НПАОП 10.0-5.21-04Інструкція з реверсування вентиляційного струменя та перевірки дії реверсивних пристроїв вентиляційних установок

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Держнаглядохоронпраці України

від 26.10.2004р.№236

З РЕВЕРСУВАННЯ ВЕНТИЛЯЦІЙНОГО СТРУМЕНЯ

ТА ПЕРЕВІРКИ ДІЇ РЕВЕРСИВНИХ ПРИСТРОЇВ ВЕНТИЛЯЦІЙНИХ УСТАНОВОК

До п. 3.3.4 Правил безпеки у вугільних шахтах

1. Реверсування вентиляційного струменя

1.1. Реверсування вентиляційного струменя з пропуском його по виробках за схемами, передбаченими планом ліквідації аварій, повинно проводитись на всіх шахтах не менше двох разів на рік (літом і взимку), а також у випадках зміни схеми провітрювання шахти, крила, горизонту або заміни вентилятора. У разі реверсування проводиться також перевірка справності дії реверсивних і герметизуючих пристроїв вентиляційного устаткування.

1.2. Тривалість реверсування вентиляційного струменя повиннабути не меншчасу, необхідногодля виходу людей з найбільш віддаленої виробки на свіжий струмінь або на поверхню.

Необхідно встановити час, протягом якого концентрація метану в реверсійному струмені досягне 2%. Цей термін повинен враховуватися при складанні плану ліквідації аварій для встановлення граничного часу для виведення всіх людей з небезпечної зони на поверхню при реверсуванні вентиляційного струменя. Контроль за вмістом метану у разі реверсування здійснюється у вентиляційних струменях виїмкових дільниць та у загальному вентиляційному струмені шахти.У зазначених виробках проводяться виміри концентрації метану йвитратиповітря переносними приладами через кожні 10 хв., починаючи з моменту перевертання вентиляційного струменя у виробці і до досягнення концентрації метану 2% або дозакінченнярежиму реверсування, якщо концентрація метану не досягне 2%. Виміри концентрації метану проводяться у верхній частині виробок.

1.3. Під час реверсування необхідно вести спостереження за станом електродвигуніввентиляторів, щоб не допускатиїхперевантаження.

На час реверсування вентиляційного струменя електроенергія в шахті і надшахтних будівлях (за винятком підйому, вентиляційних установок і водовідливу) повинна бути відключена.

1.4. Кількість людей, необхідних для проведення реверсування, та їх місцезнаходження в шахті визначається головним інженером шахти згідно з розробленим планом проведення реверсування.

1.5. Перевірка реверсування вентиляційного струменя проводиться під керівництвом головного інженера шахти начальником дільниці ВТБ і головним механіком шахти за участю працівників місцевого органу Держнаглядохоронпраці та ДАРС /ДВГРС/ і оформлюється актом (додаток).

У разі наявності на шахті не списаних ізольованих пожеж необхідно проводити вимірювання окису вуглецю біля ізолюючих їх перемичок і у виробках, в які можуть поступати продукти горіння. В акті відображується вміст і місця виявлення окису вуглеця.

Виміри витрат повітря й вмісту метану, а також перевірка складу повітря проводяться працівниками ДАРС /ДВГРС/ і дільниці ВТБ шахти.

1.6. Після відновлення нормального режиму вентиляції по завершенню загальношахтного реверсу, але не пізніше ніж через 30 хвилин, працівники дільниці ВТБ повинні перевірити вміст метану й діоксиду вуглецю (вуглекислого газу) у виробках. Якщо вміст цих газів виявиться у межах допустимих норм, то подається напруга на перевірені підстанції й розподільні пункти, що живлять вентилятори місцевого провітрювання, і провадиться розгазування тупикових виробок згідно з Інструкцією з розгазування гірничих виробок, розслідування, обліку та попередження загазувань.

Після розгазування тупикових виробок і їх перевірки дозволяється проведення робіт.

1.7. Акти перевірки реверсування вентиляційного струменя повинні направлятися місцевому органу Держнаглядохоронпраці та командиру підрозділу ДАРС /ДВГРС/, що обслуговує дану шахту, і зберігатися протягом рокув плані ліквідації аварій.

1.8. За результатами вимірів складається схема провітрювання шахти у реверсивному режимі, яка зберігається на дільниці ВТБ протягом року.

2. Перевірка справності реверсивних,

перемикальних і герметизуючих пристроїв

2.1. Перевірка справності реверсивних, перемикальних і герметизуючих пристроїв проводиться при зупинених вентиляторах без пуску їх на реверсивний режим із переходом з одного вентилятора на другий.

2.2. Відповідальність за стан реверсивних і герметизуючих пристроїв несе головний механік шахти.

Додаток

Акт перевірки реверсування вентиляційного струменя

та дії реверсивних, перемикальних і герметизуючих пристроїв вентиляційних установок

“ ____”___________ 200__ р. Організація, до складу якої входить підприємство _

_____________________________________________________________________

_________________________, шахта _____________________________________

Комісія у складі: головного інженера шахти ______________________________

(прізвище, ім’я та по батькові)

______________, головного механіка шахти ______________________________

(прізвище, ім’я та по батькові)

______________,начальника дільниці ВТБ шахти _________________________

(прізвище, ім’я та по батькові)

______________, у присутності державного інспектора Держнаглядохоронпраці _____________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові)

та командира взводу ___________________________________________________

(найменування взводу й загону ДАРС /ДВГРС/, прізвище, ім'я та по батькові)

_________________________________________________________________________________

склала цей акт перевірки роботи реверсивних, перемикальних і герметизуючих пристроїв і пропуску реверсивного струменя повітря через усі виробки шахти згідно з п. 3.3.4 Правил, у результаті чого встановлено:

1. Характеристика роботи вентиляційних установок у нормальному й реверсивному режимах провітрювання

Найменування

Вентилятор

№ 1

Вентилятор

№ 2

1

2

3

  Місце установки (ствол, шурф)

  Тип вентилятора

  Подача:

до реверсування, м3/с

після реверсування, м3/с

Депресія (тиск)вентилятора:

до реверсування, даПа

(мм. вод. ст.)

після реверсування, даПа

(мм. вод. ст.)

Тиск(депресія)шахти:

до реверсування, даПа

(мм. вод. ст.)

після реверсування, даПа

(мм. вод. ст.)

  Спосіб керування реверсивними пристроями

Продовження додатка

2. Розподіл повітря по шахті й вміст метану у виробках (для шахт, небезпечних за газом) при нормальному й реверсивному режимах провітрювання

Місце виміру, найменування виробки й номера замірних станцій

При нормальній роботі

При реверсивній роботі

витрата повіт-ря, м3/с

вміст

витрата повіт-ря, м3/с

напря-мок руху*

вміст

СО2

СН4

О2

СО2

СН4

О2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Вентиляційний канал

(спільна ділянка)

2. Перед вентилятором

3. Обвідний канал

4. Канал резервного вентилятора

5. Надшахтна будівля

6. Приствольний двір (вхідний струмінь)

7.______________

8. ______________

9. ______________

10._____________

11._____________

12._____________

3. Спеціальні аварійні режими провітрювання шахти

Місце виміру, найменування виробки

Витрати повітря, м3/с

Напрямок руху повітря*

Вміст, %

СО2

СН4

О2

Місця встановлення вентиляторів із зазначенням режиму

їх роботи й тривалості режиму

1. Канали вентиляторів

2. Стволи

3. Виробки, для яких передбачений спеціальний режим провітрювання

4. Втрати повітря

4.1. Зовнішні витоки _______ м3/с, __________% від подачі вентилятора:

а. _______________________________________________________________

б. _______________________________________________________________

в. _______________________________________________________________

г. _______________________________________________________________

Продовження додатка

4.2. Витоки повітря в приствольному дворі_______ м3/с:

а. _______________________________________________________________

б. _______________________________________________________________

в. _______________________________________________________________

г. _______________________________________________________________

5. Час, необхідний для переведення вентилятора з нормальної роботи на реверсивний режим, _____ хв., з реверсивного на нормальний, – _________ хв.

Кількість людей, зайнятих при реверсуванні:

а. в шахті _________________________________________________________

б. на поверхні _____________________________________________________

6. Тривалість реверсивного режиму провітрювання

_________ год. __________ хв.

7. Час, за який концентрація метану досягає 2% під час реверсування у виробкахіз вихідним струменем:

а. шахти _______ год. ________ хв.;

б. горизонту _______ год. ________ хв.;

в. крила _______ год. ________ хв.;

г. дільниці _______ год. ________ хв.

8. Час, необхідний для зміни напрямку вентиляційного струменя у найбільш віддаленій дільниці шахти
_____________________________________________, _____ хв. і для зворотного

( вказати найменування виробки)

переходу на нормальний напрямок – _________ хв.

9. Час, необхідний для виводу людей на поверхню з найбільш віддаленої дільниці_______ хв.

10. Висновок і пропозиції комісії щодо проведення реверсування: ________________________________________________________________________________________________________________________________________

Підписи членів комісії:

Головний інженер шахти _________________

Головний механік шахти _________________

Начальник дільниці ВТБ _________________

Державний інспектор

Держнаглядохоронпраці _________________

Командир підрозділу ДАРС /ДВГРС/ ____________

*Позначається “О” при зміні напрямку руху повітря у виробці в порівнянні з нормальним режимом і “Н” – при незмінному напрямку

Завантажити