НПАОП 00.0-2.02-93Перелік робіт з підвищеною небезпекою

НПАОП 00.0-2.02-93

Перелік робіт з підвищеною небезпекою

(Затверджено наказом Державного комітету Українипо нагляду
за охороною праці від 30 листопада 1993 р. № 123)

(Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України 23 грудня 1993 р. за № 196)

Перелік робіт з підвищеною небезпекою, для виконання яких потрібне спеціальне навчання і щорічна перевірка знань працівників з питань охорони праці, складений відповідно до Закону України “Про охорону праці”, має чинність на всіх підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форм власності та видів їх діяльності.

Міністерства, державні комітети, концерни, корпорації, інші об’єднання підприємств, що створені за галузевим принципом, в разі необхідності, з урахуванням специфіки виробництва, можуть вносити пропозиції до Держнаглядохоронпраці про доповнення Переліку робіт з підвищеною небезпекою.

Роботи з підвищеною небезпекою

1. Електрозварювальні, газополум’яні, наплавочні і паяльні роботи.Контроль за зварювальними з’єднаннями.

2. Роботи в охоронних зонах ліній електропередач.

3. Роботи на кабельних лініях і діючих електроустановках.

4. Роботи в зонах дії струму високої частоти, іонізуючого випро­мі­нювання, електростатичного та електромагнітного полів, а також роботи із застосуванням лазерів.

5. Роботи на повітряних лініях зв’язку, які перетинають лінії електропередач, контактні проводи.

6. Роботи із застосуванням ручних електро- і пневмомашин та інст­рументів.

7. Електропрогрів бетону та електророзморожування грунтів.

8. Обслуговування, ремонт та наладка обладнання для плазменно-дугової зварки, різання, напилювання, нанесення покрить та іншого електрозварювального устаткування.

9. Роботи в термічних цехах та дільницях на електротермічних установках підвищеної та високої частоти.

10. Виготовлення, випробування, транспортування, зберігання та використання промислових вибухових матеріалів та їх знешкодження.

11. Роботи з надзвичайно займистими, легкозаймистими, займистими та вибухонебезпечними речовинами.

12. Роботи, пов’язані з технічним обслуговуванням вибухонебезпечних виробництв, цехів, дільниць, об’єктів, засобів пожежної сигналізації та систем автоматичного пожежогасіння.

Пожежно-технічне обстеження будинків та висотних споруд. Виїзд особового складу підрозділів пожежної охорони по тривозі.

13. Транспортування, зберігання, експлуатація балонів, контейнерів, ємностей із стисненими, зрідженими, отруйними, вибухонебезпечними та інертними газами, їх заповнення та ремонт.

14. Обслуговування агрегатів і котлів, працюючих на газі і рідкому паливі.

15. Роботи з профілактики і технічного обслуговування газового господарства.

16. Виконання газонебезпечних робіт.

17. Роботи по герметизації обладнання в газовому господарстві.

18. Роботи по технічному обслуговуванню і експлуатації компресорних та газорегуляторних станцій, лінійних частин магістральних газопроводів.

19. Монтаж і експлуатація засобів електрохімічного захисту підземних газопроводів від корозії.

20. Роботи, пов’язані з будівництвом, обслуговуванням і ремонтом газопроводів, газорозподільних пунктів, які використовують природні, нафтові, штучні, змішані і зріджені вуглеводневі гази.

21. Роботи по монтажу та зварюванню підземних та зовнішніх газопроводів, газифікації об’єктів, а також по нанесенню протикорозійного ізоляційного покриття.

22. Підключення до діючого газопроводу новозмонтованих газопроводів.

23. Обслуговування та ремонт газоперекачувальних агрегатів.

24. Освоєння і глушіння газових та нафтових свердловин.

25. Промислово-геофізичні дослідження свердловин.

26. Ліквідація відкритих газових та нафтових фонтанів.

27. Роботи по видобутку та переробці нафти, газу і конденсату в нафтогазопереробній та хімічній промисловості.

28. Роботи по ліквідації нафтогазоводопроявлень в процесі буріння свердловин.

29. Роботи, пов’язані з обслуговуванням, експлуатацією та ремонтом компресорних та холодильних установок, працюючих на вибухонебезпечних та токсичних газах.

30. Роботи, пов’язані з підготовкою залізничних цистерн, контейнерів, балонів та інших ємностей до зливу-наливу вибухонебезпечних, токсичних та займистих рідин.

31. Роботи, пов’язані з монтажем, експлуатацією та ремонтом магістральних нафтопроводів, нафтопродуктопроводів, аміакопроводів і технологічних трубопроводів, а також пристроїв та споруд, які забезпечують їх експлуатацію.

32. Роботи в охоронних зонах діючих магістральних газопроводів та комунікацій газових промислів.

33. Роботи по виробництву, зберіганню, використанню та транспортуванню речовин, які відносяться до I та II класу небезпеки.

34. Злив, очищення, нейтралізація резервуарів, тари та інших ємностей з-під нафтопродуктів, кислот, лугів та інших шкідливих речовин, в тому числі радіоактивних.

35. Роботи по монтажу та ремонту обладнання в насосних та компресорних станціях на нафтогазовидобувних та нафтогазопереробних підпри­ємствах.

36. Монтаж, ремонт, реконструкція, наладка, експлуатація, введення в експлуатацію та виведення з експлуатації, здійснення інспекційного контролю обладнання, що містить радіонуклідні джерела.

37. Роботи з дозиметрами.

38. Експлуатація циклотронів, бетатронів, лінійних прискорювачів та інших прискорювальних установок.

39. Роботи з отруйними, шкідливими, токсичними та радіоактивними речовинами.

40. Роботи по дезактивації, дезінсекції, дератизації та дезінфекції приміщень.

41. Роботи з використанням інертних газів.

42. Роботи, пов’язані з виробництвом та застосуванням біопрепаратів.

43. Роботи, пов’язані з виробництвом скла та скловиробів.

44. Виготовлення та застосування скловати, шлаковати, азбесту, мастик на бітумній основі, перхлорвінілових і бакелітових матеріалів.

45. Нанесення лако-фарбувальних покрить, грунтовок та шпакльовок на основі нітрофарб, полімерних композицій (поліхлорві­нілових, епоксидних тощо).

46. Обробка деревини та інших речовин антисептичними та вогнезахисними сумішами і речовинами.

47. Виготовлення виробів та деталей із пластмас, гуми на пресах, вулканізаторах, виливних та черв’ячних машинах, таблетмашинах, каландрах та вальцях.

48. Підготовка до знешкодження і обезжирювання установок і деталей чотирихлористим вуглецем.

49. Вулканізаційні роботи.

50. Обслуговування і ремонт акумуляторних батарей.

51. Роботи, пов’язані з виробництвом, зберіганням, транспортуванням та застосуванням агрохімікатів, пестицидів, гербіцидів.

52. Гасіння вапна.

53. Обслуговування генераторних ацетиленових установок.

54. Гальванічні роботи, чищення вентиляційних каналів та повіт­ропроводів.

55. Роботи по виробництву феросплавів, агломерату, чавуну, сталі, прокату, труб, вогнетривів, коксу та хімічних продуктів коксування, ртуті, нікелю, цинку, свинцю, олова, кадмію, індію, алюмінію, силуміну, магнію, титану, кристалічного кремнію, сірки, сірчаної, соляної, азотної і ортофосфорної кислот, ціаністих солей та розчинів, порошків, лігатур та інших сполук рідкоземельних металів, наплавочних порошків і прутків, твердих сплавів і тугоплавкого дроту, напівпровідників, пиловугільного палива.

Обслуговування устаткування по їх виробництву.

56. Плавильні, заливальні роботи і роботи з термообробки лиття.

57. Комплекс робіт щодо виробництва, переробки, розподілу, зберігання і застосування продуктів розділення повітря, водню, хлору, аміаку, природного та супровідних металургійному та хімічному виробництву газів.

58. Роботи з окислюючими речовинами.

59. Обслуговування станів гарячої і холодної прокатки, турбоформувальних станів та пічного зварювання труб.

60. Роботи, пов’язані з відпалюванням сталі, сплавів і відливок.

61. Гранулювання доменного шлаку.

62. Роботи, пов’язані з вибиванням відливок, титанової губки із застосуванням відбійних молотків.

63. Робота з піскоструминними апаратами.

64. Нанесення бетону, ізоляційних і обмуровочних матеріалів методом набризкування і напилення.

65. Управління, завантаження та обслуговування дробарних, сортувальних, фасувально-пакувальних, просівальних, змішувальних формувальних, затиральних, фільтрувальних, намотувальних, варильних, плавильних, сепараторних, очисних, обрізних, бурових, в’язальних, полірувальних механізмів.

66. Обслуговування вальцювальних, штампувальних, вузлов’язальних і навивальних верстатів та автоматів.

67. Випробування та обслуговування парових і водогрійних котлів, економайзерів, паропроводів, трубопроводів гарячої води, пароперегрівників, теплообмінників, тепломеханічного устаткування, посудин, що працюють під тиском.

68. Підземні роботи на шахтах та рудниках.

69. Підземна геологорозвідка.

70. Сейсморозвідка.

71. Геолого-маркшейдерські роботи.

72. Аварійно-рятувальні роботи, гасіння пожеж, боротьба з повінню.

73. Дегазаційні роботи.

74. Контроль за станом рудникової атмосфери.

75. Технічне обслуговування, експлуатація та ремонт підйомних установок, стволів, компресорних станцій.

76. Утворення і експлуатація відвалів гірничих порід.

77. Обслуговування лампових, лампової апаратури аерогазового контролю і сейсмопрогнозу.

78. Проведення розкривних робіт, виїмка і навантаження корисних копалин при відкритих гірничих роботах.

79. Виколювання, звалення, розпилювання і обробка блоків природного каменю, переміщення і навантаження їх в транспортні засоби.

80. Планування робочих майданчиків, уступів і берм в кар’єрах.

81. Обкладання та скріплення укосів, бортів, уступів кар’єрів.

82. Підземні та відкриті гірничі роботи при будівництві, реконструкції і ремонті метрополітенів, підземних споруд спеціального призначення.

83. Роботи на метрополітені в службі руху, рухомого складу, колії, топливних споруд, сигналізації та зв’язку.

84. Розмивання порід з використанням гідромоніторів та інших засобів гідромеханізації.

85. Прокладка, обслуговування та ремонт пульпопроводів.

86. Зведення і нарощування дамб гідротехнічних споруд і гідровідвалів.

87. Експлуатація та ремонт водозбірних споруд.

88. Штучне заморожування грунтів та водопониження.

89. Монтаж, демонтаж, експлуатація, ремонт і переміщення насосних і землесосних установок, драг і земснарядів.

90. Утворення і експлуатація перевантажувальних пунктів кар’єрів.

91. Забивання свай.

92. Цементація та хімічне закріплення грунтів та фундаментів.

93. Укладка великогабаритних труб у траншеї.

94. Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах і колекторах.

95. Земляні роботи, що виконуються в зоні розташування підземних комунікацій, під водою та на глибині більше 2 метрів.

96. Продавлювання тунельних конструкцій під будинками, спорудами, магістралями і водоймищами.

97. Роботи у замкнених просторах (ємностях, боксах, трубопроводах).

98. Водолазні роботи.

99. Роботи по обслуговуванню барокамер.

100. Роботи верхолазні та на висоті.

101. Роботи з підйомних і підвісних колисок і рихтувань на висоті.

102. Монтаж та демонтаж конструкцій і обладнання за допомогою вертольотів.

103. Монтаж та демонтаж будинків, споруд, а також відновлення та зміцнення їх аварійних частин.

104. Обстеження димарів, вентиляційних каналів і дахів при капітальному ремонті будинків та споруд.

105. Роботи по ремонту, фарбуванню, очищенню від снігу та пилу дахів будівель при відсутності огорож.

106. Робота на конструкціях мостових, баштових та козлових кранів.

107. Переміщення вантажу двома або більше кранами.

108. Вантажно-розвантажувальні роботи за допомогою машин і механізмів.

109. Такелажні та стропальні роботи. Виготовлення та випробування стропів.

110. Транспортування негабаритних та важких вантажів на під’їз­них коліях будівельних майданчиків.

111. Монтаж, експлуатація і демонтаж бурових вишок.

112. Монтаж, наладка, технічне обслуговування, експлуатація, ремонт і демонтаж вантажопідіймальних машин і механізмів, ліфтів, конвейєрів, підвісного канатного гідравлічного транспорту, технологічного і верстатного обладнання, електроустановок та ліній елекропередач.

113. Монтаж, демонтаж та обслуговування компресорного, холодильного обладнання, пресів-розширювачів, ковальсько-пресового устаткування.

114. Монтаж, демонтаж і накачування шин автотранспортних засобів.

115. Обслуговування і ремонт елементів підвіски автомобілів, гідро­під­й­ом­ників на автомобілях-самоскидах та самоскидних причепах, їх зняття і установлення.

116. Ремонт паливної апаратури двигунів внутрішнього згорання.

117. Управління тракторами і самохідним технологічним устаткуванням.

118. Роботи в індивідуальних засобах захисту.

119. Малярні роботи у відсіках та резервуарах морських та річкових суден, а також очищення та фарбування суден у доках та на причалах.

120. Монтаж і демонтаж головних та допоміжних механізмів в машинному відділенні морських та річкових суден.

121. Пересадка людей та перевантажувальні роботи з судна на судно у відкритому морі.

122. Роботи, що безпосередньо виконуються при обслуговуванні залізничного транспорту, електротранспорту, рухомого складу.

123. Обслуговування механічних та автоматичних ліній.

124. Роботи на копіювальних та розмножувальних машинах.

125. Обслуговування верстатів з обробки деревини і металів.

126. Роботи на цукрових заводах з обслуговування центрифуг і транспортерів.

127. Проведення робіт в силосах, призначених для різної сіль­ськогосподарської продукції, в вагонах зерновозах.

128. Роботи з обслуговування і ремонту аспіраційних та пневмотранспортних систем на підприємствах по зберіганню і переробці зерна.

129. Роботи з розвантаження, складання і зберігання зернових та олійних культур, висівок, макухи і жротів насипом і в затареному вигляді.

130. Роботи з оксидації обезводнених мастил при виробництві оліфи і лаків.

131. Роботи з обслуговування бугаїв-плідників, кнурів і жеребців.

132. Робота з хижими звірами.

133. Роботи циркових артистів, каскадерів кіностудій.

134. Лісосічні роботи, трелювання, транспортування та сплав лісу.

135. Лісогосподарські і лісозаготівельні роботи, які виконуються на територіях, забруднених (5–10 кі/км2) цезієм 134, 137.

136. Роботи по ліквідації лісових пожеж.

137. Спорудження і обслуговування крижаних і паромних переправ, доріг, бродів.

138. Буксирувальні роботи всіх видів на морському та річковому транспорті.

139. Гідрометричні, гідрологічні і гідрохімічні роботи: на великих і середніх річках у період повені; рейдові виїзди на безмоторних човнах на озерах і водоймищах; роботи на річках і каналах, пов’язані з використанням човневих переправ, роботи і спостереження з льоду у період нестійкого льодоставу; гідрографічні обстеження водних об’єктів у важкодосяжних і необжитих районах.

140. Снігомірні, сніголавинні, гляціологічні і сельові роботи: маршрутні снігозйомки у горах; сніголавинні і гляціологічні роботи у важкодосяжних високогірних районах у період максимальної сельової та лавинної активності.

141. Робота вогневих обслуг з протиградовими виробами, пороховими зарядами і пусковими установками метеоракет, транспортування протиградових виробів та метеоракет на вогневі і стартові позиції.

142. Роботи із застосуванням піротехнічного інструменту.

143. Випробувальні роботи.

144. Пожежно-технічне обстеження об’єктів з підвищеною пожежною, вибуховою та радіаційною небезпекою.

145. Робота у випробувальних пожежних лабораторіях, на пожежних полігонах, на смугах психологічної підготовки пожежних та в теплодимокамерах.

146. Робота особового складу пожежних підрозділів на колінчатих підіймачах та на автомеханічних дробинах.

147. Виконання робіт на пожежах по знеструмленню електричних мереж, перекриттю заслінок на нафтогазопроводах, в резервуарних парках автобаз.

148. Гасіння пожеж в трюмах морських та річкових суден.

149. Охорона колективної і приватної власності, об’єктів.

150. Монтаж, ремонт і профілактичне обслуговування засобів охоронної сигналізації.

151. Скелелазні роботи.

Завантажити