НПАОП 0.00-4.01-08Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індівідуального захисту

5.1. Роботодавець не повинен допускати до роботи працівників без засобів індивідуального захисту, встановлених Нормами безплатної видачі ЗІЗ та іншими нормативно-правовими актами з охорони праці, а також якщо ЗІЗ знаходяться в забрудненому, несправному стані або з простроченими строками періодичних випробувань, що проводяться відповідно до інструкцій з їх експлуатації згідно з пунктом 5.7 цього Положення.

5.2. Роботодавець зобов'язаний переконатися у використанні працівниками ЗІЗ відповідно до інструкції з їх експлуатації та у відсутності в цих засобах будь-яких змін, що можуть призвести до зниження їх захисних властивостей.

5.3. Працівники зобов'язані бережливо ставитись до виданих їм ЗІЗ, застосовувати їх за призначенням згідно з інструкціями з експлуатації.

Працівники зобов'язані повідомляти роботодавця про будь-які недоліки стосовно використання ЗІЗ за призначенням.

5.4. Строки використання ЗІЗ за календарними днями обчислюються з дня їх фактичної видачі за Нормами безплатної видачі ЗІЗ та не повинні перевищувати їх строків придатності.

5.5. Спеціальний одяг і спеціальне взуття, повернені працівниками до закінчення строків їх придатності, але ще придатні для застосування, повинні бути очищені, відремонтовані та використані за призначенням, а не придатні для використання - списані в установленому законодавством порядку.

5.6. Роботодавець повинен регулярно проводити навчання та перевірку знань працівників щодо правил користування ЗІЗ згідно з інструкціями з їх експлуатації та способів їх регулювання (підгонки) за розміром, надягання, перевірки їх працездатності.

5.7. Роботодавець зобов'язаний забезпечити відповідно до інструкції з експлуатації періодичне випробовування та перевірку придатності ЗІЗ (протигазів, саморятівників, респіраторів, запобіжних поясів, електрозахисних засобів, касок, накомарників, а також своєчасну заміну їх деталей, вузлів або інших частин (фільтрів, скляних деталей), якщо їх захисні властивості погіршились або якщо вони певний час не використовувались. Після перевірки на ЗІЗ повинна бути нанесена відмітка (клеймо, штамп) про термін наступного випробування.

6.1. Засіб індивідуального захисту, як правило, призначений для особистого користування. При необхідності використання ЗІЗ декількома працівниками перед кожним застосуванням проводять відповідні санітарно-гігієнічні заходи щодо безпеки користувачів, що включають процедури очищення (хімочищення), прання, обезпилювання, дегазації, дезактивації, дезінфекції тощо.

6.2. Роботодавець забезпечує належний догляд за ЗІЗ, своєчасне очищення (хімочищення), прання, дезінфекцію, обезпилювання, дегазацію, дезактивацію, знешкодження та ремонт ЗІЗ за процедурами, визначеними інструкціями з їх експлуатації. Прання спецодягу з тканин із спеціальним просоченням забороняється.

6.3. Обов'язковому хімочищенню підлягає весь утеплений спецодяг, а також спецодяг, оброблений захисним просоченням, якщо інше не визначене в інструкціях з їх експлуатації. У разі, якщо роботодавець не організував своєчасне хімочищення або прання спецодягу, він зобов'язаний видати змінні ЗІЗ або відшкодувати працівникові фактичні витрати на хімочищення або прання при поданні ним документів, що підтверджують вартість вказаних послуг.

6.4. Догляд та обслуговування ЗІЗ на підприємстві повинні виконуватись підготовленим персоналом, який знає вимоги інструкцій з їх експлуатації чи спеціалізованою організацією. Інформацію щодо догляду й обслуговування надають кожному працівнику, який використовує ЗІЗ, при їх видачі та при проведенні періодичних інструктажів з питань охорони праці.

6.5. У тих випадках, коли це необхідно за умовами виробництва, на підприємстві повинні облаштовуватись сушарні для спеціального одягу та спеціального взуття, камери для обезпилювання спеціального одягу, а також установки для дегазації, дезактивації, дезінфекції та знешкодження спеціального взуття й інших ЗІЗ.

6.6. Очищення (хімочищення), прання, обезпилювання, дегазація, дезактивація, дезінфекція, знешкодження, ремонт ЗІЗ, заміна їх вузлів, перевіряння експлуатаційних і захисних властивостей ЗІЗ повинні здійснюватись роботодавцем за свій рахунок і в строки, що встановлені в інструкціях з їх експлуатації, з урахуванням виробничих умов. При цьому повинно бути забезпечено збереження захисних властивостей ЗІЗ. Видача працівникам ЗІЗ після зазначених процедур у непридатному стані або з втратою захисних властивостей не дозволяється.

6.7. Зазначені у пункті 6.6 цього Положення процедури щодо обслуговування ЗІЗ повинні проводитись роботодавцем в той час, коли працівники не зайняті на роботі (у вихідні дні), або під час міжзмінних перерв. При невиконанні цієї умови роботодавець повинен видавати працівникові декілька комплектів ЗІЗ. Якщо передбачена одночасна видача працівникам двох або трьох комплектів спеціального одягу, спеціального взуття, зазначені роботи можуть виконуватися в інший час. При цьому працівникам на цей час видаються змінні комплекти, а встановлений строк використання цих ЗІЗ відповідно збільшується.

6.8. Зазначені у пункті 6.6 цього Положення процедури щодо обслуговування ЗІЗ працівників, які зайняті на роботах зі шкідливими для здоров'я речовинами (свинець, його сплави і сполуки, ртуть, етилований бензин, радіоактивні речовини тощо), повинні здійснюватись відповідно до інструкції з їх експлуатації та висновків, приписів і постанов посадових осіб установ і закладів, що здійснюють державний санітарно-епідеміологічний нагляд.

6.9. У випадку інфекційного захворювання працівника спеціальний одяг, спеціальне взуття й інші ЗІЗ, якими він користувався, та приміщення, в якому вони зберігались, підлягають дезінфекції.

6.10. Спеціальне взуття підлягає регулярному чищенню та змащуванню, для чого працівникам повинні бути забезпечені відповідні умови (місця для чищення взуття, щітки, мазі тощо).

7.1. Відповідно до статті 8 Закону України "Про охорону праці" роботодавець згідно з колективним договором може додатково, понад встановлені норми, видавати працівникові певні засоби індивідуального захисту, якщо фактичні умови праці цього працівника вимагають їх застосування.

7.2. Власник або уповноважений ним орган розробляє за участю професійних спілок і реалізує комплексні заходи щодо охорони праці відповідно до Закону України "Про охорону праці", зокрема План заходів щодо охорони праці, що включається до колективного договору (далі - План заходів).

План заходів розробляється роботодавцем з метою забезпечення найвищого можливого рівня захисту працівників від передбачуваних небезпек шляхом їх забезпечення додатковими ЗІЗ з урахуванням специфіки виробництва, технологічних процесів, змін в умовах праці, зумовлених технічним прогресом тощо.

7.3. План заходів розробляється за участі первинної профспілкової організації підприємства (уповноваженої найманими працівниками особи з питань охорони праці за відсутності профспілки) та визначає заходи щодо забезпечення працівників ЗІЗ понад передбачені Нормами безплатної видачі ЗІЗ.

7.4.Визначені згідно з пунктом 7.2 цього Положення Планом заходів дії повинні відповідати потребам підприємства та бути зрозумілими всім його працівникам. План заходів повинен визначати осіб, відповідальних за її опрацювання, впровадження та контроль функціонування, зазначати відповідні дії щодо фінансування поточних потреб для ефективної роботи Плану заходів, включаючи потреби у навчанні, підготовці та інструктажі працівників щодо застосування ЗІЗ, визначати умови використання ЗІЗ, їх номенклатуру, охоплювати догляд та обслуговування ЗІЗ і визначати процедури очищення, хімочищення, дезінфекції, пошуку неполадок, визначення необхідності заміни вузлів, перевіряння експлуатаційних характеристик ЗІЗ тощо, враховуючи характер небезпек, тривалість перебування працівника під їх дією, характеристики робочих місць, ефективність дії ЗІЗ, можливості їх зберігання, обслуговування тощо.

Зміст Плану заходів в частині засобів індивідуального захисту органів дихання, як одного з найбільш складних і важливих видів ЗІЗ, повинен відповідати ДСТУ EN 529:2006 "Засоби індивідуального захисту органів дихання. Рекомендації щодо вибору, використання, догляду і обслуговування. Настанова" (EN 529:2005, IDT).

7.5. Роботодавець зобов'язаний з'ясувати, чи відповідає ЗІЗ, який він планує застосовувати, існуючим на робочому місці умовам праці та небезпекам.

Роботодавець попередньо зобов'язаний провести:

- визначення за результатами атестації робочих місць за умовами праці чи проведених інструментальних досліджень значень (рівнів, концентрацій) шкідливих і/чи небезпечних факторів виробничого середовища, яких не можна уникнути за допомогою організаційних, технічних, технологічних та інших заходів, а також засобів колективного захисту;

- визначення характеристик, які повинні мати ЗІЗ, для ефективного захисту працівників, беручи до уваги незручності, які вони можуть створювати самі;

- порівняння ЗІЗ за необхідними захисними властивостями, експлуатаційними й ергономічними характеристиками з огляду на специфіку їх безпосереднього використання.

7.6. Визначення потреби в засобах індивідуального захисту понад встановлені Нормами безплатної видачі ЗІЗ на підприємстві здійснюється на підставі зазначених у пункті 7.5 цього Положення дій у кількості та номенклатурі ЗІЗ, що враховує чисельність працівників, яким вони мають бути видані.

Орієнтовний перелік небезпечних ситуацій, за яких використовуються ЗІЗ понад встановлені Нормами безплатної видачі ЗІЗ, наведений у додатку 2.

7.7. Для полегшення вибору ЗІЗ понад встановлені Нормами безплатної видачі ЗІЗ роботодавець має користуватись Орієнтовним переліком робіт, які вимагають застосування певних видів ЗІЗ, та Орієнтовним переліком ЗІЗ, що наведені у додатку 3. За результатами проведених заходів складають таблицю врахування небезпек щодо обґрунтування використання ЗІЗ за формою, наданою у додатку 4.

 

Начальник управління
науково-технічного забезпечення
державного нагляду 

 
 
Г. О. Больман 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Перший заступник Міністра,
головний державний санітарний
лікар України 

 
 
М. Г. Проданчук 

Директор виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування
від нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань
України 

 
 
 
 
Ю. Мельников 

Голова Державного комітету
ядерного регулювання України 

 
О. А. Миколайчук 

Заступник Голови Федерації
профспілок України 

 
С. Я. Українець 

Заступник Міністра
промислової політики України 

 
В. В. Севернюк 
 

Додаток 1
до Положення 
______________________________________________
(підприємство) Особиста картка N 

Обліку спецодягу, спецвзуття та інших ЗІЗ 

Прізвище 

  

Стать 

  

Ім'я 

  

Зріст 

  

По батькові 

  

Розмір 

  

Табельний N  

  

   одягу 

  

Цех, дільниця 

  

   взуття 

  

Професія 

  

   головного убору 

  

Дата прийняття на роботу 

  

   рукавичок 

  Передбачено Нормами безплатної видачі ЗІЗ (Планом заходів) 

Найменування спецодягу, спецвзуття та інших ЗІЗ 

Параграф Норм безплатної видачі ЗІЗ (пункт Плану заходів) 

Одиниця виміру 

Кількість 

Строк носіння (місяців) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

         Начальник цеху (дільниці) 

         Спеціаліст з охорони праці 

         Ст. бухгалтер (бухгалтер) ВИДАЧА І ПОВЕРНЕННЯ СПЕЦОДЯГУ, СПЕЦВЗУТТЯ ТА ІНШИХ ЗІЗ

Найменування спецодягу, спецвзуття та інших ЗІЗ 

Код
(номенкла-
турний) 

Видано 

Повернуто 

дата 

кіль-
кість 

% придат-
ності 

розписка в одержанні 

дата 

кіль-
кість 

% придат-
ності 

розписка про повернення 

розписка комірника про одержання 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

Начальник управління
науково-технічного забезпечення
державного нагляду 

 
 
Г. О. Больман 
Додаток 2
до Положення 

Небезпеки від механічних уражень: удари, падіння, ковзання, порізи, проколи, розриви, здавлювання, стиснення, стирання шкіри, падіння з висоти.

Небезпеки від термічних уражень: опіки, перегрів від теплового випромінювання, дія відкритого вогню, переохолодження.

Небезпеки уражень організму від підвищених рівнів загальної та/чи місцевої вібрації, шуму, інфразвуку, ультразвуку, підвищеної та/чи зниженої вологості та/чи рухомості повітря робочої зони, підвищеного значення електричної напруги та/чи статичної електрики, недостатньої освітленості робочої зони, підвищеного рівня іонізуючої та/чи неіонізуючої радіації випромінювань електромагнітного та/чи магнітного полів у робочій зоні.

Небезпеки уражень дихальних шляхів від підвищеної запиленості та/чи загазованості повітря робочої зони шкідливими речовинами: твердими, рідинними, аерозольними, токсичними, подразнюючими, сенсибілізуючими, канцерогенними, мутагенними.

Небезпеки уражень організму шкідливими бактеріями і вірусами, цвіллю, грибами тощо та продуктами їх життєдіяльності.

Небезпеки уражень організму від статичних і/чи динамічних фізичних перевантажень, нервово-психічних перевантажень (розумових, зорових, емоційних, монотонності праці).

 

Начальник управління
науково-технічного забезпечення
державного нагляду 

 
 
Г. О. Больман 
 

Додаток 3
до Положення 
1Захист голови(черепу) (засоби захисту голови)

Захисні каски, шоломи:

- будівельні роботи, роботи з реконструкції або знесення будівель, особливо роботи над, під або поблизу риштовання та на підвісних робочих місцях, монтаж і демонтаж опалубки, роботи з переміщення вантажів, складання конструкцій та встановленню устатковання;

- роботи на металоконструкціях мостів, будівель та гідротехнічних споруд; щоглах, вежах, доменних печах, металургійних заводах і прокатних станах, трубопроводах великого діаметру, котельних, електростанціях та у великих ємностях;

- роботи в ямах, траншеях, шурфах, колодязях, шахтах, тунелях;

- земельні та гірничі роботи;

- підземні гірничі роботи, роботи в кар'єрах, відкриті видобувні роботи, збагачення вугілля;

- роботи з гайковертами, іншим механізованим інструментом для скріплення;

- вибухові роботи;

- роботи поблизу ліфтів, підйомних механізмів, кранів і конвеєрів;

- роботи біля доменних і конверторних печей; на металургійних комбінатах, прокатних станах; сталеливарні роботи, металообробка, ковальські роботи, гаряче штампування та відливка;

- роботи біля промислових печей, ємностей, машин і механізмів, бункерів, трубопроводів, на силосних баштах;

- роботи у суднобудуванні, під час ремонту суден;

- роботи в авіабудуванні, під час ремонту літаків;

- маневрові роботи на залізниці;

- роботи на бійні;

- окремі інші види робіт, де є можливість ураження голови.

2. Захисне (спеціальне) взуття(спецвзуття)

Спецвзуття без проколозахисної прокладки:

- роботи на мостах, будівельних конструкціях і гідротехнічних спорудах, щоглах, вежах, металургійних заводах та прокатних станах, трубопроводах великого діаметра, котельних, електростанціях та у великих ємностях;

- роботи під час будівництва печей, встановлення систем підігріву та вентиляції, складання металоконструкцій;

- роботи під напругою;

- роботи ремонтно-відбудовчі та з технічного обслуговування;

- роботи в цехах штампування, кування, гарячого пресування, волочіння;

- роботи у відкритих копальнях та під час видобування вугілля;

- гірничі роботи;

- роботи, пов'язані з видобуванням, зберіганням, транспортуванням, переробкою нафти та відпуском нафтопродуктів;

- роботи з виробництва скла, виробів і тари з скла;

- роботи з формами у керамічній промисловості;

- футерування випалювальних печей у керамічній промисловості;

- формувальні роботи у керамічній і будівельній промисловості;

- роботи, пов'язані з перевезеннями та зберіганнями продукції;

- роботи, пов'язані з транспортуванням замороженого м'яса, консервуванням продуктів;

- роботи у суднобудуванні;

- маневрові роботи на залізниці;

- роботи з небезпечними речовинами.

Спецвзуття з проколозахисною прокладкою:

- підготовчі будівельні роботи та закладення фундаментів, шляхові роботи;

- будування помостів;

- демонтаж каркасних конструкцій;

- роботи з бетоноукладання та з залізобетонними блоковими конструкціями, включаючи їх монтаж і зачистку;

- роботи на складських майданчиках і складах;

- роботи на дахах промислових і житлово-господарських об'єктів.

Спецвзуття з каблуками та/чи на платформі і з проколостійкою підошвою:

- роботи на дахах промислових та житлово-господарських об'єктів,

- покрівельні роботи.

Спецвзуття з ізолювальною термостійкою або морозостійкою підошвою:

- роботи на дуже гарячих або дуже холодних поверхнях або з дуже гарячими чи дуже холодними матеріалами.

Спецвзуття, яке легко знімається:

- роботи, де є можливість попадання у взуття розплавленої речовини.

3. Захист обличчя та очей

Захисні окуляри, лицеві щитки чи екрани:

- зварювальні, дробильні чи просіювальні роботи;

- роботи з карбування та рубання;

- роботи з видобутку та оброблення каменя;

- роботи з гайковертами, іншим механізованим інструментом для скріплення;

- роботи на машинах для видалення відходів (дрібна стружка);

- гаряче штампування;

- видалення та подрібнення уламків;

- роботи з абразивним інструментом (різання, заточення, обдирання, шліфовка);

- роботи з кислотами та їдкими розчинами, з речовинами, що запобігають корозії, дезінфекція;

- роботи з аерозолями;

- роботи поблизу або з розплавленими речовинами;

- роботи, пов'язані з тепловипромінюванням, інтенсивним світлом;

- роботи з лазерами.

4. Захист органів дихання(засоби захисту органів дихання)

Фільтрувальні й ізолювальні засоби захисту (протигази, респіратори тощо):

- роботи в ємностях, обмежених приміщеннях і промислових печах, при можливій наявності газу або нестачі кисню;

- роботи в шахтах, каналізаційних трубах та інших місцях під землею, пов'язаних з каналізацією;

- роботи на заводах-холодильниках та з обслуговування холодильного устаткування, де можливий витік холодоагентів;

- завантаження доменних печей;

- роботи у зоні розливу доменних печей, де можуть бути присутні випари розплавленого металу;

- роботи пов'язані з розпилюванням фарб та лаків;

- роботи з приймання та обліку нафтопродуктів;

- роботи біля газових конверторів та газопроводів доменних печей;

- роботи в умовах пиловиділення при видобуванні, механічному здрібненні та транспортуванні вугілля та інших корисних копалин;

- роботи, пов'язані з здрібненням сировини чи застосуванням готових пиловидних матеріалів, утворенням конденсованих аерозолів при плавці металів;

- роботи поблизу кранів, плавильних печей, ковшів, де може бути пил;

- роботи, пов'язані з виробництвом і транспортуванням будівельних сумішей;

- роботи, пов'язані з електричним газовим зварюванням та різанням металів;

Завантажити