НПАОП 1.1.30-5.33-96 Інструкція з перевірки максимального струмового захисту шахтних апаратів

ДЕРЖАВНИЙ НОРМАТИВНИЙ АКТ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ

 

 

Затверджено наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 18 січня 1996 р. № 7

 

Київ

ДНАОП 1.1.30-5.33-96

ІНСТРУКЦІЯ

З ПЕРЕВІРКИ МАКСИМАЛЬНОГО СТРУМОВОГО ЗАХИСТУ ШАХТНИХ АПАРАТІВ

До § 534 Правил безпеки у вугільних шахтах

1. Перевірка уставок максимального струмового захис­ту шахтних апаратів здійснюється перед спусканням апа­рата до шахти перед введенням його до експлуатації, якщо з часу перевірки апарата на поверхні пройшло понад два тижні, і під час експлуатації - не рідше одного разу на шість місяців для апаратів напругою до 1200 В і не рідше одного разу на рік - для апаратів напругою понад 1200 В.

2. Перевірка уставок захисту в підземних виробках шахт, небезпечних за газом, повинна здійснюватися, як правило, за допомогою засобів перевірки у рудниковому виконанні. До оснащення шахт такими засобами в газо-вих шахтах тимчасово дозволяється застосування приладів

та апаратів загального призначення в таких місцях із свіжим струменем повітря:

а) у центральній підземній підстанції (ЦПП);

б) у виробках приствольного двору; __

в) у підземних розподілпунктах напругою 6 кВ (РПП-6);

г) у дільничних підстанціях (ДПП);

д) в електромашинних камерах;

е) в електровозних гаражах.

Пристрої захисту апаратів, установлених в інших ви­робках, повинні перевірятися тільки в названих місцях або на поверхні. До місця перевірки можуть надходити як апарати у складеному стані, так і окремі блоки або реле.

У випадках, коли під час відключення комплектних розподілпристроїв (КРП) відсутні інші джерела живлення для засобів перевірки, реле максимального струму КРП повинні не рідше одного разу на рік замінятися попередньо перевіреними. Перевірка повинна здійснюватися спеціалізо­ваною бригадою за письмовим нарядом.

3. У шахтах, небезпечних за раптовими викидами вугіл­ля та газу, перевірка захисту за допомогою приладів та апаратів загального призначення в названих у п, 2 місцях, крім ЦПП та виробок приствольного двору, повинна здій­снюватися за таких умов:

а) апарат, який перевіряється, знаходиться не ближче як 600 м від вибоїв на викидонебезпечних пластах;

б) перевірка повинна здійснюватися в змінах, коли не виконуються роботи з видобування вугілля, проведення гірничих виробок та противикидних заходів, а також не раніше ніж через 4 години після струсного підривання. Забороняється проведення перевірки на весь період розкрит­тя пласта;

в) протягом усієї роботи повинен бути забезпечений без­перервний контроль вмісту метану в місці встановлення апарата, що перевіряється, відповідальною особою дільниці ВТБ. У разі виявлення вмісту метану понад 0,5% усі роботи з перевірки захисту повинні зупинятися, а схема перевірки відключатися від мережі;

г) роботи повинні здійснюватися за письмовим нарядом, погодженим (візою на обох бланках) з керівництвом діль­ниці ВТБ шахти. Керівництво роботами повинне здійсню­ватися особою зVкваліфікаційною групою з електробез­пеки, а в інших членів бригади - не нижчою заIV.У кваліфікаційних посвідченнях осіб, які проводять роботи, повинен бути запис про дозвіл проведення спеціальних робіт у шахтах, небезпечних за раптовими викидами;

д) повинні бути складені та затверджені головним інже­нером шахти організаційно-технічні заходи щодо безпеки робіт під час перевірки захисту.

4. Перевірка максимального струмового захисту шахт­них апаратів повинна, як правило, співпадати у часі з проведенням планових наладок та ревізій електроустатку­вання та виконуватися згідно з «Посібником з ревізій, наладок та випробовування підземних електроустановок шахт», методиками із перевірки відповідних захистів.

5. У процесі експлуатації необхідно періодично здійсню­вати перевірку захисту на працездатність у режимі «пере­вірка». Такі перевірки повинні здійснюватися у терміни і в порядку, наведеному в заводських інструкціях з експ­луатації захисних апаратів.

6. Результати перевірки заносяться до журналу за на­веденою формою.

7. Пристрої захисту, в яких похибка спрацювання перевищує ±15%, повинні вилучатися з експлуатації.

Завантажити