НПАОП 60.1-1.48-00Правила безпеки для працівникiв залiзничного транспорту на електрифiкованих лiнiях

6. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ВИКОНАННЯ РОБIТ ВАНТАЖОПІДІЙМАЛЬНИМИ МАШИНАМИ БІЛЯ КОНТАКТНОЇ МЕРЕЖІ ТА ПОВІТРЯНИХ ЛІНІЙ ВСІХ ПРИЗНАЧЕНЬ І НАПРУГ

6.1. Установлення i робота високогабаритних вантажопiдiймальних машин та механiзмiв (кранiв, бурильних машин, екскаваторiв, телескопiчних вишок i iнших механiзмiв) для пiднiмання вантажiв та людей (далi – вантажопiдiймальнi машини) бiля КМ i ПЛ, що перебувають пiд напругою, проводяться згiдно з вимогами Правил охорони електричних мереж, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 04.04.97 № 209.

Для збереження i нормального утримування КМ i ПЛ, а також для забезпечення безпеки людей, що експлуатують вантажопiдiймальнi машини, Правилами охорони електричних мереж установлюються охороннi зони вздовж повітряних ліній електропередач, що визначаються відстанню вiд крайнiх проводiв за умови невідхиленого їх положення на відстань:

для лiнiй з напругою до:

1 кВ

20 кВ

35 кВ

110 кВ

150...220 кВ

330, 400, 500 кВ

750 кВ

2 м

10 м

15 м

20 м

25 м

30 м

40 м

Проводи КМ змiнного струму i зв'язане з ними обладнання напругою 27,5 кВ за допустимими вiдстанями (охороннi зони) належать до лiнiй з напругою 20 кВ.

6.2. Використання вантажопiдiймальних машин, механізмів на лiнії, що перебуває пiд напругою, або біля неї дозволяється, якщо вiдстань вiд підйомної або висувної частини її вантажозахоплювальних пристроїв, стропів, вантажів до струмопровідних частин у будь-якому положеннi, у тому числi й при найбiльшому, що дозволяє конструкцiя, пiдйомi або бічному вильотi, до найближчого проводу, що перебуває пiд напругою, буде не менше:

для лiнiй з напругою до:

1 кВ

1...20 кВ

35...110 кВ

150 кВ

220 кВ

330...550 кВ змiнного струму та

800 кВ постiйного струму

1,5м

2 м

4 м

5 м

6 м

9 м

У разі експлуатації вантажопідіймальних машин забороняється підйом та поворот стріли, підйом телескопічної вишки або висувної драбини на висоту і кут, за яких відстані до струмопровідних частин виявляються меншими, ніж вищезазначені.

Виняток становлять роботи на лiнiях, що перебувають пiд напругою до 20 кВ, якi виконують з телескопiчних вишок та iнших механiзмiв для пiднiмання людей. Такi роботи дозволяються в тому випадку, коли з урахуванням можливих вiдхилень вишки (механiзму) забезпечується вiдстань не менше 1м вiд пiдйомної або висувної частин у будь-якому її положеннi, у тому числi i при найбiльшому, що дозволяє конструкцiя, пiдйомi чи бічному вильотi до ближнього проводу, що перебуває пiд напругою.

6.3. На виконання робiт в охороннiй зонi ПЛ або в межах розривiв, установлених Правилами охорони електричних мереж, потрібно мати письмовий дозвiл органiзації, що експлуатує цю ПЛ.

6.4. Роботи в охороннiй зонi ПЛ проводяться пiд безпосереднiм керiвництвом iнженерно-технiчного працiвника, відповідального за безпечне виконання робіт з переміщення вантажів кранами, призначеного пiдприємством і у віданні якого знаходиться кран на час виконання робіт. На виконання роботи видають наряд-допуск, у якому вказується прізвище керiвника робiт - особи, вiдповiдальної за безпечне виконання робiт з перемiщення вантажiв кранами. Наряд-допуск видається кранiвниковi перед початком роботи власником крана згідно з Правилами безпечної експлуатації електроустановок споживачів.

У подорожньому листi кранiвника має стояти штамп пiдприємства, у власності якого перебуває цей кран, про заборону самочинно ставити кран для роботи бiля лiнії електропостачання без наряду-допуску.

Пiд час виконання працівниками ЕЧК робiт в охоронній зоні КМ наряд-допуск не видається. Робота виконується за нарядом, форма якого встановлена Правилами техніки безпеки при експлуатації контактної мережі електрифікованих залізниць і пристроїв електропостачання автоблокування ЦЕ/4506.

6.5. Пiд час виконання робiт з вантажопiдiймальними машинами в межах охоронної зони КМ або лiнії, що належить дистанції електропостачання, нагляд за дотриманням заходiв електробезпеки виконує її представник (ЕЧК або ЕЧС).

6.6. У разi виконання робiт з використанням вантажопiдiймальних машин у межах охоронної зони лiнії, що перебуває пiд напругою, цi машини мають бути заземленi за допомогою заземлювача, який забивають у землю на глибину не менше 1 м i на вiдстанi не ближче 2 м вiд крайньої рейки. Працівник, що вiдповiдає за безпеку перемiщення вантажiв кранами, перед початком роботи має обов'язково перевiрити правильнiсть установлення та заземлення крана.

6.7. У pазi випадкового доторкання робочого органу машини до проводу лiнії, що перебуває пiд напругою, або виникнення мiж ними електричного розряду забороняється до вiдключення напруги в лiнії або вiдведення робочого органу на безпечну вiдстань торкатися машини, стоячи на землi, сходити з неї на землю або пiднiматися на неї.

Якщо внаслiдок доторкання до ПЛ або електричного розряду машина загориться і перебування в ній буде небезпечним, то слід, не тримаючись руками за частини машини, стрибнути на землю обома ногами i залишатись на одному мiсцi, поки не буде знята напруга з лiнії. Вiдходити вiд машини до зняття напруги з лiнії дозволяється тiльки малими кроками, щоб ступні весь час торкались одна одної.

6.8. Не допускається робота вантажопiдiймальних машин бiля ПЛ у разi посилення вiтру до швидкості, що викликає вiдхилення вільних (без вантажів) тросів і канатів, з допомогою яких підіймається вантаж у напрямку проводів ПЛ на відстань, меншу, ніж указано в наряді, виданому відповідно до ПБЕЕС.

У темний перiод доби робота з вантажо-пiдiймальними машинами може проводитись тiльки при вiдключеннi ПЛ згідно з Типовою інструкцією з безпечного ведення робіт для кранівників (машиністів) стрілових самохідних (автомобільних, гусеничних, залізничних, пневмоколісних) кранів при освiтленнi не менше 20 лк.

7. ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ КОЛІЙНИХ РОБІТ НА

ЕЛЕКТРИФІКОВАНИХ ЛІНІЯХ

7.1. Пiд час виконання колiйних робiт на електрифiкованих дiлянках забороняється порушувати ланцюг протiкання по рейках тягового струму.

7.2. У pазi капiтального ремонту колії i загальної замiни рейок у зонi iзольованих з'єднань (стик КМ станції i перегону, мiсце постановки поста секцiонування, вiдсмоктувального трансформатора, станції стикування) або нейтральної вставки (стик станції з тяговою пiдстанцiєю змiнного струму i перегону) у наказi енергодиспетчера мають бути вказанi назви включених секцiйних роз'єднувачiв, які шунтують iзолювальні з'єднання або нейтральну вставку. Наказ енергодиспетчера передається відповідальному ЕЧК (ЕЧС), призначеному начальником ЕЧК (ЕЧС).

Пiсля одержання наказу та заземлення КМ, вмикання секцiйних роз'єднувачів iзолювальних з’єднань або нейтральної вставки, розташованих на фронті робiт, відповідальний ЕЧК (ЕЧС) дає керiвниковi колiйних робiт письмовий дозвiл установленої форми приступити до роботи ( додаток 1).

Для зв'язку працівників колії i працiвникiв ЕЧК на фронті робiт i сигналiстiв, якi огороджують мiсце робiт, використовуються радiостанції або телефонний зв'язок.

7.3. У разi розгону зазорiв з розривом рейкової колії в мiсцях розривiв слід за-здалегiдь поставити та надiйно закрiпити струбцинами до пiдошви рейок тимчасовi пе-ремички з мiдного проводу (перерiзом не менше 50 мм2при змiнному струмi i не менше 120 мм2-при постiйному), якi дають змогу розсунути рейки в стику на вiдстань до 200 мм.

Замiняти рейки, вiд яких потрiбно вiд'єднати вiдсмоктувальні фiдери, дозволяється тiльки в присутностi i пiд наглядом відповідального представника дистанції електропостачання. При цьому вiдключення вiд рейок вiдсмоктувального фiдера заборонено робити до повного з'єднання його із закрiпленим обхiдним проводом чи другою колiйною рейкою тiєї самої рейкової нитки. Усi з'єднання i вiд'єднання вiдсмоктувального фiдера проводять працівники дистанції електропостачання.

Забороняється вiдключати вiд рейки хоча б одну перемичку дросель-трансформатора без попереднього з'єднання обох рейок з середньою точкою дросель-трансформатора сусіднього рейкового кола, а також відключати середню точку колійного дроселя.

Якщо пiд час виконання робiт неможливо виконати вказане вище з'єднання, то вiдключати перемички дросель-трансформатора потрiбно тiльки пiсля вiдключення напруги з КМ i постановки з мiцним закрiпленням до рейок спочатку поперечних перемичок з обох боків iзолювальних стикiв, а потiм поздовжньої перемички в обхiд iзолювальних стикiв (додаток 4, рис.2).

Вiдключення та приєднання до рейки перемичок дросель-трансформаторiв у всiх випадках виконується електромеханiком СЦБ, а дросель-трансформаторiв, установлених для пiдключення вiдсмоктувального фiдера – працівниками дистанції електропостачання.

7.4. Пpи одиночнiй замiнi рейок на електрифiкованих дiлянках, що обладнанi i не обладнанi автоблокуванням, одночасна замiна рейок на обох рейкових нитках заборонена.

На дiлянках, що обладнанi автоблокуванням, перед замiною рейки на ланках, сусiднiх з тiєю, що замiнюється, потрібно поставити i мiцно закрiпити до пiдошви рейок з допомогою струбцин двi поперечнi перемички з мiдного проводу (перерiзом не менше 50 мм2при змiнному струмi i не менше 120 мм2- при постiйному) (додаток 4, рис.3).

Замiна рейок, до яких приєднується обладнання СЦБ (дросель-трансформатори, колiйнi колодки, кабельнi вставки, рейковi педалi i т.ін.), виконується в присутностi електромеханiка СЦБ.

Перед замiною рейки в iзольованому стику має бути установлена i закрiплена поперечна перемичка на рейках, що залишаються в колії з того боку ізолювального стику, з якого розмiщується рейка, що замiнюється, а на дiлянках, електрифiкованих на змiнному струмi, крiм цього, середнiй вивiд колiйного дроселя має бути з'єднаний перемичкою з рейкою з того боку, що не пiдлягає замiнi (додаток 4, рис.4).

З'єднання середнього виводу колiйного дроселя з рейкою виконує електромеханiк СЦБ. Перемички на мiсце роботи привозять працівники колiйного господарства.

На дiлянках, не обладнаних автоблокуванням, перед замiною рейки потрібно укладати паралельно до рейки, що пiдлягає замiнi, обхiдну перемичку з мiдного проводу пеpерізом не менше 50 мм2при змiнному та 120 мм2при постiйному стpумi (додаток 4, рис.5). Зняття перемичок дозволяється тiльки пiсля замiни рейки, коли вона закрiплена болтами в стиках.

7.5. На електрифiкованих дiльницях змiнного та постiйного струму вiдокремлення вiд рейок, а також вiдновлення ранiше знятого чи випадково порушеного заземлення опор КМ або iнших споруджень, заземлених на рейку, виконується за умови зняття напруги з КМ.

Одиночна замiна рейки, до якої прикрiплене заземлення опори чи iнших споруджень, заземлених на рейку, виконується за умови попереднього надiйного з’єднання дублювальною перемичкою з мiдного пpоводу (перерізом не менше 50 мм2при змiнному та 120 мм2при постiйному стpумi) заземлення опори (додаток 4, рис.6) з рейкою, що залишилася в колії тiєї самої нитки (або поздовжньою обхідною перемичкою, що встановлюється в разi замiни рейки на не обладнаних автоблокуванням дiлянках). Тiльки пiсля цього заземлення опори може бути зняте.

Зняття дублювальної перемички дозволяється тiльки пiсля замiни рейки та закрiплення нової рейки болтами в стиках i надiйного заземлення опори на нову рейку.

Вiдключення та пpиєднання до рейок робочого заземлення (пpиєднання вiдсмоктувальної лiнії тягових пiдстанцiй, з'єднання з рейкою однiєї з фаз комплектної трансформаторної пiдстанцiї, групове заземлення опор КМ змiнного струму, заземлення автотрансформаторного пункту на дiлянцi 2х25 кВ, заземлення постiв секцiонування та iнше) у зв'язку з виконанням колiйних робiт має проводитися тiльки працiвником дистанції електропостачання (ЕЧК).

7.6. Проводи робочого заземлення в мiсцях їх прикрiплення до рейки позначаються установленням спецiального затиску i знака-вказiвника“НЕБЕЗПЕЧНО! ВИСОКА НАПРУГА!”із зображенням на ньому стрiлки червоного кольору (додаток 4, рис.7), щоб попередити персонал проти помилок вiдключення робочого заземлення.

7.7. Роботи, під час яких одночасно виконуються розриви обох рейкових ниток однiєї i тiєї самої колії на електрифiкованих дiлянках, дозволяються тiльки після припинення руху електрорухомого складу по цiй колії на перегонi чи станції.

7.8. У разi виявлення порушення цілісності робочого заземлення про це слід термiново повiдомити енергодиспетчера або начальника ЕЧК.

Мiсце пошкодження огороджується так, щоб нiхто не наблизився до проводiв робочого заземлення ближче 8 м до прибуття працівників ЕЧК.

8. ЗАЗЕМЛЕННЯ КОНТАКТНОЇ МЕРЕЖІ В РАЗІ СУЦІЛЬНОЇ ЗАМІНИ РЕЙОК

8.1. На електрифiкованих дiльницях змiнного струму довгомiрнi зварнi рейки, що знаходяться в серединi рейкової колії, або рейки, що з'єднані болтами в ланки довжиною 400 м i бiльше, мають бути заземленi, для чого обидвi з’ єднанi в середнiй частинi рейки приєднуються до однiєї з колiйних рейок поперечною перемичкою з мiдного проводу перерізом не менше 50 мм2. Наступна пара довгомiрних рейок заземлюється таким самим чином, але вже до рейки другої нитки. Якщо довгомiрнi рейки розташованi на кiнцях шпал або на мiжколiйному просторi, то вони заземлюються приєднанням їх у середнiй частинi до ближче розташованої колiйної рейки (додаток 4, рис.8).

Кiнцi сусiднiх довгомiрних рейок мають розташовуватись так, щоб вони не торкались одна однієї.

8.2. При суцільній зміні рейок на електрифікованих ділянках постійного і змінного струму напруга з КМ має бути знята і КМ заземлена за допомогою заземлювальних штанг, обладнаних пристосуваннями блокування безпеки і з”єднаних з КМ та зі з”єднаними між собою колійними рейками. Колійні рейки в місцях установки штанг з’ єднуються між собою поперечними перемичками з мідного проводу перерізом не менше 50 мм2при змінному струмі і не менше 120 мм2- при постійному, які встановлюються і знімаються монтерами колії.

Якщо суцiльна замiна рейок проводиться без використання колiєукладальних кранів чи iнших колiйних машин, то КМ пiсля вiдключення напруги заземлюється так:

а) при постiйному струмi на одно- i двоколійних дiлянках заземлювальні штанги установлюються в межах видимостi з обох боків вiд мiсця роботи, але не далі 300 м вiд нього (додаток 4, рис.9);

б) при змiнному струмi на одноколiйнiй дiлянцi заземлювальні штанги установлюються в межах видимостi з обох боків вiд мiсця роботи, але не далі 300 м вiд нього (додаток 4, рис.9).

На двоколійних дiлянках заземлювальні штанги встановлюють у межах видимостi з обох боків вiд мiсця роботи, але не далі 200 м вiд нього. У тому випадку, коли на фронтi робiт є розриви в рейкових нитках, то на фронті робiт установлюють додатковi заземлювальні штанги. У разi одиночних розривiв у рейкових нитках цi штанги установлюють так, щоб кожний розрив був мiж двома заземлювальними штангами, розташованими одна вiд одної не далі 300м (додаток 4, рис.10).

8.3. Якщо суцільна заміна рейок проводиться із застосуванням колієукладальних кранів, рейкоукладачів і інших колійних машин, то заземлення виконується так:

а) при постійному струмі на одноколійних і двоколійних ділянках колії заземлювальні штанги встановлюються в межах видимості з обох боків від місця робіт, але не далі 300 м від нього (додаток 4, рис.9);

б)при змінному струмі на одноколійній ділянці заземлювальні штанги встановлюються в межах видимості з обох боків від місця роботи, але не далі 300 м від нього (додаток 4, рис.9).

На двоколійній ділянці заземлювальні штанги встановлюються в межах видимості з обох боків від місця робіт, але не далі 200 м від нього. Якщо на фронті робіт є розриви в рейкових нитках, то на фронті робіт установлюють додаткові заземлювальні штанги.При одиночних розривах у рейкових нитках ці штанги встановлюються так, щоб кожний розрив був між двома заземлювальними штангами, розташованими одна від одної не далі 300 м (додаток 4, рис. 10).

Якщо є розриви в рейкових нитках на всьому фронті робiт, то додатковi заземлювальні штанги встановлюють на всьому фронті робiт на вiдстанi не бiльш 300 м одна вiд одної (додаток 4, рис.11). Колiєукладальний кран, що обладнаний струмоприймачами-заземлювачами, може служити з метою заземлення як заземлювальна штанга.

8.4. Пiсля укладання нових рейок заземлювальні додатковi штанги переносяться на заново укладенi рейки, а знятi з колії довгомiрнi рейки заземлюються у порядку, наведеному в пункті 8.1 цих Правил (додаток 4, рис.8). Знiмати додатковi заземлювальні штанги можна тiльки пiсля лiквiдування розривiв рейкових ниток мiж ними.

Заземлювальні штанги з початку i в кiнцi фронту робiт знiмають пiсля закiнчення робiт, після закрiплення болтами всiх стиків i вiдновлення заземлення опор КМ та iнших споруд.

8.5. Заземлювальні штанги встановлює відповідальний ЕЧК, який пiсля одержання наказу вiд енергодиспетчера про вiдключення напруги i заземлення КМ в указаних керiвником колiйних робiт мiсцях на фронтi робiт дає на мiсцi письмовий дозвiл стати до роботи.

Пiсля закiнчення роботи керiвник колiйних робiт, переконавшись, що всi рейковi стики закрiпленi болтами, заземлення опор КМ та iнших споруджень поновленi, колiйнi машини приведенi в транспортне положення, люди зiйшли з ферм машин та вiдкритих площадок, вiдмiчає на копії дозволу, що знаходиться у відповідального ЕЧК, час закiнчення робiт, заповнюючи розділ “Повідомлення” цього дозволу.

Заземлювальні штанги на початку i в кiнці фронту робiт знiмають тiльки пiсля вiдмiтки в письмовому повiдомленнi (на копії дозволу) керiвником колiйних робiт про закiнчення роботи (додаток 1) в присутності і за вказівкою вiдповiдального за електробезпеку представника ЕЧК.

На допомогу працівникам ЕЧК, якi проводять установлення i зняття заземлювальних штанг, для переноски штанг, приєднання i вiдключення їх вiд рейок та iнших підсобних робiт мають бути призначені працівники пiдроздiлу, що виконує колiйнi роботи, якi пройшли навчання та перевірку знань на II квалiфiкацiйну групу з електробезпеки у відповідності з Положенням про навчання з питань охорони праці, що діє на підприємстві.

Перед початком роботи представник ЕЧК проводить iнструктаж цих працівників безпосередньо на робочому мiсцi.

8.6. Під час виконання капiтального ремонту колiї в зонi iзольованого з'єднання або нейтральної вставки на кожну контактну пiдвiску з’єднання встановлюється по однiй заземлювальній штанзi при наявностi попередньо ввiмкненого секційного роз'єднувача, який шунтує повітряний проміжок чи секційний ізолятор, по дві – при відсутності секційного роз’єднувача, що шунтує повітряний проміжок чи секційний ізолятор, або якщо роз’єднувач не ввімкнений (додаток 4, рис. 12, 13). При цьому всі ці заземлювальні штанги приєднуються до однієї рейки.

8.7. Електромеханік або електромонтер ЕЧК, переконавшись, що всі заземлювальні штанги зняті і люди перебувають на безпечній відстані, дає усне повідомлення енергодиспетчеру про закінчення робіт. Після зняття заземлювальних штанг КМ вважається під напругою і наближатися до неї забороняється.

8.8. Порядок виконання робiт з пiдняття колії i рихтування зi зpушенням колії та iншi роботи, якi потребують змiни положення колії в планi бiльше 2 см або в профiлi бiльше 6 см, необхiдно завчасно узгоджувати з начальником дистанції електропостачання i начальником дистанції сигналiзації та зв'язку.

8.9. При замiні шпал в iзольованих стиках відключати дросель-трансформатори від рейок, а також iнші проводи, приєднані до рейок, не дозволяється.

Допускається вiдкріплення перемички дросель-трансформаторiв вiд шпал, що замінюються, з наступним прикрiпленням їх до заново вкладених шпал.

У разi одиночної замiни шпал та інших колiйних робіт заземлювальні і з'єднувальнi проводи, перемички дросель-трансформаторiв, колiйних коробок, рейкових кіл та iнших пристроїв електропостачання й автоблокування дозволяється тiльки вiдводити на невелику відстань вбік, не вiд'єднуючи і не пошкоджуючи їх.

8.10. Роботи щодо перевiрки габариту наближення будiвель (у верхнiй частинi) на електрифiкованих колiях, що виконуються як з допомогою габаритної рами, так i безпосередньо замiрюванням, можна виконувати тiльки після вiдключення КМ та заземлення її.

9. ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РУХУ ЕЛЕКТРИФІКОВАНИМИ ЛІНІЯМИ

НЕГАБАРИТНИХ ВАНТАЖІВ

9.1. У разi перемiщення на електрифiкованiй дiлянцi вантажу (з контрольною рамою), висота якого вiд головки рейки бiльше 5300 мм, серед спостерігачів має бути працiвник ЕЧК. Особам, що наглядають за перемiщенням контрольної рами, необхiдно звертати особливу увагу на наближення контрольної рами до контактного проводу i частин, що перебувають пiд напругою.

Торкатися контрольної рами або виправляти її в верхнiй частинi на електрифiкованих колiях заборонено.

Ладнання або встановлення контрольної рами під контактним проводом можуть бути дозволенi тiльки при знятiй напрузi з КМ та її заземлення.

9.2. На переїздах через електрифiкованi колії висота пiдвiшування контактного проводу над рiвнем верху головки рейки має бути не нижче 5750 мм.

З обох боків залiзничного переїзду мають бути поставленi для автомобiльного транспорту забороннi знакиОбмеження висоти4, 5 м”.

Рух переїздом великогабаритних транспортних засобiв з вантажем чи без нього висотою понад 4,5 м допускається лише з дозволу начальника дистанції колії i проводиться пiд наглядом колiйного майстра або бригадира колії i в присутностi представника дистанції електропостачання.

10. ОСОБЛИВОСТІ ПРИЙМАННЯ ТА ВІДПРАВЛЕННЯ ПОЇЗДІВ

ЗІ СТАНЦІЙ НА ЕЛЕКТРИФІКОВАНИХ ЛІНІЯХ

10.1 Для забезпечення безпеки людей від ураження електричним струмом та попередження перепалення проводів КМ поїзним диспетчерам та черговим станції заборонено:

відправляти електрорухомий склад на перегони в тих випадках, коли з КМ ближнього перегону знята напруга;

приймати електрорухомий склад або виконувати на станції маневри з електрорухомим складом із заїздом на електрифіковані колії станції, на яких відключена напруга;

на станціях стикування постійного та змінного струму приймати та відправляти електрорухомий склад, не переконавшись у тому, що на розташованій попереду секції КМ є напруга того роду струму, для роботи на якому призначений цей електрорухомий склад.

Завантажити