НПАОП 0.00-1.29-97Правила захисту від статичної електрики

5.8.9. Рiдини з питомим об’ємним опором не бiльше 109Ом·м практично не електризуються при руховi зi швидкiстю до:

– 2 м/с – в трубопроводах та апаратах з дi­електричних матерiалiв та з діелектричною футеровкою;

– 5 м/с – в трубопроводах та апаратах з антиелектростатичного матерiалу та з антиелектростатичною футеровкою.

5.8.10. Неметалевi антиелектростатичнi та дiелектричнi ємкостi та апарати повиннi покриватися зовнi (а коли дозволяє наявне в апаратi середовище, то й усерединi) електропровiдними лаками та емалями за умови забезпечення надiйного їхнього контакту з заземленою металевою арматурою.

Надiйний контакт електропровiдного покриття з заземленням може бути забезпечений шляхом пофарбування суцiльним шаром електропровiдної емалi усiх внутрiшнiх та зовнiшнiх поверхонь апаратiв (ємкостей) з установкою пiд його опори заземлених металевих (або електропровiдних неметалевих) прокладок.

При неможливостi покриття суцiльним шаром внутрiшньої та зовнiшньої поверхонь апарата заземлення внутрiшнього електропровiдного шару допускається шляхом застосування додаткових електродiв або провiдникiв.

5.8.11. Для вiдведення статичної електрики вiд речовин, якi знаходяться в серединi дiелектричного обладнання та здатнi накопичувати заряди при контактному або iндуктивному впливовi вiд наелектризованої поверхнi цього обладнання, допускається уведення не менше двох заземлених електродiв, стiйких до даного середовища.

При цьому не повинна порушуватися герметичнiсть обладнання та електроди, які уводяться, не повинні виступати над внутрішньою поверхнею. Цi заходи виявляються достатнiми, коли питомий об’ємний електричний опiр середовища в апаратi не перевищує 109Ом·м для рiдких середовищ та 108Ом·м – для сипких.

5.9. Вiдведення заряду, що виникає на людях, пересувних ємкостях та апаратах

5.9.1. Пересувнi апарати та посудини, особливо для транспортування дiелектричних горючих та легкозаймистих рiдин, необхiдно виконувати з елек­тропровiдних матерiалiв (див. пп. 5.8.1, 5.8.2). Транс­порту­ватися по цехах пiдприємства вони повиннi на металевих вiзках з колещатами з електропровiдних матерiалiв, причому повинен бути забезпечений контакт посудини або апарата з корпусом вiзка.

При транспортуваннi вибухонебезпечних речовин, що електризуються, на вiзках або електрокарах з неелектропровiдними покришками колес допускається забезпечення контакту вiзка або електрокари з землею та електропровiдною пiдлогою (див. п. 5.9.7) за допомогою приєднаного до корпусу ланцюжка з мiдi або iншого металу, який не дає механiчної iскри, що має таку довжину, щоб декiлька кiлець при транс­портуваннi постiйно знаходились на землi чи на підлозі.

Примiтка.

Для зменшення шуму під час руху металевих вiзкiв їхні колеса можуть бути покритi елек­тропровiдною гумою (див. Додаток 12).

5.9.2. В мiсцях заповнення пересувних посудин пiдлога повинна бути електропровідною (див. п.5.9.7) або на нiй повиннi бути покладенi заземленi металевi листи, на якi установлюються посудини при заповненнi; допускається заземлення пересувних посудин за допомогою приєднання їх до заземлюючого пристрою мiдним тросиком зi струбциною.

5.9.3. При заповненнi пересувних посудин наконечник шланга повинен бути опущений до дна посудини на вiдстань не бiльше 200 мм.

Коли дiаметр горловини посудини мiсткiстю бiльше 10 л не дозволяє опустити шланг усередину, необхiдно використовувати заземлену лiйку з мiдi чи iншого електро­проводного матерiалу, який не дає механiчної iскри, кiнець якої повинен знаходитись на вiдстанi не бiльше 200 мм вiд дна посудини.

У випадку використання короткої лiйки, до кiнця її повинен бути приєднаний ланцюжок з електропровідного матерiалу, що не дає механiчної iскри, стiйкого до переливаємої рiдини який при опусканнi лiйки в посудину повинен лягати на її дно.

5.9.4. Для запобiгання небезпечних iскрових роз­рядiв, якi виникають внаслiдок накопичення на тiлi людини заряду статичної електрики при контактному чи iндуктивному впливовi наелектризованого матерiалу або елементiв одягу, що електризуються при тертi один об одного, в вибухонебезпечних виробництвах необхiдно забезпечити стiкання цього заряду в землю.

Основним методом виконання цiєї вимоги є забезпечення електростатичної провiдностi пiдлоги та використання антиелектростатичного взуття.

Примiтка.

В зв’язку з великим розповсюдженням одягу з синтетичних матерiалiв, який сильно електризується при руховi та приводить до швидкого накопичення заряду на тiлi людини, улаштування заземлених рукояток, поручнiв,помостiв слiд розглядати як додатковий засiб вiдведення заряду з тiла людини.

5.9.5. Антиелектростатичнi властивостi взуття визначаються вiтчизняними та мiжнародними стандартами та технiчними умовами на це взуття.

В окремих випадках для надання взуттю антиелектростатичних властивостей допускається прошивати або пробивати пiдошву електропровiдними матерiалами, якi не дають механiчної iскри, i виходять пiд устiлку.

Використання шкарпеток з шерстяної та синтетичної пряжi не допускається, бо вони перешкоджають стiкан­ню заряду з тiла людини.

5.9.6. У випадку, коли робiтник виконує роботу в неелектропровiдному взуттi сидячи, заряд статичної електрики, який накопичився на його тiлi, рекомендується вiдводити за допомогою антиелектростатичного халата в поєднаннi з електропровiдною подушкою стiльця або за допомогою електропровiдних брас­летiв, якi легко знiмаються, з’єднаних з землею через опiр 105– 107Ом.

5.9.7. Для забезпечення безперервного вiдведення заряду з тiла людини, з пересувних посудин та апаратiв у вибухонебезпечних примiщеннях пiдлога повинна бути електростатично ­провiдною.

Примiтки:

1. Покриття пiдлоги вважається електростатично провiдним, коли електричний опiр мiж металевою пластиною площею 20 см2, покладеною на пiдлогу та притиснутою до неї силою в 5 кгс, та контуром заземлення не перевищує 106Ом.

2. Розсiююча пiдлога – це пiдлога, яка характеризується електричним опором вiд 106Ом до 109Ом.

3. Астатична пiдлога – це пiдлога, яка характеризується електричним опором бiльше 109Ом i в якiй зведено до мiнiмума виникнення зарядiв при роздiленнi контакта поверхонь чи при тертi з iншим матерiалом, а саме пiдошви взуття чи колес.

4.Питомий об’ємний електричний опiр деяких покриттiв пiдлоги приведено в Додатку 13.

5.9.8. Забороняється проведення робiт у серединi ємкостей та апаратiв, де можливе утворення вибухонебезпечних паро-, газо- та пилоповiтряних сумiшей, в комбiнезонах, куртках та iншому верхньому одязі з матерiалiв, що електризуються.

Примiтка.

Для надання верхньому одягу антиелектростатичних властивостей рекомендується просочувати його розчинами поверхнево-активних речовин з наступною просушкою, застосування яких узгоджено з органами Держсаннагляду України.

5.9.9. У випадку, коли обслуговуючий персонал пiд час роботи знаходиться постiйно в електростатичному полi, створеному зарядом на матерiалi, що електризується, або дiелектричному обладнаннi, в тому числi дисплейних термiналах, напруженiсть електростатичного поля на робочих мiсцях не повинна перевищувати гранично допустимих значень, установлених ГОСТ 12.1.045-84.

5.10. Вiдведення заряду вiд частин, якi обертаються, та пасових передач

5.10.1. Здатнi електризуватися або заряджатися вiд наелектризованого матерiалу електропровiднi частини машин та апаратiв, якi обертаються та контакт котрих з заземленим корпусом може бути порушеним завдяки наявностi шару мастила в пiдшипниках або застосуванню дiелектричних антифрикцiйних матерiалiв, повиннi мати спецiальнi пристрої для забезпечення надiйного заземлення. Слiд уникати застосування у вибухонебезпечних примiщеннях пiдшипникiв або вкла­дишiв до них з неелектро­провiдних матерiалiв.

Кращим засобом для забезпечення контакту в електропровiдних пiдшипниках є застосування електро­провiдних мастил.

У випадку, коли немає можливостi забезпечити вiдведення заряду вiд частин, що обертаються, про­стiшими методами, допустимо застосування нейтралi­заторiв (див. розд. 5.4).

5.10.2. У вибухо- та пожежонебезпечних цехах рекомендується безпосередньо з’єднувати електродвигун з виконавчим механiзмом або використовувати редуктори та iншi типи передач, що виготовляються з металу та забезпечують електричний контакт вiсi двигуна та виконавчого механiзму.

5.10.3. При необхiдностi застосування пасових передач вони та всi частини установки повиннi виготовлятися з матерiалiв, що мають питомий об’ємний електричний опiр не бiльше 105Ом·м, зокрема, анти­електростатичнi клиновi ременi, а вся установка (огорожа та iншi металевi предмети поблизу паса) повинна заземлятися.

5.10.4. У випадку використання пасiв, виготовлених з матерiалiв з питомим об’ємним електричним опором бiльше 105Ом·м потрiбно застосовувати один iз засобiв запобiгання небезпечній електризацiї:

– збiльшення вiдносної вологостi повiтря в мiсцях розташування пасової передачi не менше нiж до 70 %;

–електропровiднi покриття (мастила) пасiв;

– в особливих умовах – iонiзацiя повiтря за допомогою нейтра­лiзаторiв установлених з внутрiшньої сторони паса, якомога ближче до точки його сходу зі шкiву.

Примiтки:

1. Як електропровiдне покриття для шкiряних та гумових пасiв рекомендується мастило такого складу: на 100 ваг.ч. глiцерину 40 ваг.ч. сажi. Це мастило має наноситись на зовнiшню поверхню за допомогою щiтки пiд час зупинки ме­ханiзму в термiни, якi встановлює адмiнiстрацiя пiд­приємства, але не менше одного разу на тиждень.

2. Потрiбно приймати заходи щодо недопущення забруднення пасiв маслом та iншими рiдкими та твердими речовинами, якi мають питомий об’ємний опiр бiль­ше 105Ом·м.

5.10.5. Забороняється змащування пасiв канiфоллю, воском та iншими речовинами, якi збiльшують поверхневий опiр у вибухонебезпечних примiщеннях всiх класiв.

6.1.Прийняття пристроїв захисту вiд статичної електрики повинно проводитись одночасно з прийняттям технологiчного i енергетичного обладнання вiдповiдно до вимог, що пред’являють будівельні норми та правила по прийому в експлуатацiю завершених бу­­дiвниц­твом пiдприємств, будов i споруд.

6.2. Вiдповiдальнiсть за справнiсть пристроїв захисту вiд статичної електрики покладається на особу, призначену керiвником (власником) пiдприємства.

6.3. Експлуатацiя електричних нейтралiзаторiв рiз­них типiв повинна здiйснюватися вiдповiдно до доданих до них iнструкцiй по експлуатацiї, а також вiдповiдно до вимог чинних “Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей” та “Пра­вил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей” (ПТЭ и ПТБ электроустановок потребителей).

Експлуатацiя радiоiзотопних нейтралiзаторiв повинна здiйснюватися відповідно до вимог дiючих санiтарних правил.

6.4. Огляд i ремонт нейтралiзаторiв повинен проводитись вiдповiдно до доданих до них iнструкцiй по експлуатацiї, причому ремонт, як правило, поєднується з ремонтом обладнання, на якому вони встановленi. Якщо нейтралiзатори потребують бiльш частих ремонтiв, начальник цеху або особа, яка вiдповiдає за справнiсть пристроїв захисту вiд статичної електрики, складає графiк ремонту нейтралiзаторiв, забезпечуючи їхню замiну на час ремонту резервними екземплярами. Графiк повинен бути затвердженим технiчним керiвником заводу (пiдприємства, органiзацiї).

6.5. Перiодичнiсть огляду та ремонту зволожувачiв повiтря встановлюється на мiсцi у залежностi вiд їх устрою. Графiк їхнього ремонту складається начальником цеху або особою, яка вiдповiдає за справнiсть пристроїв захисту вiд статичної електрики, i затверджується технiчним керiвником заводу (пiдприємства, органiзацiї).

Позаплановi ремонти зволожувачiв здiйснюються у тому випадку, якщо вони переста­ють забезпечувати необхiдну вiдносну вологiсть повiтря у примiщеннi.

6.6. Огляд та вимiрювання електричного опору заземлюючих пристроїв для захисту вiд статичної електрики повиннi проводитись одночасно з перевiркою заземлення електро­обладнання цехових установок у вiдповiдності до вимог “ПТЭ и ПТБ электроустановок потребителей”.

Особи, виннi у порушеннi цих Правил, несуть дисциплiнарну, адмiнiстративну, матерiальну або кримiнальну вiдповiдальнiсть згiдно з чинним законодавством.

За безпеку конструкцiї, правильнiсть вибору матерiалу, якiсть виготовлення, монтажу, налагодження, ремонту i технiчного дiагностування, а також за вiдповiднiсть об’єкта цим Правилам вiдповiдає пiдприємство, установа, органiзацiя (незалежно вiд форми власностi та вiдомчої належностi), що виконує вiдповiднi роботи.

Керiвники пiдприємств, установ, органiзацiй та iншi посадовi особи несуть персональну вiдповiдальнiсть за виконання вимог Правил в межах покладених на них завдань та функцiональних обов’язкiв згiдно з чинним законодавством.

Додаток 1

Найменування речовини

25° C

50° C

75° C

100° C

125° C

150° C

Акрилонiтрил

0,16

Акролеїн

0,175

Амiак

6,8

Ацетальдегiд

0,376

Ацетилен

0,011

Ацетон

0,406

0,28

0,25

0,214

0,203

0,188

1,3-Бутадiєн (дивiнiл)

0,19

0,16

0,14

0,12

0,11

0,09

Н-Бутан

0,25

Бутанол (Бутиловий спирт)

-

0,28

0,236

0,211

0,181

0.16

Бутанол-1 (н-Бутиловий спирт)

0,5

(20°C)

-

-

0,143

0,124

0,106

Бутанол-2 (метил-етилкетон)

0,28

-

-

-

-

-

Бутилацетат

0,5(20°C)

-

-

-

-

-

н-Бутил хлористий

1,24*

Бутилен

0,28

0,25

0,24

0,23

0,22

0,21

Вiнiлацетат

0,31(15°C)

1,2*

Вiнiлацетилен

0,06

0,05

0,045

0.041

0,036

0,031

Водень

0,011

0,009

0,0086

0,0076

0,007

0,0051

1,5-Гексадiєн

0,23

н-Гексан

0,23

н-Гептан

0,26

0,7*

0,22

0,16

0,134

0,112

0,082

1-Гептин

0,93

Дивiнiл

0,188

0,164

0,142

0,123

0,115

0,092

Дигiдропiран

0,56*

Диметилбутан

0,25

2,2-Диметилбутан

(неогексан)

0,25

1,64*

2,2-Диметилпропан

1,57*

Диметиловий ефiр

0,345

0,32

0,29

0,274

0,25

0,22

Диметилсульфiд

0,76*

цис-1,2-Диметил-

циклопропан

0,23

Диметоксиметан (метилаль)

0,42*

Ди-трет-бутила перекис

0,65*

Дiетилбензол

-

2,06

(65°С)

0,796

-

-

-

-

-

0,198

(85°C)

0,181

0,180

0,178

Дiетиловий ефiр

0,25

0,2

0,16

0,13

0,1

0,089

Дiiзобутилен (2,4,4,-триметил-1-пентен)

1,75*

Дiiзопропiл - (2,3-диметилбутан)

0,25

1,64*

Дiiзопропiловий ефiр

1,14*

1,4-Дiоксан (окис дiетилену)

0,9

Етан

0,29

0,28

0,23

0,22

0,21

0,208

Етиламiн

2,4*

-

-

-

-

-

Етилацетат (оцтовоетиловий ефiр)

0,282

0,335 (9°C)

0,252

0,224

0,201

0,18

0,161

Етилбензол

0,75

6,18(22°C)

0,23

0,2

0,164

0,15

0,114

Етилен

0,12

0,09

0,08

0,074

0,066

0,062

Етиленамiн

0,48*

Етиловий спирт (етанол)

0,25

0,22

0,20

0,18

0,16

0,14

Етилцелозольв

0,15

Iзобутан

0,38

0,34

0,32

0,30

0,29

0,282

Iзобутилен

0,47

0,41

0,36

0,32

0,28

0,25

Iзооктан (2,2,4-триметилпентан)

0,28

2,7*

-

-

1,1*

-

0,48*

(171°С)

Iзооктиловий спирт

0,21

Iзопентан (2-метилбутан)

0,21

0,96*

Iзопропiламiн

2,0*

Iзопропiлбензол

20,0(30° C)

0,232

(40°C)

-

-

-

-

0,439(35°C)

0,225

0,206

0,184

0,158

0,137

Iзопропiлмеркаптан

0,87*

Iзопропiловий спирт (iзопропанол)

0,65*

Iзопропiл хлористий

1,55*

11,47

(27 °C)

0,404

0,356

0,331

0,301

0,26

Лiгроїн

0,26

Метан

0,3

0,28

0,26

0,24

0,20

0,17

2-Метилбутан

0,21

-

-

-

-

-

Метиловий спирт (метанол)

-

0,215*

-

0,14

(60°C)

-

-

-

-Метилстирол

-

-

0,156

(70°C)

-

-

-

Метилформiат

0,62*

Метилциклогексан

0,27

Нафтовий газ

0,26

Нiтропропан

0,32

Окис

вуглецю

8,0

етилену

0,06

пропiлену

0,14

Октан

0,42

0,342

0,303

0,257

0,207

0,17

Пентан

0,27

0,25

0,22

0,20

0,17

0,14

цис-2-Пентен

0,18

Перекис ди-трет-бутила

0,65*

Петролейний ефiр

0,36

0,28

0,26

0,25

0,21

0,195

Пропан

0,476

0,442

0,406

0,364

0,32

0,265

Пропiлен

0,24

0,23

0,22

0,216

0,2

0,187

Пропiлена окис (1,2-епоксипропан)

0,14

-

-

-

-

0,09*

(182°C)

0,24*

-

-

0,15*

-

-

Пропiональдегiд

0,49*

Розрiджувачі

РДВ

0,24

0,19

0,163

-

-

-

РКБ-1

-

0,86

0.345

0,22

0,171

0,154

Розрiджувач Р-5

-

0,33

0,28

-

-

-

Розчинювателi

РФГ

-

0,36

0,26

-

-

-

РЕ-2

-

0,34

0,24

-

-

-

646

-

0,251

0,166

-

-

-

647

-

-

0,25

-

-

-

648

-

0,2

0,154

-

-

-

649

-

0,635

0,236

-

-

-

Р-4

0,34

0,213

0,159

-

-

-

Р-5

-

0,329

0,278

-

-

-

РС-1

-

0,196

0,18

-

-

-

Сiрководень

0,08

Сiрковуглець

0,01

0,015*

Скипидар (сумiш вуглеводнiв)

-

0,40

0,32

0,294

0,27

0,24

Сольвент кам’яновугiльний

-

-

0,248

-

-

-

Стирол

-

0,28

0,22

0,11

0,07

0,051

-

0,990

(40°C)

Тетрагiдропiран

0,22

1,21*

Тетрагiдрофуран

0,54*

Тiофуран (тiофен)

0,60*

Триетиламiн

1,15*

2,2,3-Триметилбутан

1,0*

-

-

-

-

-

2,4,4-Триметилпентен (дiiозобутилен)

1,75*

-

-

-

-

-

Фуран

0,23*

Хлористий

iзопропiл

1,55*

п-пропiл

1,08*

Циклогексан

0,24

0,2

0,19

0,17

0,15

0,145

Циклогексанол

-

-

0,77

0,37

0,35

0,28

Циклогексанон

-

1,3

0,41

0,35

0,28

0,19

Циклогексен

0,86*

Циклопентадiєн

0,67*

Циклопентан

0,83*

Циклопропан

0,17

цис-2-Пентан

0,18

Завантажити