НПАОП 0.00-4.30-98Положення про позаштатного державного інспектора по нагляду за охороною праці

ДЕРЖАВНИЙ НОРМАТИВНИЙ АКТ

ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ

Наказ Держнаглядохоронпраці України

від 19.06.98 р. № 127

ЗАРЕЄСТРОВАНО

в Міністерстві юстиції України

8.07.98 р. № 429/2869

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ПОЗАШТАТНОГО ДЕРЖАВНОГО ІНСПЕКТОРА

ПО НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ПОЗАШТАТНОГО ДЕРЖАВНОГО ІНСПЕКТОРА

ПО НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ

Затверджено наказом

Комітету по нагляду за

охороною праці України

від 19 червня 1998 р. № 127

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

8 липня 1998 р. за № 429/2869

1. Відповідно до Положення про Комітет по нагляду за охороною праці України, затвердженого Указом Президента України від 9 березня 1998 р. № 182/98, для здійснення своїх функцій Держнаглядохоронпраці може залучати на громадських засадах позаштатних державних інспекторів по нагляду за охороною праці (далі - позаштатний інспектор).

2.Організацію діяльності та керівництво позаштатними інспекторами здійснює Комітет та територіальне управління Держнаглядохоронпраці.

Безпосередньо роботою позаштатного інспектора керує державний інспектор охорони праці, який здійснює нагляд на даному підприємстві за виконанням вимог законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці.

3. Позаштатним інспектором може бути фахівець, який має вищу освіту, стаж роботи у відповідній галузі економіки не менше 3 років та бажання здійснювати нагляд за станом охорону праці на громадських засадах.

4. Позаштатний інспектор призначається наказом начальника територіального управління Держнаглядохоронпраці на термін не більш як 3 роки на підставі його заяви та письмової рекомендації керівника підприємства, установи, організації (далі - підприємство) для працюючих осіб, а також рекомендації начальника державної інспекції охорони праці (далі - інспекції) або відділу територіального управління. Якщо позаштатний інспектор здійснює нагляд по всій території України, він призначається наказом Комітету.

За клопотанням начальника інспекції або начальника відділу територіального управління термін дії повноважень позаштатного інспектора може бути подовжений наказом по територіальному управлінню на такий же термін.

5. Комітет чи територіальне управління Держнаглядохоронпраці видає позаштатному інспектору посвідчення встановленого зразка із зазначенням терміну його дії (додатки 1, 2) та особистий штамп (додаток 3), що підтверджують його повноваження, які вилучаються після позбавлення права позаштатного інспектора виконувати цю роботу.

6. Перед допуском до самостійної роботи позаштатний інспектор за розпорядженням начальника інспекції повинен пройти навчання та стажування під керівництвом штатного державного інспектора охорони праці за програмою, що затверджена Комітетом, протягом не менше місяця, після чого одержати інструктаж від начальника інспекції щодо організації своєї роботи й недопущення зловживань своїм становищем.

7. Позаштатний інспектор під час здійснення контрольно-профілактичної роботи керується законодавчими та іншими нормативними актами про охорону праці, наказами і рішеннями Держнаглядохоронпраці, територіального управління, Порядком організації державного нагляду в системі Держнаглядохоронпраці України (затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці від 31.05.95 р. № 82 та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 11.07.95 р. за № 211/747, із змінами, внесеними наказом Мінпраці від 06.04.98 р. № 54 і зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 22.06.98 р. за № 389/2829) та цим Положенням.

8. Основним завданням позаштатного інспектора є проведення профілактичної роботи щодо попередження аварій, виробничого травматизму і профзахворювань, розкрадання вибухових матеріалів, забезпечення раціонального використання мінеральних ресурсів під час їх переробки, повного і комплексного вилучення корисних копалин, своєчасного і якісного проведення маркшейдерських і геологічних робіт.

9. Позаштатний інспектор здійснює на громадських засадах нагляд за додержанням у процесі трудової діяльності вимог законодавчих, міжгалузевих, галузевих та інших нормативних актів про охорону праці та охорону надр на визначених розпорядженням начальника інспекції підприємствах і об'єктах в обсягах відповідно до Положення про Держнаглядохоронпраці (підпункт 8 пункту 4). В своїй діяльності позаштатний інспектор взаємодіє зі службами охорони праці, профспілками, уповноваженими трудових колективів з питань охорони праці.

10. За узгодженням з керівником підприємства позаштатний інспектор може залучатися у свій робочий час із збереженням заробітної плати за основним місцем роботи до проведення обстежень, виконання одноразових доручень державного інспектора, начальника інспекції, а також до участі у семінарах і заняттях з навчання інспекторського складу, які проводяться Комітетом, територіальним управлінням або інспекцією.

11. Позаштатному інспектору надається право:

11.1. За попереднім повідомленням власника безперешкодно у будь-який час проводити планові та позапланові перевірки об'єктів і підприємств з питань, що відносяться до його компетенції згідно з цим Положенням.

11.2. Надсилати (видавати) керівникам та посадовим особам підприємств обов'язкові для виконання розпорядження (приписи) установленої форми про усунення порушень вимог законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці та охорону надр і отримувати від них повідомлення про вжиті заходи. Копії приписів позаштатний інспектор повинен передавати державному інспектору охорони праці.

11.3. Надавати пропозиції керівникам і посадовим особам підприємств про зупинку експлуатації об'єктів, окремих виробництв, цехів і дільниць, небезпечних робочих місць, машин, механізмів тощо, а також робіт, пов'язаних з використанням надр, до усунення порушень вимог законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці та охорону надр, якщо ці порушення створюють загрозу для життя або здоров'я працюючих. Про такі випадки позаштатний інспектор повинен негайно повідомляти державного інспектора охорони праці.

11.4. Вносити пропозиції керівництву інспекції або державному інспектору охорони праці про притягнення до адміністративної відповідальності працівників, винних у порушенні законодавчих та інших нормативно-правових актів про охорону праці, охорону надр, зберігання, використання та облік вибухових матеріалів.

11.5. Контролювати додержання встановленого порядку допуску працівників до роботи, їх інструктування, навчання та перевірки знань з питань охорони праці; надавати керівникам підприємств пропозиції щодо усунення від виконання небезпечних і спеціальних робіт осіб, які не мають права на їх виконання.

11.6. Одержувати під час перевірок від власника документи, матеріали та іншу інформацію, необхідну для виконання покладених завдань.

12. Робота позаштатного інспектора проводиться за квартальним планом, який узгоджується з державним інспектором охорони праці та затверджується начальником територіального управління або інспекції. Про виконання плану та проведену роботу позаштатний інспектор щомісячно звітує перед начальником територіального управління або інспекції.

13. Позаштатний інспектор може бути включений до резерву на заміщення посад державних інспекторів охорони праці, а в разі позитивних результатів своєї роботи та сумлінної праці з контролю за станом охорони праці та охорони надр — до заохочення керівництвом територіального управління Держнаглядохоронпраці згідно з чинним законодавством.

Керівництво територіального управління сприяє також матеріальному заохоченню позаштатного інспектора за позитивні наслідки роботи через підприємство, де він працює.

14. Дії позаштатного інспектора можуть бути оскаржені до територіального управління Держна­глядохоронпраці, Комітету або до суду у порядку, встановленому чинним законодавством.

15. У разі, якщо позаштатний інспектор не виконує належним чином роботу з контролю за додержанням законодавства та інших нормативних актів про охорону праці та охорону надр, зловживає своїм становищем або ним під час виконання цієї роботи скоєні протиправні дії, територіальне управління за поданням державної інспекції охорони праці негайно позбавляє такого інспектора права виконувати роботу позаштатного інспектора та вилучає у нього посвідчення і особистий штамп позаштатного інспектора.

до Положення про позаштатного держав­ного

інспектора по нагляду за охороною праці

ЗРАЗОК ПОСВІДЧЕННЯ

позаштатного державного інспектора по нагляду за охороною праці

Перша сторінка

ПОСВІДЧЕННЯ

позаштатного державного інспектора

по нагляду за охороною праці

Друга сторінка

Комітет по нагляду за охороною праці України

ПОСВІДЧЕННЯ №

_________________________

(прізвище, ім'я по батькові)

є позаштатним державним інспектором

по нагляду за охороною праці Комітету

Голова Комітету

М.П.

(підпис)

Видано:

Має право за попереднім повідомленням без­перешкодно у будь-який час проводити планові й позапланові перевірки об'єктів і підприємств усіх форм власності з питань охорони праці, охорони надр, одержувати від них потрібні документи і ві­домості. У разі виявлення порушень вимог зако­нодавчих та інших нормативних актів про охорону праці — має право давати керівнику приписи що­­до їх усунення.

до Положення про позаштатного держав­ного

інспектора по нагляду за охороною праці

позаштатного державного інспектора по нагляду за охороною

праці територіального управління Держнаглядохоронпраці

Перша сторінка

ПОСВІДЧЕННЯ

позаштатного державного інспектора

по нагляду за охороною праці

Друга сторінка

Комітет по нагляду за охороною праці України

ПОСВІДЧЕННЯ №

_________________________

(прізвище, ім'я по батькові)

є позаштатним державним інспектором

по нагляду за охороною праці

територіального управління

Держнаглядохоронпраці

по ____________________________ області

Начальник територіального

управління по____________

області

М.П.

(підпис)

Видано:

Має право за попереднім повідомленням без­перешкодно у будь-який час проводити планові й позапланові перевірки об'єктів і підприємств усіх форм власності з питань охорони праці, охорони надр, одержувати від них потрібні документи і ві­домості. У разі виявлення порушень вимог зако­нодавчих та інших нормативних актів про охорону праці — має право давати керівнику приписи що­­до їх усунення.

до Положення про позаштатного держав­ного

інспектора по нагляду за охороною праці

позаштатного державного інспектора по нагляду за охороною праці

Комітету по нагляду за охороною праці України

Комітет по нагляду за охороною праці України

Позаштатний державний інспектор

по нагляду за охороною праці

(підпис)

позаштатного державного інспектора по нагляду за охороною праці

територіального управління Держнаглядохоронпраці

Територіальне управління

Держнаглядохоронпраці

по _____________________ області

Позаштатний державний інспектор

по нагляду за охороною праці

(підпис)

7


Завантажити