НПАОП 0.00-7.10-07(Попередня редакція) Вимоги до спеціалізованих та експертних організацій, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 687

наявність інструкцій з охорони праці та посадових інструкцій фахівців, які проводять технічний огляд та/або експертне обстеження, а також іншу необхідну інформацію.

Паспорт підписується керівником підрозділу та затверджується керівником суб'єкта господарювання.

Приклад форми Паспортанаведено нижче.

_________________________________________________
(назва суб'єкта господарювання)

Затверджую
Керівник ___________________
(назва суб'єкта господарювання)

____________________________
(підпис, ініціали, прізвище)

"____" ___________ 200___ р.

М.П.


ПАСПОРТ


_______________________________________________________ ______________

(назва лабораторії, що проводить технічний огляд та/або експертне обстеження устаткування )

Загальні дані

Назва суб'єкта господарювання ___________________________________ ______________

Адреса суб'єкта господарювання __________________________________ ______________

_____________________________________________________________________________

Банківські реквізити ___________________________________________________________

Код ЄДРПОУ _______________________________________________________________

Телефон ___________________________ Факс ________________________

Керівник суб'єкта господарювання:
Посада _____________________________________________________________________

Прізвище, ім'я, по батькові ____________________________________________________

Телефон _________________________________________________________

Назва підрозділу, що проводить технічний огляд та/або експертне обстеження, _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Адреса підрозділу, що проводить технічний огляд та/або експертне обстеження, _____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Керівник підрозділу, що проводить технічний огляд та/або експертне обстеження:

Посада __________________________________________________________

Прізвище, ім'я, по батькові _____________________________________

Телефон _________________________________________________________

Загальна кількість робітників підрозділу, що проводить технічний огляд та/або експертне обстеження, _______________________________

Відповідальний за фонд нормативно-правових актів з охорони праці, нормативних та організаційно-методичних документів з проведення технічного огляду та/або експертного обстеження (далі - НД):

Посада _______________ _____Прізвище, ім'я, по батькові ______________ ____________

Наказ від ______________________ №_________________

Телефон _________________________________________________________

Відповідальний за облік, технічне обслуговування та метрологічне перевіряння (атестацію) засобів вимірювальної техніки, випробувального та допоміжного обладнання, стандартних зразків:

Посада _______________ _____Прізвище, ім'я, по батькові ______________ ____________

Наказ від ______________________ №_________________

Телефон _________________________________________________________

Відповідальний за зберігання результатів технічного огляду та/або експертного обстеження:

Посада _______________ _____Прізвище, ім'я, по батькові ______________ ____________

Наказ від ______________________ №_________________

Телефон _________________________________________________________

Відповідальний за надання уповноваженій організації інформації про результати технічного огляду та/або експертного обстеження устаткування:

Посада _______________ _____Прізвище, ім'я, по батькові ______________ ____________

Наказ від ______________________ №_________________

Телефон _________________________________________________________

*Відповідальний за радіаційну безпеку, облік і зберігання джерел іонізуючого випромінювання:

Посада _______________ _____Прізвище, ім'я, по батькові ______________ ____________

* Санітарний паспорт від ______________ № _______________

*Ліцензія від ____________________ серія _______ № ______________

Роботи, що проводяться

Напрями діяльностівідповідно до додатка 1 НПАОП 0.00-6.08-07

Позначення НД, що визначають вимоги доустаткування (НПАОП,ДСТУ тощо)

Позначення НД на проведення технічного огляду та/або експертногообстеження (організаційно-методичні документи

1

2

3


Примітка .

Назви НД наводяться відповідно до Інформації про наявність НД, які визначають вимоги до устаткування, якому проводиться технічний огляд та/або експертне обстеження, та методи проведення технічного огляду та/або експертного обстеження.

ІНФОРМАЦІЯ

про наявність та стан засобів

вимірювальної техніки

(далі - ЗВТ)

Назва та умовне позначення ЗВТ

Характеристика (параметр) устаткування, що визначається (вимірюється)

Основні технічні характеристики (діапазон вимірювань, похибка)

Дата наступної повірки

1

2

3

4


ІНФОРМАЦІЯ

про наявність та стан випробувального

та допоміжного обладнання

Назва та умовне позначення обладнання

Вид випробувань

Основні характеристики

Номер атестата та дата його видачі

Дата наступної атестації

1

2

3

4

5

ІНФОРМАЦІЯ

про наявність і стан стандартних

зразків (далі - СЗ)

Призначення СЗ

Назва та умовне позначення СЗ

Назва атестованої характеристики

Номінальне значення та похибка атестованої характеристики

Дата наступної атестації

1

2

3

4

5


ІНФОРМАЦІЯ

про наявність НД, які визначають вимоги до устаткування, якому проводиться технічний огляд та/або експертне обстеження, та методи проведення

технічного огляду та/або експертного обстеження

Позначення НД

Назва НД

Наявність змін до НД (коли та ким внесено)

1

2

3

Примітки:

1. НД у таблиці наводяться за категоріями в такій послідовності: нормативно-правові акти з охорони праці; стандарти: міждержавні, державні, галузеві, науково-технічних та інженерних товариств, спілок, підприємств, будівельні норми та правила, технічні умови; методики, інструкції, рекомендації тощо в порядку збільшення цифрових позначень.

2. Позначення та назва НД наводяться мовою, якою його видано, а також українською мовою в круглих дужках.


ІНФОРМАЦІЯ

про інструкції з охорони праці та посадові інструкції фахівців,

які проводять технічний огляд та/або експертне обстеження

Позначення інструкції

Назва інструкції

Ким та коли затверджена інструкція

1

2

3ІНФОРМАЦІЯ

про фахівців, які проводять технічний

огляд та/або експертне обстеження

Прізвище імя та по батькові

Освіта

Види устаткування, яким фахівець проводить технічний огляд та/або експертне дослідження

Стаж роботи на зазначених роботах

Кваліфікація

Номер посвідчення

Дата останньої атестації

Посадова інструкція

(позначення)

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

9


ІНФОРМАЦІЯ

про наявність приміщень та їх стан

Вид робіт

Кількість приміщень, загальна площа та площа кожного приміщення

Кв.м.

Кліматичні умови в приміщеннях

(температура, градд. С, вологість, %)

Освітленість на робочих місцях, лк.

Рівень

Наявність інженерних комунікацій та спеціалізованого обладнання(вентиляція, кондиціонер, каналізація, заземлення тощо)

Кількість робочих місць

Технічний стан

шуму ,

dBA

вмісту шкідливих речовин у повітрі робочої зони, % або мг/куб.м

електро

магнітних завад

Примітка. У колонках 3-7 вказуються (через косу риску) нормативні та фактичні значення.

Керівник ___________ __________________________
(підпис)(ініціали, прізвище)


М.П.

"____" _____________ 20 ___ р.

III . Настанова з якості.

Настанова з якості, як правило, повинна містити опис системи управління якістю суб'єкта господарювання чи його підрозділу під час виконання робіт з технічного огляду та/або експертного обстеження.

Під час розробки Настанови з якості необхідно керуватись ДСТУISO /TR 10013:2003 "Настанови з розробляння документації системиуправління якістю".

Настанова з якості може містити такі розділи:

Розділ I. Зміст.

У цьому розділі наводяться номер, назва розділу та номер сторінки для кожного розділу.

Розділ II. Загальні положення.

У цьому розділі наводяться: інформація про суб'єкта господарювання (підрозділ): назва, місце розташування, засоби зв'язку;

сфера застосування Настанови з якості;

посилання на конкретний стандарт системи управління якістю, на якому базується система управління якістю суб'єкта господарювання;

додаткова інформація про напрями господарської діяльності, відомості про керівних працівників суб'єкта господарювання (прізвище, ім'я та по батькові, посада тощо);

наявність дозвільних документів (дозвіл), атестат акредитації, сертифікат, висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи;

галузь діяльності.

Розділ III. Політика у сфері якості.

У цьому розділі наводяться:

наміри керівництва суб'єкта господарювання чи його підрозділу стосовно НД, вимоги яких повинні забезпечуватись під час виконання робіт;

мета, яка формується на основі визначеної суб'єктом господарювання політики у сфері якості;

зобов'язання щодо постійного поліпшення результативності системи управління якістю тощо.

Розділ IV. Нормативні посилання.

У цьому розділі наводиться перелік нормативних документів, на які є посилання у тексті Настанови з якості.

Розділ V. Терміни та визначення.

У цьому розділі наводяться терміни, що застосовані в Настанові з якості, та їх визначення (тлумачення).

Розділ VI. Структура суб'єкта господарювання (підрозділу).

У цьому розділі наводяться:

відомості про юридичний статус, підлеглість, незалежність суб'єкта господарювання (підрозділу);

повноваження та відповідальність керівництва за здійснення робіт відповідно до заявлених напрямів та мети;

організаційна структура суб'єкта господарювання (підрозділу);

порядок передачі повноважень;

порядок призначення та надання повноважень одному з керівних працівників щодо впровадження та підтримання процесів системи управління якістю.

Розділ VII. Управління персоналом.

У цьому розділі наводяться:

визначення рівня компетентності персоналу;

порядок підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації персоналу;

порядок внутрішньої атестації персоналу, у тому числі періодичної перевірки знань та інструктажів з охорони праці та промислової безпеки;

порядок проведення медичного огляду персоналу;

порядок реєстрування даних про освіту, кваліфікацію та досвід персоналу; контролю підготовки та підвищення кваліфікації персоналу;

порядок призначення та надання повноважень особі, що є відповідальною за забезпечення управлінням персоналом.

Розділ VIII. Нормативні та методичні документи.

У цьому розділі наводяться:

структура документів системи управління якістю;

порядок розроблення, впровадження, ідентифікація, актуалізація, анулювання тощо нормативних та методичних документів.

Розділ IX. Управління засобами вимірювальної техніки, випробувального та допоміжного обладнання, стандартними зразками.

У цьому розділі наводяться:

порядок придбання, введення в експлуатацію, обліку (ідентифікації), метрологічного забезпечення (атестація, повірка), видачі в роботу, технічного обслуговування, зберігання, консервації та утилізації;

порядок контролю за виконанням та реєстрацією даних, що отримані за результатами метрологічного забезпечення;

порядок призначення особи, яка є відповідальною за забезпечення управлінням засобами вимірювальної техніки, випробувального та допоміжного обладнання, стандартними зразками та надання їй відповідних повноважень.

Розділ X. Умови проведення робіт з технічного огляду та/або експертного обстеження устаткування.

У цьому розділі наводяться:

порядок забезпечення інфраструктурою (будівлі, виробничі приміщення, оргтехніка тощо);

порядок забезпечення безпечних і здорових умов праці через впровадження відповідних профілактичних заходів, застосування колективних та індивідуальних засобів захисту, попереджувальних та заборонних плакатів, атестацію відповідних робочих місць;

відомості про наявність засобів пожежогасіння та засобів для надання першої долікарської допомоги.

Розділ XI. Порядок та методи проведення технічного огляду та/або експертного обстеження устаткування.

У цьому розділі наводяться:

порядок проведення технічного огляду та/або експертного обстеження устаткування, що передбачає підготовку до роботи (ознайомлення з об'єктом, документами), виконання робіт тощо;

порядок призначення особи, яка є відповідальною за забезпечення виконання робіт, та надання їй відповідних повноважень.

Розділ XII. Оформлення матеріалів за результатами проведення технічного огляду та/або експертного обстеження устаткування.

У цьому розділі наводяться:

порядок оформлення, реєстрації, обліку, зберігання, захисту, доступу, терміну зберігання та вилучення матеріалів за результатами проведення технічного огляду та/або експертного обстеження устаткування;

порядок оформлення результатів виконання робіт (кількість примірників, хто підписує та затверджує), реєстрації звітних документів (висновків, протоколів тощо);

порядок призначення особи, яка є відповідальною за збереження матеріалів за результатами проведення технічного огляду та/або експертного обстеження устаткування, та надання їй відповідних повноважень.

Розділ XIII. Контроль, аналіз та поліпшення якості проведення робіт.

У цьому розділі наводяться:

відомості щодо планування та проведення контролю якості виконуваних робіт (оперативний, плановий тощо);

порядок проведення внутрішнього аудиту системи управління якістю (планування, проведення, протоколювання, усунення зауважень, контроль виконання);

порядок проведення аналізу та поліпшення (коригувальні та запобіжні дії) системи управління якістю.

У разі потреби Настанова з якості може регламентувати інші аспекти діяльності суб'єкта господарювання, виходячи зі специфіки робіт з технічного огляду та/або експертного обстеження конкретних видів устаткування.

Настанова з якості затверджується керівником підрозділу.

Начальник управління

науково-технічногозабезпечення

державного наглядуГ.Больман

*У разі застосування радіаційного методу контролю.

13


Завантажити