НПАОП 00.0-5.20-94Типова інструкціядля інженерно-технічних працівників, які здійснюють нагляд за утриманням та безпечною експлуатацією вантажо- підіймальних кранів

Державний комітет України по нагляду за охороною праці

ТИПОВА ІНСТРУКЦІЯ
для інженерно-технічних працівників,

які здійснюють нагляд за утриманням

та безпечною експлуатацією вантажо-

підіймальних кранів

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Державного

комітету України по нагляду

за охороною праці

від 20 жовтня 1994 р. № 107

ЗАРЕЄСТРОВАНО

в Міністерстві юстиції України

13 березня 1995 р. за № 58/594

ТИПОВА ІНСТРУКЦІЯ

для інженерно-технічних працівників,

які здійснюють нагляд за утриманням

та безпечною експлуатацією вантажо-

підіймальних кранів

  1. 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дана Типова інструкція розроблена на основі Правил будови та безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів (далі – Правила), затверджених наказом Держнаглядохоронпраці України від 16.12.93 № 128, поширюється на всі міністерства, відомства, підприємства, організації та громадян, які є власниками кранів.

1.2. Для здійснення нагляду за безпечною експлуатацією вантажопідіймальних кранів їх власник наказом повинен призначити інженерно – технічного працівника (за наявності понад 50 вантажопідіймальних кранів, на які поширюються Правила – групу працівників) по нагляду за вантажопідіймальними кранами, після перевірки у нього знань Правил, інструкцій для кранівників, стропальників, слюсарів (електрослюсарів) по ремонту та обслуговуванню кранів, інструкцій заводів – виготівників по монтажу та експлуатації кранів, РД, ГОСТ, ДСТУ та інших нормативних документів (далі - НД) по кранах комісією за участі в ній інспектора котлонагляду (далі – інспектора), видачі відповідного посвідчення та посадової інструкції.

1.3. Для власників, які мають вантажопідіймальні крани кількістю до 20 одиниць, інженерно – технічний працівник по нагляду за вантажопідіймальними кранами (далі – ІТП по нагляду) може призначатися вищестоящою організацією і бути один для декількох власників.

1.4. При неможливості призначення власником ІТП по нагляду його обов’язки може виконувати ІТП по нагляду іншого підприємства або організації, яке має в своєму штаті кваліфікованих, навчених та атестованих в установленому порядку ІТП по нагляду, які здатні забезпечити належний технічний нагляд за вантажопідіймальними кранами власника. Порядок призначення, умови виконання обов’язків цією особою та його взаємовідносини з обслуговуючим персоналом та посадовими особами власника визначаються договором, укладеним власником вантажопідіймальних кранів з зазначеннямпідприємством або організацією.

1.5. ІТП по нагляду підпорядковується головному інженеру або заступнику керівника з охорони праці підприємства або організації.

1.6. На ІТП по нагляду не можуть бути покладені обов’язки осіб, відповідальних за утримання кранів в справному стані, або відповідальних за безпечне проведення робіт по переміщенню вантажів кранами.

1.7. ІТП по нагляду здійснює також нагляд за безпечною експлуатацією знімних вантажозахоплювальних пристроїв, тари, які використовуються при роботі вантажопідіймальних кранів, підкранових колій та колисок для підіймання людей.

1.8. ІТП по нагляду працює за планом, затвердженим посадовою особою, в підпорядкованості якої він знаходиться. Період часу, на який повинен складатися план роботи ІТП по нагляду (місячний, квартальний, план на рік), встановлюється власником вантажопідіймальних кранів з урахуванням забезпечення виконання вимог НД з експлуатації вантажопідіймальних кранів.

1.9. Під час відпустки, відрядження, хвороби та в інших випадках відсутності ІТП по нагляду, виконання його обов’язків покладається на іншого працівника, який пройшов перевірку знань Правил та має відповідне посвідчення.

1.10. Періодична перевірка знань ІТП по нагляду проводиться кожні 3 роки.

2. ОБОВ’ЯЗКИ ІТП ПО НАГЛЯДУ ЗА

2.1. ІТП по нагляду в своїй роботі зобов’язаний керуватися діючими Правилами, Правилами будови електроустановок, Правилами технічної експлуатації електроустановок споживачів, Правилами техніки безпеки при експлуатації електроустановок споживачів, Методичними вказівками Держнаглядохоронпраці України, іншими НД, які регламентують безпеку при експлуатації вантажопідіймальних кранів та даною Інструкцією.

2.2. ІТП по нагляду зобов’язаний:

2.2.1. Здійснювати нагляд за технічним станом та безпечною експлуатацією вантажопідіймальних кранів, знімних вантажозахоплювальних пристроїв, тари, колисок для підіймання людей, підкранових колій шляхом проведення періодичних обстежень відповідно до затвердженого власником графіка (плану роботи).

При цьому він повинен вживати заходи по попередженню роботи з порушенням правил безпеки, звертаючи особливу увагу на дотримання правил виконання робіт, зокрема на:

- наявність графічних зображень безпечних способів стропування вантажів та виконання їх при проведенні робіт кранами;

- дотримання правильних способів роботи та умов особистої безпеки стропальників;

- дотримання відповідних габаритів при укладанні вантажів;

- правильність установки самохідних кранів для їх роботи;

- правильність проведення робіт за нарядами – допусками на надземних рейкових коліях; поблизу ліній електропередачі; ремонтних роботах на мостових та консольних пересувних кранах.

2.2.2. Проводити технічні огляди вантажопідіймальних кранів та видавати дозволи на їх експлуатацію у випадках, передбачених Правилами, а також вести облік та приводити технічний огляд вантажопідіймальних кранів, що не підлягають реєстрації в органах Держнаглядохоронпраці та колисок для підіймання людей.

2.2.3. Перевіряти дотримання встановленого Правилами порядку допуску робітників до керування та обслуговування вантажопідіймальних кранів, призначення осіб, відповідальних за утримання кранів в справному стані та безпечне проведення робіт по переміщенню вантажів кранами, брати участь в комісіях з атестації та періодичній перевірці знань у відповідальних за утримання кранів в справному стані, безпечне проведення робіт по переміщенню вантажів кранами, обслуговуючого та ремонтного персоналу.

2.2.4. Контролювати наявність інструкцій у обслуговуючого персоналу та осіб, відповідальних за утримання кранів в справному стані та безпечне проведення робіт по переміщенню вантажів кранами.

2.2.5. Контролювати виконання приписів органів Держнаглядохоронпраці, а також виконання графіків періодичних оглядів, технічних обслуговувань та ремонтів вантажопідіймальних кранів та кранових колій, дотримання термінів оглядів знімних вантажозахоплювальних пристроїв, тари, колисок для підіймання людей, коли ці обов’язки не покладені на інших осіб.

2.2.6. Брати участь при обстеженнях підприємств, які експлуатують вантажопідіймальні крани, що проводяться органами Держнаглядохоронпраці.

2.3. При виявленні несправностей, а також порушень Правил безпеки при роботі вантажопідіймальних кранів та їх обслуговуванні ЧТП по нагляду повинен вжити заходів щодо усунення виявлених несправностей або порушень.

Вантажопідіймальний кран не повинен допускатися до роботи при:

2.3.1. Обслуговуванні його неатестованими кранівниками, стропальниками, а також, якщо не призначені особи, відповідальні за утримання крана в справному стані або безпечне проведення робіт по переміщенню вантажів кранами.

2.3.2. Закінченні строку технічного огляду або нормативного строку служби крана.

2.3.3. Невиконанні приписів органів Держнаглядохоронпраці.

2.3.4. Виявленні численних несправностей, які свідчать про відсутність нагляду за технічним станом кранів.

2.3.5. Наявності тріщин в розрахункових вузлах вантажопідіймальних кранів.

2.3.6. Недопустимому зносі гаків, канатів та ланцюгів.

2.3.7. Несправності механізмів підіймання вантажу, зміні вильоту стріли вантажопідіймального крану.

2.3.8. Несправності гальм механізмів вантажопідіймального крана.

2.3.9. Несправності приладів та пристроїв безпеки (обмежувачів вантажопідіймальності, висоти підіймання гака, механізмів пересування, блокувальних пристроїв, сигнальних пристроїв - тощо) вантажопідіймальних кранів.

2.3.10. Несправності кранової колії.

2.3.11. Виявленні інших несправностей та порушень вимог Правил безпеки, які загрожують безпечній роботі людей.

3. ПРАВА ІТП ПО НАГЛЯДУ ЗА

ВАНТАЖОПІДІЙМАЛЬНИМИ КРАНАМИ

3.1. ІТП по нагляду має право:

3.1.1. В будь-який час відповідно до встановленого власником порядку відвідувати дільниці, де експлуатуються вантажопідіймальні крани, перевіряти їх стан, умови експлуатації, дотримання Правил безпеки відповідальними особами та обслуговуючим персоналом.

3.1.2. Забороняти експлуатацію вантажопідіймальних кранів за наявності несправностей, які можуть призвести до аварії або травмування людей.

3.1.3. Вимагати від осіб, відповідальних за утримання кранів в справному стані та безпечне проведення робіт по переміщенню вантажів, пред’явлення (для перевірки) документів з питань, пов’язаних з безпечною та безаварійною роботою вантажопідіймальних кранів.

3.1.4. Ставити питання перед керівництвом підприємства (організації) про відсторонення від обслуговування кранів ненавчених та неатестованих робітників та відповідальних осіб і притягнення до відповідальності тих, хто порушує Правила та інструкції безпеки.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ІТП ПО НАГЛЯДУ ЗА

ВАНТАЖОПІДІЙМАЛЬНИМИ КРАНАМИ

4.1. ІТП по нагляду несе персональну відповідальність за виконання покладених на нього завдань і здійснення ним своїх функцій.

8


Завантажити