НПАОП 10.0-5.23-84Інструкція щодо перевезення пасажирів стрічковимиконвеєрами у підземних виробках вугільних шахт

НПАОП 10.0-5.23-84

(НАОП 1.1.30-5.03-84)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Мінвуглепром СРСР 23.03.1984

ІНСТРУКЦІЯ ЩОДО ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРІВ СТРІЧКОВИМИ
КОНВЕЄРАМИ У ПІДЗЕМНИХ ВИРОБКАХ ВУГІЛЬНИХ ШАХТ

 1. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

  1. Цей нормативний акт поширюється на стрічкові конвеєри для перевезення пасажирів в підземних виробках вугільних шахт.

  2. Нормативний акт встановлює технічні вимоги до конструкції засобів безпеки, технології перевезення пасажирів, особистого поводження пасажирів при перевезенні.

 2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

В нормативному акті є посилання на такі нормативні документи (НД):

ГСТУ 12.00185790.001-99. Стрічки конвеєрні шахтні з тканинним каркасом. Загальні технічні умови. Київ, 1999.

ДНАОП 1.1.30-1.01-00. «Правила безпеки у вугільних шахтах».

НАОП 1.1.30-5.03-84. «Инструкция по перевозке людей ленточными конвейерами в подземных выработках угольных и сланцевых шахт». Кемерово, 1984.

 1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ

Нижче подано терміни, використані в цьому стандарті, та визначення позначених ними понять:

  1. Вантажо-пасажирський стрічковий конвеєр. Стрічковий конвеєр, який призначений для транспортування гірничої маси (вугілля, породи) та перевезення пасажирів в гірничих виробках шахт.

  2. Станція посадки. Місце розташування обладнання та пристроїв для здійснення безпечної посадки пасажирів на конвеєрну стрічку.

  3. Станція сходу. Місце розташування обладнання та пристроїв для здійснення безпечного сходу пасажирів з конвеєрної стрічки.

  4. Площадка посадки. Пристрій станції посадки, з якого безпосередньо здійснюється посадка пасажира на конвеєрну стрічку.

  5. Площадка сходу. Пристрій станції сходу, на яку безпосередньо здійснюється схід пасажира з конвеєрної стрічки.

  6. Пристрій дотичної сигналізації. Пристрій, що діє на пасажира дотично та нагадує про наближення станції сходу. Встановлюється над стрічкою у вигляді вузьких смуг з легкого еластичного матеріалу.

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1. Перевезення пасажирів стрічковими конвеєрами дозволяється в гірничих виробках при кутах нахилу від мінус 16 до плюс 18° з номінальною швидкістю стрічки не більше 2,0 м/с. Ширина стрічки повинна бути не менше 800 мм при кутах нахилу виробки до ± 10° включно і не менше 1000 мм при кутах нахилу більше ± 10°.

  2. Перевезення пасажирів стрічковими конвеєрами повинно здійснюватись по типовим або індивідуальним проектам, погодженим з МакНДІ.

  3. Для перевезення пасажирів допускається використовувати вангажо-пасажирські конвеєри, які випускаються промисловістю серійно, або серійні вантажні стрічкові конвеєри, додатково обладнані на місці експлуатації необхідним устаткуванням для перевезення пасажирів.

  4. Перевезення пасажирів може здійснюватись по верхній та нижній вітках стрічки конвеєра.

  5. Перевезення пасажирів одночасно із перевезенням вантажу (гірничої маси) конвеєром заборонено.

 2. ВИМОГИ ДО ПРОЕКТІВ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРІВ
  КОНВЕЄРАМИ

  1. Проект перевезення пасажирів конвеєрами повинен включати:

   1. Технічну характеристику, креслення загального вигляду, опис конструкції кон­веєра;

   2. Схему розміщення конвеєра у гірничій виробці з позначенням її перетину і на­хилу, габаритних розмірів встановленого обладнання та необхідних зазорів в характерних місцях згідно з вимогами «Правил безпеки у вугільних шахтах»;

   3. Креслення та опис конструкції станцій посадки та сходу, захисних пристроїв, засобів сигналізації та контролю;

   4. Принципову та монтажну схеми управління, сигналізації, аварійного відключення конвеєра з описом принципу їх роботи;

   5. Розрахунок запасу міцності конвеєрної стрічки та розрахунок засобу її вловлю­вання на випадок розриву при кутах нахилу конвеєра більше 10°.

   6. Основні правила перевезення пасажирів з визначенням необхідних заходів без­пеки.

В разі використання серійних вантажо-пасажирських конвеєрів відомості по пунктах 5.1.3-5.1.5 можна не приводити.

 1. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ЗАСОБІВ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ТА ЇХ
  РОЗМІЩЕННЯ В ГІРНИЧІЙ ВИРОБЦІ

  1. Конструкція стрічкового конвеєра для перевезення пасажирів повинна відповідати вимогам ДНАОП 1.1.30-1.01-00 і додатково обладнуватись:

станціями посадки та сходу;

засобами попередження пасажирів про наближення до станції сходу;

пристроєм автоматичного відключення конвеєра при проїзді пасажиром кінцевої станції сходу;

пристроєм для автоматичного вловлювання конвеєрної стрічки при її поперечному розриві (при кутах нахилу конвеєра більше 10°);

пристроєм для автоматичного відключення конвеєра при зміщенні стрічки на сторону більше 10 % її ширини.

  1. Не допускається проїзд пасажирів на верхній вітці стрічки під завантажувальними пристроями (живильниками, гезенками, пічами і т п), а також на обох вітках стрічки конвеера через уловлювачі. На лінійних частинах конвеєрів, що використовуються для перевезення пасажирів, перед завантажувальними пристроями та вловлювачами стрічки повинні бути станції сходу, а після завантажувальних пристроїв та уловлювачів - станції посадки.

  2. Вільний простір для проїзду пасажирів на конвеєрі повинен бути не менше 800 мм по висоті і ширині.

  3. Окремі перешкоди (перехідні містки і т п.), розміщені ближче від вільного прос­тору для проїзду пасажирів, повинні бути позначені освітленими попереджувальними зна­ками та мати гладку огорожу з плавними відводами, що виключають фронтальний наїзд на них пасажирів. Кут відводу повинен бути не більше 20°.

  4. Верхня вітка стрічки на трасі перевезення пасажирів не повинна вивищуватись над підошвою виробки або пішохідним тротуаром більше, як на 2,5 м.

  5. Гірнича виробка на всій трасі перевезення пасажирів повинна бути освітлена стаціонарними світильниками. Освітленість на рівні підошви виробки повинна бути не менше 2 лк.

  6. Біля кожної станції посадки повинні бути вивішені основні правила поведінки пасажирів при їзді на конвеєрі.

  7. Стрічка конвеєра для перевезення пасажирів повинна бути захищеною від попа­дання на неї води при її капежі з покрівлі виробки чи витіканні з трубопроводів.

 1. СТАНЦІЇ ПОСАДКИ ТА СХОДУ

  1. Станції посадки та сходу повинні забезпечувати зручну і безпечну посадку і схід пасажирів без зупинки конвеєра. Проміжні станції посадки та сходу повинні бути безпечними при проїзді транзитних пасажирів.

  2. Станції посадки повинні розміщуватись не ближче 5 м від завантажувальних пристроїв та огорожі барабанів, а станції сходу на відстані не ближче 20 м (ця відстань відміряється від датчика проїзду станції сходу) від завантажувальних пристроїв та кінцевих барабанів конвеера.

  3. Станції посадки повинні мати площадки шириною не менше 0,6 м, які розміщу­ються збоку конвеєра або над стрічкою.Довжина посадочних площадок повинна бути не менше 0,8 м при посадці пасажира із положення «стоячи» або «сидячи» і не менше 2,0 м при посадці з положення «лежачи» (при їзді на нижній вітці стрічки). Відхилення посадочних площадок по висоті від середини стрічки не повинно перевищувати 100 мм при посадці із положення «сидячи» і 200 мм в інших випадках.

  4. По всій довжині посадочних площадок і за ними на відстані не менше 10 м над площадками і стрічкою повинен бути вільний простір висотою не менше 1,2 м. На станціях, призначених для посадки на рухому стрічку перекочуванням пасажира в положення «лежачи», висота вільного простору над нижньою стрічкою може бути зменшена до 0,8 м.

  5. На всій довжині посадочних площадок і за ними на відстані не менше 20 м в на­прямку руху стрічки під її середньою частиною між роликоопорами повинні бути встано­влені перекриття шириною не менше 0,5 м. Зазор між стрічкою і перекриттям повинен,бути не більше 50 мм.

  6. Вільний простір з протилежної сторони від посадочної площадки повинен бути перекритий суцільною гладкою огорожею довжиною не менше 3 м і висотою не менше 0,5 м для запобігання випадкового зміщення в нього пасажира при посадці. Огорожа встановлюється вертикально на відстані 0,6 номінальної ширини стрічки від вісі конвеєра і повинна вивищуватись над боковою кромкою стрічки на 100-150 мм.

  7. Станції сходу повинні мати площадки шириною не менше 0,7 м і розміщуватись з боку конвеєра.

  8. Станції сходу повинні мати довжину площадки згідно з даними, приведеними в таблиці відповідно швидкості руху стрічки, кута нахилу площадки та спрсобу сходу пасажира. Площадка сходу повинна розміщуватись паралельно стрічці з відхиленням по висоті від її кромок не більше 200 мм.

  9. На всій довжині станції сходу і на відстані 10 м по обидві сторони від них висота вільного простору над площадками повинна бути не меншою 1,6 м, а над стрічкою - не менше 1,5 м. На станціях, призначених для сходу способом перекочування з рухомої стрічки в положення «лежачи», висоту вільного простору над нижньою віткою стрічки допускається зменшити до 0,8 м.

  10. В межах станцій посадки та сходу зазори по ширині між стрічкою і боковими площадками повинні бути перекриті, а ролики огороджені від фронтального наїзду на них пасажирів.

Таблиця

Мінімальна довжина площадки для сходу пасажирів

Швидкість конвеєрної стрічки, м/с

Спосіб сходу пасажирів з конвеєрної стрічки

Кут нахилу площадки, град

від 16,0 до - 10,0

від 10,0 до - 6,0

від - 6,0 до 3,0

від - 3,0 до +10,0

від +10,0 до + 18,0

1,6

Переступанням

застосовувати неможна

8,0

5,4

4,9

3,7

Переступанням з опорою на поручень

5,2

4,1

3,8

3,7

3,4

Перекочуванням

6,6

5,5

спосіб не застосовується

2,0

Переступанням

застосовувати неможна

9,2

6,5

5,8

4,4

Переступанням з опорою на поручень

6,1

4,8

4,5

4,4

4,0

Перекочуванням

8,1

6,3

спосіб не застосовується  1. В межах станцій посадки та сходу для нижньої вітки стрічки, а також за їх межами на відстані не менше 10 м повинна бути встановлена суцільна гладка огорожа роликоопор верхньої вітки.

  2. Площадки станцій посадки на верхню вітку стрічки та всі площадки сходу повинні мати з протилежної від конвеєра сторони бічну огорожу висотою не менше 1 м для запобігання падіння пасажирів з площадок. Площадки повинні бути облаштовані трапами та перилами.

  3. При сході пасажирів переступом на спусках з кутами нахилу більше 10° станції сходу повинні бути облаштовані поручнями для підтримки рівноваги пасажирів після переступу їх на площадку.

  4. Станції посадки та сходу повині освітлюватись стаціонарними світильниками, які забезпечують освітленість площадок не менше 15 лк.

  5. В місцях виробки, де розміщені станції посадки та сходу, повинен забезпечуватись вільний прохід шириною не менше 0,7 м і висотою не менше 1,8 м. Допускається використовувати для проходу людей площадки станцій, обладнаних з обох сторін сходнями на ходове відділення виробки.

 1. ЗАСОБИ СИГНАЛІЗАЦІЇ, ЗВ'ЯЗКУ, ЕКСТРЕНОГО ВІДКЛЮЧЕННЯ

  1. На кожній станції посадки та сходу повинні бути встановлені переговорні пункти для забезпечення зв’язку пасажирів з особами, які управляють конвеєром. Переговорний пункт розміщується на відстані не більше, як за 5 м від станції.

  2. Для оповіщення пасажирів про наближення до станції сходу за 15 м перед нею повинен бути встановлений пристрій дотичної сигналізації у вигляді одного ряду еластичних смуг шириною 30-50 мм, підвішених над стрічкою через 100-150 мм по всій її ширині із зазором не більше 200 мм від полотна стрічки. На лицеву сторону смуг повинен бути нанесений шар світловідбиваїочого матеріалу.

  3. Перед площадкою сходу за 10 м перед нею повинен бути встановлений освітлю­ваний знак (див. рис.), яким позначається напрям сходу, а на початку площадки сходу — світильник жовтого кольору, яким позначається початок сходу пасажирів. В кінці площадки сходу над нею повинен бути встановлений світильник червоного кольору, яким позначається кінець площадки сходу, за яким схід пасажирів заборонений.

  4. За кінцевою станцією сходу на відстані 3-5 м за світильником червоного кольору повинен бути установлений пристрій для автоматичного відключення конвеєра при проїзді пасажира за світильник червоного кольору.

  5. Пристрій контролю проїзду кінцевої станції сходу повинен надійно виявляти па­сажирів на стрічці і відключати конвеєр без хибних спрацювань. Робочий орган пристрою повинен встановлюватись над конвеєрною стрічкою з зазором не більше 200 мм. Сила дії на пасажира від енергії удару робочого органу пристрою не повинна перевищувати 300 Н.

  6. На кінцевій станції сходу з нижньої вітки стрічки на відстані 8-10 м за пристроєм контролю пройду повинен бути встановлений пристрій для примусового зміщення пасажира з рухомої стрічки.

  7. Пристрій для примусового зміщення пасажира з рухомої стрічки повинен бути виконаний у вигляді гладкого суцільного щита висотою не менше 0,75 м, встановленого над стрічкою під кутом до вісі конвеєра не більше 30°, і перекривати всю ширину стрічки. Висота можливого падання пасажирів при зміщенні зі стрічки не повинна перевищувати 0,3 м. Стрічка в місці установлення щита повинна бути виположена.

Під стрічкою в зоні установки щита між роликоопорами повинен бути встановлений суцільний металевий лист з зазором не більше 30 мм для запобігання провисання стрічки під щитом.

  1. По всій довжині конвеєр повинен бути обладнаний пристроєм для його відклю­чення пасажиром з рухомої стрічки. Засоби дії (робочий орган) на пристрій відключення для кожної вітки стрічки повинні розміщуватись на висоті 0,2-0,4 м над її краєм і спрацьовувати при зусиллі не більше 50 Н.

  2. У виробках з кутами нахилу більше 10° конвеєр повинен бути обладнаний не ме­нше чим двома комплектами уловлювачів розірваної стрічки, які мають бути встановлені нижче верхнього барабана з інтервалом 40-80 м на кожній вітці стрічки, що використову­ються для перевезення пасажирів.

  3. Кожний комплект уловлювачів повинен бути розрахований на утримання обох віток стрічки в разі розриву любої з них при максимальному завантаженні конвеєра.

  4. Уловлювачі стрічки повинні:

спрацьовувати не пізніше 2 с після розриву стрічки;

забезпечувати після спрацювання відключення конвеєра та надійне вловлювання і утримання стрічки після її розриву.

  1. У випадку спрацювання захисних пристроїв та зупинення конвеєра під час пере­везення пасажирів повторний запуск конвеєра дозволяється тільки після вияснення та усунення причин його зупинки, ручного (місцевого) деблокування захисту, що спрацював. Повернення пристроїв захисного відключення привода конвеєра в початкове положення не повинно приводити до автоматичного запуску конвеєра.

Знаки напряму та початку сходу 1. КОНВЕЄРНА СТРІЧКА

  1. На конвеєрах для перевезення пасажирів в гірничих виробках вугільних шахт по­винні застосовуватись важкогорючі стрічки, які відповідають вимогам ГСТУ 12.00185790.001-99, ДНАОП 1.1.30-1.01-00 та КД 12.11.401-2003. Ширина стрічки повинна бути не менша 800 мм для кутів нахилу конвеєра до 10° і не менше 1000 мм - для кутів нахилу більше 10°.

  2. Запас міцності стрічки при навішуванні на конвеєр повинен бути:

при кутах нахилу до 10° - не менше 9,5 для стрічок з тканинним каркасом та не менше 8 для гумовотросових стрічок;

при кутах нахилу більше 10° - не менше 10 для стрічок з тканинним каркасом та не менше 9,5 для гумовотросових стрічок.

  1. З’єднання кінців гумовотросових стрічок повинно виконуватись тільки способом гарячої вулканізації з укладанням тросів. З’єднання кінців стрічки з тканинним каркасом повинно виконуватись способом гарячої або холодної вулканізації. Стрічки дільничних конвеєрів з кутами нахилу до 10° допускається з’єднувати механічним способом (способами) за умови, що з’єднання забезпечує статичну міцність не менше 60 % від номінальної міцності стрічки. Схеми з’єднань і з’єднувальні матеріали повинні відповідати рекомендаціям заводів- виробників стрічок.

  2. Тривалість експлуатації стрічок після навішування на конвеєри не повинна перевищувати:

для гумовотросових стрічок — 3,5 роки;

для стрічок з тканинним каркасом і міцністю прокладок 3 кН/см і більше — 2,5 роки;

для стрічок з тканинним каркасом і міцністю прокладок менше 3 кН/см — 1,5 роки.

  1. В процесі експлуатації конвеєрна стрічка не повинна мати:

поздовжніх наскрізних пошкоджень довжиною більше 100 мм;

поперечних наскрізних пошкоджень та надривів бокових кромок стрічок з тканинним каркасом довжиною більше 20 мм;

більше 10 пошкоджень тросів на довжині 1 м гумовотросової стрічки;

знос кромки стрічки або її розшарування більше 5 % від номінальної ширини стрічки;

відшарування обкладок або оголення тканини каркасу більше ніж на 15 % площі на довжині 1 м або 5 % всієї поверхні стрічки.

  1. При відсутності дефектів, перерахованих в п 9.5, строки експлуатації стрічок, які вказані в п. 8.4, можуть періодично раз на шість місяців бути збільшені за рішенням комісії, призначеної вугільною компанією чи самостійною шахтою з участю представників територіальних органів Держнаглядохоронпраці України.

 1. ОРГАНІЗАЦІЯ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРІВ

  1. Конвеєр для перевезення людей вводиться в експлуатацію після опробування та прийняття його комісією, призначеною приказом по шахті, з участю (за погодженням) представників територіальних органів Держнаглядохоронпраці України.

  2. Відповідальність за безпечне перевезення пасажирів покладається на начальника дільниці, у віданні якого перебуває конвеєр. Змінний нагляд за безпекою перевезення пасажирів покладається на гірничого майстра цієї дільниці.

  3. До управління конвеєрами для перевезення пасажирів допускаються особи, які пройшли навчання та мають посвідчення на право керування підземними машинами та установками.

  4. Всі робітники та інженерно-технічні працівники шахти, які підлягають переве­зенню конвеєрами, повинні бути ознайомлені з правилами перевезення та навчені прийомам посадки та сходу, про що повинен бути зроблений відповідний запис в «Книзі інструктажу працівників з безпеки робіт».

  5. Для освоєння практичних навичок їзди, включаючи прийоми посадки та сходу, необхідно під керівництвом відповідальної особи виконати не менше трьох поїздок на конвеєрі для перевезення пасажирів.

  6. Кріплення та освітлення гірничої виробки, проходи для людей, конвеєр, конвеєрна стрічка, станції посадки та сходу, сигналізація, пристрої відключення та захисту повинні оглядатися:

кожної зміни — гірничим майстром або особою, що обслуговує конвеєр;

кожної доби — начальником (механіком) дільниці або його заступником (помічником);

кожного місяця — особами нагляду служби головного механіка (енергомеханічної ді­льниці).

Результати огляду повинні відмічатись в «Книзі огляду та ремонту конвеєра».

  1. Не менше одного разу на 6 місяців комісія, призначена приказом по шахті, по­винна проводити перевірку працездатності встановлених на конвеєрі уловлювачів стрічки за допомогою імітації розриву стрічки шляхом реверсування конвеєра. Результати реверсування повинні оформлятися актом.

  2. Не менше одного разу на 6 місяців комісія, призначена приказом по шахті, по­винна перевірити стан стрічки кожного конвеєра для перевезення пасажирів та її стикових з’єднань. Стан гумовотросових стрічок та їх з’єднань повинен встановлюватись на основі даних дефектоскопії її тросової основи. Результати перевірки повинні бути оформлені висновком про придатність стрічки та її з’єднань для подальшої експлуатації.

  3. При виявленні несправності або відсутності окремих елементів конвеєра, в тому числі роликоопор, станцій посадки та сходу, засобів сигналізації, управління та захисту пошкоджень конвеєрної стрічки, порушень кріплення або освітлення виробки, зменшення вільного простору для проходу та пройду пасажирів, а також при наявності пошкоджень конвеєрної стрічки, приведених в п. 9.5 даного стандарту, на посадочних станціях повинен вивішуватись знак «Їзда заборонена».

  4. При виконанні любих ремонтних та профілактичних робіт на конвеєрі чи гірни­чій виробці (зачистка конвеєра від просипаної гірничої маси, заміна чи установка роликів, перекріплення виробки тощо) їзда на цьому конвеєрі забороняється. На площадці посадки повинен вивішуватись попереджувальний знак «Їзда заборонена».

 1. ПРАВИЛА ЇЗДИ НА СТРІЧКОВИХ КОНВЕЄРАХ

  1. До самостійної їзди на конвеєрі допускаються особи, які ознайомлені з правилами їзди та освоїли практичні навички посадки та сходу.

  2. Спецодяг та вантаж, що перевозиться пасажирами, не повинні виступати за краї стрічки. Маса вантажу, що перевозиться одним пасажиром, не повинна перевищувати 25 кг, а його довжина 2 м.

  3. Посадка на рухому стрічку повинна виконуватись зі спеціально призначених для цього площадок по одному пасажиру з інтервалом між ними не менше 5 м. Перед посадкою пасажир повинен впевнитись у відсутності помітних наскрізних пошкоджень стрічки, вантажу та посторонніх предметів на стрічці.

  4. Для посадки на стрічку, що рухається вверх або горизонтально, необхідно стати на бокову площадку, нахилитись вперед по напрямку руху, лягти на стрічку, опираючись на неї спочатку тільки руками, і прийняти положення «лежачи на животі головою вперед».

  5. Для посадки на стрічку, що рухається вниз, необхідно зайти на розміщену над стрічкою площадку, сісти на неї обличчям по напрямку руху, зміститись на стрічку та прийняти на ній положення «лежачи на боці ногами вперед». При їзді вниз допускається посадка з нависаючої над стрічкою бокової площадки в положення «лежачи ногами в на­прямку руху стрічки» шляхом перекочування на полотно стрічки.

  6. Підчас їзди необхідно остерігатись наїзду на перехідні містки та інші перешкоди, розміщені поблизу конвеєра. При проїзді пристрою дотичної сигналізації еластичні смуги необхідно відвести від обличчя в сторону.

  7. При їзді вверх після проїзду пристрою дотичної сигналізації необхідно привстати, опираючись на ноги та одну або обидві руки, приготуватись до сходу на площадку, що вказана освітлюваним знаком. Порівнявшись із світильником жовтого кольору, необхідно, швидко встаючи, зробити крок на бокову площадку та продовжити рух, звільняючи площадку для наступного пасажира. При наявності поручня після переходу на площадку необхідно опиратись на нього рукою.

  8. При їзді вниз після проїзду пристрою дотичної сигналізації необхідно прийняти положення «сидячи на зігнутих ногах», опираючись на стрічку одною чи обома руками, приготуватись до сходу на площадку, що вказана освітлюваним знаком. Порівнявшись із світильником жовтого кольору, необхідно, швидко встаючи, зробити крок на бокову площадку та продовжити рух, звільняючи площадку для наступного пасажира. При наявності поручня після переходу на площадку необхідно опиратись на нього рукою.

  9. При їзді вниз допускається схід шляхом перекочування в положення «лежачи» з нависаючого над площадкою краю стрічки. При цьому роликоопори не повинні виступати за межі ширини стрічки по всій довжині площадки.

  10. Вантажі, що перевозяться пасажирами, повинні утримуватись в руках чи наві­шених на них сумках. Перед станціями сходу вантажі, що перевозяться, допускається пе­рекладати на ходу в спеціальні лотки, установлені збоку конвеєра. Схід пасажира з вантажем масою більше 15 кг повинен здійснюватись при зупиненому конвеєрі.

  11. Особи, які не працюють на шахті постійно (члени службових комісій, працівники інститутів, студенти, екскурсанти і т п.), повинні бути ознайомлені з правилами їзди, прийомам посадки та сходу і перевозитись в супроводі відповідальних осіб з зупинкою конвеєра при їх посадці та сході. Кількість пасажирів, що перевозяться одночасно таким чином, не повинна перевищувати 10 чоловік. Один супроводжуючий повинен їхати попереду групи, котрий має зупинити конвеєр на станції сходу, другий — проконтролювати посадку, дати сигнал на включення конвеєра, після чого здійснити посадку в кінці групи. Для груп менше 5 пасажирів допускається один супроводжуючий, який повинен їхати попереду групи, та один спостерігач за посадкою пасажирів.

  12. Майстри-підривники та піднощики, що мають при собі вибухові матеріали, по­винні перевозитись окремо від інших пасажирів з інтервалом в часі не менше 10 хвилин. Їх посадка та схід повинні здійснюватись при зупиненому конвеєрі. При масі вибухових матеріалів, що перевозяться одним підривником (піднощиком) до 10 кг, допускається посадка із положення «стоячи» або «сидячи» та схід шляхом переступання без зупинки конвеєра.

  13. Пасажири та супроводжувачі груп при ненормальному режимі роботи конвеєра чи виникненні травмонебезпечної ситуації зобов’язані терміново зупинити конвеєр засобами екстреної зупинки та зійти зі стрічки на ходову частину гірничої виробки.

  14. Забороняється:

Завантажити