НПАОП 0.00-5.12-01Інструкція з організації безпечного ведення вогневих робіт на вибухопожежонебезпечних та вибухонебезпечних об'єктах

6.2. Особа, відповідальна за підготовку обладнання та комунікацій до ведення вогневих робіт:

організовує виконання заходів, указаних у наряді-допуску;

перевіряє повноту та якість виконання заходів, що передбачені нарядом-допуском;

забезпечує своєчасне проведення аналізів повітряного середовища на місці ведення вогневих робіт та в небезпечній зоні.

6.3. Особа, відповідальна за ведення вогневих робіт:

організовує виконання заходів щодо безпечного ведення вогневих робіт;

перевіряє наявність кваліфікаційних посвідчень і талонів з пожежної безпеки у виконавців вогневих робіт, справність та комплектність інструмента та засобів для ведення вогневих робіт, відповідність засобів індивідуального захисту і спецодягу умовам проведення вогневих робіт;

проводить інструктаж виконавців робіт;

перед початком роботи та після перерви перевіряє стан місця ведення вогневих робіт та обладнання і дозволяє ведення робіт тільки після задовільного аналізу повітряного середовища в зоні робіт;

забезпечує місця ведення вогневих робіт первинними засобами пожежогасіння, а виконавців засобами індивідуального захисту;

перебуває на місці ведення вогневих робіт, контролює роботу виконавців;

контролює результати аналізу стану повітряного середовища на місці ведення вогневих робіт і в разі необхідності припиняє ведення вогневих робіт;

після закінчення вогневих робіт перевіряє робоче місце на відсутність можливих джерел виникнення вогню.

6.4. Начальник зміни зобов'язаний:

повідомити персонал зміни про ведення вогневих робіт на об'єкті;

забезпечити ведення технологічного процесу у відповідності до параметрів, які встановлені на час проведення вогневих робіт;

вести записи в журналі приймання та здавання змін про проведення вогневих робіт на об'єкті;

після закінчення вогневих робіт перевірити разом з відповідальним за ведення вогневих робіт місце, де проводились вогневі роботи, з метою унеможливлення загорання та забезпечити на протязі трьох годин нагляд персоналом зміни за місцем найбільш можливого виникнення джерела пожежі.

6.5. Виконавці вогневих робіт зобов'язані:

мати при собі кваліфікаційне посвідчення і талон з пожежної безпеки;

мати посвідчення про проходження спеціального навчання (пожежно-технічного мінімуму) з відміткою щорічної перевірки знань;

отримати інструктаж з безпечного ведення вогневих робіт і розписатися у наряді-допуску, виконавці підрядної (сторонньої) організації - додатково отримати інструктаж з ведення вогневих робіт у даному цеху;

знати повний обсяг робіт на місці, де проводитимуться вогневі роботи, та послідовність їх виконання;

розпочинати вогневі роботи тільки з дозволу особи, відповідальної за ведення вогневих робіт;

виконувати тільки ту роботу, яка вказана в наряді-допуску;

додержуватись заходів безпеки, які передбачені нарядом-допуском;

уміти користуватися засобами індивідуального захисту та засобами пожежогасіння і в разі виникнення пожежі негайно викликати пожежну охорону, евакуювати людей та почати ліквідацію пожежі;

виконувати роботу в спецодязі і спецвзутті і тільки справним інструментом;

після закінчення вогневих робіт оглянути місце їх проведення і привести його у вибухопожежонебезпечний стан;

негайно припинити вогневі роботи при виникненні небезпечної ситуації.

6.6. Особа, яка затверджує наряд-допуск на проведення вогневих робіт, керівник об'єкта, на якому проводяться вогневі роботи (або особа, що його заступає), відповідальні за підготовку та ведення вогневих робіт, виконавці робіт несуть відповідальність за виконання покладених на них обов'язків відповідно до вимог чинного законодавства України.

Начальник управління організації

нагляду за виробництвами та

об'єктами підвищеної небезпеки 

Ю. М. Герасименко 

Додаток 1

до пункту 1.9 Інструкції з організації безпечного ведення вогневих робіт на вибухопожежонебезпечних та вибухонебезпечних об'єктах 

ЗАТВЕРДЖУЮ

__________________________________

(посада, прізвище, ім'я, підпис) 

"___" _______________ 200_ р. 

НАРЯД-ДОПУСК N __

на ведення вогневих робіт на вибухопожежонебезпечних та пожежонебезпечних об'єктах

1. Об'єкт (цех, відділення, дільниця, установка)_____________________________

_____________________________________________________________________

2. Місце роботи _______________________________________________________

(цех, апарат, комунікація і т. ін.)

_____________________________________________________________________

3. Зміст роботи ________________________________________________________

_____________________________________________________________________

4. Відповідальний за підготовку до проведення вогневих робіт

_____________________________________________________________________

(посада) (прізвище, ініціали)

5. Відповідальний за ведення вогневих робіт

_____________________________________________________________________

(посада) (прізвище, ініціали)

6. Перелік і послідовність підготовчих заходів і заходи безпеки при виконанні вогневих робіт:

а) при підготовчих роботах _____________________________________________

_____________________________________________________________________

б) при веденні вогневих робіт ___________________________________________

_____________________________________________________________________

в) після закінчення робіт _______________________________________________

_____________________________________________________________________

7. Начальник об'єкта ___________________________________________________

(підпис)

8. Склад бригади і відмітка про проходження інструктажу

N

з/п

Прізвище, ім'я, по батькові

Кваліфікація

З умовами роботи ознайомлений, інструктаж отримав

Інструктаж провів, підпис

підпис

дата

9. Результати аналізу повітря

Дата і час відбору проб 

Місце відбору проб 

Результати аналізу повітря 

Підпис особи, яка проводила аналіз 

10. Заходи, що передбачені в п. 6а, виконані

_____________________________________________________________________

(дата, підпис особи, відповідальної за підготовку вогневих робіт)

11. Робоче місце підготовлено до проведення вогневих робіт

_____________________________________________________________________

(дата, підпис особи, відповідальної за проведення вогневих робіт) 

12. Дозволяю ведення вогневих робіт

_________________________________________________________________

(дата, підпис начальника об'єкта) 

з ________________________ год. 

до ________________________ год. 

13. Узгоджено:

Представник пожежної охорони _________________________________________

дата, підпис) 

Інженер з охорони праці ________________________________________________

дата, підпис) 

14. Наряд-допуск (дозвіл) подовжений

Дата і місце проведення робіт

Результати аналізу повітряного середовища

Можливість проведення робіт підтверджую

Відповідальний за підготовку робіт

Відповідальний за проведення робіт

Представник пожежної служби

Керівник структурного підрозділу, де проводяться вогневі роботи, або особа, що його заступає

Узгоджено ___________________________________________________________

(прізвище, їм. я, посада особи, яка затвердила наряд-допуск) 

Робота закінчена в повному обсязі, робочі місця приведені в порядок, люди виведені, наряд-допуск закрито "___" _______________ 200_ р.

Відповідальний за ведення вогневих робіт ________________________________

(підпис)

Начальник об'єкта (цеху, відділення, установки, дільниці)____________________

(підпис)

Начальник управління організації

нагляду за виробництвами та

об'єктами підвищеної небезпеки 

Ю. М. Герасименко 

Додаток 2

до пункту 2.6 Інструкції з організації безпечного ведення вогневих робіт на вибухопожежонебезпечних та вибухонебезпечних об'єктах 

РАДІУСИ ОЧИЩЕННЯ МІСЦЯ ВОГНЕВИХ РОБІТ ВІД ГОРЮЧИХ РЕЧОВИН

Висота точки зварювання над рівнем підлоги чи прилеглої території, м

-2

2

3

4

6

8

1

Понад

10

Мінімальний радіус зони, м

5

8

9

1

1

1

1

2

1

3

14

Начальник управління організації

нагляду за виробництвами та

об'єктами підвищеної небезпеки 

Ю. М. Герасименко 

Додаток 3

до пункту 3.1 Інструкції з організації безпечного ведення вогневих робіт на вибухопожежонебезпечних та вибухонебезпечних об'єктах 

ГРАНИЧНОДОПУСТИМІ ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНІ КОНЦЕНТРАЦІЇ (ГДВК) ДЛЯ НАЙБІЛЬШ ПОШИРЕНИХ РЕЧОВИН

Найменування речовин 

ГДВК 

% об'ємні 

Мг/л (г/м 3) 

Аміак 

0.75 

5.50 

Бензол 

0.07 

2.25 

Бензин-розчинник 

0.04 

1.63 

Бутан 

0.09 

2.25 

Гас 

0.07 

3.70 

Метан 

0.25 

1.65 

Нафта (фракція 20-200°) 

0.07 

2.10 

Пропан 

0.11 

1.90 

Спирт метиловий (метанол) 

0.30 

4.60 

Спирт етиловий 

0.18 

3.40 

Етиленгліколь 

0.17 

4.70 

Етан 

0.15 

1.80 

Етилен 

0.15 

1.70 

Начальник управління організації

нагляду за виробництвами та

об'єктами, підвищеної небезпеки 

Ю. М. Герасименко 

12


Завантажити