НПАОП 0.00-1.15-07Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті


Начальник управління організації
державного нагляду в металургії,
машинобудуванні, енергетиці,
будівництві та котлонагляду
Держгірпромнагляду
 

 
 
 
 
В. І. Іванченко
 

Додаток 2
до пункту 1.7 Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті 
Форма наряду-допуску для виконання робіт на висоті
___________________________________________________________________
(назва підприємства, організації, структурного підрозділу)

Затверджую
головний інженер* _____________
_______________________ 200  р. 
I. НАРЯД

Відповідальному виконавцю робіт ________________________________________________________
                                                                                                                           (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
з бригадою у складі __________ осіб доручається виконати роботи:
______________________________________________________________________________________
                                                                                      (назва робіт, місце виконання) 

Для виконання робіт необхідні:
матеріали _____________________________________________________________________________,
інструменти
______________________________________________________________________________________,
засоби захисту
______________________________________________________________________________________

При підготовці та виконанні робіт забезпечити такі заходи безпеки:
______________________________________________________________________________________
                                                (перелік основних заходів і засобів щодо створення безпечних умов праці) 

Особливі умови _______________________________________________________________________

Роботу почати __________ год. ________ хв. _____________ 200  р. 

роботу закінчити__________ год. ________ хв. _____________ 200  р. 

Режим роботи __________________________________________
                                                                    (одно-, двох-, тризмінний) 

Наряд продовжив до __________ год. ________ хв. _________200  р. __________________________
                                                                                                                                                                      (прізвище, ініціали, підпис) Відповідальним керівником робіт призначити _______________________________________________
                                                                                                                                       (посада, прізвище, ім'я, по батькові) 

Наряд видав ___________________________________________________________________________
                                                                                              (посада, прізвище, ініціали, підпис, дата) 

Наряд прийняв
відповідальний керівник робіт ____________________________________________________________
                                                                                              (посада, прізвище, ініціали, підпис, дата) 

Заходи щодо забезпечення безпеки праці та порядок виконання робіт погоджено
______________________________________________________________________________________
                                                         (відповідальна особа чинного підприємства (цеху, дільниці**), 
                                                         на якому виконуються роботи, прізвище, ініціали, підпис, дата) 

____________
* У разі відсутності головного інженера наряд затверджує інша посадова особа, визначена роботодавцем.

** Заповнюється тільки при виконанні робіт на території (у цеху, на дільниці) чинного підприємства. II. ДОПУСК

Інструктаж щодо заходів безпеки на робочому місці відповідно до правил та інструкцій ______________________________________________________________________________________
                                                 (найменування правил, інструкцій чи скорочений зміст інструктажу)
провели
відповідальний керівник
робіт _________________________________________________________________________________,
                                                                           (посада, прізвище, ініціали, підпис, дата)
відповідальна особа чинного підприємства (цеху, дільниці)** _________________________________
                                                                                                                                                          (прізвище, ініціали, підпис, дата) 

Таблиця 2.1.

Цільовий інструктаж членів бригади в разі первинного допуску

з/п 

Член бригади (прізвище, ініціали) 

Розряд (група) 

Підпис члена бригади, який пройшов інструктаж 

  

  

  

  Робочі місця та умови праці перевірені. Заходи безпеки, зазначені в наряді, виконані.

Дозволяю приступити до роботи _________________________________________________________
                                                                        (посада, прізвище, ініціали відповідальної особи чинного підприємства, дата, підпис) 

Відповідальний керівник робіт ___________________________________________________________
                                                                                                   (прізвище, ініціали, підпис, дата, час) 

Відповідальний виконавець робіт _________________________________________________________
                                                                                                   (прізвище, ініціали, підпис, дата, час) 

Роботи почато __________ год. ________ хв. _____________ 200  р.

Відповідальний керівник робіт ___________________________________________________________
                                                                                                                     (прізвище, ініціали, підпис, дата) 

Таблиця 2.2.

Щоденний допуск до роботи, її початок, закінчення

Бригада проінструктована і допущена на робоче місце 

Робота закінчена, бригада виведена 

найменування роботи, робочого місця 

дата, час 

посада, прізвище, ініціали, підпис 

дата, час 

прізвище, ініціали, підпис відповідального виконавця робіт 

відповідального виконавця робіт 

відповідального керівника робіт 

  

  

  

  

  

  Таблиця 2.3.

Цільовий інструктаж членів бригади в разі зміни в складі бригади

з/п 

Прізвище, ініціали працівника, уведеного до складу бригади 

Розряд (група) 

Підпис працівника, який пройшов інструктаж 

Підпис відповідального керівника робіт (прізвище, ініціали) 

Підпис відповідального виконавця робіт (прізвище, ініціали) 

Дата, час 

  

  

  

  

  

  

  Таблиця 2.4.

Список працівників, які виведені зі складу бригади

з/п 

Прізвище, ініціали працівника, який виведений зі складу бригади 

Підпис працівника, який виведений зі складу бригади 

Підпис відповідального виконавця робіт (прізвище, ініціали) 

Дата, час 

  

  

  

  

  Робота повністю закінчена, робочі місця перевірені, бригада виведена.

Наряд-допуск закритий __________ год. ________ хв. ___________ 200  р.

Відповідальний виконавець робіт _________________________________________________________
                                                                                                                            (прізвище, ініціали, підпис, дата) 

Відповідальна особа чинного підприємства (цеху, дільниці)** ________________________________
                                                                                                                                                         (прізвище, ініціали, підпис, дата) 

____________
** Оформлюється тільки при виконанні робіт на території (у цеху, на дільниці) чинного підприємства.  

Начальник управління організації
державного нагляду в металургії,
машинобудуванні, енергетиці,
будівництві та котлонагляду
Держгірпромнагляду
 

 
 
 
 
В. І. Іванченко
  Додаток 3
до підпункту 1.7.6 Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті 

Номер і дата видачі 

Місце проведення і зміст роботи 

Заходи безпеки 

Особа, яка віддала розпоряд-
ження (посада, прізвище, ініціали), підпис 

Прізвище, ініціали, підпис відповідальної особи (керівник робіт, наглядач) 

Прізвище, ініціали, розряд членів бригади 

Робота розпочата (дата, час) 

Робота закінчена (дата, час) 

наряду 

розпоряд-
ження 

  

  

  

  

  

  

  

  

  Примітка.У разі виконання робіт за нарядами заповнюються тільки колонки 1, 8, 9; у разі виконання робіт за розпорядженнями заповнюються колонки 2 - 9.

 

Начальник управління організації
державного нагляду в металургії,
машинобудуванні, енергетиці,
будівництві та котлонагляду
Держгірпромнагляду
 

 
 
 
 
В. І. Іванченко
  

Додаток 4
до підпункту 4.1.17 Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті 
______________________________________________
(найменування засобів захисту, тип)

Інвен-
тарний номер 

Дата випро-
бування 

Дата наступного випробування 

Дата періодичного огляду 

Результат періодичного огляду 

Прізвище, ініціали, підпис працівника, який проводив огляд 

Місце знаходження засобу захисту 

Примітка 

  

  

  

  

  

  

  

  Примітка.У разі видавання протоколу про випробування стороннім організаціям номер протоколу зазначається у графі "Примітка".

 

Начальник управління організації
державного нагляду в металургії,
машинобудуванні, енергетиці,
будівництві та котлонагляду
Держгірпромнагляду
 

 
 
 
 
В. І. Іванченко
  

Додаток 5
до підпункту 5.5.10 Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті 

_____________________________________________
(назва підприємства, підрозділу)

Назва вантажо-
підіймального механізму, пристрою, такелажних засобів 

Інвен-
тарний номер 

Ван-
тажо-
підйом-
ність, кг 

Дата останнього випро-
бування 

Причина випро-
бування, огляду 

Відомості про проведені ремонти із зазна-
ченням дати 

Технічне опосвідчення 

Дата та результат випро-
бування, огляду 

Дата наступного технічного опосвід-
чення 

Голова комісії або працівник, який проводив випробування, огляд 

огляд 

статичне випро-
бування 

динамічне випро-
бування 

прізвище, ініціали 

підпис 

10 

11 

12 

13 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   Начальник управління організації
державного нагляду в металургії,
машинобудуванні, енергетиці,
будівництві та котлонагляду
Держгірпромнагляду
 

 
 
 
 
В. І. Іванченко 

Додаток 6
до підпункту 6.4.2 Правил охорони праці під час виконання робіт на висоті 
_____________________________________________
(назва підприємства, підрозділу)

Місце установлення риштувань або помосту, їхня висота та назва організації, що їх установила 

Тип риштування, помосту, ким затверджено проект 

Дата приймання або огляду риштувань, помосту та номер акта приймання 

Висновок про придатність риштувань або помосту до експлуатації 

П. І. Б., посада працівника, який проводив приймання або огляд риштувань, помосту та назва організації 

Підпис працівника, який проводив приймання або огляд риштувань, помосту 

  

  

  

  

  

   

Начальник управління організації
державного нагляду в металургії,
машинобудуванні, енергетиці,
будівництві та котлонагляду
Держгірпромнагляду
 

 
 
 
 
В. І. Іванченко
 

Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду
від 27 березня 2007 року N 62

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
4 червня 2007 р. за N 573/13840

Відповідно до Закону України "Про охорону праці" та з метою підвищення ефективності державного нагляду за дотриманням вимог нормативно-правових актів з охорони праці під час виконання робіт на висоті НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті, що додаються.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Держнаглядохоронпраці України від 09.10.2003 N 190 "Про затвердження Інструкції з охорони праці під час виконання робіт на висоті з використанням спеціальних страхувальних засобів", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 24.10.2003 за N 970/8291.

3. Управлінню організації державного нагляду в металургії, машинобудуванні, енергетиці, будівництві та котлонагляду (Іванченко В. І.) в установленому порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Управлінню нормативно-правового та юридичного забезпечення (Прохоров В. В.) унести зазначений наказ до Державного реєстру нормативно-правових актів з охорони праці.

5. Головному редактору журналу "Охорона праці" опублікувати цей наказ у черговому номері.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Держгірпромнагляду Дєньгіна А. П.

 

Голова Комітету 

С. Сторчак 

ПОГОДЖЕНО: 

  

Голова Державного комітету
ядерного регулювання України
 

 
О. А. Миколайчук
 

Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва
 

 
 
А. Дашкевич
 

Міністр з питань
житлово-комунального
господарства України
 

 
 
О. П. Попов
 

Міністр регіонального розвитку
та будівництва України
 

 
В. Г. Яцуба
 

Перший заступник Міністра,
Головний державний санітарний
лікар України
 

 
 
С. П. Бережнов
 

Зміст

1. Загальні положення 1

2. Визначення термінів 4

3. Вимоги безпеки до робочих місць під час виконання робіт на висоті 6

4. Вимоги до засобів колективного та індивідуального захисту 7

4.1. Загальні вимоги 7

4.2 Вимоги до поясів запобіжних 9

4.3. Вимоги до касок захисних промислових 10

4.4. Вимоги до страхувальних сталевих канатів 10

4.5. Вимоги до запобіжних верхолазних пристроїв 11

4.6. Вимоги до уловлювачів з вертикально установленими страхувальними канатами 12

4.7. Вимоги до верхолазного спорядження 12

4.7.1. Вимоги до опорних, страхувальних і допоміжних канатів 12

4.7.2. Вимоги до запобіжних стропів 13

4.7.3. Вимоги до карабінів 14

4.7.4. Вимоги до пристроїв для спуску по опорному канату 14

4.7.5. Вимоги до пристроїв для підйому по опорному канату 15

4.7.6. Вимоги до зачепів і петель 15

4.7.7. Вимоги до робочих сидінь 16

5. Вимоги безпеки під час виконання робіт на висоті засобами малої механізації, пристроями та інструментами 17

5.1. Загальні вимоги 17

5.3. Вимоги безпеки під час виконання робіт на висоті із застосуванням піротехнічного та слюсарно-монтажного інструментів 17

5.4. Вимоги безпеки під час виконання робіт на висоті із застосуванням пневматичного інструменту 18

6. Вимоги безпеки під час виконання робіт на висоті з використанням вантажопідіймальних кранів, машин та пристроїв 20

6.1. Загальні вимоги 20

6.2. Вимоги безпеки під час виконання робіт на висоті з використанням вантажопідіймальних кранів, лебідок, талів, кішок, блоків та поліспастів, вантажозахоплювальних пристроїв, вантажних стропів та тари 20

6.3. Вимоги безпеки під час виконання робіт з механізованих пересувних помостів 22

6.4. Вимоги безпеки під час виконання робіт з колисок будівельних і тих, що навішуються на гак крана 22

6.5. Вимоги безпеки під час виконання робіт на висоті з підйомників 22

6.6. Вимоги безпеки під час виконання робіт з автомобільних драбин 23

7. Вимоги безпеки під час виконання окремих видів робіт на висоті 24

7.1. Вимоги безпеки під час установлення дерев'яних конструкцій, виконання теслярських і столярних робіт 24

7.2. Вимоги безпеки під час виконання робіт на даху споруд 25

7.3. Вимоги безпеки під час монтажу або демонтажу стальних, залізобетонних та збірних конструкцій 27

Завантажити