НПАОП 0.00-6.01-04Порядок побудови, викладу та оформлення нормативно-правових актів з охорони праці

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Держнаглядохоронпраці України

від 12 липня 2004 р. N 171 

Порядок побудови, викладу та оформлення

нормативно-правових актів з охорони праці

1. Загальні вимоги

1.1. Цей Порядок побудови, викладу та оформлення нормативно-правових актів з охорони праці (далі - Порядок) поширюється на правила, норми, регламенти, положення та інші нормативно-правові акти з охорони праці (далі - НПАОП), які затверджуються Держнаглядохоронпраці України. НПАОП, які підлягають державній реєстрації в Міністерстві юстиції України, також повинні відповідати вимогам, визначеним у Порядку проведення Державної реєстрації нормативно-правових актів у Міністерстві юстиції України та включення їх до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів, затвердженому наказом Міністерства юстиції України від 25.11.2002 р. N 102/5, зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 25.11.2002 р. за N 915/7203.

При виданні до них додаються титульний аркуш, інформаційні дані та зміст, які оформлюються відповідно до розділів 2 - 4 цього Порядку.

1.2. Порядок побудови, викладу та оформлення інструкцій з охорони праці визначається Держнаглядохоронпраці України.

1.3. НПАОП мають складатися з таких структурних елементів:

титульний аркуш (включається до НПАОП при виданні);

інформаційні дані (включаються до НПАОП при виданні);

зміст (включається до НПАОП при виданні);

загальні положення;

визначення термінів (за потреби);

позначення та скорочення (за потреби);

основна частина;

нормативні посилання (за потреби);

додатки (за потреби).

2. Титульний аркуш НПАОП

2.1. Титульний аркуш має містити такі реквізити:

Герб України;

назву спеціально уповноваженого центрального органу з нагляду за охороною праці (Державний комітет України з нагляду за охороною праці);

слова "нормативно-правовий акт з охорони праці";

позначення (шифр) НПАОП;

повну назву НПАОП;

назву міста та рік затвердження НПАОП.

2.2. Форма титульного аркуша наведена у додатку 1.

3. Інформаційні дані про НПАОП

3.1. При виданні НПАОП інформаційні дані розміщують, як правило, на звороті титульного аркуша (додаток 2).

3.2. Інформаційні дані повинні містити:

інформацію про організацію-розробника НПАОП;

назву управління або відділу Держнаглядохоронпраці України, яким внесено НПАОП на розгляд та затвердження;

інформацію про реєстрацію НПАОП в Мін'юсті України (у разі такої реєстрації);

перелік центральних органів виконавчої влади, з якими погоджено НПАОП;

відомості про НПАОП, замість яких розроблений цей нормативно-правовий акт і які втрачають чинність на території України, або зазначення "введено вперше", якщо цей документ розроблений вперше;

дату введення в дію НПАОП.

3.3. У нижньому правому куті на цій самій сторінці розміщуються гриф "Передрукування заборонено" та знак авторського захисту - ©.

4. Зміст НПАОП

4.1. У змісті НПАОП мають бути наведені порядкові номери (позначення) та заголовки розділів, підрозділів, а також додатків із зазначенням нумерації сторінок.

4.2. Якщо НПАОП складається менше ніж з десяти сторінок, зміст може не подаватись.

5. Загальні положення НПАОП

У розділі "Загальні положення" визначаються галузь застосування та призначення (поширення) НПАОП, об'єкти розробки, сфера дії. Розділ розміщують на першій сторінці НПАОП і позначають цифрою "1".

Для визначення понять "галузь поширення", "об'єкт розробки", "сфера дії" використовуються формулювання, наведені в ДСТУ 1.5:2003.

6. Визначення термінів у НПАОП

Розділ "Визначення термінів" має містити в собі визначення, необхідні для уточнення або тлумачення нових термінів, що використані в НПАОП.

7. Позначення та скорочення

7.1. Розділ НПАОП "Позначення та скорочення" повинен містити в собі перелік позначень і скорочень, що застосовуються в НПАОП, і необхідні для розуміння НПАОП пояснення до наведених позначень та скорочень.

7.2. Позначення та скорочення з поясненнями розміщують у порядку подання їх за текстом НПАОП.

8. Основна частина НПАОП

8.1. В основній частині НПАОП повинні бути викладені як обов'язкові, так і рекомендовані вимоги з питань охорони праці залежно від об'єкта нормативного регулювання.

При викладенні обов'язкових вимог у тексті НПАОП слід вживати слова: "повинен", "слід", "необхідно", "вимагається", "дозволяється", "не дозволяється", "не слід". При викладенні рекомендованих вимог слід застосовувати слова "можуть бути", "за необхідності", "можуть мати", "у разі" тощо.

8.2. Основна частина НПАОП може поділятися на:

розділи;

підрозділи;

пункти.

8.3. При поділі на пункти кожний з них повинен містити завершену інформацію, відповідно до назви розділу чи підрозділу.

8.4. Розділи, підрозділи, пункти НПАОП слід нумерувати арабськими цифрами і друкувати з абзацного відступу.

Розділи повинні мати порядкову нумерацію в межах усього тексту, за винятком додатків.

Номер розділу, підрозділу та пункту між собою відокремлюються крапкою, наприклад: 1.2.3.

Якщо текст НПАОП поділяється тільки на пункти, їх слід нумерувати порядковими номерами в межах усього тексту, за винятком додатків.

8.5. Розділи, підрозділи НПАОП повинні мати заголовки. Пункти, як правило, заголовків не мають.

Заголовки повинні чітко і коротко відображати зміст розділів, підрозділів.

8.6. Заголовки розділів, підрозділів НПАОП слід друкувати з абзацного відступу, з великої літери і без крапки в кінці.

Якщо заголовок складається з двох речень, їх відокремлюють крапкою.

При виданні НПАОП друкарським способом заголовки розділів, підрозділів та пунктів слід виділяти шрифтом згідно з вимогами до видань.

9. Додатки до НПАОП

9.1. Додатки до НПАОП повинні містити в собі матеріал, що доповнює основну частину НПАОП. У додатках можуть бути, наприклад, нормативні посилання, таблиці, графічні матеріали, розрахунки, малюнки і т. ін., які є невід'ємною частиною нормативно-правового акта.

9.2. Додатки до НПАОП можуть бути обов'язковими та інформаційними.

Інформаційні додатки можуть бути рекомендованого або довідкового характеру.

9.3. Кожен додаток до НПАОП повинен мати свій заголовок та нумерацію.

9.4. Додатки до НПАОП розміщують у порядку посилання на них у тексті нормативно-правового акта і нумерують арабськими цифрами, наприклад: "Додаток 1". Якщо застосовується один додаток, його не нумерують.

9.5. Кожний додаток до НПАОП слід починати з нової сторінки із зазначенням у правому верхньому кутку слова "Додаток" та його номера.

Нижче слова "Додаток" мають указуватися повна назва та розділ, підрозділ або пункт НПАОП, до якого він відноситься, а також характер додатка (обов'язковий, рекомендований чи довідковий).

9.6. Додаток "Нормативні посилання" має наводитись першим і містити перелік документів, на які є посилання в НПАОП у порядку їх згадування в тексті, з зазначенням скороченого позначення (за наявності), повної назви і реквізитів затвердження.

9.7. Текст додатків до НПАОП може поділятися на розділи, підрозділи та пункти.

У додатках розділи, підрозділи, пункти та графічний матеріал, таблиці та формули нумерують у межах кожного додатка.

Додатки повинні мати загальну з основною частиною наскрізну нумерацію сторінок.

10. Вимоги до викладення тексту НПАОП

10.1. Залежно від особливостей та змісту НПАОП нормативні вимоги можуть викладатися у вигляді тексту, таблиць, графічного матеріалу (рисунків, схем, діаграм тощо) або їх поєднання.

10.2. Текст НПАОП повинен бути стислим, коротким, логічно послідовним, не допускати різних тлумачень.

10.3. У тексті НПАОП необхідно вживати терміни та визначення, встановлені законодавством.

Якщо прийняті в НПАОП терміни та визначення не встановлені іншими документами, то, за необхідності, їх наводять у структурному елементі "Визначення термінів".

10.4. У тексті НПАОП не дозволяється:

вживати скорочення слів, крім тих, що встановлені законодавством, довільні словосполучення, а також звороти розмовної мови;

застосовувати у визначенні одного й того самого поняття різні терміни, близькі за змістом, а також іншомовні слова та терміни за наявності рівнозначних слів і термінів в українській мові.

10.5. За наявності у НПАОП таблиць їх назва має відображати зміст таблиць, бути точною і короткою. Назву таблиці слід розміщувати над нею. Таблиці нумеруються арабськими цифрами наскрізно, за винятком таблиць у додатках.

Таблиці кожного додатка позначаються окремою нумерацією арабськими цифрами з доданням перед цифрою номера таблиці номера додатка, відокремленого крапкою.

10.6. На всі таблиці, які містяться в НПАОП, повинні бути наведені посилання в тексті.

10.7. Формули, застосовані в тексті НПАОП (за винятком додатків), повинні мати наскрізну нумерацію арабськими цифрами, які друкуються на рівні формул у дужках.

Формули у додатках повинні нумеруватися окремою нумерацією арабськими цифрами в межах кожного додатка і складатися з номера додатка та порядкового номера формули.

Допускається нумерація формул у межах розділу. Тоді номер формули складається з номера розділу і порядкового номера формули, відокремлених крапкою.

10.8. У формулах, наведених у тексті НПАОП, слід застосовувати позначення символів фізичних величин, установлених відповідними стандартами або іншими нормативними документами.

Пояснення символів і числових коефіцієнтів, що входять до формули, якщо вони не пояснені раніше в тексті, мають бути наведені безпосередньо під формулою.

10.9. В основній частині НПАОП та в додатках можуть наводитися приклади для наочності викладення тексту.

Оформлення тексту прикладів слід здійснювати відповідно до ДСТУ 1.5:2003.

10.10. Посилання в НПАОП можуть даватися на пункти, підрозділи, розділи цього НПАОП, а також на закони та інші нормативно-правові акти.

Посилання повинні виконуватися відповідно до вимог ДСТУ 1.5:2003.

При посиланні на закони та інші нормативно-правові акти, які не мають відповідних позначень (шифрів), слід указувати найменування цих актів та дані про затвердження.

10.11. Примітки застосовують у НПАОП, якщо необхідні пояснювальні або додаткові дані до змісту тексту, таблиць чи графічного матеріалу.

Примітки розміщують безпосередньо під текстом, таблицею або графічним матеріалом, до яких вони належать. Після слова "Примітка" ставлять крапку. Текст примітки пишуть в тому самому рядку з великої літери. Якщо приміток декілька, то їх нумерують за порядком арабськими цифрами. Одна примітка не нумерується.

10.12. Якщо необхідно пояснити окремі дані, наведені у НПАОП, то їх слід позначити знаком виноски, який ставлять безпосередньо після того слова, числа, речення, до якого дають пояснення.

Знак виноски виконують арабськими цифрами з дужкою або позначають зірочкою і розміщують на рівні верхнього обрізу шрифту.

Нумерація виносок окрема для кожної сторінки. Вживати більше чотирьох зірочок на сторінці не дозволяється.

Текст виноски розміщують з абзацного відступу в кінці сторінки, на якій стоять позначення, і відокремлюють від основного тексту короткою горизонтальною лінією з лівого боку. Перед текстом пояснення ставлять знак виноски.

Виноски до даних, наведених у таблиці, розташовують наприкінці таблиці над лінією, що позначає закінчення таблиці.

10.13. У НПАОП допускаються скорочення:

встановлені в даному НПАОП;

одиниць фізичних величин.

10.14. У НПАОП можна використовувати тільки умовні позначення, встановлені законодавством. У разі потреби вживання умовних позначень, не встановлених законодавством, їх слід пояснювати в тексті або у структурному елементі "Позначення та скорочення".

10.15. Одиниці фізичних величин та їх позначення у НПАОП повинні відповідати міжнародній системі одиниць СІ.

Застосування в одному НПАОП різних систем позначення одиниць фізичних величин не допускається.

10.16. Дати в НПАОП наводяться арабськими цифрами в один рядок у послідовності: число, місяць, рік. Наприклад: 23.01.2004. Якщо порядковий номер місяця або числа складається з однієї цифри, перед нею проставляється 0. Наприклад: 02.04.2004.

10.17. Графічні матеріали (рисунки, схеми, діаграми і т. ін.) можуть бути поміщені в НПАОП як ілюстрації для кращого розуміння тексту.

Графічні матеріали нумеруються наскрізно арабськими цифрами.

11. Вимоги до оформлення НПАОП

11.1. Перша сторінка НПАОП повинна оформлюватися з урахуванням розміщення на ній таких елементів:

грифа затвердження - у правому верхньому кутку сторінки і під ним вільного місця (6 х 10 см) для запису про державну реєстрацію;

повної назви НПАОП посередині аркуша;

тексту НПАОП.

Гриф затвердження складається зі слова "ЗАТВЕРДЖЕНО", назви документа, яким затверджено, його дати та номера.

Форма першої сторінки наведена в додатку 3.

11.2. Текст на аркушах НПАОП повинен мати поля таких розмірів:

верхнє, ліве і нижнє - не менше 20 мм;

праве - не менше 10 мм.

11.3. Текст НПАОП розміщується з одного боку аркуша.

11.4. Для викладення тексту НПАОП використовують один із шрифтів:

Times New Roman, Arial Cyr, розмір 14, міжрядковий інтервал 1,5.

11.5. Відстань між заголовком та текстом у НПАОП повинна дорівнювати 3 - 4 інтервалам.

11.6. Заголовки розділів НПАОП друкують великими літерами симетрично тексту.

Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу.

Відстань між заголовками та текстом повинна дорівнювати 3 - 4 міжрядковим інтервалам.

11.7. Абзацний відступ повинен бути однаковий по всьому тексту НПАОП і дорівнювати п'яти знакам.

11.8. Помилки та графічні неточності, знайдені в період підготовки проекту НПАОП, дозволяється виправляти коректором з нанесенням на це місце або вписуванням між рядками виправленого тексту машинописним або ручним способом.

11.9. Нумерацію сторінок проставляють арабськими цифрами зверху і посередині аркуша наскрізно, починаючи з другої сторінки.

12. Вимоги до побудови і викладу змін до НПАОП

12.1. У разі опрацювання змін до НПАОП титульний аркуш, інформаційні дані та додатки не оформлюються.

Форма першої сторінки відповідає п. 11.1.

12.2. У разі доповнення тексту НПАОП новими розділами підрозділами пунктами таблицями, графічними матеріалами, додатками або у разі їх вилучення нумерація розділів підрозділів, пунктів, таблиць, графічних матеріалів додатків не змінюється.

Нові розділи розміщують, як правило, перед додатками, а нові підрозділи, пункти - в кінці відповідних розділів, підрозділів, пунктів. Їм присвоюють номери наскрізної нумерації в порядку зростання.

12.3. Під час викладу тексту змін слід вказувати номери змінених пунктів, таблиць тощо та застосовувати слова "Замінити" "викласти в новій редакції", "доповнити" за наведеними нижче прикладами.

Приклади:

1. Підрозділ 8.1. Замінити скорочену назву ДНАОП 0.00-1.04-94 на НПАОП 0.00-1.04-03

2. Пункт 3.2.6 викласти в новій редакції:

"Проект нормативно правового акта розробляється відповідно до договору, календарного плану і технічного завдання".

3. Пункт 5.7.1 доповнити абзацом такого змісту "Перелік таких робіт затверджується керівником підприємства".

Додаток 1

до п. 2.2 Порядку побудови, викладу та оформлення нормативно-правових актів з охорони праці

Обов'язковий 

 

Додаток 2

до п. 3.1 Порядку побудови, викладу та оформлення нормативно-правових актів з охорони праці

Обов'язковий 

   

Додаток 3

до п. 11.1 Порядку побудови, викладу та оформлення нормативно-правових актів з охорони праці

Обов'язковий 

   

____________

8


Завантажити