НПАОП 0.03-3.20-00 Орієнтовно безпечні рівні дії (ОБУВ) шкідливих речовин у повітрі робочої зони

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 23 лютого 2000 року N 30

Про затвердження списків і введення в дію гігієнічних рег-

ламентів шкідливих речовин у повітрі робочої зони і атмос-

ферному повітрі населених місць

Відповідно до Закону України "Про забезпечення санітарного та

епідемічного благополуччя населення" та постанови Кабінету

Міністрів України від 13.06.95 р. N 420 "Про затвердження Положен-

ня про гігієнічну регламентацію та державну реєстрацію небезпечних

факторів і Порядку оплати робіт із проведення гігієнічної регла-

ментації та державної реєстрації небезпечних факторів" наказую:

1. Затвердити списки гігієнічних регламентів, що додаються і роз-

роблені вперше, і ввести їх в дію з 1 березня 2000 року:

Список N 4 "Гранично допустимі концентрації (ГДК) шкідливих речо-

вин у повітрі робочої зони";

Список N 4 "Орієнтовні безпечні рівні дії (ОБРД) шкідливих речовин

у повітрі робочої зони";

Список N 3 "Гранично допустимі концентрації забруднюючих речовин

(ГДК) в атмосферному повітрі населених місць";

Список N 4 "Орієнтовні безпечні рівні дії (ОБРД) забруднюючих ре-

човин в атмосферному повітрі населених місць".

2. Заступникам Головного державного санітарного лікаря України,

Головному лікарю Українського центру державного санепіднагляду,

головним державним санітарним лікарям Автономної Республіки Крим,

областей, міст Києва і Севастополя, об'єктів, що мають особливий

режим роботи, водного, залізничного, повітряного транспорту, вод-

них басейнів, залізниць, Міністерства оборони, Міністерства

внутрішніх справ, Державного комітету у справах охорони державного

кордону України, Національної гвардії, Служби безпеки України

прийняти затверджені цим наказом списки гігієнічних регламентів

шкідливих речовин до керівництва та застосування при здійсненні

державного санітарно-епідеміологічного нагляду.

3. Голові Комітету з питань гігієнічного регламентування МОЗ Ук-

раїни забезпечити тиражування та поширення списків.

Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Перший заступник Міністра,

Головний державний

санітарний лікар України О. О. Бобильова

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Міністерства

охорони здоров'я України

від 23 лютого 2000 р. N 30

Список N 4

Гранично допустимі концентрації (ГДК) шкідливих речовин у повітрі робочої

зони*


п/п

Найменування речовини

Величина

ГДК,

мг/м3

Переважний

агрегатний

стан у

повітрі

робочої

зони

Клас

небез-
печності

Особливості

впливу на

організм

Затверджені**

3-аліл-2-метил-1-ксоциклопентен-

1.

2-еніл-(ІR) - ЦИС,

1

п + а

2

16.07.99 N 88

рансхризантемат

L-2-аміно-3 (3,5-дийод-4-

2.

(3', 5'-дийод-4'-гідрокси-

-

а

1

25.01.2000 N

оксифенокси)-феніл) пропіонової

103

кислоти натрієва сіль++

3.

Барвник прямий чорний 2С+

0,5

а

2

16.07.99 N 89

Диметил-3-(2-метил-1-

4.

пропеніл-(3-феноксифеніл)-

7

п + а

3

16.07.99 N 88

метиловий ефір

циклопропанкарбонової кислоти

3, 4, 5,

5.

6-тетрагідрофталімідометил-

5

п + а

3

16.07.99 N 88

(ІRS) - транс-хризантемат

2-ціано-3-феноксибензил-

6.

(ІRS) - ЦИС,

0,3

п + а

2

16.07.99 N 88

транс-хризантемат

Мікроорганізми-продуценти

5.10 ст.

7.

Strерtоmyсеs аvеrmіtіlіs

3

а

4

А

25.01.2000

ВНИИСХМ-54 (ІМВАс-50003)

куо/м 3

N 101

Примітка:

а - аерозоль;

п + а - пари + аерозоль;

+ - потребує спеціального захисту шкіри та очей;

++ - при роботі виключити контакт з органами дихання та шкірою при

обов'язковому контролі повітря робочої зони затвердженим методом

на рівні чутливості не менш ніж 0,001 мг/м 3;

Орієнтовні безпечні рівні дії (ОБРД) забруднюючих речовин в атмосферному

повітрі населених місць*

з/п

Найменування речовини

Величина

ОБРД, мг/м 3

Затверджено**

1.

Динітродіетиленгліколь

0,01

10.08.99 N 92

Пил вуглецевого волокна

2.

(Запорізького заводу ВАТ

0,05

10.08.99 N 95

"Укрграфіт")

Пил сольового шлаку (при

3.

виробництві алюмінієвих

0,1

25.01.2000 N 102

сплавів з металобрухту та

алюмінієвмісних відходів)

Суміш насичених вуглеводнів С2

- С8 і суміш насичених і

4.

ненасичених вуглеводнів (С1 -

3,0

10.08.99 N 95

С4) (Запорізького заводу ВАТ

"Укрграфіт")

5.

Тринітрогліцерин

0,001

10.08.99 N 92

(нітрогліцерин)

N- (4-2-

(5-хлор-2-метоксибензамідо)

6.

-етил) - фенілсульфоніл-N-

0,001

20.08.99 N 93

циклогексилсечовина

(глібенкламід, манініл,

міглюкан, мікроназа)

1-4-хлорбензоїл-5-метокси-

2-метиндол-3-оцтової кислоти

7.

(індометацин, метиндол,

0,002

10.08.99 N 94

сидалгон, ревмадолон,

ревматин)

Примітка:

* діючими на території України є ОБРД, величини яких наведені в

списках NN 1, 2, 3, затверджених наказом МОЗ України;

** дата затвердження та номер постанови Головного державного

санітарного лікаря України. ОБРД встановлені на три роки з моменту

введення нормативів у дію.

Довідково

Установи-розробники ОБРД

Установи, що подали матеріали з

обгрунтування ОБРД

Порядковий номер речовин в

Списку N 4

Український НДІ фармакотерапії ендокринних

захворювань МОЗ України (м. Харків)

7

Український науково-гігієнічний центр (м.

Київ)

1, 5, 6

Харківський державний медичний університет

(кафедра гігієни і екології N 2), м.

Харків

6

Запорізький державний медичний університет

(кафедра гігієни і екології), м.

Запоріжжя

3, 4

До відома:

значення ОБРД борного ангідриду залишити на рівні 0,02 мг/м3 (пос-

танова від 10.08.99 р. N 95).

Завантажити