НПАОП 0.00-1.27-97Правила атестації фахівців неруйнівного контролю

6.4. Мінімальний термін спеціальної підготовки фахівця в галузі НК, в залежності від рівня кваліфікації, наведено в таблиці 2.

Таблиця 2

Мінімальний термін спеціальної підготовки фахівця в галузі НК

Метод

неруйнівного

контролю

Термін спеціальної підготовки, (навчальні години)

І рівень

кваліфікації

ІІ рівень

кваліфікації*

Перепідготовка

з І на ІІ рівень

кваліфікації

Радіаційний

60

140

70

Ультразвуковий

70

140

60

Вихрострумовий

30

110

60

Магнітний

30

110

60

Візуально-оптичний

30

70

30

Капілярний

30

110

60

6.5. Мінімальний стаж роботи кандидата після спеціальної підготовки з урахуванням методу НК, який необхідний для атестації на визначений рівень кваліфікації, наведено у таблицях 3 і 4.

__________________

*  Вказана  кількість навчальних  годин для  кандидатів, які  готуються до атестації на ІІ рівень кваліфікації, не маючи I рівня кваліфікації.

Таблиця 3

Мінімальний стаж роботи кандидата після спеціальної підготовки

Метод

неруйнівного

контролю

Стаж роботи з методу НК, (місяців)*

І рівень

кваліфікації

ІІ рівень

кваліфікації

Радіаційний

6

12

Ультразвуковий

6

12

Вихрострумовий

3

9

Магнітний

3

5

Візуально-оптичний

3

6

Капілярний

3

6

___________________________

* Кандидат, який атестується на II рівень кваліфікації, не маючи I рівня кваліфікації, повинен мати стаж роботи, який більший або дорівнює сумарному стажу, необхідному для атестації на І та II рівні кваліфікації. 

 

Таблиця 4

Мінімальний стаж роботи кандидата після спеціальної підготовки,
який необхідний для його атестації на III рівень кваліфікації

Загальна освіта та

спеціальна підготовка

Стаж роботи з методу НК, (місяців)

ІІ рівня

кваліфікації

Який не мав рівня

атестування

Для атестування

на компетентність

фахівця з

неруйнівного

контролю -

адміністратора

ВУЗ або інститут підвищення кваліфікації з НК

12

24

24

Навчальний заклад

І та II рівня акредитації

з неруйнівного контролю, профтехучилища

або учбові центри

24

48

36

Технічний ВУЗ або

навчальний заклад

І та II рівнів акредитації

48

72

48

6.6. Після проходження кандидатом циклу спеціальної підготовки, організація, яка проводила підготовку, видає йому довідку з зазначенням терміну навчання з відповідного методу НК.

6.7. Роботодавець видає кандидату довідку про термін виробничого стажу в галузі неруйнівного контролю (з конкретизацією методу контролю, яким займався кандидат).

6.8. Спеціальна підготовка проводиться за місцем роботи кандидата або в окремих учбових центрах.

7.1. Кандидат подає до Незалежного органу з атестації такі документи:

- копію документа про освіту;

- довідку про спеціальну підготовку;

- виробничу характеристику;

- медичну довідку про гостроту зору та сприйняття кольорів;

- посвідчення особи (подається особисто);

- кваліфікаційне посвідчення фахівця неруйнівного контролю (за наявністю);

- перелік розроблених кандидатом особисто (або у співавторстві) методичних матеріалів з неруйнівного контролю (для кандидатів, які атестуються на III рівень кваліфікації).

Якщо фізична особа - підприємець, то вона особисто подає документи щодо своєї кваліфікації і несе відповідальність за їх достовірність.

7.2. Кваліфікаційний іспит складається з:

- загального іспиту (загальна теорія даного методу неруйнівного контролю);

- спеціального іспиту (з технології контролю за даним методом об'єктів конкретного виду);

- практичного іспиту.

Практичний іспит проводиться у межах програм загального та спеціального іспитів, в залежності від специфіки методу контролю, згідно з рішенням атестаційного центру.

7.3. Загальні вимоги до проведення кваліфікаційного іспиту (згідно з вимогами EN473).

7.3.1. Зміст іспитів на I та II рівні кваліфікації.

Загальний та спеціальний іспити мають проводитись в письмовій формі або на ПЕОМ. Практичний іспит має забезпечити перевірку знань та навичок кандидата в застосуванні визначеного виду та методу НК в реальних умовах.

7.3.2. Загальний іспит.

Загальний іспит має включати питання, які вибрані випадково з переліку питань, які затверджуються Незалежним органом.

Потрібна кількість питань, в залежності від методу контролю, наведена у таблиці 5.

Таблиця 5

Метод контролю

І рівень

ІІ рівень

РК (RT)

УК (UT)

ВК (ЕТ)

МК (МТ)

ВО (VТ)

КК (РТ)

40

40

40

30

20

30

40

40

40

30

20

30

7.3.3. Спеціальний іспит.

Спеціальний іспит має включати питання, які вибрані випадково з переліку питань, які затверджуються Незалежним органом.

Кількість питань, що необхідна для складання спеціального іспиту в залежності від методу контролю та рівня кваліфікації, наведена у таблиці 6.

Таблиця 6

Метод контролю

І рівень кваліфікації

ІІ рівень кваліфікації

RT

UT

ET

МТ

РT

20

20

20

20

15

20

20

20

20

15

10

15

7.3.4. Зміст іспитів на III рівень кваліфікації та на III рівень кваліфікації - адміністратор з НК.

Кваліфікаційний іспит має включати питання, які вибрані випадково з переліку питань, які затверджуються Незалежним органом.

Кількість питань, необхідна для складання загального, спеціального та практичного іспитів незалежно від методу контролю, наведена у таблиці 7.

Таблиця 7

Іспит

Кількість питань

Загальний

Спеціальний

Практичний

20

20

Розробка одного або кількох

проектів методик з НК

7.3.5. Кандидат, що атестується на III рівень кваліфікації - фахівець з НК - адміністратор, складає тільки загальний та спеціальний іспити (згідно таблиці 7).

7.3.6. Якщо кандидат, який атестується на III рівень кваліфікації, не має II рівня кваліфікації з визначеного методу контролю, то до питань, зазначених у таблиці 7, додаються питання, зазначені у таблиці 5 та 6 відповідно, а також складає практичний іспит.

7.4. Програми атестації з конкретних методів НК та перелік екзаменаційних питань формуються атестаційними центрами відповідно до виробничих секторів з урахуванням вимог до кваліфікації фахівців на основі Типових програм (додаток N 3).

7.5. Практичний іспит, спрямований на перевірку знань і навичок кандидата, включає:

- складання технологічної картки або методики контролю екзаменаційного зразка виробу (для кандидатів на II та III рівні кваліфікації);

- проведення необхідного налагодження обладнання для неруйнівного контролю;

- проведення НК екзаменаційних зразків об'єктів для даної галузі промисловості;

- складання протоколу з кожного зразка об'єкта за результатами своїх вимірювань (контролю).

7.6. При проведенні практичного іспиту кандидату видаються екзаменаційні зразки з кожної теми та протоколи з таблицями, які кандидат заповнює за результатами проведеного контролю. Після іспиту протоколи передаються в екзаменаційну комісію для порівняння одержаних результатів з контрольною карткою на екзаменаційний зразок і прийняття рішення щодо практичного іспиту.

7.7. Якщо кандидат атестується більше, ніж в одному виробничому секторі, то кількість екзаменаційних зразків для практичного іспиту пропорційно збільшується.

При складанні практичного іспиту кандидат має право використовувати власну апаратуру, якщо вона метрологічно забезпечена.

7.8. Вважається, що кандидат витримав кваліфікаційний іспит, якщо він вірно відповів не менше ніж на 80 відсотків запитань.

7.9. Кандидат вважається атестованим на відповідний рівень кваліфікації, якщо він успішно витримав іспити.

7.10. Якщо кандидат витримав тільки один або два іспити, йому дозволяється перездати тільки нескладений іспит протягом шести місяців з дня атестації, але не раніше ніж через місяць.

7.11. На основі результатів кваліфікаційного іспиту Незалежний орган з атестації та атестаційні центри видають документи про атестацію: сертифікат і кваліфікаційне посвідчення.

7.12. Термін дії кваліфікаційного посвідчення фахівців І і II рівнів - 3 роки, III рівня - 5 років.

7.13. Кваліфікаційне посвідчення втрачає чинність у таких випадках:

- кінець терміну дії;

- перерва в роботі в галузі НК більше одного року;

- негативні висновки медичної комісії.

7.14. Питання щодо анулювання сертифіката фахівця є компетенцією Незалежного органу з сертифікації.

7.15. При закінченні термінів дії сертифіката та кваліфікаційного посвідчення, фахівець повинен пройти ресертифікацію. При цьому він повинен подати до Атестаційного центру: довідку про стаж виробничої діяльності щодо методу НК з якого атестується; виробничу характеристику; медичну довідку про гостроту зору; посвідчення особи (подається особисто) та скласти іспит.

Дозволяється ресертифікація фахівців III рівня кваліфікації після закінчення першого терміну дії сертифіката без складання іспиту (не більше одного разу) у відповідності з вимогами EN 473. 

8.1. Загальні положення

8.1.1. Реєстрація фахівців з неруйнівного контролю здійснюється Незалежним органом з метою утворення єдиного реєстру фахівців I, II і III рівнів кваліфікації.

8.1.2. Цей розділ регламентує форму, нумерацію і порядок видачі сертифікатів і кваліфікаційних посвідчень єдиної форми (додатки N 4; N 5), обов'язкових для фахівців неруйнівного контролю підприємств та організацій, незалежно від відомчої приналежності і форми власності, що здійснюють неруйнівний контроль при виготовленні, монтажі, ремонті та експлуатації об'єктів, підконтрольних Держнаглядохоронпраці України з урахуванням виробничих секторів, на які поширюється дія цих Правил.

8.2. Реєстрація фахівців

8.2.1. Після складання іспиту на I і (або) II рівні кваліфікації Атестаційні центри надсилають до Незалежного органу такі документи:

- реєстраційні картки (додаток N 6) та документи атестованих фахівців з НК з фотокарткою;

- протокол засідання атестаційної комісії (кваліфікаційний протокол) з результатами атестації фахівців і з зазначенням типу промислового обладнання продукції, яке буде контролювати фахівець (зразок протоколу наведений у додатку N 7);

- письмові відповіді кандидатів з кожного іспиту.

8.2.2. Після одержання Незалежним органом документів, перелічених в п. 8.2.1 цих Правил, дані про кожного фахівця з НК заносяться до єдиного реєстру фахівців з неруйнівного контролю.

8.3. Видача сертифіката та кваліфікаційного посвідчення

8.3.1. Сертифікат та кваліфікаційне посвідчення фахівців з неруйнівного контролю I, II і III рівнів мають єдину форму.

8.3.2. Після виконання вимог, передбачених п. 8.2.2 цих Правил, сертифікат та кваліфікаційне посвідчення на фахівця I і II рівнів (кожному посвідченню Незалежний орган надає ідентифікаційний номер) передається Незалежним органом відповідним Атестаційним центрам для вручення їх фахівцям НК. 

8.3.3. Сертифікат та кваліфікаційне посвідчення фахівця III рівня вручаються фахівцям, які пройшли атестацію на III рівень кваліфікації безпосередньо в Незалежному органі.

8.3.4. Термін видачі документів про атестацію відбувається протягом місяця від дати складання протоколу.

8.3.5. Після закінчення терміну дії сертифіката він підлягає поновленню або ресертифікуванню в порядку, який встановлений цими Правилами.

9.1. Єдиний реєстр фахівців з НК всіх рівнів кваліфікації формується i зберігається в Незалежному органі. Відомості про фахівців I і II рівня кваліфікації зберігається також в Атестаційних центрах, які видали кваліфікаційні посвідчення. 

9.2. Для формування реєстру подаються:

- виробнича характеристика;

- медична довідка;

- реєстраційна картка фахівця, що атестується (додаток N 6);

- відомості про результати кваліфікаційного екзамену.

10.1. Контроль за дотриманням цих Правил здійснюється Держнаглядохоронпраці України.

10.2. Керівники підприємств, установ, організацій та інші посадові особи несуть персональну відповідальність за виконання вимог Правил у межах покладених на них функціональних обов'язків згідно з чинним законодавством.

10.3. Фахівці I, II, III рівнів, атестовані згідно з цими Правилами, несуть особисту відповідальність за порушення їх вимог у відповідності з чинним законодавством України.

 

Додаток N 1
до Правил атестації фахівців
з неруйнівного контролю

 

1. Виробничі сектори визначені відповідно з вимогами до системи атестації персоналу ЕN 473 (ГОСТ 30489-97), а також до Правил ПМГ 21-97 з урахуванням особливостей підпорядкованих Держнаглядохоронпраці України об'єктів (виробів), що підлягають контролю.

2. Виробничі сектори поділяються на дві групи:

I. Металообробка та металовиробництво окремих продуктів виробництва, які застосовуються як складові елементи об'єктів (конструкцій), що підпорядковані Держнаглядохоронпраці.

II. Об'єкти (конструкції), що використовуються у певних галузях виробництва з урахуванням вимог до них згідно з Правилами Держнаглядохоронпраці.

3. Виробничі сектори, вказані у групі I, стосуються продукції загального призначення, що може використовуватися у різних виробах та галузях.

Фахівці з НК можуть бути допущені до контролю або до певних видів продукції, або до всієї вказаної номенклатури продукції.

4. Виробничі сектори, вказані у групі I, входять як складові частини до секторів групи II. У цьому випадку вони містять у собі галузеві ознаки, які відображені у НД на контроль. Наприклад, контроль зварних з'єднань в енергетиці або у хімічній промисловості, контроль литва на АЕС, контроль підіймальних кранів, тощо.

5. Фахівці з НК можуть бути допущені до контролю у певних галузях як до усіх видів продукції, так і частково, про що робиться відповідна позначка у кваліфікаційному посвідченні та запис у сертифікаті.

6. Перелік виробничих секторів:

Група I

1. Литво 

2. Поковки, прокат, листи 

3. Зварювання та наплавки 

4. Труби 

5. Металовироби та напівфабрикати 

Група II

6. Металообробка та металовиробництво 

7. Теплова енергетика 

8. Промислова енергетика 

9. Атомна енергетика*

10. Трубопроводи 

11. Хімія та нафтохімія 

12. Бурильне обладнання 

13. Вантажопідіймальні механізми 

14. Металоконструкції та будівельні конструкції

15. Залізничний транспорт

16. Суднобудування*

17. Авіація та космонавтика* 

___________________

* об'єкти підконтрольні Держнаглядохоронпраці 

Додаток N 2
до Правил атестації фахівців
з неруйнівного контролю
 
ПОГОДЖЕНО:
Керівник Незалежного органу з атестації _______________________________________ "___"________199_ р. 
М. П. 
 з _______________________________ методу контролю
Затверджено наказом від ____________________N ________
_____________________________________________________
(
назва атестаційного центру)

Прізвище,

ім'я, по

батькові,

посада в

комісії

Рівень

кваліфікації

метод НК,

N кваліфіка

ційного

посвідчення

Науковий

ступінь,

наукове

звання

Освіта

Спеціальна

підготовка

з НК

Стаж

роботи в

галузі НК

Місце

роботи та

посада

1

2

3

4

5

6

7

КерівникАтестаційного центру ________________ __________________

підпис прізвище

М. П.

 

Додаток N 3
до Правил атестації фахівців
з неруйнівного контролю

 


1. Загальний іспит

1.1. Загальні питання неруйнівного контролю (система сертифікації фахівців, матеріалознавство та технологія виробництва, методи НК).

1.2. Принципи та класифікація методів контролю, які використовуються при технічній діагностиці, їх призначення та технічні можливості.

1.3. Фізичні основи методів контролю.

1.4. Апаратура (принцип будови), основні несправності та способи їх усунення.

1.5. Основні параметри методів контролю і апаратури, які визначають достовірність результатів контролю.

1.6. Способи виміру основних параметрів.

1.7. Метрологічне забезпечення методу НК.

1.8. Вимірювальні характеристики та ознаки знайдених дефектів.

1.9. Загальні положення технології контролю: підготовка об'єкта, вибір основних параметрів налагодження апаратури, пошук дефектів, вимірювання характеристик дефектів.

1.10. Способи усунення факторів, що заважають, способи відокремлення та подання інформації.

1.11. Оцінка технічного стану об'єкта, який контролювався.

1.12. Порядок подання результатів контролю.

1.13. Основні положення стандартів ISO, EN, ГОСТів, ДСТУ, галузевих норм і стандартів з методів контролю та на апаратуру, що використовується.

1.14. Охорона праці та проблеми екології.

1.15. Сучасний стан та напрямки розвитку НК.

2. Спеціальний іспит

2.1. Основні відомості про об'єкт контролю (матеріал, конфігурація, розміри, технологія виготовлення, експлуатації та ремонту, причини утворення дефектів).

2.2. Типи характерних дефектів, які утворюються в об'єкті, їх потенційна небезпека, розподіл дефектів за типами, найбільш можливі зони утворення дефектів в об'єкті.

2.3. Технічні вимоги до якості об'єктів; критерії бракування об'єктів за результатами НК.

2.4. Основні положення стандартів та іншої НД на продукцію та НК.

2.5. Основні етапи НК об'єктів даним методом.

2.6. Оцінка якості об'єктів за результатами НК даним методом.

2.7. Оформлення та зберігання документації щодо результатів НК.

2.8. Організація НК об'єктів даним методом та заходи по забезпеченню його надійності.

2.9. Заходи з питань охорони праці та навколишнього середовища при НК.

2.10. Зміст екзаменаційних питань з кожного розділу типових програм, наведених у пп. 1 і 2, формується з урахуванням кваліфікації фахівця і відповідних вимог до кваліфікації.

3. Практичний іспит

3.1. Органи управління та налагодження типової апаратури для даного методу контролю з використанням, при необхідності, стандартних зразків.

3.2. Вимір основних параметрів апаратури, які визначають достовірність контролю.

3.3. Проведення контролю та визначення вимірювальних характеристик дефектів при даному методі контролю на зразках з моделями дефектів (зразки, в яких імітують дефекти, що будуть виявлятися).

3.4. Виконання основних операцій з НК даним методом.

3.5. Оцінка технічного стану та оформлення результатів контролю.

 

Додаток N 4
до Правил атестації фахівців
з неруйнівного контролю

 

Форма сертифіката фахівця
з неруйнівного контролю

Держнаглядохоронпраці України

Орган з сертифікації персоналу неруйнівного контролю

________________________________________________________

(назва атестаційного центру)

________________________________________________________

(номер та назва дозвільного документа)

Сертифікат
фахівця з неруйнівного контролю
 N ______________

Даний сертифікат засвідчує, що__________________________________________

(прізвище,
___________________________________________________________________________

ім'я, по батькові)

_______________________________ _______________________________

(дата народження) (місце народження)

згідно з "Правилами атестації фахівців з неруйнівного контролю" ДНАОП 0.00-1.27-97 з урахуванням вимог ЕN 473 атестований як фахівець з_____________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

(вид та метод контролю, рівень кваліфікації,
___________________________________________________________________________

умовне позначення виду та методу)

і має право контролювати ______________________________________________
___________________________________________________________________________
(тип продукціі, виробничий сектор)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Сертифікат дійсний до _________________________________________________

Виданий на підставі кваліфікаційного протоколу

від ________________ N ____
___________________________________________________________________________

(дата і місце видачі)

Голова атестаційного центру ______________ ______________

(підпис) (прізвище)

Керівник органу

з сертифікації персоналу _______________ ______________

(підпис) (прізвище)

М. П.

Підтвердження про роботу фахівця (відмітка роботодавця робиться кожні 6 місяців)

Дата

Прізвище, ініціали та посада

уповноваженої особи

Підпис роботодавця

i печатка

Перелік виробничих секторів

Група I

Завантажити