НПАОП 0.00-4.14-94Положення про опрацювання, прийняття, перегляд та скасування державних міжгалузевих і галузевих актів про охорону праці

Одночасно з проектом змiн до ДНАОП готуються пропозицiї щодо змiн взаємозв'язаних з ним державних нормативних актiв.

3.4. Опрацювання, узгодження i затвердження змiн до ДНАОП, а також їх включення до державного реєстру здiйснюються в порядку, встановленому для нормативних актiв, якi розробляються вперше.

Узгодження проекту змiн до ДНАОП проводиться з органiзацiями, перелiченими в п. 2.4.4., за винятком тих органiв державного нагляду чи органiзацiй, до компетенцiї яких не належать вимоги, передбаченi змiнами.

3.5. Якщо власник пiдприємства (уповноважений ним орган) наполягає на змiнах до ДНАОП, якi були ним внесенi в установленому порядку, але не прийнятi, його клопотання розглядається в мiсячний термiн органом, що затверджує нормативний акт, з врахуванням висновку редакцiйної комiсiї.

У цьому випадку власник подає до вiдповiдного органу державного нагляду заяву i обгрунтування своєї пропозицiї, а також висновки, розрахунки та iншi матерiали компетентних органiзацiй, експертiв про доцiльнiсть внесення змiн до ДНАОП.

3.6. Кожнiй змiнi надається порядковий номер i визначається дата введення змiни в дiю. Термiн дiї змiни не встановлюється. При затвердженнi позначення нормативного акта не змiнюється.

3.7. Кожна змiна фiксується в описi (картi-паспортi) ДНАОП та в банку даних автоматизованого iнформацiйного фонду державних нормативних актiв про охорону працi.

Iнформацiя про змiну ДНАОП та текст цiєї змiни публiкуються в порядку передбаченому п. 2.8.1.

3.8. За необхiдностi продовження або скорочення термiну дiї ДНАОП це питання розглядається органом, що затвердив ДНАОП, пiсля узгодження з органiзацiями, якi узгоджували нормативний акт. Рiшення оформляється наказом зазначеного органу.

Базова органiзацiя (органiзацiя-розробник) у цьому випадку подає на затвердження не пiзнiше нiж за 6 мiсяцiв такi документи: пояснювальну записку, оригiнали документiв про узгодження змiни та супровiдний лист з пропозицiями i обгрунтуванням доцiльностi продовження або скорочення термiну дiї ДНАОП.

На пiдставi зазначеного рiшення вносяться вiдповiднi змiни в опис (карту-паспорт) ДНАОП та в банк даних автоматизованого iнформацiйного фонду державних нормативних актiв про охорону працi. Iнформацiяпро продовження або скорочення термiну дiї нормативного акта публiкується в показчику ДНАОП не пiзнiше нiж за 2 мiсяцi до початку дiї цих змiн.

4.1. За наявностi пiдстав i у випадках, передбачених статтею 35 Закону України "Про охорону працi", орган державного нагляду за охороною працi може прийняти рiшення про тимчасове припинення чинностi нормативного акта або його окремих пунктiв.

4.2. Тимчасове припинення чинностi ДНАОП може здiйснюватися:

– при вiдсутностi в даний момент науково-технiчних рiшень, що забезпечують наявнiсть приладiв та устаткування, якi задовольняють вимогам нормативного акта про охорону працi;

– у зв'язку з затримкою або припиненням випуску промислового устаткування, приладiв або матерiалiв, якi вимагаються нормативним актом про охорону працi;

– у випадках несвоєчасного виявлення помилок, якi були допущенi пiд час проектування, будiвництва та введення в експлуатацiю виробничого об'єкта, якщо цi помилки неможливо усунути без його реконструкцiї;

– при застосуваннi нового нормативного акта про охорону працi, коли його вимоги почали дiяти, а приведення виробництва, об'єкта або робочого мiсця до нових вимог ще не закiнчено.

4.3. Для встановлення виключного порядку застосування вiдповiдного нормативу з охорони працi, визначення строкiв та умов тимчасового припинення чинностi нормативного акта власних або уповноважений ним орган повинен за згодою працiвникiв, яких це стосується, звернутися до органу державного нагляду, що затверджував цей нормативний акт.

Письмове клопотання повинно мiстити вiдомостi про:

– нормативний акт i його конкретнi вимоги, якi не виконуються, та причини невиконання;

– додатковi заходи, яких вжито для забезпечення безпечної експлуатацiї вiдповiдного виробництва, об'єкта, устаткування, технологiчного процесу, робочого мiсця на перiод припинення дiї нормативного акта;

– погодження клопотання про припинення дiї ДНАОП з працiвниками, яких стосується це питання.

До листа додається:

– програма приведення умов i безпеки працi на конкретному об'єктi, виробництвi, устаткуваннi, робочому мiсцi до нормативних вимог;

– висновок науково-дослiдної, проектно-конструкторської або iншої компетентної органiзацiї про стан i можливiсть безпечної експлуатацiї об'єкта, виробництва, устаткування, робочого мiсця;

– висновок мiсцевого органу державного нагляду про можливiсть тимчасового припинення чинностi нормативного акта.

4.4. Рiшення органу державного нагляду приймається в мiсячний термiн з дня одержання клопотання i повинно визначати строки та умови тимчасового припинення чинностi нормативного акта, а також перелiк вимог, дiя яких припиняється.

4.5. Рiшення про припинення чинностi ДНАОП може бути скасоване органом, який його прийняв, у випадках:

– невиконання власником або уповноваженим ним органом умов тимчасового припинення чинностi нормативного акта та заходiв, що забезпечують безпеку робiт;

– виникнення аварiйної ситуацiї або реальної загрози життю чи здоров'ю працюючих або оточуючих людей, або коли аварiї, нещаснi випадки мали мiсце внаслiдок невиконання вимог нормативного акта.

5.1. Скасування державних нормативних актiв про охорону працi здiйснюється за наказом органу, який затвердив цей акт, у разi розробки i затвердження замiсть нього iншого нормативного акта, або коли визначено, що у подальшому його використаннi немає необхiдностi.

Рiшення про скасування ДНАОП приймається не пiзнiше як за 3 мiсяцi до визначеної дати скасування нормативного акта.

5.2. ДНАОП, що пiдлягає скасуванню, подається базовою органiзацiєю (органiзацiєю-розробником) в орган державного нагляду iз супровiдним листом i оригiналами документiв, що пiдтверджують узгодження необхiдность скасування нормативного акта з органiзацiями, перелiченими у п. 2.4.4.

5.3. На пiдставi рiшення про скасування ДНАОП вносяться вiдповiднi змiни у банку даних автоматизованого iнформацiйного фонду нормативних актiв про охорону працi, а також публiкується необхiдна iнформацiя у показчику ДНАОП, iнших виданнях.

6.1. Опрацювання i перегляд галузевих ДНАОП, в тому числi науково-дослiднi роботи, що виконуються в межах нормотворчої дiяльностi, фiнансуються мiнiстерствами з використанням коштiв галузевого фонду охорони працi, фонду розвитку науки i технiки та iнших джерел.

6.2. Опрацювання i перегляд державних мiжгалузевих нормативних актiв про охорону працi (в тому числi науково-дослiднi роботи), фiнансуються з державного фонду охорони працi та iнших джерел.

6.3. Видавництво i розповсюдження ДНАОП здiйснюються за рахунок органiзацiй-замовникiв (користувачiв). Попереднє фiнансування цих робiт здiйснюється за рахунок державного, галузевих фондiв охорони працi або iнших джерел з наступним поверненням вiдповiдних коштiв при придбаннi нормативних актiв органiзацiями-замовниками (користувачами).

Зміст

1. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ1

2. ПОРЯДОК ОПРАЦЮВАННЯ ДЕРЖАВНИХ НОРМАТИВНИХ АКТIВ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦI2

2.1. Організація роботи2

2.2. Стадiї опрацювання ДНАОП3

2.3. Пiдготовка до опрацювання ДНАОП4

2.4. Опрацювання i затвердження технiчного завдання4

2.5. Опрацювання першої редакцiї проекту ДНАОП6

2.6. Опрацювання остаточної редакцiї проекту ДНАОП7

2.7. Затвердження i включення ДНАОП до державного реєстру9

2.8. Видання та iнформацiя про ДНАОП.10

3. ПОРЯДОК ПЕРЕГЛЯДУ I ЗМIНИ ДНАОП10

4. ПРИПИНЕННЯ ЧИННОСТI ДЕРЖАВНИХ НОРМАТИВНИХ АКТIВ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦI12

5. ПОРЯДОК СКАСУВАННЯ ДНАОП13

6. ФIНАНСУВАННЯ РОБIТ ЩОДО ОПРАЦЮВАННЯ, ПЕРЕГЛЯДУ I ВИДАННЯ НОРМАТИВНИХ АКТIВ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦI14

2


Завантажити