НПАОП 0.00-4.01-98Положення про Державний комітет України по нагляду за охороною праці

Положення про структурні підрозділи Держнаглядохоронпраці затверджує його Голова.

14. Держнаглядохоронпраці є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

Глава Адміністрації
Президента України

Є. КУШНАРЬОВ

10


Завантажити