НПАОП 0.00-1.27-97Правила атестації фахівців неруйнівного контролю

1. Литво 

2. Поковки, прокат, листи 

3. Зварювання та наплавки 

4. Труби 

5. Металовироби та напівфабрикати 

Група II

6. Металообробка та металовиробництво 

7. Теплова енергетика 

8. Промислова енергетика 

9. Атомна енергетика* 

10. Трубопроводи 

11. Хімія та нафтохімія 

12. Бурильне обладнання 

13. Вантажопідіймальні механізми 

14. Металоконструкції та будівельні конструкції 

15. Залізничний транспорт 

16. Суднобудування*

17. Авіація та космонавтика* 

________________________

* oб'єкти підконтрольні Держнаглядохоронпраці 

 

Додаток N 5
до Правил атестації фахівців
з неруйнівного контролю

 


Лицьовий бік

Держнаглядохоронпраці України

ОРГАН З СЕРТИФІКАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ

З НЕРУЙНІВНОГО КОНТРОЛЮ

(назва атестаційного центру)

(номер та назва дозвільного документа)

КВАЛІФІКАЦІЙНЕ ПОСВІДЧЕННЯ

N _____________

Місце

для

фото

Прізвище

Ім'я

По батькові

Дата народження

Місце народження

особистий підпис

М. П.

Зворотний бік

ПОСВІДЧЕННЯ  N _____________

видано за результатами атестації у відповідності з сертифікатом.

Підстава для сертифіката - атестація згідно ДНАОП

0.00-1.27-97

з урахуванням вимог ЕN 473 та ЕN 45013

Рівень

UT

RT

PT

MT

ET

VT

місяць

рік

сектор

І

ІІ

ІІІ

має місце обмеження у допуску до контролю, вказане у сертифікаті  

Перелік виробничих секторів

1. Литво 2. Поковки, прокат, листи 3. Зварювання та наплавки 4. Труби 5. Металовироби та напівфабрикати 6. Металообробка та металовиробництво 7. Теплова енергетика 8. Промислова енергетика 9. Атомна енергетика** 10. Трубопроводи 11. Хімія та нафтохімія 12. Бурильне обладнання 13. Вантажопідіймальні механізми 14. Металоконструкції та будівельні конструкції 15. Залізничнийтранспорт 16. Суднобудування** 17. Авіація та космонавтика**

** об'єкти підконтрольні Держнаглядохоронпраці

Рег. N Дата видачі М. П. Підпис керівника ОСП

 

Додаток N 6
до Правил атестації фахівців
з неруйнівного контролю

 


Прізвище, ім'я, по батькові ______________________________________________

Дата народження ______________________________________________________

Освіта _______________________________________________________________

Кваліфікація за дипломом ______________________________________________

Спеціальна підготовка в галузі НК _______________________________________

(N документа, дата видачі,
___________________________________________________________________________

організації, до яких методів допущений)

Місце роботи _________________________________________________________

(назва організації, підприємство, підпорядкування, адреса)

Посада _______________ Контактні телефони ____________________________

Стаж роботи у галузі НК, характер роботи, що виконувалася _________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Домашня адреса, телефон ______________________________________________

Дата заповнення ____________ Особистий підпис фахівця ___________

Відомості про результати атестації

(заповнюється в атестаційному центрі та органі з сертифікації)

Метод контролю

UT

RT

MT

ET

VT

Результати іспитів

у відсотках

Загальний

Спеціальний

Практичний

Підсумковий

Рівень кваліфікації за результатами іспитів

Виробничий сектор

Дата атестації

________________________ __________________ _________________________

М. П. посада підпис П. І. Б.

 

 

 

 

 
 
 

Додаток N 7
до Правил атестації фахівців
з неруйнівного контролю

 

 

 

_________________________________________________________________
(назва атестаційного центру)

 

N ___ від "__"_____ 199_ р.

з ____________________________________________________________________

(метод неруйнівного контролю)

Склад комісії:

голова комісії _________________________________________________________

(прізвище, рівень кваліфікації)

члени комісії _________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

1. Порядок денний:

Розгляд результатів кваліфікаційних іспитів фахівця неруйнівного контролю.

2. Слухали:

Результати кваліфікаційного іспиту фахівця неруйнівного контролю:

2.1. П. І. Б.____________________________________________________________

2.2. Рік і місце народження ______________________________________________

2.3. Метод контролю ___________________________________________________

2.4. Вид атестації ______________________________________________________

(первинна, чергова)

2.5. Кваліфікаційний іспит на ________________________ рівень кваліфікації

- загальний іспит ____________________________________________________

(оцінка у відсотках)

- спеціальний іспит __________________________________________________

- практичний іспит __________________________________________________

- підсумковий результат кваліфікаційного іспиту ________________________

3. Вирішили: ________________________________________________________

атестувати (не атестувати)
__________________________________________________________________________

(прізвище фахівця неруйнівного контролю)

на ___________________ рівень кваліфікації з _____________________________

рівень (прописом) метод (прописом)

методу контролю такої продукції: _______________________________________
___________________________________________________________________________

(наводиться виробничий сектор, перелік типів продукції,
___________________________________________________________________________

що дозволяється контролювати фахівцю, який атестувався)

та видати кваліфікаційне посвідчення.

4. Термін наступної атестації (переатестації) _______________________________

Голова комісії __________________ ________________________

(підпис) (прізвище)

Члени комісії __________________ _________________________

(підпис) (прізвище)

__________________  ________________________

1


Завантажити