НПАОП 9.2.30-1.08-99 ПРАВИЛА безопасности во время проведения занятий из физической культуры и спорта в общеобразовательных учебных заведениях

МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

КОМІТЕТ ПО НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ УКРАЇНИ

____________________________________________________________

ДЕРЖАВНИЙ НОРМАТИВНИЙ АКТ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ

П Р А В И Л А

безпеки під час проведення занять з фізичної культури

і спорту в загальноосвітніх навчальних закладах

КИЇВ

ДЕРЖАВНИЙ НОРМАТИВНИЙ АКТ УКРАЇНИ

ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Держнаглядохоронпраці

від 27.12.99№249

П Р А В И Л А

безпеки під час проведення занять з фізичної культури

і спорту в загальноосвітніх навчальних закладах

Київ

ПЕРЕДМОВА

РОЗРОБЛЕНО: Науково-методичним центром професійно-

технічної освіти Міністерства освіти України

ВНЕСЕНО:відділом по нагляду в соціально-побутовій

сфері та координації робіт з профілактики

невиробничого травматизму Держнагляд-

хоронпраці

УВЕДЕНО: з уведенням у дію цих Правил вважати такими,

що не застосовуються на території України

НАОП 9.2.30-1.08-72 “Правила безопасности

занятий по физической культуре и спорту в

общеобразовательных школах системы

Министерства просвещения СССР”,

затверджені Міністерством освіти СРСР у 1979р.

ДНАОП 9.2.30-1.08 -99

П Р А В И Л А

безпеки під час проведення занять з фізичної культури

і спорту в загальноосвітніх навчальних закладах

________________________________________________________

1. ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Правила безпеки під час проведення занять з фізичної культури і спорту (далі - Правила) поширюються на всіх учасників навчально- виховного процесу під час організації та проведення занять з фізичної культури і спорту (на уроках, у гуртках фізичної культури, спортивних секціях, групах загальної фізичної підготовки) в загальноосвітніх навчальних закладах системи освіти України (далі - навчальних закладах) незалежно від форм власності.

Нормативний акт установлює вимоги безпеки, які є обов’язковими для виконання керівними, медичними працівниками, вчителями фізичної культури та особами, які проводять фізкультурно-масову, спортивну, оздоровчу роботу під час навчання і відпочинку в навчальних та позашкільних закладах, установах освіти, в оздоровчих таборах тощо.

З уведенням у дію цих Правил вважати такими, що не застосовуються на території України НАОП 9.2.30-1.08-72 “Правила безопасности занятий по физической культуре и спорту в общеобразовательных школах системы Министерства просвещения СССР”, затверджені Міністерством освіти СРСР у1972 р.

2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

п/п

Позначення нормативного

акта

Назва

Ким, коли затверджено, реєстрація в Мін’юсті

1

2

3

4

1

2

3

4

5

Закон України

Закон України

Закон України

Закон України

Закон України

“ Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР “Про освіту”

“ Про охорону праці”

“ Про пожежну безпеку”

“ Про фізичну культуру і спорт”

“ Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

ДНАОП

0.00-1.21-98

ДНАОП

0.00-4.12-99

ДБН В.2.2-3-97

ДБН 360-92

ВСН 46-86

ДСанПіН

5.2.2.008-98

НАОП 9.1.70-5.01-81

СНиП

ІІ-4-79

СП 1567-76

НАПБ

В.01.050-98/920

Про порядок підготовки спортивних споруд та інших спеціально відведених місць для проведення масових спортивних та культурно-видовищних заходів

Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів

Типове положення про навчання з питань охорони праці

Будинки і споруди навчальних закладів

Містобудування, планування міських і сільських поселень

Спортивные и физкультурно-оздорови-тельные сооружения. Нормы проектирования

Державні санітарні правила і норми устаткування, утримання загальноосвітніх навчально-виховних закладів та організації навчально-виховного процесу

Инструкция по технике безопасности при эксплуатации спортивных сооружений

Естественное и искусственное освещение

Санитарные правила устройства и содержания мест занятий по физической культуре и спорту

Правила влаштування електроустановок

Зміни:

Положення про організацію охорони праці та порядок розслідування нещасних випадків у навчально-виховних закладах

Правила пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти України

Зміни:

Положення щодо забезпечення громадського порядку та безпеки під час проведення масових спортивно-видовищ-них заходів на спортивних спорудах або спортивних змагань в інших місцях

Типовые правила эксплуатации спортивных залов при проведении учебно-тренировочных занятий

Постанова Кабінету Міністрів України від 18.12.98 №2025

Затверджені наказом Держнаглядохоронпраці від 09.01.98 №4, зареєстровані в Мінюсті України 10.02.98 за №93/2533

Затверджене наказом Держнаглядохоронпраці від 17.02.99 № 27,

зареєстроване в Мінюсті України 21.04.99 за № 248/3541

Затверджені наказом Держкоммістобудування України від 27.06.96 №117

Затверджені Держкоммістобудування України у 1992 р.

Затверджені наказом Держгромадянбуду СРСР від 30.05.86 №132

Затверджені постановою Міністерства охорони здоров’я України від 30.12.98 №8

Затверджена постановою Держкомспорту СРСР від 08.05.81 №4

Затверджено Держбудом СРСР у 1979 р.

Затверджені Міністерством охорони здоров’я СРСР 30.12.76 №1567-76

Затверджені Міненерго СРСР у 1985 р.

Відповідно до наказу Мін-енергетики і електрофікації України від 20.02.97 №18

Затверджено наказом Міносвіти України від 30.11.93 №429, зареєстровано в Мінюсті України 03.12.93 за №178

Затверджені спільним наказом Міносвіти і ГУДПО МВС, зареєстровані в Мінюсті України 17.12.98 за № 800/3240

Відповідно до спільного наказу Міносвіти та ГУДПО МВС України від 12.03.99 №64/12, зареєстровано в Мінюсті України 23.03.99 за №177/3470

Затверджене наказом Міністерства України у справах молоді та спорту, МВС України від 12.03.96 №703/195, зареєстроване в Мінюсті України 30.04.96 за №209/1234

Затверджені наказом Держкомспорту СРСР від 18.01.89 №18

3. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

3.1. Заняття з фізичної культури і спорту в навчальних закладах проводяться відповідно до програм з фізичної культури, затверджених Міністерством освіти України.

Уроки, заняття в гуртках, секціях повинні проводитися тільки вчителем фізичної культури або особами, які мають належну освіту та кваліфікацію.

3.2. Дозвіл на введення в експлуатацію спортивних споруд та проведення занять з фізкультури і спорту під час прийому навчального закладу до нового навчального року дає комісія, створена відповідно до рішення виконкому рай(міськ)ради, у складі представників виконкому рай(міськ)ради (голова), районного (міського) відділу освіти, місцевих (районних) органів Держнаглядохоронпраці, пожежного нагляду, районної (міської) санепідемслужби та представника профспілки галузі.

3.3. Переобладнання спортивних споруд та установка додаткового обладнання дозволяється тільки за узгодженням з представниками організацій, зазначених у п. 3.2.

3.4. Відповідно до Положення про організацію охорони праці і порядок розслідування нещасних випадків у навчально-виховних закладах до занять з фізкультури і спорту допускаються учні, які пройшли медичний огляд і не мають протипоказань щодо стану здоров’я.

Керівництво організацією лікарського контролю за станом здоров’я учнів, які займаються фізичною культурою і спортом у навчальних закладах, здійснюють органи охорони здоров’я відповідно до чинних нормативних документів та Інструкції про роботу медичного персоналу загальноосвітніх шкіл, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я СРСР і Міністерства освіти СРСР від 14.09.76 №885/143. Медичне обслуговування учнів виконують спеціально закріплені за навчальним закладом лікарі та інший медичний персонал районного територіального медичного об’єднання.

Висновок про стан здоров’я та всі лікарські вказівки щодо допустимого навантаження для кожного учня, записані в лікарсько-контрольній карті, медперсонал доводить до відома вчителя фізичної культури або особи, яка проводить заняття з фізкультури і спорту. На підставі даних про стан здоров’я і фізичного розвитку учнів розподіляють для занять фізичними вправами на основну, підготовчу і спеціальну медичну групи.

3.5. Під час проведення занять з фізичної культури і спорту як на уроках, так і в позаурочний час учні користуються спеціальним спортивним одягом (спортивний костюм) та спортивним взуттям, що визначаються правилами проведення змагань з окремих видів спорту. Проводити заняття без спортивного одягу і спортивного взуття не дозволяється.

3.6. У спортивних спорудах слід мати аптечку (на відкритих спортивних майданчиках - переносну аптечку) з набором медикаментів, перев’язувальних засобів і приладь відповідно до додатка 1 та інструкцію щодо надання першої долікарської допомоги у разі травм та пошкоджень.

3.7. Під час проведення спортивних змагань в навчальних закладах (шкільних, регіональних, республіканських) слід проводити заходи щодо забезпечення безпеки їх учасників відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.12.98 №2025 “Про порядок підготовки спортивних споруд та інших спеціально відіедених місць для проведення масових культурно-видовищних заходів”.

4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ДО МІСЦЬ ПРОВЕДЕННЯ

НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

4.1. Вимоги до спортивних споруд (спортивних залів)

4.1.1. Приміщення спортивних залів, розміщення в них обладнання повинні задовольняти вимогам будівельних норм: ДБН В.2.2-3-97 ”Будинки і споруди навчальних закладів” , ДБН 360-92 “Містобудування, планування міських і сільських поселень”, ВСН 46-86 “Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения. Нормы проектирования”, санітарних норм і правил: ДСанПіН 5.2.2.008-98 “Санітарні правила і норми устаткування, утримання загальноосвітніх навчально-виховних закладів та організації навчально-виховного процесу”, СП 1567-76 “Санитарные правила устройства и содержания мест занятий по физической культуре и спорту”, “Типовые правила эксплуатации спортивных залов при проведении учебно-тренировочных занятий”, а також ДНАОП 0.00-1.21-98 “Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів”, Правил влаштування електроустановок (ПВЕ) і НАПБ В.01.050-98/920 “Правила пожежної безпеки для закладів, установ та організацій системи освіти України”.

4.1.2. Відповідно до ДСанПіН 5.5.2.008-98 “Санітарні правила і норми устаткування, утримання загальноосвітніх навчально-виховних закладів та організації навчально-виховного процесу” кількість місць у спортивному залі під час проведення занять слід встановлювати з розрахунку 2,8 м2на одного учня. Заповнювати зал понад установлену норму не дозволяється.

При умові влаштування в навчальному закладі тільки одного фізкультурно-спортивного залу його розміри приймаються не менш як 24х12 м незалежно від кількості учнів.

4.1.3. Підлоги спортивних залів повинні бути пружними, без щілин і застругів, мати рівну, горизонтальну й неслизьку поверхню. Матеріали, що використовуються для обладнання і оздоблення спортивних залів, повинні відповідати вимогам чинних документів, узгоджених з Міністерством охорони здоров’я України.

Підлоги не повинні деформуватися від миття і до початку занять мають бути сухими й чистими.

4.1.4. Дозволяється в підлозі спортивного залу обладнувати місце приземлення після стрибків і зіскоків.

4.1.5. Стіни спортивних залів повинні бути рівними, гладенькими, пофарбованими в світлі тони на всю висоту панелей фарбами, що дають змогу легко виконувати вологе прибирання приміщення. Пофарбування має бути стійким проти ударів м’яча, не обсипатися і не бруднити у разі доторкування до стін.

Стеля залу повинна мати пофарбування, що не обсипається, стійке проти ударів м’яча.

4.1.6. На вікнах спортивних залів і на світильниках слід установлювати захисну огорожу від ударів м’яча; вікна повинні мати фрамуги, що можна відчинити з підлоги.

4.1.7. Приміщення горища спортивного залу потрібно утримувати в чистоті і замикати на замок. Ключі від приміщень горища повинні зберігатися в певному місці, доступному для одержання їх у будь-який час доби. У приміщеннях горища не дозволяється влаштовувати склади спортивного інвентарю та навчального обладнання.

4.1.8. Освітленість спортивного залу має відповідати вимогам СНиП ІІ-4-79 “Естественное и искусственное освещение” та СП 1567-76 “Санитарные правила устройства и содержания мест занятий по физической культуре и спорту”.

4.1.9. Коефіцієнт природної освітленості спортивних залів, який показує, у скільки разів освітленість у приміщенні менше освітленості ззовні будівлі, повинен бути не нижчим за 1,5%.

4.1.10. Штучне освітлення закритих спортивних споруд має відповідати вимогам СНиП ІІ-4-79 “Естественное и искусственное освещение”, що наведені в таблиці 1.

Таблиця 1

Норми штучної освітленості в закритих спортивних

спорудах під час занять з фізичної культури

у загальноосвітніх навчальних закладах

Найменування

виду спорту

Освіт-

леність найменша, лк

Площина і зона, в яких нормується освітленість

Примітка

1

2

3

4

Баскетбол, волейбол,

гандбол (ручний м’яч), футбол:

а) при люмінесцентних лампах

б) при лампах розжарювання

Гімнастика спортивна і художня, боротьба,

легка атлетика

а) при люмінесцентних лампах

б) при лампах розжарювання

Навчальні заняття з фізичної культури в закладі:

а) при люмінесцентних лампах

б) при лампах розжарювання

200

75

100

50

150

100

200

75

100

50

Горизонтальна на рівні підлоги

Вертикальна на висоті від підлоги до 2 м

Горизонтальна на рівні підлоги

Вертикальна на висоті від підлоги до 2 м

Горизонтальна на рівні підлоги, килима, помосту

Горизонтальна на поверхні підлоги

Вертикальна на висоті від підлоги до

2 м

Горизонтальна на поверхні підлоги

Вертикальна на висоті від підлоги до

2 м

Потрібно передбачити захист світильників від ударів м’яча

Вертикальна освітленість- на площині, що проходить через поздовжню вісь залу з обох його боків

4.1.11. Як джерело світла для залів треба використовувати або люмінесцентні світильники типу стельових плафонів, що мають безшумні пускорегулювальні апарати, або світильники з лампами розжарювання повністю відбитого чи переважно відбитого світлорозподілу; при цьому застосовувати світильники із захисними кутами менше як 30не дозволяється.

4.1.12. Вентиляція спортивних споруд повинна здійснюватися природним наскрізним способом провітрювання залу через вікна й фрамуги, а також за допомогою спеціальних вентиляційних припливно-витяжних пристроїв.

4.1.13. Вентиляція та опалення повинні забезпечувати повітрообмін під час занять фізкультурою 80 м3/год на одну людину і температуру повітря не нижчу за 15С відповідно до ДСанПіН 5.5.2.008-98 “Державні санітарні правила і норми устаткування, утримання загальноосвітніх навчально-виховних закладів та організації навчально-виховного процесу”.

4.1.14. Електрична мережа, що забезпечує спортивний зал електроенергією, повинна бути обладнана рубильниками або двополюсними вимикачами відповідно до ДНАОП 0.00-1.21-98 “Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів”.

Рубильники повинні встановлюватися поза приміщенням - у коридорі, на сходовій площадці тощо.

На всіх штепсельних розетках мають бути встановлені запобіжні заглушки і зроблені написи про величину напруги.

4.1.15. Відповідно до ДСанПіН 5.5.2.008-98 “Державні санітарні норми і правила устаткування, утримання загальноосвітніх навчально-виховних закладів та організації навчально-виховного процесу” температура в роздягальнях для дітей повинна бути не нижча за 18-20С; у душових- 25С.

4.1.16. У приміщеннях основних спортивних споруд на видному місці повинен бути розміщений план евакуації учнів на випадок пожежі згідно з НАПБ В.01.050-98/920 “Правила пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти України”. У ньому має передбачатись виведення дітей з території та усіх приміщень і місць проведення занять з фізкультури і спорту, в тому числі з усіх допоміжних приміщень.

4.1.17. Двері евакуаційних виходів у спортивних залах дозволяється замикати тільки зсередини за допомогою засувок, крючків або засувів, що легко відкриваються,. Не дозволяється забивати наглухо або захаращувати двері запасних виходів із спортивного залу.

4.1.18. Відповідно до НАПБ В.01.050-98/920 “Правила пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти України” спортивний зал у прилеглих до нього рекреаціях має бути обладнаний пінними або порошковими вогнегасниками у кількості не менше двох на приміщення.

4.2. Вимоги до відкритих спортивних майданчиків

4.2.1. Відкриті спортивні майданчики повинні бути розміщені в спортивній зоні на відстані не меншій як 25 м від навчальних та навчально-допоміжних приміщень і відповідати вимогам ВСН 46-86 “Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения. Нормы проектирования”, СП 1567-76 “Санитарные правила устройства и содержания мест занятий по физической культуре и спорту” та ДБН В 2.2-3-97 “Будинки та споруди навчальних закладів”.

4.2.2. Майданчики для рухливих ігор повинні бути встановлених розмірів, які визначаються правилами проведення змагань з різних видів спорту, затвердженими національними федераціями.

4.2.3. Відповідно до СП 1567-76 “Санитарные правила устройства и содержания мест занятий по физической культуре и спорту” відкриті майданчики повинні мати покриття із рівною і неслизькою поверхнею, яка не має механічних включень, що приводять до травмування.

4.2.4. Майданчики не можна огороджувати канавами, влаштовувати дерев’яні або цегляні бровки. Не менше ніж на 2 м від майданчика не повинно бути дерев, стовпів, парканів та інших предметів, що можуть спричинити травму.

4.2.5. Бігові доріжки повинні бути спеціально обладнані, не мати бугрів, ям, слизького грунту. Доріжка повинна продовжуватися не менше як на 15 м за фінішну позначку.

4.2.6. Ями для стрибків мають бути заповнені піском, розпушеним на глибину 20 - 40 см. Пісок повинен бути чистим, розрівняним. Перед кожним стрибком пісок слід розрихляти і вирівнювати.

4.2.7. Метання спортивних приладів (диск, м’яч, граната, молот) має проводитися за дотриманням заходів безпеки, які унеможливлюють попадання приладів за межі майданчика. Довжини секторів для приземлення спортивних приладів повинні бути не менше як 60 м.

4.2.8. Місце проведення занять з лижної підготовки - профіль схилів, рельєф місцевості, дистанцію та умови проведення треба вибирати відповідно до вікових особливостей і фізичної підготовленості учнів.

4.2.9. Навчальний майданчик для початкового навчання катання на лижах повинен бути захищений від вітру, мати ухил не більший як 0,015.

Розмір майданчика вибирають з таким розрахунком, щоб постійна дистанція між лижниками була не менша ніж 10 м.

4.2.10. Навчальний і тренувальний схил повинен мати ущільнений сніг без будь-яких схованих під ним каменів, пеньків, дерев, глибоких ям і вибоїн, що утворюють трампліни. Схил не повинен мати обледенінь та оголених ділянок землі.

4.2.11 Освітленість відкритих спортивних майданчиків згідно зі СНиП ІІ-4-79 “Естественное и искусственное освещение” має відповідати показникам, наведеним у таблиці 2.

Таблиця 2

Норми освітленості

на відкритих спортивних майданчиках

за СНиП ІІ-4-79 “Естественное и исусственное освещение”

Вид спорту

Найменша освітле-ність (за-гальна),лк

Площина і зона, в яких нормується освітленість

Примітка

1

2

3

4

Баскетбол, волейбол, гандбол 7х7

Гімнастика спортивна й художня, боротьба

Легка атлетика:

а) стрибки в довжину

б) стрибки у висоту

в) штовхання ядра

г) метання гранати, диска, м’яча

У секторі для приземлення спортивних приладів

д) бігова доріжка

50

30

30

50

50

30

50

30

10

50

Горизонтальна на поверхні майданчика

Вертикальна на висоті від 1 до 5 м від поверхні майданчика

Горизонтальна на поверхні майданчика

Горизонтальна на поверхні ями і на відстані не менш ніж за 20 м до ями на доріжці

Горизонтальна в зоні відштовхування і приземлення

Горизонтальна на поверхні всередені кільця й сектора

Горизонтальна на поверхні доріжки для розбігу не менш як 10 м перед планкою

Горизонтальна поверхня решти доріжки для розбігу

Вертикальна на висоті до 15 м від поверхні сектора

Горизонтальна на поверхні доріжки

Вертикальна освітленість повинна бути забезпечена на площині, яка проходить через поздовжню вісь майданчика з обох боків

4.2.12. Катки із штучним льодовим покриттям повинні мати товщину льоду не меншу ніж 15 см. Ухил має бути не більшим як 0,01.

4.2.13. Катки й ковзанярські доріжки повинні мати рівну поверхню, без тріщин і вибоїн. Усі пошкодження поверхні льоду, що виникають, негайно огороджують палицями з червоними прапорцями на кінцях.

На катках і ковзанярських доріжках на одного учня має припадати не менше як 8 м2площі.

Завантажити