НПАОП 0.00-4.06-93 Положення про Національну раду з питань безпечної життєдіяльності населення

ДЕРЖАВНИЙ НОРМАТИВНИЙ АКТ

ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ

Постанова Кабінету Міністрів України

15.09.93 №733

ДНАОП 0.00-4.06-93

ПОЛОЖЕННЯ

ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ НАСЕЛЕННЯ

ПРО СТВОРЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ РАДИ З ПИТАНЬ

БЕЗПЕЧНОЇ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ НАСЕЛЕННЯ

Постанова Кабінету міністрів України

від 15 вересня 1993 р. № 733.

Відповідно до Закону України “Про охорону праці” Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ;

1. Створити Національну раду з питань безпечної життєдіяльності населення у складі згідно з додатком.

2. Затвердити головою Національної ради з питань безпечної життєдіяльності населення Звягільського Юхима Леонідовича — Першого віце-прем'єр-міністра України.

3. Затвердити Положення про Національну раду з питань безпечної життєдіяльності населення, що додається.

4. Для забезпечення роботи Національної ради з питань безпечної життєдіяльності населення створити в апараті Кабінету Міністрів України секретаріат у кількості 7 чоловік, керівництво яким покласти на відповідального секретаря Національної ради.

5. Раді Міністрів Республіки Крим, обласним, Київській і Севастопольській міським державним адміністраціям зміцнити структурні підрозділи з питань охорони праці, ввівши до їх складу посади спеціалістів у галузі профілактики побутового травматизму.

Міністерству фінансів при формуванні державного бюджету на 1994 рік передбачити додаткову чисельність та асигнування на утримання зазначених структурних підрозділів.

6. З метою посилення державного впливу на раціональне використання трудових ресурсів покласти на Міністерство праці проведення організаційно-методичної роботи з профілактики побутового травматизму, для чого додатково ввести у штат центрального апарату трьох спеціалістів у цій галузі.

Рішення Міністерства праці із зазначених питань є обов'язковими для центральних і місцевих органів державної виконавчої влади, а також підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності.

7. Національній раді з питань безпечної життєдіяльності населення внести до Кабінету Міністрів України пропозиції щодо віднесення питань, пов'язаних з охороною життя людей на виробництві та профілактикою побутового травматизму, до компетенції відповідних центральних органів державної виконавчої влади, а також перелік рішень Уряду, які втрачають чинність у зв'язку з прийняттям цієї постанови.

СКЛАД

НАЦІОНАЛЬНОЇ РАДИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОЇ

ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ НАСЕЛЕННЯ

Додаток до постанови Кабінету Міністрів України

від 15 вересня 1993 р. № 733

ПОЛОЖЕННЯ

ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ НАСЕЛЕННЯ

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України

від 15 вересня 1993 р. № 733

1. Національна рада з питань безпечної життєдіяльності населення (надалі — Національна рада) створена відповідно до Закону України «Про охорону праці» для розроблення і реалізації державної політики в галузі охорони життя людей на виробництві та профілактики побутового травматизму, створення системи державного управління цією галуззю.

2. Національна рада у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

3. Національна рада:

а) розробляє та здійснює заходи щодо створення цілісної системи державного управління охороною життя людей на виробництві та профілактики побутового травматизму, вносить на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції про вдосконалення цієї системи;

б) організує і забезпечує контроль за виконанням законодавчих актів і рішень Уряду України, опрацювання Національної програми і законопроектів, пов'язаних з реа­лізацією державної політики з питань безпечної життєді­яльності населення, подає Кабінету Міністрів України про­позиції щодо вдосконалення законодавства з цих питань;

в) координує діяльність центральних і місцевих органів державної виконавчої влади у галузі охорони життя людей на виробництві та профілактики побутового травматизму;

г) організує перевірки діяльності центральних і місцевих органів державної виконавчої влади і заслуховує на своїх засіданнях або засіданнях бюро Національної ради звіти керівників з питань, що входять до її компетенції;

д) бере участь у міжнародному співробітництві, сприяє вивченню, узагальненню та поширенню досвіду у галузі охорони життя людей на виробництві та профілактики побутового травматизму, вирішує питання контролю за виконанням укладених договорів і угод у цій галузі.

4. Засідання Національної ради проводяться відповідно до затвердженого нею плану роботи. Оперативне вирішення поточних питань у період між засіданнями здійснює бюро, що утворюється з членів Національної ради.

Перелік посад, які входять до Національної ради і бюро, затверджує Кабінет Міністрів України, а персональний склад Національної ради і бюро - її голова.

Рішення Національної ради та її бюро, прийняті в межах їх компетенції, є обов'язковими для центральних і місцевих органів державної виконавчої влади, підприємств, установ, організацій та громадян.

5. Національну раду відповідно до Закону «Про охорону праці» очолює віце-прем'єр-міністр України.

6. Матеріально-технічне забезпечення діяльності Національної ради здійснюється Кабінетом Міністрів України.

Завантажити