НПАОП 0.00-3.08-02Нормативи порогових мас небезпечних речовин для ідентифікації об'єктів підвищеної небезпеки

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

від 11 липня 2002 р.N956

Київ

Про ідентифікацію та декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ №313 від 11.03.2004 )

Відповідно до Закону України "Про об'єкти підвищеної небезпеки" Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити такі, що додаються:

нормативи порогових мас небезпечних речовин для ідентифікації об'єктів підвищеної небезпеки;

Порядок ідентифікації та обліку об'єктів підвищеної небезпеки;

Порядок декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки.

2. Міністерству праці та соціальної політики разом з Міністерством з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Міністерством екології та природних ресурсів, Міністерством охорони здоров'я, Міністерством внутрішніх справ та Державним комітетом з будівництва та архітектури у тримісячний термін з дня прийняття цієї постанови розробити і затвердити Методику визначення ризиків та їх прийнятних рівнів для декларування безпеки об'єктів підвищеної небезпеки.

3. Покласти на Державний департамент з нагляду за охороною праці координацію роботи центральних органів виконавчої влади, пов'язаної з об'єктами підвищеної небезпеки.

4. Ця постанова набирає чинності з 1 жовтня 2002 року.

Прем'єр-міністр України

А.КІНАХ

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 11 липня 2002 р. N 956

НОРМАТИВИ

порогових мас небезпечних речовин для ідентифікації об'єктів підвищеної небезпеки

1. Для ідентифікації об'єктів підвищеної небезпеки донебезпечних речовин за їх властивостями відносяться такі категоріїречовин:

1) горючі (займисті) гази - гази, які утворюють у повітрі принормальному тиску суміші, що сприяють поширенню полум'я вдетонаційному чи дефлаграційному режимі або можуть горіти вповітрі в дифузійному режимі при витіканні струменем (факельнегоріння), у тому числі:

горючі (займисті) стиснуті гази - гази, які знаходяться вапаратах, резервуарах або трубопроводах під тиском, що перевищує0,1 МПа, і не можуть перебувати в рідкій фазі;

горючі (займисті) зріджені гази під тиском - гази, якізнаходяться в апаратах, резервуарах або трубопроводах у рідкійфазі під тиском, що перевищує 0,1 МПа, та при температурі, щодорівнює або перевищує температуру навколишнього середовища;

горючі (займисті) кріогенне зріджені гази - гази, якізнаходяться в апаратах, резервуарах або трубопроводах у рідкійфазі під тиском, що дорівнює 0,1 МПа, та при температурі нижчійвід температури навколишнього середовища;

2) горючі рідини - рідини з температурою спалаху, що дорівнюєабо менша 61 град. С у закритому тиглі або температурою спалаху,що дорівнює або менша 66 град. С у відкритому тиглі(легкозаймисті рідини згідно з ГОСТ 12.1.044-89);

3) горючі рідини, перегріті під тиском, - горючі рідинизгідно з ГОСТ 12.1.044-89, які знаходяться в апаратах, резервуарахабо трубопроводах під тиском при температурі, що перевищуєтемпературу кипіння при атмосферному тиску в 1,25 і більше разів.

Якщо рідина являє собою суміш горючих рідин, за температурукипіння при атмосферному тиску береться температура википанняполовини маси рідини. Якщо даних про таку температуру немає, затемпературу кипіння береться температура на початку кипіння суміші(фракції).

За розрахункову береться максимальна температура зарегламентом, робочими інструкціями або іншою технічноюдокументацією. Якщо передбачено блокування за температурою, зарозрахункову береться температура блокування;

4) вибухові речовини - рідкі або тверді речовини чи сумішіречовин, які під впливом зовнішніх факторів здатні швидкозмінювати свій хімічний склад, а цей процес саморозповсюджуватисяз виділенням великої кількості тепла 1 газоподібних продуктів(клас 1 згідно з ГОСТ 19433-88), у тому числі:

речовини або суміші речовин, які, згораючи в режимідетонації, утворюють ударну хвилю в повітрі;

речовини або суміші речовин, екзотермічні реакції з якими урежимі детонації, дефлаграції або теплового вибуху в оболонці(апараті, резервуарі, трубопроводі або в спеціальному виробі)призводять до руйнування цієї оболонки з утворенням ударної хвилів повітрі та розкиданням уламків.

Вибухові речовини поділяють на ініціюючі (первинні),бризантні (вторинні) та піротехнічні.

Ініціюючі (первинні) вибухові речовини здатні під незначнимвпливом зовнішніх факторів (промінь вогню, тертя, слабкий удартощо) до швидкого хімічного перетворення, що саморозповсюджується,з виділенням тепла і газоподібних продуктів.

Бризантні (вторинні) та піротехнічні вибухові речовини здатніпід значним впливом зовнішніх факторів або впливом ініціюючихвибухових речовин у процесі екзотермічних реакцій до світлових,звукових, теплових та реактивних ефектів з утвореннямсльозоточивих і димооутворюючих речовин;

5) речовини-окисники - речовини 5 класу небезпеки (згідно зГОСТ 19433-88), у тому числі:

речовини, які підтримують горіння, викликають та/або сприяютьспалахуванню інших речовин у результаті екзотермічноїокисно-відновної реакції, температура розкладання яких неперевищує 65 град. С та/або час горіння суміші окисника яких зорганічною речовиною (дубовою тирсою) не перевищує часу горінняеталонного окисника з дубовою тирсою (наприклад перманганат калію,бромат калію, перхлорат калію тощо);

органічні пероксиди (речовини з двовалентною структуроюкисню, які можуть вважатися похідними пероксиду водню).

До цієї категорії відносяться речовини, які підтримуютьпроцес горіння (наприклад кисень, озон, хлор, оксиди азоту та іншіречовини в зрідженому стані);

6) високотоксичні та токсичні речовини - речовини, які маютьвластивості, зазначені в таблиці (ГОСТ 12.1.007-76).

Клас речовини

ГДК у повітрі робочої зони, міліграмів на 1 куб. метр

Середня смертельна доза (LD50) при потраплянні в шлунок, грамів на 1 кг ваги тіла

Середня смертельна доза (LD50) при впливі на шкіру, міліграмів на 1 кг ваги тіла

Середня смертельна концентрація (LD50) у повітрі міліграмів на 1 куб. метр

Дискримінуюча доза, міліграмів на 1 кг ваги тіла

Високо-

токсична

менш

як 0,1

менш

як 15

менш

як 100

менш

як 500

менш

як 5

Токсична

0,1-1

15-150

100-500

500-5000

5

Токсичність речовини при пероральному впливі на тварин(дискримінуюча доза) визначено методом фіксованої дози зарекомендаціями Конвенції про трансграничний вплив промисловихаварій (1992 рік).

До високотоксичних відносяться речовини, які за своїмибіологічними властивостями та токсичністю належать до 1 класунебезпеки, а до токсичних - речовини, які за своїми біологічнимивластивостями та токсичністю належать до 2 класу небезпеки згідноз ГОСТ 12.1.007-76 і 12.1.005-88 та переліками граничнодопустимихконцентрацій шкідливих речовин, затвердженими МОЗ.

У тих випадках, коли речовину не віднесено до визначеногокласу небезпеки, це здійснюється МОЗ;

7) речовини, які становлять небезпеку для довкілля(високотоксичні для водних організмів), - речовини, які маютьвластивості, зазначені в таблиці, згідно з Конвенцією протрансграничний вплив промислових аварій (1992 рік).

Смертельна

концентрація (LC50), при

впливі на рибу протягом

96 годин, міліграмів на

1 літр

Ефективна концентрація

(EC50) при впливі на

дафнії протягом

48 годин, міліграмів на

1 літр

Інгібуюча концентрація

(IC50) при впливі на

водорості протягом

72 годин, міліграмів на

1 літр

не більш як 10

не більш як 10

не більш як 10

2. За видами аварій, що можуть статися виходячи звластивостей небезпечних речовин, та за впливом уражальнихфакторів цих аварій категорії небезпечних речовин об'єднуються вгрупи:

група 1 (вибух) - горючі (займисті) гази, горючі рідини,перегріті під тиском, ініціюючі (первинні), бризантні (вторинні)та піротехнічні вибухові речовини, речовини-окислювачі, речовини,які вступають у бурхливу реакцію з водою з виділенням горючихта/або вибухонебезпечних чи токсичних газів;

група 2 (пожежа) - горючі (займисті) гази, горючі рідини,горючі рідини, перегріті під тиском, речовини-окисники, а такожречовини, які вступають у бурхливу реакцію з водою з виділеннямгорючих та/або вибухонебезпечних чи токсичних газів;

група 3 (шкідливі для людей і довкілля) – високотоксичніречовини, токсичні речовини, речовини, які становлять небезпекудля довкілля (високотоксичні для водних організмів), речовини, якістановлять небезпеку для довкілля (токсичні для водних організмів)та/або можуть здійснювати довгостроковий негативний вплив на воднесередовище, а також речовини, які вступають у бурхливу реакцію зводою з виділенням горючих та/або вибухонебезпечних чи токсичнихгазів.

3. Індивідуальними небезпечними речовинами вважаютьсяречовини та суміші речовин, для яких встановлено значеннянормативів порогових мас, що відрізняються від значень нормативівпорогових мас тих категорій, до яких ці речовини можна віднести заїх властивостями (нормативи порогових мас деяких індивідуальнихнебезпечних речовин наведено у додатку 1, а небезпечних речовин закатегоріями - у додатку 2).

Додаток 1

НОРМАТИВИ

порогових мас деяких індивідуальних

небезпечних речовин

Найменування

небезпечної речовини

Порогова маса, тонн

1 клас

2 клас

Аміак

500

50

Амонію нітрат*

2500

350

Амонію нітрат (добрива)**

5000

1250

Арсенатний ангідрид, арсенатна кислота та/або її солі

2

1

Арсенітний ангідрид, арсенітна кислота та/або її солі

0,1

Бром

100

20

Хлор

25

10

Нікелеві сполуки (дрібнодисперсний порошок),

монооксид нікелю, діоксид нікелю, триоксид

нікелю, сульфід нікелю (II),

сульфід нікелю (III)

1

Формальдегід (концентрація більш як

50

5

90 відсотків)

Водень

50

5

Фосфористий водень (фосфін)

1

0,2

Хлороводень (зріджений газ)

250

25

Алкіли свинцю

50

5

Ацетилен

50

5

Етилену оксид

50

5

Пропілену оксид

50

5

Метанол

5000

500

Кисень

2000

200

Сірководень

50

5

Арсеновмісний водень (арсен)

1

0,2

Сірки діоксид

250

25

Сірки триоксид

75

7,5

Вугільної кислоти дихлорангідрид (фосген)

0,75

0,3

Метилізоціанат

0,15

4,4 - метилен - біс (2 - хлоранілін) та/або солі в порошкоподібному стані

0,01

Толуїдиндизоціонат

100

10

* Масовий вміст азоту в амонії нітраті та його сумішахстановить більш як 28 відсотків, а водяні розчини амонію нітратумістять більш як 90 відсотків азоту.

** Масовий вміст азоту у простих добривах на основі амоніюнітрату, а також у складних добривах на його основі (з фосфатомта/або поташем) становить більш як 28 відсотків.

Найменування небезпечної

речовини

Порогова маса, тонн

1 клас

2 клас

Поліхлоридні дибензофурани таполіхлоридні дибензодіоксини (включаючиТХДД), розраховані із застосуваннямкоефіцієнта токсичного еквівалента ТХДД*

0,001

Канцерогени: 4-амінобіфеніл та/або йогосолі, бензидин та/або його солі,бі(хлорметиловий) ефір,

хлорметилметиловий ефір,диметилкарбамілхлорид,

диметилнітрозомін, гексаметилфосфористийтриамід, 2-нафтиламін та/або його солі,1,3 - пропансултон - 4 - нітродифеніл

0,001

* Коефіцієнти токсичного еквівалента (ХДД - хлордибензодіоксин, ХДФ - хлордибензофуран, Т - тетра, П - пента,

Гкс - гекса, Гпт - гепта, О - окта):

1,2,3,7,8

- ПХДД

-

0,5

1,2,3,4,7,8

- ГксХДД

-

0,1

1,2,3,6,7,8

- ГксХДД

-

0,1

1,2,3,7,8,9

- ГксХДД

-

0,1

1,2,3,4,6,7,8

- ГптХДД

-

0,01

ОХДД

-

0,001

2,3,7,8

- ТХДФ

-

0,1

2,3,4,7,8

- ПХДФ

-

0,5

1,2,3,7,8

- ПХДФ

-

0,05

1,2,3,4,7,8

- ГксХДФ

-

0,1

1,2,3,7,8,9

- ГксХДФ

-

0,1

1,2,3,6,7,8

- ГксХДФ

-

0,1

2,3,4,6,7,8

- ГксХДФ

-

0,1

1,2,3,4,6,7,8

- ГксХДФ

-

0,01

1,2,3,4,7,8,9

- ГксХДФ

-

0,01

ОХДФ

-

0,001

Додаток 2

НОРМАТИВИ

порогових мас небезпечних речовин за категоріями

Категорія небезпечних речовин

Порогова маса, тонн

1 клас

2 клас

Горючі (займисті) гази

200

50

Горючі рідини

50 000

5000

Горючі рідини, перегріті під тиском

200

50

Інціюючі(первинні)вибуховіречовини

50

10

Бризантні(вторинні)тапіротехнічнівибухові

речовини

200

50

Речовини-окисники

200

50

Високотоксичні речовини

20

5

Токсичні речовини

200

50

Речовини, які становлять небезпеку для

довкілля (високотоксичні для водних

організмів)

500

200

Речовини, які становлять небезпеку для

довкілля (токсичні для водних організмів)

та/або можуть здійснювати довгостроковий

негативний вплив на водне середовище

2000

500

Речовини, які вступають у бурхливу реакцію з

водою

500

100

Речовини, які вступають у бурхливу реакцію з

водою з виділенням горючих та/або

вибухонебезпечних чи токсичних газів

200

50

1


Завантажити