НПАОП 24.5-1.23-14Правила охорони праці під час виробництва парфумерно-косметичної продукції

МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
УКРАЇНИ

НАКАЗ
06.11.2014 № 786

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 листопада 2014 р. за № 1506/26283

Про затвердження Правил охорони праці під час виробництва
парфумерно-косметичної продукції

Відповідно до статті 28 Закону України «Про охорону праці»

НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити Правила охорони праці під час виробництва парфумерно- косметичної продукції, що додаються.

 2. Вважати такими, що не застосовуються на території України, «Правила безопасности при производстве парфюмерно-косметических изделий», затвер­джені наказом Міністерства медичної та мікробіологічної промисловості СРСР від 27 вересня 1990 року (НПАОП 24.5-1.02-90).

 3. Державній службі гірничого нагляду та промислової безпеки України у встановленому порядку:

 1. забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністер­ства юстиції України;

 2. внести наказ до Державного реєстру нормативно-правових актів з пи­тань охорони праці.

 1. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Ю

Міністр

. ПроданПРАВИЛА
охорони праці під час виробництва
парфумерно-косметичної продукції

ЗМІСТ

 1. Загальні положення 3

 2. Загальні вимоги 3

 1. Загальні положення 3

 2. Вимоги безпеки до території 8

 3. Вимоги безпеки до виробничих та складських будівель і споруд 9

 4. Вимоги безпеки до зберігання та транспортування ЛЗР та ГР 13

 5. Вимоги безпеки до зберігання балонів з горючими газами 15

 6. Вимоги безпеки до зберігання та транспортування кислот, лугів та інших хімікатів,

що застосовуються у виробництві 16

 1. Вимоги безпеки під час експлуатації споруд водопостачання та каналізації 17

 1. Вимоги до організації робочих місць 18

 2. Вимоги безпеки до виробничого устаткування 20

 1. Загальні вимоги 20

 2. Вимоги безпеки до головних елементів конструкції 23

 3. Вимоги безпеки до механізмів керування 24

 4. Вимоги безпеки до огороджувальних та запобіжних пристроїв 25

 5. Вимоги безпеки до живильників 26

 6. Вимоги безпеки до технологічних трубопроводів та арматури 26

 7. Контрольно-вимірювальні прилади, автоматика та запобіжні пристрої 27

 8. Вимоги безпеки під час очищення устаткування 28

 9. Вимоги безпеки до устаткування виготовлення і розфасування парфумерно-

косметичної продукції 29

 1. Вимоги безпеки до технологічних процесів і виробництв 30

 1. Загальні вимоги 30

 2. Роботи усередині ємностей 31

 3. Вимоги безпеки при виконанні робіт у лабораторіях 33

 4. Вимоги безпеки до виробництва парфумерно-косметичної продукції 34

 5. Вимоги безпеки до процесів фасування та пакування парфумерно-косметичної

продукції 3

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України 06.11.2014 № 786

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

26 листопада 2014 р.

за № 1506/26283

ПРАВИЛА

охорони праці під час виробництва парфумерно-косметичної
продукції

І.Загальні положення

 1. Ці Правила поширюються на суб'єктів господарювання незалежно від форм власності та організаційно-правових форм, які здійснюють діяльність з виробництва парфумерно-косметичної продукції.

 2. Ці Правила встановлюють вимоги охорони праці під час виробництва парфумерно-косметичної продукції та є обов'язковими для роботодавців та працівників, які виконують роботи з виробництва парфумерно-косметичної продукції.

 3. Терміни, що вживаються у цих Правилах, наведені у Законі України «Про охорону праці», ДСТУ 2293-99 «Охорона праці. Терміни та визначення основних понять», ГОСТ 18322-7 8 «Система технического обслуживания и ре­монта техники. Термины и определения», ДСТУ 2472:2006 «Продукція парфу­мерно-косметична. Терміни та визначення», ГОСТ 12.1.007-76 «ССБТ. Вред­ные вещества. Классификация и общие требования безопасности» (далі - ГОСТ 12.1.007).

 4. У цих Правилах вживаються такі позначення та скорочення:

Г ДК - граничнодопустима концентрація;

ГДР - граничнодопустимий рівень;

ГР - горючі рідини;

ЗІЗ - засоби індивідуального захисту;

ЗІЗОД - засоби індивідуального захисту органів дихання;

КВПіА - контрольно-вимірювальні прилади і автоматика;

ЛЗР - легкозаймисті рідини;

ПУЕ - правила улаштування електроустановок.

ІІ. Загальні вимоги

 1. Загальні положення

  1. Роботодавець повинен створити службу охорони праці відповідно до вимог Типового положення про службу охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 15 листопада 2004 року № 255, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 грудня 2004 року за № 1526/10125.

  2. Роботодавець повинен одержати дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки відповідно до вимог Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року № 1107.

  3. Для об’єктів з виробництва парфумерно-косметичної продукції, що за результатами ідентифікації належать до об’єктів підвищеної небезпеки, робо­тодавець повинен розробити та затвердити відповідно до вимог Закону України «Про об’єкти підвищеної небезпеки» план локалізації та ліквідації аварій, з яким повинні бути ознайомлені працівники.

  4. Роботодавець повинен забезпечити проведення державної санітарно- епідеміологічної експертизи технологій, продукції та сировини відповідно до вимог Порядку проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 09 жовтня

 1. року № 247, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 січня

 2. року за № 4/5195 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров'я України від 14 березня 2006 року № 120).

Парфумерно-косметична продукція повинна відповідати гігієнічним вимо­гам та нормам безпеки для здоров'я людини, які встановлено Державними санітарними правилами і нормами безпеки продукції парфумерно-косметич­ної промисловості, затвердженими постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01 липня 1999 року № 27 (далі - ДСанПіН 2.2.9.027-99).

  1. Роботодавець повинен організувати проведення атестації робочих місць за умовами праці відповідно до вимог Порядку проведення атестації ро­бочих місць за умовами праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 серпня 1992 року № 442.

  2. Роботодавець повинен організувати опрацювання і затвердження нор­мативних актів з охорони праці відповідно до вимог Порядку опрацювання і затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві, затвердженого наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 21 грудня 1993 року № 132, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 лютого 1994 року за № 20/229.

  3. Навчання і перевірка знань з питань охорони праці посадових осіб та працівників повинні проводитися відповідно до вимог Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26 січня 2005 року № 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2005 року за № 231/10511 (НПАОП 0.00-4.12-05).

  4. Роботодавець повинен організувати розроблення і перегляд інструкцій з охорони праці відповідно до вимог Положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженого наказом Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 29 січня 1998 року № 9, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 квітня 1998 року за № 226/2666 (далі - НПАОП 0.00-4.15-98).

  5. Роботодавець повинен забезпечити стан пожежної безпеки відповідно до вимог чинних нормативно-правових актів з пожежної безпеки та ГОСТ 12.1.004-91 «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования».

  6. Вогневі роботи (електрогазозварювання та різання металу, паяльні роботи та роботи із застосуванням відкритого вогню) необхідно виконувати з дотриманням вимог Правил охорони праці під час зварювання металів, затвер­джених наказом Міністерства надзвичайних ситуацій України від 14 грудня

 1. року № 1425, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 04 січня

 2. року за № 63/22595 (НПАОП 28.52-1.31-13), Інструкції з організації без­печного ведення вогневих робіт на вибухопожежонебезпечних та вибухоне­безпечних об’єктах, затвердженої наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 05 червня 2001 року № 255, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 23 червня 2001 року за № 541/5732 (далі - НПАОП 0.00-5.12-01), ГОСТ 12.3.002-75 «ССБТ. Процессы производствен­ные. Общие требования безопасности» (далі - ГОСТ 12.3.002).

  1. Роботодавець організовує проведення медичних оглядів працівників певних категорій під час прийняття на роботу (попередній медичний огляд) та протягом трудової діяльності (періодичні медичні огляди) відповідно до вимог Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвер­дженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21 травня 2007 року № 246, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 липня 2007 року за № 846/14113.

  2. Працівники, які використовують під час роботи спирт етиловий при виробництві парфумерно-косметичної продукції, а також водії транспортних засобів повинні проходити обов’язковий профілактичний наркологічний огляд відповідно до вимог Переліку професій та видів діяльності, для яких є обов’язковим первинний і періодичний профілактичний наркологічний огляд, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 листопада 1997 року № 1238.

  3. Роботодавець повинен розробити і затвердити перелік робіт з підви­щеною небезпекою з урахуванням специфіки виробництва, для проведення яких потрібні спеціальне навчання і щорічна перевірка знань з питань охорони праці відповідно до вимог Переліку робіт з підвищеною небезпекою, затвер­дженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26 січня 2005 року № 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2005 року за № 232/10512 (НПАОП 0.00.2.01-05).

  4. Роботодавець повинен створити для кожного працівника безпечні і нешкідливі умови праці шляхом належного облаштування робочих місць відповідно до Загальних вимог стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників, затверджених наказом Міністерства надзвичайних ситуацій України від 25 січня 2012 року № 67, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2012 року за № 226/20539 (НПАОП 0.00-7.11-12).

  5. Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві здійснюються відповідно до вимог Порядку прове­дення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захво­рювань і аварій на виробництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року № 1232.

  6. Забороняється залучення жінок до робіт відповідно до Переліку важ­ких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забо­роняється застосування праці жінок, затвердженого наказом Міністерства охо­рони здоров’я України від 29 грудня 1993 року № 256, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 березня 1994 року за № 51/260.

Підіймання та переміщення важких речей жінками здійснюються з дотри­манням вимог Граничних норм підіймання і переміщення важких речей жінками, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 10 грудня 1993 року № 241, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 22 грудня 1993 року за № 194.

  1. Забороняється залучення неповнолітніх до робіт відповідно до Пере­ліку важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 31 березня 1994 року № 46, за­реєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 липня 1994 року за № 176/385.

Підіймання та переміщення важких речей неповнолітніми необхідно здійснювати з дотриманням вимог Граничних норм підіймання і переміщення важких речей неповнолітніми, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 22 березня 1996 року № 59, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 16 квітня 1996 року за № 183/1208.

  1. Рівень виробничого шуму не повинен перевищувати норм, встанов­лених Санітарними нормами виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку ДСН 3.3.6.037-99, затвердженими постановою Головного державного санітар­ного лікаря України від 01 грудня 1999 року № 37, та ГОСТ 12.1.003-83 «ССБТ. Шум. Общие требования безопасности» (далі - ГОСТ 12.1.003).

  2. Контроль рівня шуму необхідно здійснювати відповідно до вимог ГОСТ 12.1.050-86 «ССБТ. Методы измерения шума на рабочих местах» (далі - ГОСТ 12.1.050) та вимог ДСТУ 2867-94 «Шум. Методи оцінювання вироб­ничого шумового навантаження. Загальні вимоги».

  3. Експлуатацію систем вентиляції, кондиціювання повітря та повітря­ного опалення необхідно здійснювати з дотриманням вимог Правил з безпеч­ної експлуатації систем вентиляції у хімічних виробництвах, затверджених наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 05 жовтня 2009 року № 164, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 27 жовтня 2009 року за № 988/17004 (НПАОП 0.00-1.27-09).

Виробничі, складські та допоміжні приміщення повинні бути обладнані системами вентиляції (природною, механічною або змішаною), які забезпечу­ють необхідні мікрокліматичні умови праці (рівномірну температуру та стан повітряного середовища), відповідно до вимог Санітарних норм мікроклімату виробничих приміщень ДСН 3.3.6.042-99, затверджених постановою Голов­ного державного санітарного лікаря України від 01 грудня 1999 року № 42 (далі - ДСН 3.3.6.042-99).

  1. Виробничі, складські та допоміжні приміщення забезпечуються при­родним, штучним та суміщеним освітленням відповідно до вимог чинного за­конодавства.

Експлуатація освітлювальних пристроїв повинна здійснюва­тись відповідно до ГОСТ 12.2.007.0-75 «ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности».

  1. Роботодавець повинен забезпечити працівників питною водою відповідно до вимог Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення». Питна вода повинна відповідати ви­могам Державних санітарних норм та правил «Гігієнічні вимоги до води пит­ної, призначеної для споживання людиною» (ДСанПіН 2.2.4-171-10), затвер­джених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 12 травня 2010 року № 400, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 01 липня 2010 року за № 452/17747.

  2. Роботодавець повинен забезпечити працівників ЗІЗ відповідно до ви­мог Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затвердже­ного наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 24 березня 2008 року № 53, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 травня 2008 року за № 446/15137 (далі - НПАОП 0.00-4.01-08).

  3. ЗІЗ повинні відповідати вимогам Технічного регламенту засобів індивідуального захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2008 року № 761, та ДСТУ 7239:2011 «Система стан­дартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та кла­сифікація».

  4. Працівники, які виконують роботи з виробництва парфумерно-кос­метичної продукції, повинні бути забезпечені ЗІЗ відповідно до Типових галу­зевих норм безплатної видачі працівникам спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту в харчовій промисловості (олійно-жирове, спиртове, лікеро-горілчане, пиво-безалкогольне, тютюнове та тютюново-ферментаційне, парфумерно-косметичне та ефіроолійне вироб­ництво), затверджених наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 10 червня 1998 року № 115, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 14 липня 1998 року за № 446/2886 (НПАОП 15.0-3.09-98).

  5. Виконання робіт з використанням небезпечних хімічних речовин (1 та 2 класу небезпеки згідно з ГОСТ 12.1.007, а також порошкоподібних летю­чих або запашних речовин) необхідно здійснювати із застосуванням ЗІЗОД.

Роботодавець повинен забезпечувати вибір ЗІЗОД відповідно до вимог Правил вибору та застосування засобів індивідуального захисту органів ди­хання, затверджених наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 28 грудня 2007 року № 331, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 04 квітня 2008 року за № 285/14976 (НПАОП 0.00-1.04-07).

 1. Вимоги безпеки до території

  1. Виробництво парфумерно-косметичної продукції повинно мати санітарно-захисну зону, встановлену відповідно до вимог Державних санітар­них правил планування та забудови населених пунктів, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19 червня 1996 року № 173, за­реєстрованих у Міністерстві юстиції України 24 липня 1996 року за № 379/1404.

  2. На маршрутах руху транспортних засобів територією суб’єкта госпо­дарювання повинні бути розміщені дорожні знаки і покажчики безпеки руху відповідно до вимог Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 року № 1306, та ДСТУ 4100­2002 «Знаки дорожні. Загальні технічні умови. Правила застосування».

Улаштування і утримування транспортних шляхів на території та у вироб­ничих приміщеннях необхідно здійснювати відповідно до вимог ГОСТ 12.3.020-80 «ССБТ. Процессы перемещения грузов на предприятиях. Общие требования безопасности».

  1. Небезпечні зони в межах території суб’єкта господарювання, транс­портних шляхів у виробничих приміщеннях і на робочих місцях необхідно по­значативідповідними знаками безпеки відповідно до вимог Технічного регла­менту знаків безпеки і захисту здоров'я працівників, затвердженого постано­воюКабінету Міністрів України від 25 листопада 2009 року № 1262 (далі - Технічний регламент знаків безпеки).

  2. На території вибухопожежонебезпечних та пожежонебезпечних об’єктів, а також в місцях зберігання та переробки горючих матеріалів застосу­ваннявідкритого вогню не дозволяється.

  3. Територія суб’єкта господарювання повинна утримуватись в чистоті. Не допускається влаштовувати звалища горючих відходів. У місцях виконання робіт, руху працівників та транспорту необхідно систематично прибирати сміття і відходи виробництва. Не дозволяється загромадження проїздів, під'їздів, а також підступів до зовнішніх стаціонарних пожежних драбин, по­жежного інвентарю та засобів пожежогасіння.

Прибирання території суб’єкта господарювання повинно проводитись щодня: влітку для запобігання запиленню її слід регулярно поливати; взимку проїзди і проходи повинні систематично очищатись від снігу і льоду, посипа­тись піском.

  1. Для збирання і тимчасового зберігання відходів виробництва і сміття повинні бути влаштовані водонепроникні, зі щільними кришками збірники ємкістю не більше дводенного накопичення відходів.

  2. Для вантажно-розвантажувальних робіт можуть споруджуватись постійні чи тимчасові вантажно-розвантажувальні майданчики (платформи, естакади) висотою на рівні підлоги вагона або кузова автомашини чи зли- вально-наливальні пристрої для рідких продуктів (мазут, спирт тощо) відповідно до вимог ГОСТ 12.3.009-76 «Система стандартов безопасности труда. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности» та ГОСТ 12.3.020.

 1. Вимоги безпеки до виробничих та складських будівель і споруд

  1. Улаштування виробничих будівель і споруд повинно відповідати за­твердженій у встановленому порядку проектній документації.

Для кожного приміщення, будинку та зовнішньої установки повинна бути визначена категорія за вибухопожежною та пожежною небезпекою, а також клас зони відповідно до вимог чинних нормативно-правових актів.

Планування виробничих приміщень повинно забезпечувати послідовність і поточність технологічних процесів, виключаючи зустрічні або перехресні по­токи сировини, не розфасованої та готової продукції, забрудненого і чистого інвентарю, якщо це необхідно для попередження забруднення продукції.

  1. Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів повинно проводитись відповідно до вимог Порядку прийняття в експлуатацію закінче­них будівництвом об’єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року за № 461.

  2. У зовнішніх дверних і технологічних прорізах виробничих приміщень для попередження утворення в холодну пору року туману і конденсату на по­верхні стін і устаткування, а також для захисту працівників від впливу різкого зниження температури і протягів повинні бути влаштовані тамбур-шлюзи або повітряно-теплові завіси.

Відкриті технологічні прорізи в перекриттях повинні бути огороджені по­руччям.

  1. Для забезпечення постійного технологічного процесу допускається розміщення складів сировини, напівфабрикатів безпосередньо у виробничих приміщеннях відкрито або за сітчастими загородженнями у кількості не більше змінної потреби.

Місця складування сировини, напівфабрикатів, що виділяють у повітря ро­бочих приміщень шкідливі речовини або речовини, що мають сильний запах, повинні бути обладнані вентиляцією.

  1. У цехах і лабораторіях, де застосовуються ЛЗР і ГР, шкідливі хімічні речовини, необхідно передбачати їх централізоване транспортування на ро­бочі місця.

Для доставки невеликої кількості ЛЗР, ГР і шкідливих хімічних речовин слід застосовувати тару спеціальної конструкції.

  1. У виробничих цехах і відділеннях, де необхідно збирати та відводити воду у систему каналізації, повинні влаштовуватись каналізаційні трапи.

Завантажити