НПАОП 60.1-1.48-00Правила безпеки для працівникiв залiзничного транспорту на електрифiкованих лiнiях

10.2 Заборонено опускати струмоприймачі електрорухомого складу без попереднього зняття електричного навантаження, відключення напруги з допоміжних машин, що працюють.

11. ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РОБОТИ НА РУХОМОМУ СКЛАДІ,

ЩО ОБЕРТАЄТЬСЯ НА ЕЛЕКТРИФІКОВАНИХ ЛІНІЯХ

11.1. На рухомому складі, що перебуває на електрифікованих лініях, до відключення та заземлення проводів КМ, ПЛ та зв'язаного з ними обладнання, що розміщене над цими коліями, заборонено:

підніматися на покрівлю, перебувати або виконувати будь-яку роботу на покрівлі вагонів, контейнерів, тепловозів, електровозів, моторних вагонів дизель- і електропоїздів (огляд покрівель та обладнання, що розміщені на них тощо);

відкривати люки (кришки) цистерн, ізотермічних та критих вагонів або виконувати будь-які роботи на них;

підніматись на вантажі або проводити навантажувальні та розвантажувальні роботи з відкритого рухомого складу, коли самі працівники або пристрої, що вони використовують, можуть у період роботи наближатися на відстань менше 2 м до частин КМ, що перебувають під напругою;

виконувати роботу на котлі, будці та тендері паровоза;

проводити замірювання кількості нафти, води та чистку димоходів.

Проводити вказані роботи на рухомому складі дозволяється на спеціально виділених неелектрифікованих коліях.

11.2. Локомотив, що експлуатується на електрифікованій ділянці, має відповідати умовам:

жодна частина локомотива не повинна виступати за габарит рухомого складу;

паpовипускна тpуба гальмівного паpоповітpяного насоса паpовозів має бути загнута вбік так, щоб потік паpи не потрапляв на контактний пpовід.

11.3. Під час огляду поїздів, що прямують на електрифіковані дільниці, оглядачі вагонів зобов'язані перевіряти стан покриття вагонів та обладнання, що є на їх дахах. З поїздів слід вилучати вагони, що мають зіпсоване дахове покриття або розташоване на них негабаритне обладнання.

11.4. Роботи на дахах вагонів виконуються на неелектрифікованих коліях після їх огородження відповідно до вимог Інструкції з сигналізації на залізницях України, затвердженої наказом Міністерства транспорту України 08.06.95 № 259. Заявку про потребу переставити поїзд (секцію, вагон) на неелектрифіковану колію для виконання робіт на даху вагона подає оглядач вагонів маневровому диспетчерові або черговому на станції.

11.5. Східці для підняття на дах тепловозів, моторвагонного рухомого складу, розміщені зовні, обладнуються захисними щитами, які повинні перекривати три верхні сходинки. Щити повинні замикатися.

11.6. На паровозі:

набір води в тендер проводиться під наглядом машиніста;

змочувати вугілля дозволяється тільки в лотку;

під час поливання вугілля зі шланга забороняється направляти струмінь води вгору з метою запобігання ураженню електричним струмом.

Машиністи паровозів, які працюють на електрифікованих ділянках, перед початком роботи мають перевірити справність та надійність кріплення сітки для гасіння іскор та покрівлі будки машиніста.

12. ПРАВИЛА ГАСІННЯ ПОЖЕЖІ БІЛЯ ПРОВОДІВ КОНТАКТНОЇ МЕРЕЖІ

12.1. У разі виникнення пожежі біля КМ або ПЛ потрібно терміново повідомити про це пожежну охоpону чеpез поїзного диспетчера, енергодиспетчера або працівників ЕЧК.

12.2. Гасити предмети, що горять і розміщені на відстані менше 2 м від КМ, дозволяється тільки після відключення напруги, заземлення КМ в установленому порядку згідно пунктом 4.2 Правил та отримання від відповідального ЕЧК(ЕЧС, тягової підстанції) письмового допуску на проведення гасіння (додаток 2).

12.3. Гасити предмети, що горять та розміщені на відстані більше 7 м від КМ, яка перебуває під напругою, може бути дозволено без зняття напруги. При цьому потрібно стежити, щоб струмінь води або піни не наблизився на відстань менше 2 м до КМ та інших частин, що перебувають під напругою.

13. ВІДПОВІДАЛЬHІСТЬ ЗА ПОРУШЕHHЯ ПРАВИЛ

13.1. Особи, винні в поpушенні цих Пpавил, несуть дисциплінаpну, адміністpативну, матеpіальну або кpимінальну відповідальність згідно з чинним законодавством.

13.2. За безпечність констpукції, пpавильність вибоpу матеpіалу, якість виготовлення, монтажу, налагодження, pемонту і технічного діагностування, а також відповідність об'єкта цим Пpавилам відповідають підпpиємство, установа, оpганізація, які виконували відповідні pоботи.

13.3. Кеpівники підпpиємств, установ, оpганізацій та інші посадові особи несуть пеpсональну відповідальність за виконання вимог Пpавил у межах покладених на них завдань та функціональних обов'язків згідно з чинним законодавством.

Начальник відділу з нагляду

в машинобудуванні,

на транспорті та у зв’язку Л.А.Суховецький

Додаток 1

до пункту 4.6 Правил безпеки для працівників залізничного транспорту на електрифікованих лініях

Дозвіл на роботу №______

Керівнику

(прізвище, ім’ я, по батькові)

Дозволяю за наказом енергодиспетчера № __________

стати до роботи

(на станції, перегоні)

від кмПК

до кмПК

у межах опор №

До струмопровідних частин не наближатися на відстань менше 2 м, контактна мережа заземлена між опорами №

Початок робіт(год.)(хв.)

Закінчення робіт(год.)(хв.)

Відповідальний за електробезпеку в частині КМ та ПЛ

__

(прізвище, ім’я, по батькові) (підпис)

Повідомлення

Відповідальному за електробезпеку в частині КМ та ПЛ

(прізвище, ім’я, по батькові)

за дозволом №

роботи на

(назва перегону, станції)

від кмПКдо кмПК

закінчені, люди виведені, механізми зняті о ____ год.____ хв.

Керівник робіт

(прізвище, ім’я, по батькові) (підпис)

Додаток 2

до пункту 12.2 Правил безпеки для працівників залізничного транспорту на

електрифікованих лініях

на проведення гасіння пожежі

(найменування об’єкта)

1.Місце проведення гасіння пожежі і що дозволяється гасити (найменуванняприміщення, відкритої установкийінше)

2. Електроустановки, кабелі в межах пожежі та на підходах до них знеструмлені (перелічуються знеструмлені електроустановки та кабелі, указуються місця їх розташування та максимальна напруга на них)

3. Допуск видав

(посада, прізвище, ім’я, по-батькові) (підпис)

годинхвилин ““200__ року.

Примітка.Перед гасінням пожежі на електроустановках під напругою пожежними частинами МВС з охорони міст, а також пожежними підрозділами інших відомств заземлення стволів (генераторів, автомобілів) перевіряється особами з числа обслуговувального персоналу енергооб’єкта.

Додаток 3

до пункту 3.1 Правил безпеки для працівників залізничного транспорту на електрифікованих лініях

Основні небезпечні виробничі фактори:

ураження електричним струмом;

наїзди рухомого складу та транспортних засобів;

низька температура повітря у холодну пору року;

недостатнє освітлення;

термічні фактори (опіки рук та ніг);

падіння предметів;

падіння працівників на поверхні та з висоти.

Додаток 4

до пунктів 5.4, 5.5, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.6 Правил безпеки для працівників залізничного транспорту на електрифікованих лініях.


Рис.1. Схема заземлення контактної мережi перед виходом персоналу на верхнiй пояс колiєукладального крана:

1 - заземлювальна штанга; 2 - контактна мережа; 3 - заново встановлена заземлювальна штанга;

4- колiєукладальний або колiєрозбiрний кран; 5- рейкова колiя; 6- шунтувальні штанги.


Рис.2. Схема встановлення поперечних та поздовжнiх перемичок перед вiд'єднанням перемички дросель-трансформатора в разi вiдключення напруги в контактнiй мережi:

1 - iзолювальний стик; 2 - поперечна перемичка; 3 - поздовжня перемичка.


Рис.3. Установлення поперечних перемичок пiд час замiни рейки на дiлянцi, що обладнана автоблокуванням:

1 - рейка,яку замiнюють; 2 - поперечна перемичка.

Продовження додатка 4

до пунктів 5.4, 5.5, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.6 Правил безпеки для працівників залізничного транспорту на електрифікованих лініях.


Рис.4. Установлення перемичок при замiнi рейок в iзолювальному стику при постiйному (а) та змiнному (б) струмi:

1 - рейка, яку замiнюють; 2 - iзолювальний стик ; 3 - поперечна перемичка; 4 - перемичка, що з'єднує середнiй вивiд дроселя з рейкою.


Рис.5. Установлення перехiдної перемички при замiнi рейки

на дiлянцi, що не обладнана автоблокуванням:

1 - рейка, яку замiнюють; 2 - обхiдна перемичка.


Рис.6. Установлення дублювальних перемичок перед зняттям заземлення опор контактної мережi із заземленої рейки електрифiкованої дiлянки з автоблокуванням (а), без автоблокування (б):

1 - рейка, що замінюється; 2 - опора контактної мережi; 3 - заземлення опори;

4 - дублювальна перемичка; 5 - обхiдна перемичка (на дiлянках, якi не обладнанi автоблокуванням), 6 – поперечна перемичка.

Продовження додатка 4

до пунктів 5.4, 5.5, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.6 Правил безпеки для працівників залізничного транспорту на електрифікованих лініях.


Рис.7. Знак-указiвник небезпечного мiсця i затиск для приєднання проводу робочого заземлення до рейки:

1 - провiд робочого заземлення; 2 - затиск заземлення; 3 - знак-указiвник небезпечного мiсця.


Рис.8. Заземлення довгомiрних зварних рейок, що розташованi в середині рейкової колії (а) i на кiнцях шпал (б) при змiнному струмi:

1 - колiйнi рейки; 2 - довгомiрнi зварнi рейки; 3 - поперечна перемичка.


Рис.9. Схема заземлення контактної мережi на одно- та двоколійній дiлянцi при постiйному струмi, а також одноколiйнiй дiлянцi при змiнному струмi:

1 - поперечна перемичка; 2 - заземлювальні штанги; 3 - контактна мережа,

4 – рейки.

Продовження додатка 4

до пунктів 5.4, 5.5, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.6 Правил безпеки для працівників залізничного транспорту на електрифікованих лініях.


Рис.10. Схема заземлення контактної мережі на двоколійній ділянці при змінному струмі та наявності розривів у колійних нитках:

1 – заземлювальні штанги на початку та в кінці фронту робіт; 2 – додаткові заземлювальні штанги; 3 – контактна мережа; 4 – колійні рейки ; 5 – поперечна перемичка.


Рис.11. Схема заземлення контактної мережі на двоколійній дiлянцi при змiнному струмi й одиночних розривах у рейкових нитках:

1 - заземлювальні штанги на початку та в кiнцi фронту робiт; 2 - додатковi заземлювальні штанги; 3 - контактна мережа; 4 - рейки колії; 5 - поперечні перемички.


Рис.12. Схема заземлення контактної мережi на iзолюювальному з'єднаннi на дiлянцi постiйного та змiнного струму:

1 – контактна мережа; 2 – увімкнений секційний роз'єднувач;

3 – повiтряний промiжок; 4 – заземлювальні штанги; 5 – рейки;

6 – поперечна перемичка.

Продовження додатка 4

до пунктів 5.4, 5.5, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.6 Правил безпеки для працівників залізничного транспорту на електрифікованих лініях.


Рис.13. Схема заземлення контактної мережi на iзолювальних з'єднаннях нейтральної вставки на дiлянках змiнного струму:

1 - контактна мережа; 2 – увімкнений секційний роз'єднувач;

3 - повiтряний промiжок;4 – заземлювальні штанги; 5 - рейки;

6 - поперечнi перемички; 7 – неввімкнений секційний роз’єднувач;

8 - нейтральна вставка.

Завантажити