НПАОП 0.00-6.06-02Порядок контролю за додержанням ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва вибухових речовин і матеріалів (за переліком, який визначається Кабінет Міністрів України)

у період з "___" ________ 200_ р. до "___" ________ 200_ р. проведено планову (позапланову) перевірку додержання ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва вибухових речовин і матеріалів.

Відомості про суб'єкта господарювання:

Ідентифікаційний код/номер 

Місцезнаходження 

Місце провадження діяльності (філії, підрозділу, що перевіряється) 

Телефон/факс 

суб'єкта господарювання 

філії, підрозділу 

Свідоцтво про державну реєстрацію (N, дата, назва органу державної реєстрації) 

Ліцензія (серія, номер, дата видачі, орган ліцензування) 

Перевірку здійснено в присутності:

(посада, прізвище, ім'я та по батькові представника(-ів) суб'єкта господарювання

(юридичної особи), фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності)

Остання планова (позапланова) перевірка проводилась

(зазначити найменування органу, що здійснив перевірку, дату та номер акта)

(зворотний бік акта)

Перевіркою встановлено:*

Акт складено в двох примірниках. До акта додаються:

(перелік доданих документів)

Голова комісії

(підпис)

(прізвище, ініціали)

Члени комісії:

(підпис)

(прізвище, ініціали)

(підпис)

(прізвище, ініціали)

З актом перевірки ознайомлений,

один примірник отримав

Керівник (уповноважений представник ліцензіата) юридичної особи або фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності, у присутності якого проведено перевірку 

"___" ___________ 200_ р. 

__________

(підпис)

_____________________

(прізвище, ініціали)

____________

* Зазначаються відповідність матеріально-технічної, нормативно-правової бази та кваліфікації працівників відповідним ліцензійним умовам і виявлені порушення.

____________

2


Завантажити