багатократні ривки подані промивальником-пропарювачем, що знаходиться біля люка котла цистерни, – той, хто знаходиться в котлі цистерни зобов’язаний підійти до люка або піднятися наверх. Той же сигнал, який подав промивальник-пропарювач, що працює в котлі (сигнал про допомогу), означає вимогу негайного вжиття заходів по вилученню його із котла цистерни.

Завантажити