НПАОП 45.2-7.03-17Мінімальні вимоги з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках

НПАОП 45.2-7.03-17


МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

23.06.2017 № 1050

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 08 вересня 2017 р. за № 1111/30979

Про затвердження Мінімальних вимог з охорони праці на тимчасових
або мобільних будівельних майданчиках

Відповідно до статті 28 Закону України „Про охорону праці”, пункту 8Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року № 423 (зі змінами),НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити Мінімальні вимоги з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках, що додаються.

 2. Департаменту заробітної плати та умов праці (Товстенко О.П.) забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

 3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Крентовську О. П.

М

А. Рева

іністр

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства соціальної політики України 23.06.2017 № 1050

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 08 вересня 2017 р.

за № 1111/30979

МІНІМАЛЬНІ ВИМОГИ

з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках

І.Загальні положення

 1. Ці Мінімальні вимоги встановлюють загальні вимоги до організації охорони праці та робочих місць на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках при виконанні будівельних робіт згідно з переліком видів будівельних робіт, на які поширюються мінімальні вимоги з охорони праці на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках, що наведений у додатку 1 до цих Мінімальних вимог (далі - Перелік видів будівельних робіт).

 2. Ці Мінімальні вимоги поширюються на замовників, керівників будівництва, генеральних підрядників, підрядників, субпідрядників, фізичних осіб, що забезпечують себе роботою самостійно.

 3. Ці Мінімальні вимоги розроблено на основі Директиви 92/57/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 24 червня 1992 року про мінімальні вимоги щодо безпеки і захисту здоров’я на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках (восьма окрема Директива у значенні частини 1 статті 16 Директиви 89/391/ЄЕС).

 4. Ці Мінімальні вимоги не поширюються на підприємства з видобутку корисних копалин.

 5. Терміни у цих Мінімальних вимогах вживаються в таких значеннях:

генеральний підрядник - підрядник, який залучає до виконання робіт третіх осіб (субпідрядників), залишаючись відповідальним перед замовником за результати їх роботи;

замовник - фізична або юридична особа, яка має намір щодо забудови території (однієї чи декількох земельних ділянок) і подала в установленому законодавством порядку відповідну заяву;

керівник будівництва (інженер-консультант у будівництві) - фізична особа з кваліфікаційним рівнем, підтвердженим третьою стороною, або юридична особа (інжинірингова компанія, яка має у своєму складі фахівців з кваліфікаційним рівнем, підтвердженим третьою стороною), яка в межах повноважень, делегованих замовником, здійснює керівництво реалізацією проекту, надає замовнику консультації щодо вибору оптимальних шляхів його реалізації, приймає від його імені відповідні рішення або виконує інші функції;

координатор з питань охорони праці на стадії будівництва - компетентна фізична особа з підтвердженою кваліфікацією або юридична особа (яка має у своєму складі фахівця з підтвердженою кваліфікацією), яка на стадії будівництва виконує доручені їй замовником або керівником будівництва завдання, визначені у розділі IV цих Мінімальних вимог;

координатор з питань охорони праці на стадії розроблення проектної документації на будівництво - компетентна фізична особа з підтвердженою кваліфікацією або юридична особа (яка має у своєму складі фахівця з підтвердженою кваліфікацією), яка на стадії розроблення проектної документації виконує доручені їй замовником або керівником будівництва завдання, визначені у пункті 1 розділу IV цих Мінімальних вимог;

підрядник - сторона договору підряду, яка виконує та передає замовнику закінчені роботи (об’єкт будівництва), передбачені договором підряду;

план з охорони праці будівельного майданчика (далі - план) - письмовий документ, який включає комплекс заходів, направлених на запобігання виникненню професійних ризиків під час виконання робіт на конкретному будівельному майданчику, зокрема встановлює вимоги з охорони праці до генерального підрядника, підрядника, субпідрядників та фізичних осіб щодо організації будівельного майданчика, організації робочих місць, безпечного виконання робіт, експлуатації будівельних машин, електробезпеки тощо;

приміщення - приміщення, необхідні для забезпечення виконання робіт на тимчасових або мобільних будівельних майданчиках, у тому числі мобільні приміщення;

проектувальник - юридична особа, яка має у своєму складі відповідних виконавців, що згідно із законодавством одержали кваліфікаційний сертифікат, або фізична особа, яка згідно із законодавством має відповідний кваліфікаційний сертифікат;

роботодавець - власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган незалежно від форм власності, виду діяльності, господарювання або фізична особа, яка використовує найману працю;

тимчасові або мобільні будівельні майданчики (далі - будівельні майданчики) - всі будівельні майданчики, на яких проводяться надземні чи підземні будівельні роботи, згідно з Переліком видів будівельних робіт;

фізична особа, яка забезпечує себе роботою самостійно (далі - фізична особа), - фізична особа, яка виконує роботи на будівельному майданчику за цивільно-правовим договором, складеним із замовником або підрядником.

ІІ.Організація управління з охорони праці на
будівельному майданчику

 1. Якщо на будівельному майданчику будуть виконувати або виконують будівельні роботи два і більше підрядників (включаючи генерального підрядника), або підрядник і фізична(і) особа(и), або фізичні особи, замовник або керівник будівництва призначає одного або кількох координаторів з питань охорони праці на стадії розроблення проектної документації на будівництво та координаторів з питань охорони праці на стадії будівництва. Координатор з питань охорони праці на стадії розробки проектної документації призначається до початку розроблення проектної документації, координатор з охорони праці на стадії будівництва призначається до початку виконання будівельних робіт. Допускається суміщення обов’язків координатора з питань охорони праці на стадії розроблення проектної документації на будівництво та координатора з питань охорони праці на стадії будівництва.

 2. Замовник або керівник будівництва до початку виконання будівельних робіт на будівельному майданчику забезпечує складання плану з охорони праці будівельного майданчика з урахуванням вимог державних будівельних норм ДБН А.3.2-2-2009 „Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві”.

 3. Замовник або керівник будівництва зобов’язаний не пізніше ніж за 30 календарних днів до початку виконання будівельних робіт направити у територіальний орган Державної служби України з питань праці (далі - територіальний орган Держпраці) попередню інформацію про виконання будівельних робіт за формою згідно з додатком 2 до цих Мінімальних вимог (далі - Попередня інформація) в одному із таких випадків:

якщо передбачена тривалість будівельних робіт перевищує 30 робочих днів і на будівельних роботах одночасно буде зайнято понад 20 працівників та фізичних осіб;

якщо планований обсяг виконання будівельних робіт перевищує 500 людино-днів.

 1. Один примірник Попередньої інформації повинен бути розміщений замовником або керівником будівництва на видному для всіх учасників будівництва місці, розташованому на території будівельного майданчика.

 2. Попередня інформація, що розташована на будівельному майданчику, повинна постійно оновлюватись у разі її зміни.

ІІІ.Врахування питань охорони праці під час проектування

 1. Керівник будівництва або замовник, що виконує обов’язки керівника будівництва, проектувальник на різних етапах підготовки і виконання проектної документації зобов’язані врахувати вимоги загальних положень з охорони праці, що зазначені у розділі VZ цих Мінімальних вимог, особливо у таких випадках:

при архітектурному, технічному та/або організаційному плануванні, щоб розподілити різні роботи або стадії робіт та визначити ті роботи, які можуть виконуватись одночасно або послідовно, одна за одною;

під час оцінки запланованої тривалості виконання різних робіт чи стадій робіт.

 1. Керівник будівництва або замовник, що виконує обов’язки керівника будівництва, проектувальник на різних етапах підготовки, виконання, корегування проектної документації зобов’язані також врахувати вимоги плану з охорони праці будівельного майданчика, документа, складеного згідно з підпунктом 3 пункту 1 розділу IV цих Мінімальних вимог, з урахуванням вимог підпункту 3 пункту 2 розділу IV цих Мінімальних вимог.

 1. Координатори з питань охорони праці

 1. Координатор з питань охорони праці на стадії розроблення проектної документації будівництва зобов’язаний:

 1. координувати виконання вимог розділу ІІІ цих Мінімальних вимог;

 2. розробити або організувати розроблення плану з охорони праці будівельного майданчика, в якому встановлюються всі необхідні вимоги з охорони праці, що стосуються конкретного будівельного майданчика та тих робіт, які будуть на ньому виконуватись, окремо передбачивши в ньому детальні заходи з охорони праці щодо виконання будівельних робіт, зазначених у переліку будівельних робіт, при виконанні яких існує підвищений ризик для життя і здоров’я працівників, що наведений у додатку 3 до цих Мінімальних вимог (далі - Перелік будівельних робіт);

 3. скласти відповідну документацію щодо особливостей та умов будівництва, що містить необхідну інформацію з охорони праці та повинна використовуватись під час виконання робіт, зазначених у Переліку видів будівельних робіт, при експлуатації об’єкта будівництва (далі - документація);

 4. передати план з охорони праці будівельного майданчика та документацію, зазначену в підпункті 3 цього пункту, координатору з питань охорони праці на стадії будівництва.

 1. Координатор з питань охорони праці на стадії будівництва зобов’язаний:

 1. координувати здійснення загальних положень охорони праці відповідно до розділу VI цих Мінімальних вимог при виборі технічних та/або організаційних рішень з метою планування різних робіт або стадій робіт, що можуть виконуватись одночасно або послідовно, та при визначенні часу, необхідного для виконання цих робіт або стадій робіт;

 2. координувати вжиття заходів, направлених на забезпечення дотримання підрядниками і фізичними особами вимог розділу VI цих Мінімальних вимог, плану з охорони праці будівельного майданчика та нормативно-правових актів з охорони праці;

 3. вносити або організовувати внесення необхідних змін в план з охорони праці будівельного майданчика та документацію, зазначену в підпункті 3 пункту 1 цього розділу, з урахуванням ходу робіт і змін, що при цьому виникають, зокрема в проектній документації;

 4. організовувати співпрацю підрядників, у тому числі тих, що змінюють один одного, та координувати їх дії щодо захисту працівників та запобігання виникненню нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань. Організовувати взаємний обмін інформацією підрядників, працівників, їх представників та фізичних осіб;

 5. погоджувати заходи підрядників з охорони праці, зокрема передбачені в проектах виконання робіт, технологічних картах, і відповідно перевіряти їх виконання;

 6. координувати здійснення підрядниками контролю за дотриманням встановлених вимог з охорони праці під час виконання робіт;

 7. визначати разом з підрядниками, фізичними особами порядок допуску працівників на будівельний майданчик, використання ними засобів колективного та індивідуального захисту, вантажопідіймальних механізмів, умови підключення до мереж електропостачання тощо;

 8. вживати необхідних заходів, направлених на запобігання перебуванню на будівельному майданчику сторонніх осіб.

 1. Для виконання своїх обов’язків координатори з питань охорони праці повинні:

брати участь у всіх стадіях розробки проектної документації та виконання будівельних робіт;

брати участь у всіх нарадах, засіданнях, які стосуються розробки проектної документації та виконання будівельних робіт;

отримувати від проектувальника, підрядників інформацію та документи, необхідні для виконання своїх обов’язків.

 1. Координатори з питань охорони праці повинні мати необхідну підготовку для виконання своїх функцій:

вищу освіту відповідного напряму підготовки;

не менше 5 років професійного досвіду у сфері архітектури, будівництва або управління будівельними майданчиками;

підтверджену незалежним органом кваліфікацію за професією інженер з охорони праці (будівництво).

 1. План з охорони праці будівельного майданчика

 1. План розробляється одночасно з проектною документацією, завершується до початку виконання будь-яких робіт на будівельному майданчику. План повинен своєчасно виконуватися протягом всього часу проведення робіт на будівельному майданчику. Якщо змінюються умови проектної документації або умови будівництва, план повинен бути скорегований.

 2. Складаня плану забезпечує замовник або керівник будівництва.

 3. У разі непризначення координаторів згідно з пунктом 1 розділу ІІ цих Мінімальних вимог у зв’язку з виконанням робіт одним підрядником складання плану покладається на проектувальника.

 4. Проектно-технологічна документація не може замінювати план.

 5. Якщо необхідна інформація включена до проектної чи проектно-технологічної документації або в інші документи, в плані можуть міститися тільки посилання на місцезнаходження такої інформації.

 6. План складається з урахуванням вимог нормативно-правових актів з охорони праці та державних санітарних норм і правил.

 7. При розробці плану необхідно брати до уваги всі виді діяльності, які здійснюються на будівельному майданчику, і виявити всі зони, де виконуються роботи, зазначені у Переліку будівельних робіт.

 8. План містить:

загальну інформацію про будівельний майданчик, зокрема Попередню інформацію;

загальний порядок організації охорони праці на будівельному майданчику;

вимоги з охорони праці до організації будівельного майданчика, у тому числі до санітарно-побутового обслуговування, місця і способів складування матеріалів, визначення та огородження небезпечних зон, організації робочих місць, безпечного виконання робіт, експлуатації будівельних машин, електробезпеки, пожежної безпеки тощо;

перелік професійних ризиків, які можуть виникнути;

конкретні заходи, направлені на усунення або зменшення професійних ризиків;

конкретні заходи щодо робіт, що підпадають під одну або більше категорій, перерахованих у Переліку будівельних робіт;

вимоги до застосування засобів колективного та індивідуального захисту;

заходи щодо координації учасників будівництва при одночасному виконанні робіт;

загальні заходи, що забезпечують підтримання порядку й чистоти на будівельному майданчику;

заходи щодо організації пожежної безпеки;

дії в разі виникнення нещасного випадку, пожежі, аварії;

порядок невідкладної медичної допомоги при нещасних випадках на виробництві, організації евакуації людей;

можливі фактори ризику, які можуть виникнути в процесі будівельних робіт у зв’язку із застосуванням шкідливих для здоров’я матеріалів, що зазначені в проектній документації, і необхідні нормативно-правові акти з цього питання;

розташування під’їздів і проїздів для пожежних машин;

засоби взаємодії підрядників, субпідрядників та фізичних осіб;

шляхи і способи горизонтального та вертикального сполучення або переміщення;

умови використання вантажопідіймальних машин;

умови щодо можливості одночасного складування різних матеріалів, особливо щодо складування небезпечних матеріалів або речовин;

умови видалення, накопичення та утилізації відходів, що виникають в результаті виконання робіт, знесення або демонтажу споруд;

умови підключення до електромереж та розмежування відповідальності при використанні тимчасових електромереж;

процес узгодження передбачених у плані заходів з охорони праці і обмін відповідною інформацією між замовником, керівником будівництва, підрядниками та фізичними особами;

рекомендації з охорони праці для підрядників.

 1. План повинен постійно знаходитись на будівельному майданчику, бути доведений до всіх підрядних організацій та всіх інших заінтересованих юридичних та фізичних осіб.

 2. План підписується координатором з питань охорони праці на стадії розроблення проектної документації на будівництво або проектувальником у випадку, зазначеному у пункті 4 цього розділу, затверджується замовником або керівником будівництва.

 1. Застосування загальних положень з охорони праці

 1. Під час виконання будівельних робіт необхідно дотримуватись загальних положень з охорони праці, зокрема в частині:

запобігання професійним ризикам;

оцінки професійних ризиків, яких не можна уникнути;

усунення небезпечних факторів;

врахування індивідуальних особливостей працівників під час роботи, особливо при облаштуванні робочих місць, вибору засобів праці, робочих і технологічних процесів, передусім для полегшення монотонної роботи та роботи в ритмі, заданому машиною, а також послаблення її шкідливого впливу на здоров’я;

врахування розвитку технічного прогресу;

зміни небезпечних процесів на безпечні або на менш небезпечні;

планування запобігання небезпекам на робочому місці з урахуванням стану техніки, організації праці, умов праці, соціальних відносин і впливу навколишнього середовища;

пріоритету у застосуванні засобів колективного захисту перед засобами індивідуального захисту;

проведення інструктажу з охорони праці;

дотримання порядку і чистоти на будівельному майданчику;

визначення розташування робочих місць з урахуванням можливості вільного доступу до них, а також з визначенням шляхів руху або зон руху до робочих місць;

проведення технічного обслуговування, пуску в роботу і технічних оглядів машин, механізмів, устаткування з метою уникнення загрози життю і здоров’ю працівників при їх експлуатації;

умов роздільного складування різних матеріалів, особливо щодо небезпечних матеріалів і речовин;

вимог щодо видалення залишків використаних небезпечних матеріалів і речовин;

вимог щодо способів видалення та вивезення відходів і будівельного сміття;

корегування запланованого для різних робіт або етапів роботи строку їх виконання;

співпраці між підрядниками і фізичними особами.

 1. Під час виконання будівельних робіт необхідно узгоджувати умови виконання цих робіт з іншими роботами, що проводяться на будівельному майданчику або поблизу нього.

 1. Обов’язки замовника, керівника будівництва

 1. З метою організації охорони праці та забезпечення життя і здоров’я працюючих на будівельному майданчику замовник або керівник будівництва повинен:

організувати виконання підрядниками та фізичними особами вимог з охорони праці згідно з розділом VZ цих Мінімальних вимог;

співпрацювати з координаторами з охорони праці та враховувати в роботі зауваження, які ними надаються.

 1. Замовник або керівник будівництва повинен також організувати управління з охорони праці на будівельному майданчику, виконання загальних заходів з охорони праці за пропозиціями координатора з охорони праці на стадії будівництва та виконання плану з охорони праці будівельного майданчика.

 1. Обов’язки підрядника

 1. З метою забезпечення охорони праці на будівельному майданчику підрядники, генеральний підрядник, субпідрядники зобов’язані виконувати вимоги, передбачені у розділах XII, XIII, XIV цих Мінімальних вимог, плані з охорони праці будівельного майданчика, нормативно-правових актах з охорони праці.

 2. Підрядники, генеральний підрядник, субпідрядники відповідно до умов, зазначених у розділі IV цих Мінімальних вимог, зобов’язані виконувати вимоги координаторів з охорони праці.

 1. Обов’язки фізичних осіб

 1. Для забезпечення безпеки і здоров’я на будівельному майданчику фізичні особи повинні належним чином дотримуватись:

Закону України „Про охорону праці”;

Загальних вимог стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників, затверджених наказом Міністерства надзвичайних ситуацій України від 25 січня 2012 року № 67, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 14 лютого 2012 року за № 226/20539;

цих Мінімальних вимог;

ДБН А.3.2-2-2009 „Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві”;

Правил охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями, затверджених наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 19 грудня 2013 року № 966, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 25 лютого 2014 року за № 327/25104;

вимог нормативно-правових актів щодо робіт підвищеної небезпеки та експлуатації машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, використання виробничого обладнання працівниками, застосування засобів колективного та індивідуального захисту та інших нормативно-правових актів з охорони праці;

при одночасному виконанні робіт з працівниками підрядників співпрацювати з ними при реалізації вимог охорони праці, координувати свої дії з урахуванням характеру діяльності щодо захисту від небезпек та запобігання виробничим ризикам та інформувати про ці ризики;

Завантажити