НПАОП 0.00-8.20-99 Порядок проведення експертизи електроустановок споживачів


У К Р А Ї Н А

МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

КОМІТЕТ ПО НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ УКРАЇНИ

(Держнаглядохоронпраці)

Н А К А З

30.12.99 м. Київ №257

Про затвердження Порядку проведення

експертизи електроустановок

споживачів

Відповідно до Положення про Комітет по нагляду за охороною праці України, затвердженого Указом Президента України від 9 березня 1998 року № 182/98,

НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити Порядок проведення експертизи електроустановок споживачів (далі- Порядок), що додається.

 2. Управлінню по нагляду в металургійній промисловості, енергетиці, будівництві та котлонагляду разом з Міністерствами, іншими органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською державними адміністраціями, виробничими, науково-виробничими та іншими об ’ єднаннями підприємств, які здійснюють функції управління майном, що перебуває в загальнодержавній власності, - вжити заходів щодо вивчення вимог цього Порядку державними інспекторами та іншими посадовими особами Держнаглядохоронпраці, експертами експертно-технічних центрів, працівниками підприємств, установ, організацій.

 3. Управлінню по нагляду в металургійній промисловості, енергетиці, будівництві та котлонагляду, начальникам територіальних управлінь та інспекцій, державним інспекторам Держнаглядохоронпраці - забезпечити систематичний контроль за виконанням і дотриманням вимог цього Порядку.

4. Управлінню по нагляду в металургійній промисловості, енергетиці, будівництві та котлонагляду (Андреєв С.А.) - подати протягом тижня відділу нормативно-правових актів Головного управління охорони праці Комітету (Лесенко Г.Г.) відповідні матеріали для включення Порядку до державного реєстру ДНАОП та до банку даних автоматизованого інформаційного фонду нормативних актів про охорону праці.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Комітету Іванченка В.І.

Голова Комітету С.П.Ткачук

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держнаглядохоронпраці

30.12.99 №257

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ

ЕЛЕКТРОУСТАНОВОК СПОЖИВАЧІВ

1.ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

1.1.Цей Порядок визначає механізм проведення експертизи діючих стаціонарних електроустановок напругою до 220кВ включно , що вичерпали свій ресурс, у тому числі генерувальних електроустановок, що перебувають на балансі споживача.

1.2.Вимоги цього Порядку не поширюються на електроустановки електричних станцій та підприємств електричних і теплових мереж Міненерго.

1.3.Вимоги цього Порядку є обов’язковими для організацій, які проводять експертизу електроустановок, і для власників електроустановок.

2.ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

2.1.Експертиза електроустановок—офіційне підтвердження фактичних значень параметрів безпеки, їх відповідності вимогам нормативної документації та визначення можливості безпечної експлуатації електроустановки.

2.2.Додатковий ресурс—сумарний наробіток, що призначається за результатами технічного діагностування електрообладнання від початку контролю його технічного стану і при досягненні якого експлуатація електрообладнання має бути припинена незалежно від його технічного стану.

2.3.Технічне діагностування—визначення технічного стану електроустановки з певною (заданою) точністю.

3. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

3.1. Експертиза електроустановок проводиться з метою визначення технічного стану електроустановок, установлення можливості, доцільності, умов і терміну подальшої їх безпечної експлуатації, а також установлення потреби проведення ремонту, модернізації, реконструкції або заміни. При цьому визначається:

 • стан відповідності параметрів електрообладнання нормативним значенням;

 • місця та причини псування електрообладнання;

 • додатковий ресурс експлуатації електроустановок до наступної експертизи або ресурс експлуатації електроустановки до виходу на ремонт чи списання;

 • можливість подальшої безпечної експлуатації електроустановок;

 • електрообладнання, що не відповідає сучасним вимогам безпеки.

3.2. Експертизі підлягають електроустановки, що вичерпали свій ресурс, та електроустановки, які на вимоги Держнаглядохоронпраці, згідно з результатами аналізу електротравматизму, визнані травмонебезпечними.

3.3.Фахівці, які виконують електричні випробування та вимірювання, повинні пройти навчання й перевірку знань Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів,затверджених наказом Держнаглядохоронпраці від 09.01.98 №4 та зареєстрованих в Мін’юсті 10.02.98 за №93/2533, мати посвідчення з відповідною кваліфікаційною групою з електробезпеки.

Фахівці, які виконують неруйнівний контроль механічного обладнання та будівельних конструкцій, повинні пройти спеціальну підготовку, бути атестованими згідно з вимогами Правил атестації фахівців з неруйнівного контролю, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці від 23.07.96 №126 та зареєстрованих 05.11.96 за №654/1679 (в редакції наказу від 06.05.97 №118, зареєстрованого в Мін’юсті 02.09.97 за №374/2178), і мати відповідний сертифікат і кваліфікаційне посвідчення.

3.4.Експертиза електроустановок здійснюється експертно-технічними центрами Держнаглядохоронпраці України або спеціалізованими організаціями, уповноваженими Держнаглядохоронпраці (даліекспертні організації).

3.5.Обсяг та вартість робіт з проведення експертизи визначаються на підставі договору.

4.ПОДАННЯ Й РОЗГЛЯД ЗАЯВИ

4.1.Для проведення експертизи електроустановок заявник подає до експертної організації, зазначеної в пункті 3.4 цього Порядку, заяву за формою, наведеною в додатку 1.

4.2.Експертна організація розглядає заяву й не пізніше одного місяця після її подання повідомляє заявнику про своє рішення, в якому зазначається конкретний перелік робіт.

4.3.Експертна організація готує проект договору про виконання робіт з проведення експертизи електроустановок згідно з прийнятою заявою і разом з оформленим рішенням цей проект направляє заявнику.

4.4.Термін проведення експертизи не повинен перевищувати двох місяців від дня підписання договору.

5.ВИМОГИ ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ ЕЛЕКТРОУСТАНОВОК

5.1.Експертизою передбачається виконання таких робіт:

 • ознайомлення з проектною, будівельно-монтажною та експлуатаційною документацією;

 • зовнішній огляд стану діючої електроустановки;

 • фіксування режиму роботи електрообладнання;

- технічне діагностування обладнання електроустановок;

- оформлення результатів експертизи.

5.2. Роботи з технічного діагностування електроустановок включають оцінку параметрів окремих елементів електроустановки й електроустановки в цілому згідно з Переліком параметрів за видами електроустановок, що підлягають перевірці під час технічного діагностування електроустановок, наведеним у додатку 2, та відповідності електроустановки вимогам “Правил устройства электроустановок” (шестое издание, переработанное и дополненное /Москва, Энергоатомиздат, 1985), затверджених Міненерго СРСР 04.07.84.

5.3. Передача електроустановки для проведення експертизи в частині технічного діагностування здійснюється за актом, складеним власником електроустановки та експертною організацією за формою, наведеною в додатку 3

5.4. Випробування й вимірювання електрообладнання при технічному діагностуванні мають проводитись з урахуванням вимог електробезпеки. Відповідальність за безпечне виконання робіт під час проведення експертизи покладається на експертну організацію.

5.5.Допуск до електроустановки експертів здійснюється працівником підприємства (власником), відповідальним за організацію робіт з проведен-ня експертизи (особою, відповідальною за електрогосподарство).

5.6.При виявленні під час проведення експертизи відступів від вимог нормативних документів, а також дефектів і відмов, які впливають на безпечну експлуатацію електроустановки й загрожують безпеці експертів, проведення експертизи припиняється.

Експертна організація видає власнику перелік заходів щодо приведення електроустановки у відповідність до вимог нормативних документів.

Після виконання запропонованих заходів, про що власник сповіщає експертну організацію, експерти перевіряють повноту і якість виконання запропонованих заходів і при позитивному результаті перевірки продовжують роботи з експертизи.

 1. АНАЛІЗ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

За результатами технічного діагностування та випробувань електроустановок приймаються такі рішення:

 • про відповідність електроустановки нормам безпеки та про умови експлуатації;

 • про термін чергової експертизи (раніше ніж через три роки).

7.ОФОРМЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ЕКСПЕРТИЗИ

  1. За результатами проведення експертизи оформляються такі документи:

 • протоколи вимірювань та випробувань;

 • розрахунки (в разі потреби);

 • експертний висновок за формою, наведеною в

додатку 4.

7.2. Експертний висновок з додатками складається у двох примірниках, один з яких передається власнику й зберігається в паспорті електроустановки, а другий має зберігатися в експертній організації до закінчення наступної експертизи.

8.ОСКАРЖЕННЯ РІШЕННЯ ЕКСПЕРТНО-ТЕХНІЧНОГО ЦЕНТРУ ЧИ РЕЗУЛЬТАТІВ ЕКСПЕРТИЗИ ЕЛЕКТРОУСТАНОВКИ

8.1.У разі незгоди з рішенням експертної організації або з результатами експертизи електроустановок заявник може їх оскаржити в місячний термін у Держнаглядохоронпраці.

8.2.Скарга розглядається Держнаглядохоронпраці України протягом місяця.

Начальник управління по нагляду в металургійній промисловості, енергетиці, будівництві та котлонагляду С.А.Андреєв

Додаток 1

до пункту 4.1 Порядку проведення експертизи електроустановок споживачів

(найменування організації, що здійснює експертизу)

8.Синхронні генератори і компенсатори

Найменування параметрів

Елементи електроустановки,які підлягають діагностиці

8.1.Опір ізоляції

8.2.Електрична міцність ізоляції

8.3. Опір постійному струму

Обмотки, підшипники генератора і сполученного з ним збуджувача, водневе ущільнення вала, ізольовані стяжні болти статора, термоіндікатори, кола збудження генератора і збуджувача

Обмотки, кола збудження, реостат збудження, резистор гасіння поля, заземлювальний резистор.

Обмотки, резистор гасіння поля, реостати збудження

Продовження

додатка 2

до пункту 5.2 Порядку проведення експертизи електроустановок споживачів

Найменування параметрів

Елементи електроустановки,які підлягають діагностиці

8.4. Опір обмоток ротора змінному струму промислової частоти

8.5. Електричні характеристики

8.6.Вібрація підшипників

8.7. Система охолодження

8.8. Система маслопостачання

8.9. Індуктивний опір і постійна часу генератора

9.ЕЛЕКТРОУСТАНОВКИ І ЕЛЕКТРОПРОВОДКИ ДО 1000В

Найменування параметрів

Елементи електроустановки,які підлягають діагностиці

9.1.Опір і електрична міцність

ізоляції

9.2.Границі спрацьовування макси-

мальних і незалежних розчіплю-

вачів

9.3.Пристрої захисного вимикання

9.4.Стан пробійних запобіжників

9.5.Опір заземлювальних пристроїв

9.6.Напруга дотику і кроку

в штучно створеному аварійному

режимі

Електроустановки у тваринницьких комплексах, лазнях з електричним підігрівом та інших об’єктах, де для запобігання електротравматизму в підлозі встановлю-ються пристрої вирівнювання електричних потенціалів

9.7.Рівень освітленності

Начальник управління по

нагляду в металургійній промисловості,

енергетиці, будівництві та котлонагляду С.А.Андреєв

Додаток 3до пункту 5.4 Порядку проведення експер- тизи електроустановок споживачів

Форма акта про передачу електроустановки на проведення експертизи

А К Т №

про передачу електроустановки на проведення експертизи

м.““200 р.

Ми, що нижче підписалися, представник власника електроустановки

( посада; назва організації; прізвище, ініціали)

і представник експертної організації

(посада; назва організації; прізвище, ініціали)

згідно з договором від ““___________200_р. №____ склали цей акт про

передачу електроустановки

( назва електороустановки та місце її розташування)

,

на проведення експертизи, при цьому з ““200_р.

власник виводить електроустановку з експлуатації.

.

Електроустановку здав

(посада; назва організації-власника; підпис; прізвище, ініціали)

Прийняв

(посада; назва експертної організації; підпис; прізвище, ініціали)

Акт складений у двох примірниках, по одному для кожної сторони.

З актом ознайомлений:

Відповідальний за організацію робіт з технічного обслуговування та

ремонту електроустановки

(посада; назва організації; підпис; прізвище, ініціали)

Начальник управління по нагляду в металургійній промисловості, енергетиці, будівництві та котлонагляду С.А.Андреєв

Додаток 4

до пункту 7.1 Порядку проведення

експертизи електроустановок

споживачів

Форма експертного висновку за результатами експертизи

ЗАТВЕРДЖУЮ

(посада керівника і назва експертної

організації)

(підпис, ініціали, прізвище)

““200_р.

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК №___

за результатами експертизи

( назва електроустановки і місце розташування)

Даний експертний висновок належить

зберігати разом з паспортом

електроустановки.

Продовження додатка 4

до пункту 7. 1Порядку проведення

експертизи електроустановок

споживачів

 1. Загальні відомості про електроустановку

Назва електроустановки

Підприємство-виробник

Дата введення в експлуатацію

Заводський номер

Інвентарний номер

Місце розташування (адреса, об’єкт)

Причини проведення експертизи

2.Відомості про експертну організацію

Назва експертної організації

Номер, дата видачі, термін дії

Дозволу

Номер договору про проведення

експертизи

3.Нормативна документація щодо проведення експертизи

Позначення

Назва

ДНАОП 0.00-1.21-98

Правила безпечної експлуатації електроустановок

споживачів

Порядок проведення експертизи електроустановок

споживачів

Продовження додатка 4

до пункту 7.1 Порядку проведення

експертизи електроустановок

споживачів

4.Паспортні дані електроустановок за видами електроустановок

Повітряна лінія електропередавання

Напруга

Початок—кінець

Довжина (км)

Матеріал опор

Марка і переріз проводів

Марка і переріз блискавкозахисного

Троса

Двоколова (одноколова )

(для ПЛ 35-220кВ)

Поздовжній профіль (№ креслення)

План траси (№ креслення)

Дата введення в експлуатацію

Силові кабельні лінії

Напруга

Початок – кінець

Номер за кабельним журналом

Марка кабелю

Переріз

Довжина

План траси (№ креслення)

Дата введення в експлуатацію

Спосіб прокладки (повітря, ґрунт)

Силові трансформатори

Тип

Заводський номер

Потужність кВ∙А

Напруга

Найменування обмоток

Струм

ЕК %

Група з’єднання

Охолодження

Дата введення в експлуатацію

Продовження додатка 4

до пункту 7.1 Порядку проведення

експертизи електроустановок

споживачів

Напівпровідникові перетворювачі

Тип

Заводський номер

Потужність

Напруга (вхідна—вихідна)

Охолодження

Дата введення в експлуатацію

Конденсаторні установки

Тип

Заводський номер

Потужність кВАр

Напруга

Охолодження

Дата введення в експлуатацію

Підстанції. Розподільче устаткування

Назва підстанції

Напруга розподільчого устаткування

РУ відкрите /закрите

Однолінійна схема (№ креслення)

Дата введення в експлуатацію

Підстанції. Комплектний розподільчий пристрій

Назва підстанції

Напруга розподільчого пристрою

зовнішнього чи внутрішнього вста-

новлення

Підприємство-виробник

Однолінійна схема(№ креслення)

Дата введення в експлуатацію

Продовження додатка 4

до пункту 7.1 Порядку проведення

експертизи електроустановок

споживачів

Електродвигуни змінного струму і машини постійного струму

Назва механізму

Тип

Підприємство-виробник

Заводський номер

Потужність

Оберти на хвилину

Напруга

Номінальний струм

Тип пускової апаратури

Дата введення в експлуатацію

Навколишнє середовище, в якому може

експлуатуватися електрична машина

(відносна вологість, насиченість пилом

агресивна, вибухонебезпечна, пожежо-

небезпечна)

Синхронний генератор

Тип

Підприємство-виробник

Заводський номер

Потужність

Дата введення в експлуатацію

Електроустановки і електропроводки до1000В

Назва електроустановки

Реєстраційний номер

Однолінійна схема (№ креслення)

Кабельний журнал або план мереж

(№ креслення)

Клас приміщення, в якому розташована

електроустановка, за вибухо-пожежо-

небезпечністтю

Дата введення в експлуатацію

Продовження додатка 4

до пункту 7.1 Порядку проведення

експертизи електроустановок

споживачів

5.Відповідність фактичних умов експлуатації електроустановки

паспортним даним

Використання електроустановки за

Призначенням

Режим навантаження

Навколишнє середовище

6.Результати експертизи

Стан електроустановки (справний, несправний, працездатний, непрацездатний)

Перелік дефектів, пошкоджень і відмов

У

тому

числі

Усунуті до проведення технічного діагностування

Усунуті при проведенні ремонту,

реконструкції або модернізації

Дефекти, пошкодження і відмови під час

випробувань

 1. Рекомендації з ремонту, модернізації, реконструкції

8.Висновки комісії

Електроустановка перебуває в справному стані й може експлуатуватися в

паспортному режимі з урахуванням рекомендацій, наведених у розділі 9

Строк повторної експертизи

9.Рекомендації щодо експлуатації електроустановки

Продовження додатка 4

до пункту 7.1 Порядку проведення

експертизи електроустановок

споживачів

ДОДАТКИ:

1.Відомість дефектів, пошкоджень і відмов.

2.Протоколи випробувань і вимірювань.

Підписи експертів

(прізвище, ініціали)

Начальник управління по нагляду в металургійній промисловості, енергетиці, будівництві та котлонагляду С.А.Андреєв


Завантажити