НПАОП 15.62-1.04-97 Правила безпеки при виробництві крахмалепатокової продукції

10.3.5. Площадки, металоконструкції, конструктивні еле­менти будівель, які знаходяться в зоні проведення вогневих робіт, повинні бути очищені від вибухопожежонебезпечних і пожежонебезпечних речовин (пилу тощо).

10.3.6. Місце для проведення вогневих робіт повинно бути обладнане необхідними первинними засобами поже­жогасіння.

10.3.7. Для проведення вогневих робіт потрібно призна­чити відповідальну особу із числа фахівців цеху, які не зай­няті в цей час веденням технологічного процесу, атестовану на право ведення вогневих робіт.

10.3.8. Під час проведення вогневих робіт потрібно здій­снювати контроль за станом повітряного середовища в апа­ратах, ємкостях, комунікаціях, на яких проводяться зазначені роботи, і в небезпечній зоні шляхом експрес-аналізу з ви­користанням газоаналізаторів.

10.3.9. Вогневі роботи дозволяється починати при відсутності вибухопожежонебезпечних і пожежонебезпечних речо­вин у повітряному середовищі або наявності їх не вище гранично допустимої концентрації, згідно з діючими санітар­ними і протипожежними нормами.

10.3.10. У випадку підвищення вмісту горючих речовин у небезпечній зоні, всередині апарату або трубопроводі вог­неві роботи необхідно негайно припинити.

Ці роботи можна поновити тільки після виявлення та усу­нення причин загазованості та відновлення нормального повітряного середовища згідно з ГОСТ 12.1.005-88*.

10.3.11. Під час проведення вогневих робіт технологічно­му персоналу потрібно вжити заходів, які виключають мож­ливість виділення в повітряне середовище вибухопожежоне­безпечних та пожежонебезпечних речовин.

10.3.12. Допуск на проведення вогневих робіт здійснює особа, яка відповідає за проведення вогневих робіт, після прийняття устаткування від особи, яка відповідає за підготовку до вогневих робіт, та при задовільному стані приміщення і повітряного середовища.

10.3.13. Посадова особа, відповідальна за пожежну безпе­ку приміщення (ділянки, установки, території тощо), де прово­дились вогневі роботи, повинна забезпечити перевірку місця проведення робіт протягом 2-х годин після їх закінчення.

Про приведення місця робіт в пожежобезпечний стан ви­конавець і відповідальна за пожежну безпеку особа роблять відповідну відмітку в наряді-допуску.

10.3.14. Під час перерви у роботі, а також в кінці робочої зміни зварювальна апаратура повинна відключатись від елек­тромережі, шланги - відокремлюватись і звільнюватись від горючих рідин і газів, а у паяльних лампах тиск повинен бути повністю знижений. Після закінчення роботи апаратура і ус­таткування повинні бути прибрані у спеціально відведене приміщення.

10.3.15. При проведенні вогневих робіт не дозволяється:

- приступати до роботи з несправною апаратурою;

- розміщати постійні місця для проведення вогневих робіт у пожежонебезпечних та вибухопожежонебезпечних приміщен­нях;

- допускати до зварювальних та інших вогневих робіт осіб, котрі не мають кваліфікаційних посвідчень та не пройшли у встановленому порядку навчання за програмою пожежно-тех­нічного мінімуму та щорічної перевірки знань з одержанням спеціального посвідчення;

- проводити зварювання, різання або паяння свіжопофарбованих конструкцій та виробів до повного висихання фарби;

- виконуючи вогневі роботи, користуватися одягом та рукавицями зі слідами масел та жирів, бензину, гасу і інших ГР;

- зберігати у зварювальних кабінах одяг, ГР та інші го­рючі предмети і матеріали;

- допускати стикання електричних проводів з балонами зі стисненими, зрідженими, розчинними газами;

- виконувати вогневі роботи на апаратах і комунікаціях, заповнених горючими й токсичними матеріалами, а також на тих, що перебувають під тиском негорючих рідин, газів, пари та повітря або під електричною напругою;

- проводити вогневі роботи на елементах будівель, ви­готовлених із легких металевих конструкцій з горючими і важкогорючими утеплювачами.

10.4. Газонебезпечні роботи

10.4.1. Газонебезпечні роботи потрібно проводити по наряду-допуску установленої форми і тільки після виконання підготовчих робіт.

10.4.2. До газонебезпечних відносяться роботи, які пов'я­зані з технічним обслуговуванням, очищенням, продуванням та промиванням, ремонтом, демонтажем устаткування, газо­проводів, апаратів та ємкостей, колекторів, колодязів, та інші роботи у загазованому середовищі або у місцях можливого виходу (появлення) газу.

На кожному підприємстві крохмале-патокової промисловості повинен бути складений перелік газонебезпечних робіт, зат­верджений власником.

10.4.3. До організації, керівництва та виконання газоне­безпечних робіт допускають тільки спеціально навчений пер­сонал, який пройшов практичне стажування по виконанню газонебезпечних робіт, вміє користуватись засобами індиві­дуального захисту (ізольованим шланговим протигазом та рятівним поясом), володіє засобами надання першої долікарняної допомоги.

Фахівці повинні пройти спеціальне навчання та перевірку знань в обсязі виконуваних на підприємстві газонебезпечних робіт і виробничої інструкції.

Повторна перевірка знань проводиться не рідше 1 разу на три роки.

10.4.4. З працівниками - виконавцями газонебезпечних робіт необхідно проводити спеціальне навчання та перевірку знань у потрібному обсязі.

Повторна перевірка знань проводиться не рідше ніж че­рез 12 місяців, а позачергова перевірка - при виявленні низького рівня знань, порушенні вимог виробничих інструкцій, за вимогами органів пожежного нагляду тощо.

10.4.5. Крім навчання з усіма виконавцями газонебезпеч­них робіт проводять цільовий інструктаж перед виконанням робіт з оформленням у наряді-допуску та журналі реєстрації допусків і видачі засобів індивідуального захисту.

10.4.6. Всі газонебезпечні роботи проводять вдень, крім аварійних робіт, які проводяться відповідно до плану ліквідації аварії, без оформлення наряду-допуску. У виключних випад­ках, при виробничій необхідності, проведення газонебезпеч­них робіт може бути дозволене в нічний час.

При цьому в наряді-допуску зазначають додаткові захо­ди, що враховують вимоги безпеки при роботах у нічний час. У переліку газонебезпечних робіт повинна бути відповідна відмітка про газонебезпечні роботи, проведення яких можли­ве у нічний час.

10.4.7. Виконувати газонебезпечні роботи потрібно бри­гадами не менше 2-х чоловік, не рахуючи відповідального за проведення робіт.

10.4.8. При газонебезпечних роботах використовують іскробезпечний інструмент. Для освітлення застосовують пе­реносні світильники напругою не вище 12 В або акумуляторні лампи у вибухозахищеному виконанні, відповідної категорії та групи вибухонебезпечної суміші, яка може утворюватись.

Спецодяг, спецвзуття, запобіжні та інші пристрої повинні застосовуватись тільки ті, що виключають іскроутворення.

10.5. Робота в хімічних лабораторіях

10.5.1. Приміщення лабораторії повинні відповідати ви­могам будівельних норм і правил СНиП 2.09.02-85, проти­пожежних норм СНиП 2.01.02-85, СНиП 245-71 «Санитарных норм проектирования промшленных предприятий» і цих Правил.

10.5.2. Лабораторні приміщення, крім загальної приплив­но-витяжної вентиляції з механічним спонуканням, повинні бути обладнані вентиляційними пристроями для відсмокту-вання повітря із витяжних шафів. Повітрообмін у лаборатор­ному приміщенні повинен бути розрахований так, щоб фактичні концентрації шкідливих речовин у повітрі приміщень не перевищували гранично допустимих за ГОСТ 12.1.005-88*.

10.5.3. Світильники у витяжній шафі за своїм виконанням повинні відповідати категорії і групі вибухонебезпечних сумішів, які можуть там утворитися. Вимикачі електричного освітлення і штепсельні розетки повинні розміщуватись поза витяжними шафами.

10.5.4. Робочі столи і витяжні шафи, призначені для робіт з вибухонебезпечними і пожежонебезпечними речовинами, повинні бути покриті вогнетривкими матеріалами, а при ро­боті з кислотами і лугами, - стійкими до їх дії і мати бор­тики.

10.5.5. Працівники лабораторії повинні знати основні вла­стивості реактивів, якими користуються, ступінь їх токсичності, здатність до утворення вибухонебезпечних сумішей.

10.5.6. Кімнати, які призначені для робіт з особливо- і високонебезпечними речовинами, повинні бути ізольовані від інших приміщень лабораторії, мати окремий вхід і витяжні шафи, не зв'язані з вентиляцією інших приміщень.

10.5.7. Для переливання агресивних рідин з бутлів потрібно застосовувати спеціальні сифони.

10.5.8. На кожну посудину, в яку поміщають хімічну речо­вину, потрібно приклеїти етикетку з чіткою назвою речовини, що зберігається, та її концентрації.

10.5.9. У місцях зберігання кислот потрібно мати достат­ню кількість нейтралізуючих засобів (содові і вапнякові роз­чини).

10.5.10. Газопроводи у лабораторних приміщеннях повинні бути виконані у відповідності до вимог «Правил безпеки у газовому господарстві» і пофарбовані за ГОСТ 12.4.026-76.

10.5.11. Всі отруйні речовини потрібно зберігати під зам­ком в окремій шафі та тримати на особливому обліку.

10.5.12. Забороняється виливати у каналізаційну систему отруйні речовини, концентровані кислоти і луги без поперед­нього їх знешкодження.

10.5.13. Приміщення лабораторії повинні бути забезпечені первинними засобами пожежогасіння у відповідності до «Пра­вил пожежної безпеки в Україні» і, як правило, обладнані заробами автоматичної пожежної сигналізації (датчиками, автоматичними оповіщувачами).

10.5.14. У будівлях, в яких розміщені лабораторії, де про­водяться роботи з шкідливими речовинами, що проникають через шкіру і діють на неї та слизисті оболонки, повинні бути передбачені душові і фонтанчики.

10.5.15. Штучне освітлення у лабораторіях повинно відпо­відати СНиП ІІ-4-79. Місцеве освітлення повинно бути ком­бінованим. Застосування тільки місцевого освітлення забо- роняється.

Світильники місцевого освітлення повинні бути влаштовані так, щоб забезпечити можливість зміни напрямку світлового потоку.

10.5.16. Всі рухомі частини механізмів лабораторних ус­тановок повинні бути огороджені.

10.6. Робота з переносними електроприладами (інструментом)

10.6.1. Переносні електроприлади та електроінструменти (електродрелі, електрогайковерти, шліфувальні і полірувальні машини, електропаяльники, різьбонарізувачі, вібратори тощо) і ручні електролампи повинні задовольняти вимоги ГОСТ 12.2.013-91.

10.6.2. У приміщеннях без підвищеної небезпеки потрібно користуватись інструментом напругою не вище 220 В, у при- міщеннях з підвищеною небезпекою - не вище 42 В, у особ- ливо небезпечних приміщеннях - не вище 12 В.

10.6.3. При неможливості забезпечити роботу електроін- струмента на напрузі 42 В допускається користуватись інструментом напругою до 220 В при навності пристроїв захисного відключення або надійного заземлення корпусу електроінст-румента з обов'язковим використанням захисних засобів (діелектричних рукавиць, калош, килимків).

10.6.4. Корпус електроінструмента на напрузі вище 42 В повинен мати спеціальний затиск приєднання заземлюючего провода з відмітним знаком «Земля».

10.6.5. Штепсельні з'єднання, які призначені для підклю- чення інструменту і переносних електричних світильників, повинні мати недоступні для дотику струмоведучі частини і додатковий заземлюючий контакт.

10.6.6. Штепсельні з'єднання (розетки, вилки), які вико- ристовують на напрузі 12 і 42 В, за своїм конструктивним виконанням повинні відрізнятися від штепсельних з'єднань, які призначені для напруги 110 і 220 В.

Можливість включення вилок на напругу 12 і 42 В в штеп- сельні розетки 110 і 220 В повинна бути виключена.

Штепсельні з'єднання на 12 і 42 В повинні мати забарвлення, яке відрізняється від забарвлення штепсельних з'єднань на 110 і 220 В.

10.6.7. Щоб уникнути пошкодження оболонки кабелю, проводів на вводі в інструмент, вони повинні бути захищені спеціальними пристроями.

10.6.8. Приєднання переносних ламп на напрузі 12 і 42 В можна здійснювати наглухо або за допомогою штепсель­ної вилки, в крайньому разі на кожусі трансформатора зі сто­рони 12 і 42 В повинна бути передбачена відповідна штеп­сельна розетка.

Живлення електроінструменту і переносних ручних світильників від автотрансформатора забороняється.

10.6.9. Контроль за збереженням та справністю електроі­нструменту і переносними ручними світильниками повинен здійснюватись відповідальною особою. Електроінструмент по­винен мати порядковий номер і зберігатись у сухому при­міщенні.

10.6.10. Перевірка на відсутність замикання на корпус і стан ізоляції проводів, відсутність обриву заземлюючої жили (провода) електроінструменту, переносних електричних світильників, а також ізоляції знижувальних трансформаторів і перетворювачів частоти повинна проводитись не рідше 1 разу на 3 місяці особою, що має кваліфікаційну групу не нижчеIII,результати перевірки потрібно відмічати в спеціальному журналі.

10.6.11. Електроінструмент, знижувальні трансформатори, переносні електричні світильники і перетворювачі частоти повинні підлягати ретельним зовнішнім оглядам. Слід звер­тати увагу на справність заземлення та ізоляцію проводів, від­сутність заземлення та ізоляцію проводів, відсутність оголе­них струмоведучих частин і відповідність інструменту умо­вам роботи.

Електроінструмент перед видачею на руки робітнику по­винен бути перевірений на стенді або приладами щодо не­поладок заземлюючого провода і відсутності замикання на корпус у присутності робітника.

Електроінструмент, який має дефекти, видавати для ро­боти забороняється.

10.6.12. Перед початком робіт з електроінструментом повинні бути перевірені:

а) затяжка гвинтів, що кріплять вузли і деталі інструменту;

б) справність редуктора шляхом прокручування рукою шпинделя електроінструменту (при відключеному електрод­вигуні);

в) стан щіток і колектора;

г) стан проводів електроінструменту, цілісність ізоляції, відсутність злому жил;

д) справність заземлення.

10.6.13. Для приєднання електроінструменту до мережі потрібно застосовувати шланговий і багатожильні гнучкі про­води (типу ПРГ) з ізоляцією на напругу не нижче 500 В, які заключені в гумовий шланг.

10.6.14. При користуванні електроінструментом або пе­реносними електричними світильниками їх проводи або ка­белі потрібно, по можливості, підвішувати.

Безпосередній дотик проводів або кабелів до металевих, гарячих, вологих і масляних поверхонь або предметів не допускається.

При виявлені будь-яких неполадок робота з електроінст­рументом або переносним електричним світильником повин­на бути негайно припинена.

10.6.15. Особам, які користуються електроінструментом, забороняється:

а) передавати інструмент хоча б на короткий час іншим особам;

б) розбирати електроінструмент і проводити з ним будь-який ремонт (як самого електроінструменту, так і проводів, штепсельних з'єднань тощо);

в) працювати на висоті понад 2,5 м на приставних драбинах;

г) заносити в середину металевих резервуарів, апаратів переносні трансформатори і перетворювачі частоти.

11. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ДО ВАНТАЖНО-РОЗВАНТАЖУВАЛЬНИХ РОБІТ

11.1. Загальні вимоги

11.1.1. Вантажно-розвантажувальні роботи потрібно вико-нувати у відповідності до вимог ГОСТ 12.3.009-76, ГОСТ 12.3.020-80, «Правил будови і безпечної експлуатації ванта-жопідіймальних кранів».

11.1.2. При виконання вантажно-розвантажувальних робіт рівні небезпечних і шкідливих факторів не повинні перевищу­вати допустимих значень, передбачених ГОСТ 12.1.003-83, ГОСТ 12.1.005-88*.

11.1.3. Вантажно-розвантажувальні роботи потрібно вико­нувати під керівництвом відповідального за безпечне вироб­ництво робіт по переміщенню вантажів з числа фахівців, при­значених наказом власника, після перевірки знань комісією підприємства.

11.1.4. Перед початком вантажно-розвантажувальних і транспортно-складських робіт (ВРТС) керівники повинні пе­ревірити справність вантажопідйомних машин, а стропальщики - справність вантажозахватних пристроїв і тари.

Робота на несправних механізмах та з несправним інвен­тарем не дозволяється.

11.1.5. До управління електронавантажувачами, електроштабелерами і електровізками допускаються особи не молодші 18 років, які пройшли навчання і мають посвідчення на право управління машинами, видане кваліфікаційною комісією під­приємства або спеціалізованими учбовими закладами.

11.1.6. Робітники, що зайняті на ВРТС роботах, повинні проходити профілактичні попередні та періодичні медичні обстеження у порядку, встановленому «Положенням про ме­дичний огляд працівників певних категорій».

11.1.7. Працюючі, які допущені до вантажно-розвантажу­вальних робіт з небезпечними і особливо небезпечними ван­тажами, повинні проходити спеціальне навчання безпечним методам праці з подальшою атестацією.

11.1.8. Місця постійного проведення вантажно-розванта­жувальних робіт повинні бути розташовані на спеціально відве­деній території з твердим і рівним покриттям та мати нахил не більше 5°.

Забороняється проводити роботи на захаращених площад­ках. У зимовий час року площадки потрібно регулярно очи­щати від снігу і льоду, а також посипати піском або шлаком.

11.1.9. Місця проведення вантажно-розвантажувальних робіт повинні бути обладнані знаками безпеки за ГОСТ 12.4.026-76.

Транспортні шляхи потрібно утримувати у справному стані.

11.1.10. На площадці для укладання вантажів повинні бути позначені межі штабелів, проходів і проїздів між ними. Не дозволяється розміщувати вантажі на проходах і проїздах. Площадки для проміжного складування вантажів повинні зна­ходитись на відстані не менше 2,5 м від залізничних шляхів та автомобільних доріг.

11.1.11. Освітленість вантажно-розвантажувальних площа­док, разом з проходами і проїздами, повинна бути не нижче 10 лк.

11.1.12. Вантажно-розвантажувальні роботи з пиловиділя-ючими матеріалами (цемент, зерно, сухий корм, вугілля тощо) потрібно виконувати механізованим способом.

11.1.13. Підлога у приміщеннях, по якій переміщають ван­тажі, повинна мати справне покриття (асфальтове, бетонне тощо), не мати вибоїн, щілин, набитих планок.

11.1.14. Трапи, рампи, проходи і проїзди повинні бути очищені від жирових та інших забруднень, снігу і льоду.

11.1.15. Рампи повинні мати запобіжні бруски висотою не менше 0,15 м.

11.1.16. При розвантажуванні сипучих вантажів із піввагонів люки потрібно відкривати спеціальними пристроями, які доз­воляють працюючим знаходитись на безпечній відстані.

При розвантажуванні сипучих вантажів із піввагонів на підви­щених шляхах, розташованих на висоті понад 2,5 м, люки потрібно відкривати із спеціальних містків, закривати - з ділянок, які прилягають до підвищених шляхів.

11.1.17. Для проходу обслуговуючого персоналу по еста­каді потрібно передбачити ходові дошки, які укладені вздовж осі шляху на шпальних брусках.

11.1.18. На ділянці шляху з нахилом не допускається од­ночасна робота людей і механізмів.

11.1.19. Перед початком пересування вагонів сходні, містки, зльоти та інші пристрої, які заважають пересуванню, потрібно прибрати, робітників попередити про пересування вагонів.

11.1.20. Ширина проїздів для автонавантажувачів повин­на бути не менше 3 м.

11.1.21. Ширина проїздів уздовж країв сортувальної рам­пи повинна бути 3,6 м.

11.1.22. Рух транспортних засобів у місцях проведення вантажно-розвантажувальних робіт потрібно організувати за схемою, затвердженою власником підприємства, з установ­ленням відповідних дорожних знаків, а також знаків, які прий­няті на залізничному транспорті за ГОСТ 10807-87.

11.1.23. На ділянках вантажно-розвантажувальних робіт повинні бути обладнані кімнати для приймання їжі, обігріван­ня, гардеробні, душові, санвузли, організований питний ре­жим у відповідності до СНиП 2.09.04-87.

11.1.24. На кожному підйомному механізмі повинні бути позначені реєстраційний номер, вантажопідйомність та дата наступного випробування.

11.1.25. Установлення, реєстрацію, випробування, техні­чне обстеження та експлуатацію підйомно-транспортного об­ладнання і вантажозахватних пристроїв потрібно здійснювати відповідно до «Правил будови і безпечної експлуатації ван­тажопідіймальних кранів».

11.1.26. Вантаж повинен бути розміщений, а при необх­ідності - закріплений на транспортному засобі так, щоб він: не завдавав небезпеки водію та оточуючим; не обмежував водію оглядовість;

не порушував рівновагу транспортного засобу; не закривав світлові та сигналізаційні прилади, а також номерні знаки і реєстраційні номери.

11.1.27. Ручні вантажні візки повинні відповідати вимогам ГОСТ 13188-67.

11.1.28. Візки і тачки для ВРТС робіт повинні виготовля­тись за типовим кресленням на роликових або шарикових підшипниках.

11.1.29. Рукоятки візків повинні бути-обладнані запобіж­ними скобами для захисту рук робітників від травмування.

11.1.30. Сходні шириною не менше 1 м потрібно виготов­ляти із дощок (риштування) не нижче 2-го сорту, товщиною не менше 60 мм. та закріплювати з нижньої сторони метале­вими або дерев'яними планками, які установлені з інтерва­лом не більше 0,5 м.

Гвіздки потрібно забивати з верхньої сторони, а кінці їх з нижньої сторони слід загнути і забити.

11.1.31. Переносні драбини, містки, сходні, накати тощо повинні відповідати вимогам ГОСТ 23120-78, ГОСТ 26887-86.

11.1.32. Вантажно-розвантажувальний інвентар та інстру­менти повинні бути у справному стані і зберігатись у коморі укладеними на стелажах і у гніздах.

11.1.33. Рукоятки інструменту повинні бути виготовлені із міцних порід та чисто оброблені (без задирок).

11.1.34. Плоскі, стоячні, ящичні піддони повинні відповіда­ти вимогам ГОСТ 19822-82 і ГОСТ 9078-84.

11.1.35. Пристрої, інвентар, інструмент, такелаж повинні бути закріплені за бригадами, робітниками та іншими особа­ми, що відповідають за їх збереження та справний стан.

11.1.36. Для пересування неподільних вантажів масою від 80 до 500 кг потрібно використовувати візки.

Завантажити