НПАОП 02.0-1.07-00 Правила охорони праці в міському зеленому господарстві

Приказ Комитета по надзору

за охраной труда Украины

от 27.05. 98

РАЗРАБОТАНО -

Научно-исследовательским, проектно-технологическим и внедренческим центром организации труда и управления производством Укоопсоюза (Укоопоргтехцентром)

 

ВНЕСЕНО -

 

Управлением по надзору в АПК Госнадзорохрантруда

 

ВВЕДЕНО -

 

Вместо Правил техники безопасности и производственной санитарии на заготовительных складах и пунктах вторичного сырья системы потребительской кооперации (НАОП 7.1. 20-1. 14-68).

ДНАОП 7.1.30-1 98

Правила охорони праці для заготівельних складів і

приймальних пунктів вторинної сировини

____________________________________________________________________________

Дата введення 1 січня 1999 року

1. ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Правила охорони праці для заготівельних складів і приймальних пунктів вторинної сировини (далі - Правила) розповсюджуються на заготівельні підприємства України, їх працівників, а також на спеціалістів, які виконують роботи щодо проектування, будівництва, реконструкції, технічного переоснащення, розширення об`єктів, монтажу, налагодження, ремонту, технічного діагностування та експлуатації обладнання заготівельних підприємств вторинної сировини.

З введенням в дію цих Правил вважати такими, що втратили чинність на території України “Правила техніки безпеки і виробничої санітарії на заготівельних складах, базах і пунктах вторинної сировини системи споживчої кооперації”, затверджені постановою президії ЦК профспілки працівників державної торгівлі і споживчої кооперації від 2.01.68 р, протокол № 2 і постановою правління Центроспілки від 12.02.68 р. № 22 п. 1 .

2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

В цих Правилах використані такі нормативні документи з охорони праці:

п/п

Позначення нормативного акта

Назва

Ким, коли затверджено.

1

2

3

4

1

Закон України

Про охорону праці

Затверджений Постановою Верховної Ради України від 14.10.92 № 2696-ХІІ

2

Закон України

Про пожежну безпеку

Затверджений Постановою Верховної Ради України від 17.12.93 № 3747-ХІІ

3

Закон України

Про забезпечення сані-тарного та епідемічного благополуччя населення

Затверджений Постановою Верховної Ради України

від 24.02.94

4

Закон України

Про внесення змін і до-повнень в Кодекс законів України про адміністративні правопорушення і Кримінальний кодекс України

Затверджений Постановою Верховної Ради України від 19.01.95

5

ДНАОП

0.00-1.03-93

Правила будови і безпечної експлуатації вантажо-підіймальних кранів

Затверджені наказом Держнаглядохоронпраці України від 16.12.93 № 128

6

ДНАОП

0.00-1.08-94

Правила будови і без-печної експлуатації паро-вих і водогрійних котлів

Затверджені наказом

Держнаглядохоронпраці України від 26.05.94 № 51.

1

2

3

4

7

ДНАОП

0.00-1.09-94

Правила реєстрації та об-ліку великотонажних авто-мобілів та інших техно-логічних транспортних за-собів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загаль-ного користування

Затверджені наказом Держнаглядохоронпраці України від 31.03.94 №26.

8

ДНАОП

0.00-1.17-92

Єдині правила безпеки при вибухових роботах,

Затверджені Держгіртехнаглядом України від25.03.92.

9

ДНАОП

0.00-1.21-98

Правила безпечної експ-луатації електроустановок споживачів

Затверджені наказом Держнаглядохоронпраці України від 09.01.98. № 4 Зміни: 10.02.98. № 93/2533 Мінюст України.

10

ДНАОП

0.00-1.26-96

Правила будови і без-печної експлуатації паро-вих котлів з тиском пари не більше 0,07МПа (0,7кГс/см 2 ), водогрійних котлів і водолпідігрівачів з температурою нагріву води не вище 115С

Затверджені наказом Держнаглядохоронпраці України від 29.10.96 №170.

11

ДНАОП

0.00-4.01-93

Положення про Державний комітет України по нагляду за охороною праці,

Затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 4.05.93 № 328

12

ДНАОП

0.00-4.03-93

Положення про розслі-дування та облік нещасних випадків, професійних зах-ворювань і аварій на підприємствах, в установах і організаціях

Затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 10.08.93 № 623

13

ДНАОП

0.00-4.04-93

Положення про порядок накладення штрафів на підприємства, установи і організації за порушення нормативних актів про охорону праці

Затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 17.09.93 № 754

14

ДНАОП

0.00-4.05-93

Положення про видачу Державним комітетом по нагляду за охороною праці власникові підприємства, установи, організації або уповноваженому ним органу дозволу на початок роботи підприємства, установи, організації

Затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 6.10.93 № 831

1

2

3

4

15

ДНАОП

0.00-4.09-93

Типове положення про ко-місію з питань охорони праці підприємства

Затверджене наказом Держнаглядохоронпраці України від 3.08.93 № 72

16

ДНАОП

0.00-4.12-94

Типове положення про навчання, інструктаж і пе-ревірку знань працівників з питань охорони праці

Затвер­д­жене наказом Держнаглядохоронпраці України від 4.04.94 №30

17

ДНАОП

0.00-4.13-94

Положення про порядок побудови, викладу та офо-рмлення державних нор-мативних актів про охо-рону праці

Затвер­д­жене наказом Держнаглядохоронпраці України від 1.03.94 №16

18

ДНАОП

0.00-4.21-93

Типове положення про службу охорони праці

Затверджене наказом Держнаглядохоронпраці України від 3.08.9З № 73

19

ДНАОП

0.00-4.22-94

Положення про експертно-технічний центр Держнаг-лядохоронпраці України

Затверджене наказом Держнаглядохоронпраці Мінфін Мінекономіки України від 21.11.94 № 116

20

ДНАОП

0.00-4.26-96

Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом, спе-ціальним взуттям та іншими засобами інди-відуального захисту

Затверджене наказом Держнаглядохоронпраці України від 291096 № 170

21

ДНАОП

0.00-8.02-93

Перелік робіт з підвищеною

небезпекою

Затверджений наказом Держнаглядохоронпраці України від 30.11.93 № 123

22

ДНАОП

0.00-8.03-93

Порядок опрацювання та затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють

на підриємстві

Затверджені наказом Держнаглядохоронпраці Украї­ни від 21.12.93 № 132.

23

ДНАОП

0.03-3.12-84

Санітарні норми вібрації робочих місць №3044-84

Затверджені Міністерством охорони здоров`я СРСР, 1984 р.

24

ДНАОП

0.03-3.15-86

Санітарні норми мікроклі-мату виробничих примі-щень №4088-86

Затверджені Міністерством охорони здоров`я СРСР, 1986 р.

25

ДНАОП

0.03-3.28-93

Граничні норми підіймання і переміщення важких речей жінками

Затверджені наказом Міністерства охорони здоров`я України від 10.12.93 № 241

26

ДНАОП

0.03-3.29-96

Граничні норми підіймання і переміщення важких речей неповнолітніми

Затверджені наказом Міністерства охорони здоров`я України від 22.03.96 № 59

1

2

3

4

27

ДНАОП

0.05-1.02-93

Правила відшкодування власником підприємства, установи і організації або

уповноваженим ним орга-

ном шкоди, заподіяної працівникові ушкодженням здоров`я, пов`язаним з виконанням ним трудових

обов`язків

Затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 23.06.94 № 472

(із змінами і доповненнями до них, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.94 № 492)

28

ДНАОП

0.05-3.03-81

Типові норми безплатної видачі спецодягу, спец-взуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям скрізних професій та посад усіх галузей народного гос-подарства і окремих виробництв

Затверджені Держкомпраці СРСР від 12.02.81 №46/П-2

Зміни: 21.08.85

№ 289/П-8;

06.11.86

№ 476/П-12

29

ДНАОП

0.05-3.05-81

Типові галузеві норми без-платної видачі спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту робітникам і службовцям, які зайняті на будівельних, будівельно-монтажних та ремонтно-будівельних роботах

Затверджені Держкомпраці СРСР від 09.06.81

№ 166/П-51.

Зміни: 25.04.84

№ 120/П-6;

21.08.85

№ 289/П-8;

20.06.86

№ 230/П-6

30

ДНАОП

0.05-8.04-92

Про порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці

Затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 1.08.92 № 442

31

НАОП

1.1.10-5.05-86

Інструкція щодо надання першої допомоги потер-пілим у зв`язку з неща-сними випадками при обслуговуванні енергетич-ного обладнання

Затверджена Міненерго СРСР від 21.03.86

32

НАОП

1.2.10-1.09-87

Правила безпеки при

заготівлі та переробці брухту та відходів чорних

металів

Затверджені Мінчормет СРСР від 31.03.87

33

НАОП

5. 1.11-1.22-90

Правила техніки безпеки і виробничої санітарії при навантажувально-розван-тажувальних роботах на залізничному транспорті ЦМ-4771

Затверджені Міністерством шляхів сполучення СРСР від 15.02.90

34

ДСТУ 2586-94

Знаки дорожні. Загальні технічні умови. Правила за-стосування

1

2

3

4

35

ГОСТ 12.0.003-74*

ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация

36

ГОСТ 12.1. 003-83

ССБТ. Шум. Общие требо-вания безопасности

37

ГОСТ 12.1.004-91

ССБТ. Пожарная безопа-сность. Общие требования

38

ГОСТ 12.1.005-88

ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

39

ГОСТ 12.1.008-76

ССБТ. Биологическая безо-пасность. Общие требова-ния

40

ГОСТ 12.1.012-90

ССБТ.Вибрационная безо-пасность. Общие требова-ния

41

ГОСТ 12.1.019-79*

ССБТ. Электробезопасность Общие требования и но-менклатура видов защиты

42

ГОСТ 12.1.029-80

ССБТ. Средства и методы защиты от шума. Клас-сификация

43

ГОСТ 12.2.003-91

ССБТ.Оборудование производственное. Общие тре-бования безопасности

44

ГОСТ 12.2.007.0-75

ССБТ. Изделия электро-технические. Общие требо-вания безопасности

45

ГОСТ 12.2.007.7-83

ССБТ. Устройства комп-лексные низковольтные. Требования безопасности

46

ГОСТ

12.2.007.13-88

ССБТ. Лампы электри-ческие. Требования безо-пасности

47

ГОСТ 12.2.010-75

ССБТ. Машины ручные пневматические. Общие требования безопасности

48

ГОСТ 12.2.013.0-91

49

ГОСТ 12.2.017-93

50

ГОСТ 12.2.022-80

51

ГОСТ 12.2.028-84

1

2

4

52

ГОСТ 12.2.032-78

53

ГОСТ 12.2.033-78

54

ГОСТ 12.2.061-81

55

ГОСТ 12.2.062-81

56

ГОСТ 12.3.002-75

57

ГОСТ 12.3.009-76

58

ГОСТ 12.3.010-82

59

ГОСТ 12.3.018-79

60

ГОСТ 12.3.020-80

61

ГОСТ 12.4. 011-89

62

ГОСТ 12.4.012-83

63

ГОСТ 12.4.026-76*

64

ГОСТ 10700-89

65

ГОСТ 14110-80

66

ГОСТ 14192-77

67

ГОСТ 16147-88

1

2

4

68

ГОСТ 16215-80 Е

69

ГОСТ 1639-78

70

ГОСТ 18962 - 86*

71

ГОСТ 19433-88

72

ГОСТ 20259-80

73

ГОСТ 20805-83

на місяць підлягатися дезинфекції.

4.3.8. Умивальні і душові треба розміщувати в окремих приміщеннях, суміжних з гардеробними.

Душові кабіни треба обладнувати індивідуальними змішувачами холодної і гарячої води. Вентилі трубопроводів повинні розміщатися на висоті 1,5 м від полу.

4.3.9. На складах з числом працюючих не менше 15 жінок повинні обладнуватися приміщення для особистої гігієни жінок. .У приміщеннях для особистої гігієни жінок повинні передбачатися:

місця для роздягання;

процедурні кабіни, обладнані гігієнічними душами з індивідуальними змішувачами холодної і гарячої води;

умивальники з холодною і горячою водою.

4.3.10. В побутових приміщеннях прибирання повинно проводитись не рідше одного разу в день з застосуванням горячої води, дезинфікуючих засобів.

4.3.11. Нормуються оптимальні і допустимі температури, відносна вологість і швидкість руху повітря в робочій зоні тільки адміністративно-побутових, технічних приміщень та приміщення для сортування, пакування і маркування (додаток 1).

4.3.12. При виконанні робіт на відкритих площадках, або в неопалюваних складах необхідно в заготівельних складах обладнувати кімнати для відпочинку і обігріву робітників відповідно до вимог СНиП 2.09.04-87, передбачивши для цього у внутрішньому розпорядку додаткові перерви.

4.4. Опалення і вентиляція

4.4.1. Будова, розміщення і експлуатація систем опалення повинна відповідати вимогам СНиП 2.04.05-91.

4.4.2. Адміністративно-побутові, технічні приміщення, приміщення для сортування, пакування і маркіровки ганчір`я і макулатури та приміщення для дезинфекції ганчір`я, за винятком приміщень вказаних в п. 4.4.7. цих Правил, повинні бути обладнані системами водяного опалення, що забезпечує рівномірне нагрівання повітря приміщень, гідравлічну і теплову стійкість, вибухопожежну безпеку і доступність для очистки та ремонту. Температура теплоносiя (вода технічного призначення) не повинна перевищувати 150оС .

4.4.3. Прокладення транзитних трубопроводів систем опален­ня не допускається через приміщення електрощитових, тамбурів.

4.4.4. Трубопроводи у місцях перетинання перекриття, внут­рі­ш­ніх стін і перегородок треба прокладати в гiльзах з негорючих матеріалів. Закладання зазорів і отворів в місцях прокладання трубопроводів належить проводити негорючими матеріалами.

4.4.5. Підбір, розрахунок і установку опалювальних приладів і арматури треба проводити згідно з вимогами СНиП 2.04.05-91.

4.4.6. Трубопроводи і радiатори з температурою поверхні більше 45оС в доступних місцях повинні бути ізольовані або закриті решітками.

4.4.7. Пічне опалення допускається застосовувати в адміністративно-побутових приміщеннях заготівельних складів ємкістю до 30 т і приймальних пунктах вторинної сировини. Пічне опалення в цих підприємствах повинно бути обладнане у відповідності з вимогами СНиП 2.04.05-91.

4.4.8. При пічному опаленні конструкції будівель треба захищати від займання, дотримуючись слідуючих вимог:

підлогу з горючих і важкогорючих матеріалів під топковими дверцятами необхідно оббивати металевим листом розміром 700х500 мм, розміщуючи його довгою стороною вздовж печі;

стіну або перегородку з горючих матеріалів, що примикає до печі треба штукатурити товщиною 25 мм або оббивати металевим листом на висоту, яка перевищує на 250 мм верх топкових дверцят. Відстань від дверцят до протилежної стіни повинна бути не менше 1,25 м;

4.4.9. У випадках, коли на підприємстві застосовується пічне опалення, печі, дверцята, піддувала, димоходи повинні постійно утримуватися в справності та регулярно очищатися від сажi.

4.4.10. При експлуатації опалювальних систем забороняється заставляти прилади опалення будь-якими предметами або матеріалами, сушити речі на опалювальних приладах і трубопроводах.

4.4.11. Для нормального функціонування систем водяного опалення в процесі їх експлуатації необхідно забезпечувати герметизацію нагрі­вальних приладів, труб і арматури.

4.4.12. Будова, розміщення і експлуатація систем вентиляції заготівельних підприємств вторинної сировини повинна відпові­да­ти вимогам СНиП 2.04.05-91, Правилам пожежної безпеки в Україні.

4.4.13. Заготівельні склади вторинної сировини потужністю 30 і 100 т необхідно обладнувати системами природної вентиляції що забезпечують одноразовий обмін повітря в приміщенні за годину.

4.4.14. Природна вентиляція (в тому числі періодичне провітрювання) по-винна здійснюватися в приміщеннях без виділення шкідливих або неприємно пах-нучих речовин через відкриті стулки вікон, фрамуг, кватирок з обов'язковим засітченням прорізів.

4.4.15. В заготівельних складах вторинної сировини потужністю 300 т треба обладнувати природну вентиляцію в приміщеннях:

для зберігання пуху, пір`я і вторинних полімерів;

для прийому вторинної сировини;

приміщення для зберігання брухту чорних, кльорових металів, старої гуми і битого скла;

для зберігання ганчір`я і макулатури.

Припливно-витяжну вентиляцію з механічним спонуканням треба обладнувати в приміщеннях:

адміністративно-побутових;

технічних (котельня, електрощитова, гараж-зарядна);

для сортування, пакування і маркіровки ганчір`я і макулатури;

для дезинфекції ганчір`я.

Системи місцевих відсмоктувачів повинні встановлюватися в приміщеннях:

для сортування, пакування і маркіровки ганчір`я і макулатури;

для дезинфекції ганчір`я;

гараж-зарядної.

4.4.16. Системи місцевих відсмоктувачів повинні бути відокремленими. Не дозволяється приєднувати їх до припливно-витяжної вентиляції з механічним спонуканням.

4.4.17. Приймальні пункти вторинної сировини треба обладнувати природною і витяжною вентиляцією з механічним спонуканням.

4.4.18. Вентиляційні системи вбудованих котелень повинні бути відокремлені від вентиляційних систем заготівельних складів.

4.4.19. Припливно-витяжна вентиляція гараж-зарядної повинна знаходитися у робочому режимі на протязі всього періоду зарядки акумуляторів та забезпечувати семикратний обмін повітря за годину згідно з СНиП 2.04.05-91.

4.4.20. У приміщенні для зарядки акумуляторів крім припливно-витяжної вентиляції необхідно передбачати природну витяжну вентиляцію з верхньої зони площею 0,12-0,15 м 2 для видалення водню.

4.4.21. У приміщеннях гараж-зарядної повітря повинно подаватися у нижню зону з малими швидкостями. Біля ванн для зливання і приготування електроліту необхідно передбачати місцеві відсмоктувачі (панелі рівномірного всмоктування). Загальна кількість видаленого місцевим відсмоктувачем повітря з приміщення для приготування кислоти повинна бути не менше 2,5 об`ємів в годину.

4.4.22. У приміщеннях для зарядки акумуляторів вентилятори витяжних систем повинні бути виконані вибухобезпечними.

4.4.23. Не дозволяється об`єднувати системи вентиляції гараж-зарядних з вентиляційними системами інших приміщень.

4.4.24. Вентиляційні установки перед вводом в експлуатацію повинні бути

відрегульовані, доведені до проектної потужності, випробовані відповідно до інструкції по випробовуванню і налагодженню вентиляційних пристроїв та ГОСТ 12.3.018-79.

4.4.25. Експлуатація вентиляційних систем повинна здійснюватися з додержанням основних вимог безпеки праці:

вентиляційне обладнання може бути включене тільки при умові огородження решітками або кожухами приводних ремнів, з`єднувальних муфт та інших частин, що обертаються;

чищення, ремонт, змазування, підтягування болтів повинно проводитися тільки після повної зупинки частин, що обертаються;

при виявленні ударів, підвищеного шуму або вібрації обладнання повинно бути негайно вимкнене.

4.5. Освітлення

4.5.1. На заготівельних підприємствах вторинної сировини освітлення повинно відповідати вимогам СНиП ІІ-4-79, ПУЕ.

4.5.2. Заготівельні склади і пункти вторинної сировини повинні бути забезпечені природним і штучним освітленням.

4.5.3. Без природного освітлення можуть бути приміщення для зберігання макулатури, ганчір`я, брухту кольорових та чорних металів, битого скла, гардеробні, туалети, умивальні, душові і технічні приміщення.

4.5.4. Не допускається закривати вікна шафами, стелажами, штабелями або тарою, як всередині так і зовні за межами будівлі, замінювати шибки фанерою, картоном та ін.

4.5.5. Для найкращого використання світлового потоку, що надходить у приміщення, стіни, стелi і обладнання повинні бути пофарбовані у світлий колір. Особливо важливе забарвлення віконних рам, стель, верхніх частин стін, що відбивають максимум світлових променів.

Завантажити