НПАОП 0.00-4.33-99(Попередня редакція) Положення щодо розробки планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій

9.5. Оперативно повідомляти органи, що відповідають за дії щодо локалізації аварії, про всі випадки, які пов'язані з небезпечними речовинами і можуть завдати шкоди здоров'ю людини і навколишньому середовищу. Повідомлення повинна здійснювати посадова особа, яка має на це право і може надати, якомога оперативніше, інформацію про характер випадку, небезпечні речовини, які задіяні в ньому, потенційну складність випадку, можливість виявлення дії уражальних чинників аварії за межами території підприємства.

9.6. Передбачати забезпечення сучасними анти-дотами та іншими фармацевтичними препаратами, в т.ч. киснем, якщо на підприємстві є шкідливі речовини, а також забезпечити наявність постійно оновлюваного запасу відповідних медичних препаратів, які необхідні при аварії, дезактиваційного обладнання для застосування на майданчику та в лікарнях, а також, при можливості, засобів захисту для персоналу медичних бригад невідкладної допомоги.

9.7. Передати органам місцевого самоврядування результати виконаного аналізу небезпеки підприємства (об'єкта), а також інші матеріали, які потрібні для розробки ПЛАС.

9.8. Надати засобам масової інформації дані про всі небезпеки, які були встановлені в процесі аналізу.

9.9. Співробітничати з центральними та місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування при розробці оперативної частини ЛЛАС для аварій рівня "В".

10. ВПРОВАДЖЕННЯ ПЛАС

10.1. ПЛАС і зміни до нього (в потрібному для якісного виконання своїх обов'язків обсязі) повинні бути вивчені персоналом організацій, що беруть участь у ліквідації аварії, та відповідними спецслуж-бами.

10.2. Допуск до роботи осіб, які у встановленому порядку не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань ПЛАС, забороняється.

10.3. Персонал усіх організацій, які беруть участь

у ліквідації аварії, повинен проходити навчання і практичну підготовку з метою підтримки постійної готовності.

10.4. На великих підприємствах для персоналу може бути організовано спеціальне курсове навчання з ПЛАС на учбово-тренувальних полігонах, з використанням комп'ютерних тренажерів і інших сучасних технічних засобів навчання.

10.5. Протягом року з імовірних аварійних ситуацій, що передбачені ПЛАС, повинні проводитись учбово-тренувальні заняття і учбові тривоги.

Графік проведення учбово-тренувальних занять і учбових тривог затверджується керівником підприємства (об'єкта) або органу місцевого самоврядування, залежно від рівня аварії, і узгоджується з територіальним управлінням Держнаглядохоронпраці та територіальним управлінням МНС.

10.6. Учбові тривоги проводяться під керівництвом ВК за участю всіх організацій, участь яких передбачається оперативною частиною ПЛАС.

10.7. При незадовільних результатах учбової тривоги вона повинна бути проведена вдруге протягом 10 днів, після детального вивчення допущених помилок.

10.8. При проведенні тренувань слід практикувати участь незалежних спостерігачів, оскільки це забезпечує об'єктивну оцінку недоліків або помилок ПЛАС.

10.9. Необхідно також проводити тренування в екстремальних умовах (наприклад, підчас перезміни, вночі, в холодну погоду, ін.).

10.10. Персонал сторонніх організацій і особи, що відвідують підприємство (об'єкт), повинні бути проінструктовані про свої дії у випадку виникнення аварії.

10.11. Необхідно підтримувати постійну готовність обладнання й засобів інформації, які можуть знадобитися для отримання необхідних даних у  випадку аварії. Сюди можна віднести, наприклад, аналітичні методи і засоби для виявлення небезпечних речовин, а також заходи, що впроваджуються при пошкодженні захисної оболонки небезпечної речовини.

10.12. Необхідно повідомити населення щодо систем оповіщення про аварійну ситуацію (аварію), які використовуються. Ці системи потрібно періодично перевіряти.

Начальник управління по нагляду в хімічній,нафтогазопереробній та газовійпромисловості

Ю.М. Герасименко

Додаток 1 до пункту 4.11

Положення щодо розробки планів

локалізації та ліквідації аварійних

ситуацій і аварій

Форма титульного аркуша

(найменування підприємства (об'єкта)

ЗАТВЕРДЖУЮ

Керівник

(прізвище, ініціали) (підпис)

"___"_______19 _ р.

ПЛАН ЛОКАЛІЗАЦІЇ ТА ЛІКВІДАЦІЇ АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЙ І АВАРІЙ

_____________________________________________________________________

(найменування виробництва (цеху, відділення, виробничої дільниці)

Внесені зміни

(номер зміни)

УЗГОДЖЕНО

(посада)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

Начальник виробництва

(посада)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

Додаток 2

До пункту 5,6. Положення розробки планів

ліквізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій

ТИПОВА СХЕМА ПОБУТОВИ СЦЕНАРІЇВ ВИНИКНЕННЯ Й РОЗВИТКУ АВАРІЇ

Додаток 3

до пункту 5.6 Положення щодо розробки

планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій

ТИПОВА СХЕМА ПОСТАДІЙНОГО АНАЛІЗУ УМОВ ВИНИКНЕННЯ І РОЗВИТКУ АВАРІЙ

Найменування стадії розвитку аварійної ситуації (аварії)

основні принципи аналізу умов виникнення (переходу на іншу стадію) аварійної ситуації (аварії) та її наслідків

Способи і засоби попередження, локалізації аварії

1

2

3

вихід параметрів за критичні значення

перевірка вивченості властивостей застосовуваних речовин; їх аналіз; виявлення особливо небезпечних речовин; виявлення параметрів, які визначають небезпечність технологічних процесів і їх критичні значення; оцінка достатності оснащення засобами, які виключають вихід параметрів за припустимі межі, їх ефективність, надійність

дооснащення технологічних процесів засобами контролю, управління й протиаварійного захисту, підви- щення їх надійності й ефективності; удоско- налення технологічних процесів

Знос, утомленість матеріалу апарата

Перевірка вивченості корозійних властивостей застосовуваних речовин; наявність даних щодо швидкості корозії і зносу; відповідність матеріалу устаткування (трубопроводів), захисного покриття, ущільнювальних матеріалів. Наявність умов для механічного ушкодження устаткування (трубопроводів) від зовнішніх та внутрішніх джерел впливу

Застосування обладнання підвищеної надійності, ефективного захисного покриття і захисних пристроїв

Підвищена вібрація

Перевірка надійності й вірності кріплення апаратів, машин, трубопроводів, співосності з'єднань пристроїв, що обертаються

Своєчасне проведення планово-запобіжних ремонтів

Утворення вибухонебезпечного середовища в апараті 

Аналіз вибухопожежонебезпечних властивостей речовин під тиском і при температурі технологічних процесів; оцінка можливості й умов утворення вибухонебезпечного середовища 

Флегматизація вибухонебезпечної технологічної суміші інертними газами, введення інгібіторів; зміна складу технологічного середовища, температури і тиску процесу, способу введення реагентів до апарата

Наявність джерел запалювання в апаратурі та поза устаткуванням

Аналіз вибухопожежонебезпечних характеристик речовин під тиском і при температурі технологічних процесів; оцінка можливості й умов утворення джерел запалювання в середині апаратів

Скорочення часу перебування технологічного середовища в апараті, заземлення устаткування, застосування засобів відводу й нейтралізації статичної електрики

Вибух в апаратурі

Наявність постійних і випадкових джерел запалювання та їх характеристики у порівнянні з температурою самозаймання й мінімальною енергією запалювання. Наявність вибухонебезпечної суміші

Виключення джерел запалювання, застосування засобів контролю і регулювання щодо запобігання утворенню вибухонебезпечної суміші

Зруйнування апаратури

Аналіз кількісних енергетичних характеристик вибуху (надлишковий тиск, швидкість наростання тиску) й порівняння їх із характеристиками міцності апаратури. Наявність засобів захисту устаткування від зруйнування при вибуху (запобіжні клапани, вибухові мембрани, відсікані і т.і.)

Оснащення запобіж- . ними пристроями, автоматичними системами придушення вибуху, підвищення характеристик міцності апаратури

Викид продукту з апаратури

 

Визначення маси викинутого продукту, його складу, агрегатного стану, фізико-хімічних, вибухонебезпечних і токсичних властивостей. Перевірка стану міжблочних засобів, які перекривають надходження в апаратуру прямих і зворотних потоків технологічного середовища та теплоносіїв; їх відповідність вимогам нормативних документів; перевірка швидкодії вимикальних засобів; перевірка навичок обслуговуючого персоналу щодо приведення в дію блокувальних засобів. Оцінка можливості виникнення вибухонебезпечних паро-, пило-, газоповітряних сумішей, розміру площі розливу рідини

Блокування аварійної апаратури, обмеження площі розливу рідкої фази та її : відведення в закриті системи, злив рідкої фази з апаратури в аварійну ємність. : Скидання газової фази на факел (закриту систему, установку нейтралізації). Виведення людей з небезпечної зони

 

Розгерметизація апаратури

Перевірка відповідності устаткування, трубопроводів, запірної арматури, запобіжних і ущільнюючих пристроїв і т.і. вимогам нормативів (проекту, регламентам); оцінка технічного стану апаратури (якість зварних з'єднань, складання роз'ємних з'єднань, ступінь зносу і т.і.); оцінка порядку й повноти діагностичного контролю, ефективності планово-запобіжних ремонтів і т.і.

Розвиток бази діагностування і дефектоскопії устаткування; вдосконалення системи планово-запобіжного ремонту; заміна морально застарілого, зношеного й не відповідного нормативам устаткування

Утворення паро-пило-газової хмари

Оцінка раціональності об'ємно-планувальних рішень, наявність застійних зон, що перешкоджають розсіюванню; оснащеність автоматичними газосигналізаторами (газоаналізаторами), ефективною аварійною вентиляцією, поглинальними санітарними установками

Планування технологічних систем (установок) з добре провітрюваним майданчиком; оснащення приміщень ефективною вентиляцією (санітарними установками), приладами контролю повітряного середовища

Вибух паро-, пило-, газоповітряних хмар в об'ємі приміщення, надвірної установки

Оцінка можливих розмірів, форми, концентрації, напрямку дрейфу вибухонебезпечної хмари; наявності й характеристик постійних і випадкових джерел запалювання. Розрахунок зон зруйнувань і оцінка впливу нових зруйнувань на розвиток аварії (ефект "доміно")

Виключення джерел запалювання. Раціональне планування розташування устаткування на майданчику. Оснащення пристроями захисту персоналу від уражальних чинників аварії (вибухова хвиля, висока температура і т.і.)

Виникнення пожежі

 

Оцінка й аналіз: можливих масштабів пожежі (площа, кількість горючих продуктів, склад продуктів згоряння, в т.ч. неповного); наявності й ефективності засобів гасіння пожежі; вміння персоналу діяти при ліквідації осередка займання; оперативності й оснащення ДПЧ; наявності і характеристик джерел запалювання

Виключення джерел запалювання; оснащення ефективними засобами гасіння пожежі, засобами сигналізації- і зв'язку; дії персоналу і слецпідрозділів щодо рятування людей, гасіння пожежі

Перекидання полум'я на інші об'єкти

Аналіз кількісних енергетичних характеристик пожежі (енергія випромінювання); наявність суміжних блоків (установок), ЦПУ, адміністративних, побутових, допоміжних будівель (приміщень) з постійним перебуванням людей у зоні небезпечно! інтенсивності відкритого полум'я пожежі

Раціональне планування промислового майданчика. Розміщення устаткування, будівель адміністративного, побутового і допоміжного призначення поза межами зони можливого розповсюдження пожежі

Травмування людей

Аналіз кількісних енергетичних характеристик пожежі (енергія випромінювання) та вибуху; наявність і кількість людей в зоні можливого ураження

Раціональне планування промислового майданчика. Розміщення поза межами зони можливого впливу пожежі будівель адміністративного, побутового і допоміжного призначення; дії персоналу і спецпідрозділів щодо рятування людей

Перегрів устаткування з ЛЗР, ГР і зрідженими газами при пожежі з наступним вибухом

Наявність ємкісного устаткування з горючими продуктами в зоні можливого поширення пожежі (розлив продуктів). Наявність і ефективність систем аварійного спорожнення та скиду на факел (свічу), систем зрошення (охолодження), екранів і т.і.

Винос ємкісного устаткування з зони можливого поширення пожежі. Оснащення його засобами аварійного спорожнення, скидання на факел, системами зрошення (охолодження); встановлення екранів і т.і.

Зруйнування апаратури, комунікацій будівель, споруд, травмування людей

Аналіз кількісних характеристик вибуху (енергія, що реалізується, надлишковий тиск вибуху, радіуси зон інтенсивності впливу ударної хвилі, наявність суміжних блоків (установок), ЦПУ, адміністративних, побутових, допоміжних будівель - (приміщень) з постійним перебуванням людей в зоні небезпечної інтенсивності ударної хвилі

Раціональне планування промислового майданчика; розміщення будівель адміністративного, побутового й допоміжного призначення поза межами небезпечної зони; реалізація заходів щодо підвищення стійкості будівель ЦПУ, систем управління і протиава-рійного захисту; організація оповіщення про небезпеку й евакуації персоналу з небезпечної зони; впровадження автоматичних систем безпечної зупинки виробництва в аварійній ситуації; дії персоналу й спецпід-розділів щодо рятування людей

Поширення токсичної хмари

Оцінка можливих розмірів, форми, концентрації, напрямку й швидкості дрейфу хмари; наявність і ефективність систем локалізації і осадження токсичної хмари; наявність потрібної кількості людей і підсилення персоналу для дій при аварійній ситуації

Забезпечення оперативною інформацією про метеорологічні умови; запровадження комп'ютерних систем математичного моделювання і прогнозування поширення токсичної хмари; оснащення ефективними осаджувальни-ми і загороджувальними системами; дії персоналу й спец-підрозділів щодо локалізації і знищення відходів

Інтоксикація людей

 

Оцінка раціональності генплану підприємства, наявності й кількості людей в зонах можливого ураження; оснащення засобами індивідуального й колективного захисту, оповіщення та евакуації людей з небезпечної зони й оцінка їх ефективності

Зниження кількості людей в небезпечній зоні, оснащення ефективними системами захисту, оповіщення й евакуації людей; дії персоналу й спец-підрозділів щодо рятування людей

Зараження території підприємства

Перевірка вивченості токсичних властивостей застосовуваних речовин; визначення маси викинутого продукту. Оцінка їх впливу на навколишнє середовище, ефективності передбачених проектом технічних засобів нейтралізації, дезактивації і т.і.

Відвід рідкої фази до закритих систем. Застосування систем нейтралізації, дезактивації, санітарних установок

Розвиток аварії за межами підприємства

Прогнозування можливих масштабів і шляхів подальшого розвитку аварії з урахуванням енергонасиченості підприємства

Дії щодо локалізації і ліквідації аварії під керівництвом комісії з надзвичайних ситуацій і формувань МНС

Зараження довкілля: грунту, наземної і ґрунтової води, повітряного басейну

Оцінка кількості й агрегатного стану токсичних речовин, які можуть вийти за територію підприємства під час аварії, а також масштабу їх поширення з урахуванням рельєфу місцевості, метеорологічних умов. Перевірка вивченості їх токсичних властивостей. Оцінка їх впливу на навколишнє середовище, наявності технічних засобів збирання, нейтралізації, дезактивації і т.і.

Забезпечення оперативною інформацією про метеорологічні умови; запровадження комп'ютерних систем математичного моделювання і прогнозування щодо поширення токсичних речовин різного агрегатного стану; оснащення ефективними осаджувальними і загороджувальними системами; дії персоналу підприємств і організацій, а також населення щодо локалізації і знищення токсичних речовин під керівництвом комісії з НС і формувань МНС

Пожежі і вибухи в населених пунктах

Оцінка можливості виникнення пожеж і вибухів у населених пунктах внаслідок впливу уражальних чинників аварії

Розробка і впровадження організаційно-технічних заходів щодо запобігання такій можливості

Поширення зараженої води й загазованого повітря в суміжні держави

Оцінка кількості й агрегатного стану токсичних речовин, які можуть вийти з території підприємства під час аварії, а також масштабу їх поширення з урахуванням рельєфу місцевості, метеорологічних умов Оцінка наявності технічних засобів збирання, нейтралізації, дезактиваціїіт. і.

Розробка і впровадження організаційно-технічних заходів щодо запобігання такій можливості

Виникнення аварійних ситуацій на суміжних підприємствах

Оцінка можливості виникнення аварійних ситуацій на суміжних підприємствах (об'єктах) внаслідок впливу уражальних чинників аварії

Розробка і впровадження організаційно-технічних заходів щодо запобігання такій можливості

Додаток 4

до пункту 5.8 Положення щодо розробки планів

локалізації та ліквідації аварійних ситуаційіаварій

КАРТКА НЕБЕЗПЕКИ УСТАТКУВАННЯ (АПАРАТА)

1. Найменування устаткування.

2. Тип устаткування.

3. Номер позиції устаткування на технологічній схемі (в регламенті).

4. Призначення устаткування (типова технологічна операція, яка здійснюється в апараті).

5. Перелік можливих аварій.

6. Сценарії виникнення й розвитку аварії у вигляді логічних схем із присвоєнням коду кожній стадії.

7. Розпізнавальні ознаки аварії,

8. Засоби захисту, які передбачені проектом і які можуть бути використані для мінімізації наслідків сценарію аварії, який розглядається.

Додаток 5

до пункту 7.3 Положення щодо розробки планів

локалізації та ліквідації аварійних ситуацій і аварій

Форма титульного аркуша

______________________________________
(найменування підприємства (об'єкта))

ЗАТВЕРДЖУЮ Голова Комісії з НС

____________________________________
(прізвище, ініціали) (підпис)

"___"_______ 19 _ р.

ОПЕРАТИВНА ЧАСТИНА ПЛАНУ

ЛОКАЛІЗАЦІЇ ТА ЛІКВІДАЦІЇ АВАРІЙ НА РІВНІ "В"

(надзвичайних ситуацій)

Внесені зміни (номер змін) УЗГОДЖЕНО:

1. _____________ __________________ __________________________

(посада) (підпис) (прізвище, ініціали)

2. _____________ __________________ __________________________

(посада) (підпис) (прізвище, ініціали)

3. _____________ __________________ __________________________

(посада) (підпис) (прізвище, ініціали)

4. _____________ __________________ __________________________

(посада) (підпис) (прізвище, ініціали)

5. _____________ __________________ __________________________

(посада) (підпис) (прізвище, ініціали)

1


Завантажити