НПАОП 0.00-7.06-94Єдина державна система показників обліку умов і безпеки праці

14


ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ

НАКАЗ

від 31 березня 1994 року N 27

ДПАОП 00.0-8.05-94

Про єдину державну систему показників обліку умов і безпеки праці

На виконання Закону "Про охорону праці" і постанови КабінетуМіністрів України від 27 січня 1993 року N 64 "Про заходи щодовиконання Закону України "Про охорону праці" наказую:

1. Затвердити і ввести в дію погоджену з Міністерствомстатистики, Міністерством праці і Міністерством охорони здоров'яєдину державну систему показників обліку умов і безпеки праці, щододається.

2. Установити, що підприємства, установи і організації, підвідомчі міністерствам, державним комітетам, концернам, корпораціям, іншим об'єднанням підприємств, що створені за галузевим принципом, подають їм свій щорічний звіт про стан умов та безпеки праці згідно з формою N 1-УБ (додаток N 2 Єдиної державної системи показників обліку умов і безпеки праці); інші підприємства, установи і організації подають цей звіт Раді Міністрів Республіки Крим, обласним, Київській і Севастопольській міським державним адміністраціям.

3. Міністерствам, державним комітетам, концернам, корпораціям, іншим об'єднанням підприємств, що створені за галузевим принципом, Раді Міністрів Республіки Крим, обласним, Київській і Севастопольській міським державним адміністраціям:

довести до підвідомчих підприємств, установ і організацій галузеву форму N 1-УБ "Звіт про стан умов і безпеки праці";

подавати Держнаглядохоронпраці до 1 березня наступного за звітним року узагальнену інформацію про стан умов та безпеки праці в галузі згідно з формою N 1-УБ;

прийняти до відома, що форма N 1-УБ "Звіт про стан умов праці, пільги та компенсації за роботу в шкідливих умовах" (додаток N 1 Єдиної державної системи показників обліку умов і безпеки праці) затверджується і вводиться в дію наказом Міністерства статистики України.

4. Начальникам управлінь і відділів Комітету, територіальних управлінь та інспекцій, державним інспекторам Держнаглядохоронпраці встановити контроль за своєчасним та якісним заповненням форм звітності з питань умов та безпеки праці.

Голова Державного комітету України

по нагляду за охороною праці

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Державного комітету

України по нагляду за охороною

праці від 31 березня 1994 р. N 27

ДПАОП 00.0-8.05-94

Єдина державна система

показників обліку умов і безпеки праці

1. Стан умов праці

N рядка

Кількість

робочих

місць

Чисельність працюючих на робочих

місцях графи І

У тому числі

Всього*

робіт-

ників

жінок

непов-

нолітніх

А

Б

1

2

3

4

5

Робочі місця на 31 грудня

поточного року, усього

з них:

атестовано на

відповідність нормативним

актам про охорону праці

підлягають ліквідації

із даних рядка 03

ліквідовано у звітному

році

Працюють в умовах, що не відповідають

санітарно-гігієнічним

нормам

Із даних рядка

працюють під впливом

підвищеного рівня:

шуму (інфразвуку,

ультразвуку)

вібрації

неіонізуючих

випромінювань

іонізуючих випромінювань

Із даних рядка

працюють під впливом

перевищення гранично

допустимих концентрацій

(ГДК):

пилу

газів

біологічних факторів

факторів мікроклімату, що не відповідають

нормативам

освітлення приміщень, що не відповідає нормативам

з них природного

Із даних рядка

працюють з перевищенням

встановлених нормативів:

важкості праці

напруженості праці

Працюють на роботах,

заборонених чинними

нормативними актами про

охорону праці***, усього

з них вивільнено у

звітному році

Працюють в нічну зміну у

трьох-чотирьох змінному

режимі

Працюють під впливом двох і більше підвищених

рівней та концентрацій

шкідливих виробничих

факторів

01**

02**

03**

04**

05

05

06

07

08

09

05

10

11

12

13

14

15

05

16

17

18

19

20

21

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

____________

* Чисельність всіх працівників облікового складу (без сумісників та жінок, які знаходяться у відпустці з вагітності та пологів і догляду за дітьми) на 31 грудня поточного року.

** Показники рядків 01 - 04 будуть включені до статистичної звітності після розробки відповідної нормативної документації.

*** Перелік важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок.

Перелік важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх.

2. Стан безпеки праці

N рядка

Кількість

робочих

місць

Чисельність працюючих на робочих

місцях графи І

У тому числі

Всього*

робіт-

ників

жінок

непов-

нолітніх

А

Б

1

2

3

4

5

Наявність машин,

механізмів,

устаткування,

транспортних

засобів, усього

з них:

не відповідають

нормативним

актам про

охорону праці

вичерпали

передбачений у

паспорті

ресурс роботи мають

сертифікат

Кількість

технологічних

процесів,

усього з них:

не відповідають

вимогам

нормативних

актів про охорону праці

мають сертифікат

Кількість будівель та

споруд,

усього з них:

не пройшли

капітального

ремонту

відповідно до

нормативних актів

технічний стан

яких не відповідає

будівельним

нормам і правилам

знаходяться у

аварійному

стані

Кількість працівників,

які повинні проходити

щорічну перевірку

знань з питань

охорони праці

з них пройшли

перевірку знань у

поточному році

Кількість працівників

служб охорони раці

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

36

х

х

х

х

3. Пільги та компенсації за роботу в шкідливих умовах праці

N

рядка

Витрати підприємств на

Весь

персонал

на 31.12

У тому

числі

пільги та

компенсації за

звітного року

жінки

рік за роботу

у шкідливих

умовах праці

(крб.)

А

Б

1

2

3

Чисельність працівників, яким за

роботу в шкідливих умовах праці встановлено:

додаткові відпустки згідно з

переліком*

додаткові відпустки, дозволені

самим підприємством

скорочений робочий день

безкоштовне

лікувально-профілактичне

харчування безкоштовне одержання молока або

інших рівноцінних харчових

продуктів

підвищені тарифні ставки

доплати за умови та інтенсивність праці

Чисельність працівників, які

мають право на державну пенсію на пільгових умовах:

за списком N 1

за списком N 2

відповідно до Закону "Про

пенсійне забезпечення":

статті 13 "В - З"

статті 14

За вислугу років

Призначену самим підприємством

Облікова чисельність працівників, яким встановлено хоча б один із видів пільг та компенсацій, перерахованих у рядках 36 - 48

із них робітники

Чисельність працівників, яким

виплачена компенсація за час

вимушеного простою через

небезпечність виконання робіт,

усього

із них із-за припинення робіт

органами державного нагляду за

охороною праці

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

х

х

х

х

х

____________

* Список виробництв, цехів, професій та посад з шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на додаткові відпустки та скорочений робочий день.

4. Суми відрахувань за шкідливі умови

N

рядка

Всього

До фонду соц. страху-

вання

До фонду охорони праці

підпри-

ємства

області

галузі

А

Б

1

2

3

4

5

Сума коштів,

виплачених від

застосування органами

державного нагляду за

охороною праці

штрафних санкцій

(крб.)

Сума коштів,

виплачених за

підвищеними тарифами у фонд соціального

страхування від

нещасних випадків і

професійних

захворювань (крб.)

Сума коштів,

виплачених

підприємством згідно з

рядком 53, 54

53

54*

55

х

х

х

х

х

х

х

х

х

____________

* Показники рядків 54, 56 будуть включені до статистичної звітності після розробки відповідної нормативної документації.

5. Забезпеченість засобами індивідуального захисту

N рядка

Згідно з нормами

Фактично

А

Б

1

2

Чисельність працюючих, яким видаються безкоштовно засоби індивідуального

захисту, усього з них:

спецодяг

спецвзуття

захисні щитки

захисні окуляри

запобіжні пояси

захисні каски

респіратори

протигази

діелектричні рукавиці

навушники (протишумні вкладиші)

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

6. Санітарно-побутове забезпечення

N рядка

Згідно з нормами

Фактично

А

Б

1

2

Загальна площа санітарно-побутових

приміщень (м2)

у тому числі:

гардеробні (м2/кількість місць для

роздягання)

душові (м2/кількість місць)

умивальні (м2/кількість кранів)

убиральні (м2/кількість сан. приладів)

приміщення для сушіння спецодягу (м2)

кімнати особистої гігієни жінок

(м2/приладів)

67

68

69

70

71

72

73

Інструкція щодо визначення показників умов і безпеки праці

1. Єдина державна система показників обліку умов і безпеки праці поширюється на всі підприємства, установи і організації (надалі - підприємства) незалежно від форм власності та видів їх діяльності і враховує весь персонал підприємства, включаючи робітників, спеціалістів, керівників та інших службовців.

Показники єдиної державної системи використовуються при вивченні стану умов і безпеки праці, опрацюванні комплексних заходів для досягнення встановлених нормативів і підвищення існуючого рівня охорони праці.

Показники рядків 05 - 07, 10, 11, 16 - 20, 36 - 52 включаються до форми державної статистичної звітності N 1-ПВ (умови праці) (додаток N 1).

Інші показники включаються до відомчої форми звітності (додаток N 2).

Примітка. Єдина державна система показників обліку і безпеки праці не містить показників травматизму, загальної та професійної захворюваності, медичних оглядів, бо вони викладаються в окремому документі.

Розділ 1.

Стан умов праці

2. В рядках 05 - 15 дані наводяться за станом на кінець року або на дату останнього заміру рівня факторів виробничого середовища.

3. В рядку 05 наводяться останні дані з санітарно-технічних паспортів цехів (дільниць, виробництв).

В ньому наводяться дані про працівників, зайнятих на робочих місцях, де хоча б один виробничий фактор перевищує гранично допустимий рівень елементу (ГДР) або гранично допустиму концентрацію хімічної чи біологічної речовини, або промислового пилу (ГДК), установлених санітарно-гігієнічними нормами. В цьому рядку кожен працюючий ураховується тільки один раз, незалежно від кількості діючих на нього небезпечних та шкідливих виробничих факторів.

В рядку 21 показуються працівники, на яких діють два і більше виробничих факторів.

4. В рядку 06 - 17 показуються працівники, на яких діє вказаний у рядку фактор незалежно від дії інших факторів.

5. Оцінка стану умов праці проводиться на основі даних атестації робочих місць, за умовами праці, спеціальних вимірів факторів виробничого середовища, котрі відображаються у картах умов праці на робочих місцях, або санітарно-технічного паспорту цеху (дільниці, виробництва).

6. Визначення чисельності працівників, які працюють з перевищенням встановлених нормативів по важкості та напруженості праці, здійснюється відповідно до "Гігієнічної класифікації праці" від 12.08.86 року N 4137-86.

7. Дані про працівників включаються у рядки 06 - 21 незалежно від того, одержують ці працівники пільги за несприятливі умови праці чи ні.

Розділ 2.

Стан безпеки праці

8. Визначення показника по рядку 23 (графа І) здійснюється на відповідність діючим нормативним актам про охорону праці.

9. Визначення показника по рядку 27 (графа І) здійснюється з урахуванням вимог ГОСТ 3.11.20 "Загальні правила відображення та оформлення вимог безпеки праці у технологічній документації" та додержання вимог технологічних документів при виконанні технологічного процесу на робочому місці.

10. Визначення показника по рядку 24 (графа І) здійснюється для тих машин, механізмів, устаткування, транспортних засобів, на які у паспортах встановлені відповідні ресурси роботи.

11. В рядках 26, 28 (графа І) показується кількість сертифікатів на механізми, устаткування, транспорті засоби, технологічні процеси, виданих відповідно до чинної системи сертифікації продукції та процесів.

12. По рядку 30 (графа І) кількість споруд та будівель, котрі не піддавались капітальному ремонту, визначаються відповідно до діючого Положення про проведення планово-попереджувального ремонту виробничих будівель та споруд.

13. Визначення показника по рядку 33 здійснюється відповідно до Переліку робіт з підвищеною небезпекою , для проведення яких потрібне спеціальне навчання і щорічна перевірка знань з охорони праці.

Розділ 3.

Пільги та компенсації за роботу в шкідливих умовах

15. Працівники, яким встановлені пільги, пов'язані з аварією на Чорнобильській АЕС, при заповненні розділу 2 не враховуються.

16. В рядках 36, 37 для визначення витрат на додаткові відпустки (графа 3) необхідно: чисельність працівників по графі 1 помножити на середньоденний заробіток (одного дня відпустки) та на середнє число днів додаткової відпустки за роботу із шкідливими умовами праці.

17. Для підрахунку витрат на скорочений робочий день (рядок 38, графа 3) необхідно: чисельність працівників по рядку 38 (графа 1) помножити на середньорічну тарифну ставку та на кількість годин відхилення від нормальної тривалості робочого тижня 40 год.).

Наприклад: Робочий день скорочено на одну годину. Робочий тиждень складає 35 годин. 40 - 35 = 5 годин, тобто 5 необхідно помножити на кількість тижнів (52 тижня).

18. В рядку 39 показується чисельність працівників, які одержують безкоштовне лікувально-профілактичне харчування відповідно до "Переліку виробництв, професій та посад, робота в яких дає право на безкоштовне одержання лікувально-профілактичного харчування в зв'язку з особливо шкідливими умовами праці".

19. В рядку 40 показується чисельність працівників, які безкоштовно одержують молоко або інші рівноцінні харчові продукти у зв'язку з шкідливими умовами праці на основі переліків робіт та професій, які встановлені адміністрацією підприємства за узгодженням з місцевою профспілковою організацією.

20. В рядках 41, 42 (графа 3) показується загальна сума доплат працівникам за рік. Суму доплат можна обчислити розрахунково. Для цього середню годинну тарифну ставку, встановлену для нормальних умов праці, необхідно помножити на чисельність працівників, які одержують доплати (4; 8; 12; 16; 24 %), відповідно на 0,04, 0,08, 0,12, 0,16, 0,24, а також помножити на середню фактичну тривалість робочого дня та на кількість робочих днів у році.

21. В рядках 44 та 47 (графа 3) показуються суми, що перераховані підприємством у Пенсійний фонд на виплату дострокових пенсій за шкідливі умови праці пенсіонерам (працюючим та непрацюючим) до досягнення ними пенсійного віку.

22. В рядку 49 незалежно від того, користується працівник одним або кількома видами пільг та компенсацій, він ураховується тільки один раз.

23. В рядку 51 для визначення витрат на компенсацію за час вимушеного простою (графа 3) необхідно: чисельність працівників по графі 1 помножити на середньоденний заробіток (одного робочого дня) та на число днів простою через небезпечність виконання робіт.

Розділ 4.

Суми відрахувань за шкідливі умови праці

24. В рядках 53 - 55 показуються гроші, що перераховані підприємством до фондів охорони праці та до фонду соціального страхування відповідно до діючих інструкцій.

Розділ 5.

Забезпеченість засобами індивідуального захисту

25. В рядках 56 - 66 (графа 1) показується чисельність працюючих, які відповідно до Типових галузевих норм безкоштовно забезпечуються спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту.

Розділ 6.

Санітарно-побутове забезпечення

26. В рядках 67 - 73 (графа 1) показується через риску площа санітарно-побутових приміщень та кількість санітарно-технічних приладів (шафи, крани, душові сітки, унітази і т. п.) відповідно до СНіП 2.09.04-87 "Адміністративні та побутові будинки", а в графі 2 - їх фактична наявність.

Голова Державного комітетуУкраїни по

нагляду за охороною праці

ПОГОДЖЕНО:

Міністерство статистики

Міністерство праці

Міністерство охорони здоров'я

Завантажити