НПАОП 0.00-5.02-95Інструкція про порядок видачі дозволів на виготовлення, ремонт та реконструкцію підйомних споруд і здійснення нагляду за виконанням цих робіт

postroy.net.ua - Строительный портал - Дом моей мечты

ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ІНСТРУКЦІЇ

ПРО ПОРЯДОК ВИДАЧІ ДОЗВОЛІВ НА ВИГОТОВЛЕННЯ,

РЕМОНТ ТА РЕКОНСТРУКЦІЮ ПІДЙОМНИХ СПОРУД

І ЗДІЙСНЕННЯ НАГЛЯДУ ЗА ВИКОНАННЯМ ЦИХ РОБІТ

Наказ Державного комітету України по нагляду

за охороною праці

від 12 грудня 1995 р. N 189

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

27 грудня 1995 р. за N 482/1018

Згідно з пунктом 4 Положення про Державний комітет України по нагляду за охороною праці, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 4 травня 1993 р. N 328 НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про порядок видачі дозволів на виготовлення, ремонт та реконструкцію підйомних споруд і здійснення нагляду за виконанням цих робіт, що додається.

2. Зазначену Інструкцію ввести в дію з 1 квітня 1996 року.

3. З метою поліпшення роботи щодо виготовлення безпечних підйомних споруд та запобіганню нещасним випадкам і аваріям при їх експлуатації, ремонті, реконструкції та монтажі територіальним управлінням Держнаглядохоронпраці, міністерствам, відомствам встановити нагляд за виконанням вимог даної Інструкції.

4. Скасувати Інструкцію по нагляду за виготовленням, ремонтом та реконструкцією підйомних споруд, затверджену наказом Держнаглядохоронпраці України від 16 грудня 1993 р. N 128.

5. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника Голови Комітету Штефана П.Т.

Голова Комітету С.П.Ткачук

Затверджено

наказом Держнаглядохоронпраці

від 12.12.95 N 189

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

27 грудня 1995 р. за N 482/1018

ІНСТРУКЦІЯ

ПРО ПОРЯДОК ВИДАЧІ ДОЗВОЛІВ НА ВИГОТОВЛЕННЯ,

РЕМОНТ ТА РЕКОНСТРУКЦІЮ ПІДЙОМНИХ СПОРУД

І ЗДІЙСНЕННЯ НАГЛЯДУ ЗА ВИКОНАННЯМ ЦИХ РОБІТ

1. Визначення термінів

Наведені нижче в Інструкції терміни вживаються в такому значенні.

1.1. Правила — це Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів, затверджені наказом Держнаглядохоронпраці України від 16.12.93 N 128, Правила будови і безпечної експлуатації ліфтів, затверджені Держгіртехнаглядом України 17.06.92, Правила будови і безпечної експлуатації ескалаторів, затверджені Держгіртехнаглядом СРСР 27.12.77, Правила будови і безпечної експлуатації пасажирських підвісних канатних доріг, затверджені Держгіртехнаглядом СРСР 28.05.74, Правила будови і безпечної експлуатації вантажних підвісних канатних доріг, затверджені Держгіртехнаглядом СРСР 22.12.87, Правила будови, утримання та технічного огляду скісних рейко-канатних підйомників (фунікулерів), затверджені Держгіртехнаглядом СРСР 07.12.54.

1.2. Ремонт — це ремонт розрахункових металоконструкцій із застосуванням зварки.

1.3. Реконструкція — це зміна паспортних характеристик (вантажопідіймальність, режим роботи, швидкість робочих механізмів, проліт, виліт, висота підіймання вантажного гака крана, ліфта, підйомника або ескалатора), конструкції вантажопідіймальних органів, застосування нетипових вузлів, підвищення або перерозподіл навантажень у вузлах або робочих елементах, які впливають на міцність підйомних споруд, вантажну або власну стійкість крана, зміна приводів підйомних споруд, принципові зміни електричних схем.

1.4. Спеціалізована організація (підприємство) — це організація, яка спеціально створюється для виконання визначених видів робіт, що повинно бути відображено в її Статуті, та яка має виробничі або договірні взаємовідносини про співробітництво з головними науково-дослідними організаціями та підприємствами-виготівниками з питань своєї спеціалізації, а також яка має дозвіл територіальних управлінь Держнаглядохоронпраці України (далі — територіальне управління).

1.5. Підйомні споруди — це вантажопідіймальні крани, електричні та ручні талі і лебідки, ліфти, будівельні підйомники, ескалатори, пасажирські та вантажні канатні дороги, фунікулери, крани-екскаватори, призначені для роботи з гаком, підвішеним на канаті, вантажні електричні візки, що перемішуються по надземному

рейковому шляху з кабіною управління, підйомники (вишки).

1.6. Нормативні документи (НД) — це Правила, державні стандарти, технічні умови, керівні документи на проектування, виготовлення, ремонт, реконструкцію.

1.7. Експертно-технічний центр (далі — ЕТЦ) — це госпрозрахункові підрозділи, створені в складі територіальних управлінь Держнаглядохоронпраці для виконання робіт, по визначенню технічної безпеки устаткування, машин, механізмів, виробництв тощо.

СПИСОК
атестованих зварників

NN

пп

Прізвище, ім'я та

по батькові

Розряд

Дата

перевірки

Висновки

комісії

1

2

3

4

5

Головний інженер ___________ _______________________________

(підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)

Головний зварник

(керівник зварю-

вальних робіт) ___________ _______________________________

(підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)

 

 
 
 
 
 
 

ДодатокN3
до Інструкції про порядок видачі дозволів на виготовлення, ремонт та реконструкцію підйомних споруд і здійснення нагляду за виконанням цих робітВІДОМОСТІ
про проведення комісією підприємства перевірки
знань НД інженерно-технічних працівників, які
пов'язані з проектуванням, виготовленням, ремонтом,
реконструкцією підйомних споруд та контролем якості
виконання цих робіт

(найменування підйомних споруд)

NN

пп

Прізвище, ім'я

та по батькові

Посада

Номер

посвід-

чення

Дата

перевір-

ки знань

Примітка

1

2

3

4

5

6

Інших інженерно-технічних працівників, пов'язаних з виготов-

ленням, ремонтом, реконструкцією підйомних споруд та що підляга-

ють перевірці знань НД на підприємстві, немає.

Головний інженер ___________ _______________________________

(підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)

 

 
 
 
 
 
 

ДодатокN4
до Інструкції про порядок видачі дозволів на виготовлення, ремонт та реконструкцію підйомних споруд і здійснення нагляду за виконанням цих робітДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
ПО НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ
(ДЕРЖНАГЛЯДОХОРОНПРАЦІ)

(найменування територіального управління)

ДОЗВІЛ

N _________ "____" ________________ 199__ р.

Виданий ____________________________________________________

(найменування підприємства)

на виготовлення (ремонт, реконструкцію) ____________________

(серійне, разове)

____________________________________________________________

(найменування об'єкта, тип, модель)

____________________________________________________________

(робочі параметри, кількість об'єктів)

Дозвіл дійсний до "____" ________________ 199__ р.

Дозвіл виданий на підставі листа підприємства N ____________

від "____" _______________ 199__ р., акта випробування

дослідного зразка

Інформаційний лист від "___" _______________ 199__ р., ТУ

N ______, затверджених "___" _______________ 199__ р.

М.П. __________________ ____________________________________

(підпис керівника) (прізвище, ім'я та по батькові)

 

 
 
 
 
 
 

ДодатокN5
до Інструкції про порядок видачі дозволів на виготовлення, ремонт та реконструкцію підйомних споруд і здійснення нагляду за виконанням цих робітІнформаційний лист

 

Кутовий штамп Керівнику, власнику
підприємства-виготівника підйомних споруд
 ____________________
"___" ________________ 199__ р. ____________________
 

Інформаційний лист N ____________

Про ________________________________________________________

1. Короткий опис причин аварії, виявленого дефекту тощо

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Пропонується:

1. Порядок виявлення дефекту підйомної споруди.

2. Порядок усунення (заміни) дефекту (вузла).

Строки виконання, відповідальні виконавці.

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

Лист погоджений з ______________ територіальним управлінням

листом N ________ від "___" _______________ 199__ р.

Додатки: 1. Креслення.

2. Схеми.

3. Фотографії.

Головний інженер __________ ________________________________

(підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)Bottom of Form

6


Завантажити