НПАОП 00.0-6-06Порядок проведення випробувань розроблених, ввезених в україну та конверсійних вибухових матеріалів, обладнання для їх виготовлення, засобів механізації, пристроїв та апаратури для вибухових робіт

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МНС України

15.2 .2006 № 619


Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 05 жовтня 2006 р. за № 1093/12967

НПАОП 00.0-6-06-06

ПОРЯДОК

проведення випробувань розроблених, ввезених в Україну та конверсійних вибухових матеріалів, обладнання для їх виготовлення, засобів механізації, пристроїв та апаратури

для вибухових робіт

 1. Загальні положення

Цей Порядок, розроблений відповідно до вимог статті 10 Закону України "Про поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення", визначає порядок проведення випробувань розроблених в Україні, ввезених в Україну та конверсійних вибухових матеріалів, обладнання для їх виготовлення, засобів механізації, пристроїв та апаратури для вибухових робіт з метою допуску їх до застосування в промисловості.

Для визначення відповідності вибухових матеріалів, обладнання для їх виготовлення, засобів механізації, пристроїв та апаратури для вибухових робіт установленим законодавством України вимогам проводяться такі види обов’язкових випробувань:

контрольні випробування - випробування, які здійснюють організації-експерти з питань вибухової справи на відповідність вибухових матеріалів, обладнання для їх виготовлення, засобів механізації, пристроїв та апаратури для вибухових робіт вимогам нормативної документації, у тому числі вимогам безпеки, а також виявлення можливості і доцільності проведення випробувань у виробничих умовах;

попередні випробування - випробування у виробничих умовах, які проводять з метою визначення умов безпечного використання, економічних і технологічних показників, уточнення рецептури вибухових речовин чи внесення змін до конструктивних рішень обладнання для ї

х виготовлення, засобів механізації, пристроїв та апаратури для вибухових робіт, а також можливості та необхідності проведення приймальних випробувань;

приймальні випробування - випробування у виробничих умовах, які проводять з метою визначення остаточної рецептури вибухових матеріалів, які включають у себе державну екологічну експертизу документації з упровадження і використання вибухових речовин, державну санітарно- епідемічну експертизу вибухових матеріалів, а також можливості допуску вибухових матеріалів, обладнання для їх виготовлення, засобів механізації, пристроїв та апаратури для вибухових робіт до постійного застосування.

 1. Порядок проведення випробувань

  1. Зразки нових розроблених в Україні, ввезених в Україну та конверсійних вибухових матеріалів, обладнання для їх виготовлення, засоби механізації, пристрої та апаратура для вибухових робіт проходять контрольні випробування на відповідність установленим вимогам. Контрольні випробування проводяться на полігонах спеціалізованих організацій-експертів з питань вибухової справи за обов’язковою участю представників розробника та організації-експерта. Порядок проведення контрольних випробувань визначається розробником виробу за узгодженням із спеціалізованою організацією-експертом. За результатами контрольних випробувань визначають можливість та доцільність проведення випробувань у виробничих умовах.

  2. При позитивних результатах контрольних випробувань розробник виробу складає акт контрольних випробувань, у якому вказується достатність установлених у технічній документації заходів безпеки, за потреби вносяться відповідні зміни і доповнення в комплект технічної документації. Технічна документація узгоджується з організацією-експертом, яка здійснювала контрольні випробування, та із суб'єктом господарювання, на якому проводи-тимуть випробування у виробничих умовах.

  3. Рішення щодо проведення попередніх випробувань у виробничих умовах відповідно до вимог статті 10 Закону України "Про поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення" приймає спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань нагляду за охороною праці та державного гірничого нагляду на підставі таких документів:

листа керівника суб'єкта господарювання, де проводитимуть випробуван-ня, щодо дозволу на їх проведення;

акта контрольних випробувань;

програми і методики попередніх випробувань у виробничих умовах, затверджених керівником суб'єкта господарювання, де будуть проводитися випробування, та узгоджених з організацією-експертом;

креслення загального виду виробу (складальне креслення основних вузлів) для прострільних і підривних апаратів, а також машин, механізмів і пристроїв;

експлуатаційної документації (настанови, інструкції) щодо

застосування (експлуатації), у тому числі регламенту технологічного процесу для вибухових речовин, які виготовлятимуть на місцях ведення вибухових робіт.

Рішення спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань нагляду за охороною праці та державного гірничого нагляду містить у собі умови, обсяг та термін випробувань, а за необхідності - додаткові вимоги безпеки.

  1. Попередні випробування проводить комісія, яка призначається наказом керівника суб'єкта господарювання, де будуть проводитися випробування (голова комісії - перший керівник підприємства або його заступник). До складу комісії входять представники організації-розробника нового виробу, організації-експерта, яка виконувала контрольні випробування, і спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань охорони праці та державного гірничого нагляду.

Перед початком випробувань персонал, що їх здійснює, проходить навчання та перевірку знань технічної документації щодо нового виробу.

  1. За результатами попередніх випробувань керівник суб'єкта господарювання, де проводилися випробування, оформляє акт з рекомендаціями щодо проведення приймальних випробувань, необхідності внесення змін чи доповнень до технічної документації, галузі застосування.

  2. Рішення щодо проведення приймальних випробувань у виробничих умовах відповідно до вимог статті 10 Закону України "Про поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення" приймає спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань нагляду за охороною праці та державного гірничого нагляду на підставі таких документів:

листа керівника суб'єкта господарювання, де будуть проводитися випробування, щодо дозволу на їх проведення;

акта попередніх випробувань;

програми і методики приймальних випробувань у виробничих умовах, узгоджених з організацією-експертом та затверджених керівником підприємства, де будуть проводитися випробування;

креслення загального виду виробу (складальне креслення основних вузлів) для прострільних і підривних апаратів, а також машин механізмів і пристроїв;

експлуатаційної документації (настанови, інструкції) щодо

застосування (експлуатації), у тому числі регламенту технологічного процесу для вибухових речовин, які виготовлятимуть на місцях ведення вибухових робіт.

  1. Приймальні випробування проводить комісія, яка призначається наказом керівника суб'єкта господарювання, де будуть проводитися випробування (голова комісії - перший керівник підприємства або його заступник). До складу комісії входять представники організації-розробника нового виробу, організації-експерта, яка проводила попередні випробування, спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань охорони праці та державного гірничого нагляду, державних екологічних і санітарно-епідемічних служб.

Перед початком випробувань персонал, що їх проводить, проходить навчання та перевірку знань технічної документації щодо нового виробу.

  1. Якщо випробування у виробничих умовах проводяться в різних регіонах України, комісія має право створювати робочі групи для безпосереднього керівництва роботами з випробувань.

До складу робочих груп уключають (за погодженням) представників спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань нагляду за охороною праці та державного гірничого нагляду, державних екологічних і санітарно-епідемічних служб та підприємства, де проводитимуть випробування.

  1. Під час проведення приймальних випробувань відповідно до вимог статті 10 Закону України „Про поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення” здійснюється державна екологічна експертиза документації з упровадження і використання вибухових речовин та державна санітарно-епідемічна експертиза вибухових матеріалів, які здійснюються відповідно до законодавства.

  2. Після закінчення приймальних випробувань комісія узагальнює результати діяльності робочих груп і складає акт приймальних випробувань нового виробу (дослідного зразка) з рекомендаціями про допуск до постійного застосування у виробничих умовах чи з іншим рішенням. Акт погоджується організацією-експертом, яка рекомендувала виріб до випробувань, та затверджується головою комісії.

У всіх випадках, коли виникає небезпека травматизму чи аварій, випробування припиняють, про що комісія доводить до відома спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань нагляду за охороною праці та державного гірничого нагляду, організації-розробника

,

  1. організації-експерта, яка рекомендувала виріб до випробувань у виробничих умовах.

  2. У разі отримання позитивних результатів приймальних випробувань спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань нагляду за охороною праці та державного гірничого нагляду на підставі листа-клопотання керівника суб'єкта господарювання, де проводилися приймальні випробування, затвердженого акта приймальних випробувань, технічних умов, проект яких було погоджено приймальною комісією та які в установленому порядку зареєстровані в територіальних органах Держспоживстандарту України, а також експлуатаційної документації приймає рішення про допуск виробу до постійного виробництва і застосування.

М.В. Саварин


Г олова Державного департаменту промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду МНС Україниs

p


e

о

та

2

м


и

p

s


V-

та

я

м

и

V-

о

о\

fcl

й'

V-

СО

S

Я

та

о

о\

V-

И

М

Я

Я

И


И

5

ОЛ

V!

*

О

2 .

та

л

О

и

5

а

а


ti g to ftto X

а Вк *


о я тао>оо

to a w

р и та

Ьftо

я та а»

р оto


о о

a tlр

-§ 1

ё «

я

V!

а

та

о

W

ft

tl

ft

а

а

to

w

а

а

та

о

о\

v;

w

р

а

я


5' *


а а я aw a w


о

W

к а я та


а

о

2^ н о.

5'

н

р

р

я

ц


та

о


* я<

^ а

§ § я * Я и

£ •<

8 н5 Й та

Ор


а та

toр


р и р

о

0\



-

з/п

к>

Дата надходження на склад

U)

Найменування

Вид (порошкоподібна, патронована, лита тощо)

Ui

Підприємство-виробник

04

Номер партії

^1

Дата виготовлення

00

Гарантійний термін збереження, міс.

40

Дата випробувань

о

огляд упаковки зовні

Витримане (так) або невитримане (ні) випробування на:

-

зовнішній огляд вибухових речовин

к>

ексудацію

U)

вміст вологи

повноту детонації

Ui

сухими

передачу детонації на відстань між патронами:

04

після

замочування У воді

^1

Прізвище, ім’я, по батькові, підписи осіб, які проводили випробування ВМ

00

Рішення керівника підприємства (шахти, рудника, кар’єру тощо) щодо ВР, які не витримали випробування

-

з/п

к»

Дата надходження на склад

U)

Найменування

4^

Підприємство-виробник

Номер партії

On

Дата виготовлення

^1

Гарантійний термін збереження, міс.

00

Дата випробувань

40

Огляд упаковки зовні

о

Зовнішній огляд засобів ініціювання

40

Електричний опір

Засоби

електро-

підривання

Витримане (так) або невитримане (ні) випробування на:

о

швидкість, повноту, рівномірність горіння

вогнепровідний

шнур

-

повноту горіння після замочування у воді

к>

сприйнятливість та повноту детонації

детонуючий шнур

U)

повноту детонації після замочування у воді

-to

ініціювальну здатність

LA

Піротехнічне реле, засоби запалювання ОШ та пороху, безвідмовність дії

as

Прізвище, ім’я, по батькові, підписи осіб, які проводили випробування ВМ

^1

Рішення керівника підприємства (шахти, рудника, кар’єру тощо) щодо ЗІ, які не витримали випробування

Йя

41

й 43

О

1 2

й

1’ S

5 п

о

я

й

s й - о

to

2 я

іЛ

л

43

О 2;

N

I ол

й

м fft

я

я

■ з 2

о

а 2

й 5

п

о

V! Я

й

s s

«1

п’?

^ я

Я *

п

я

й

43

н

й

2

ге

43 Я

я

Я. 43

н

Я* й я £.

V!


Я

43

о

й

о

со

*

(3

я

я

Й

й

о

й

я

й


з

и

о

»

Я

й

• а

Я

Я



Додаток 2

до Порядку проведення випробувань розроблених, ввезених в Україну та конверсійних вибухових матеріалів, обладнання для їх виготовлення, засобів механізації, пристроїв та апаратури для вибухових робіт

Орієнтовний перелік питань, які рекомендується включати в Програму і методику випробувань

 1. Об'єкт випробувань, його характеристика.

 2. Ціль випробувань.

 3. Місце проведення випробувань, конкретні виробничі умови.

 4. Організація, порядок і послідовність проведення випробувань, об'єм дослідної партії.

 5. Терміни проведення випробувань.

 6. Склад і порядок призначення комісії, розподіл відповідальності.

 7. Методики випробувань, їх описання.

 8. Особливі умови проведення випробувань, заходи щодо забезпечення безпеки проведення випробувань.

 9. Порядок дослідження неполадок (відмови, неповних підривів, вигорання тощо).

 10. Визначення техніко-економічних показників.

 11. Порядок оформлення результатів випробування.

Завантажити