НПАОП 0.00-6.06-02Порядок контролю за додержанням ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва вибухових речовин і матеріалів (за переліком, який визначається Кабінет Міністрів України)

Про затвердження Порядку контролю за додержанням ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва вибухових речовин і матеріалів (за переліком, який визначається Кабінетом Міністрів України)

Наказ Державного комітету України з питань

регуляторної політики та підприємництва,

Міністерства праці та соціальної політики України

від 11 листопада 2002 року N 118/573

Зареєстровано

в Міністерстві юстиції України

26 листопада 2002 р. за N 921/7209

Відповідно до статті 8 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності", Указу Президента України від 25 травня 2000 N 721 "Питання Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва" і постанови Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 року N 1698 "Про затвердження переліку органів ліцензування" НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Порядок контролю за додержанням ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва вибухових речовин і матеріалів (за переліком, який визначається Кабінетом Міністрів України), що додається.

2. Головному управлінню контролю та реформування процедур легалізації суб'єктів господарювання Держпідприємництва України (Апатенко О. П.) та управлінню науково-технічного забезпечення державного нагляду Держнаглядохоронпраці (Плетньов В. А.) в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Голові Держнаглядохоронпраці Сторчаку С. О. забезпечити публікацію цього наказу в засобах масової інформації.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Держпідприємництва України Третьякова С. І. та Голову Держнаглядохоронпраці Сторчака С. О.

Голова Державного комітету

України з питань регуляторної

політики та підприємництва 

О. В. Кужель 

Міністр праці та соціальної

політики України 

І. Я. Сахань 

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства праці та соціальної політики України

від 11 листопада 2002 р. N 118/573

Зареєстровано

в Міністерстві юстиції України

26 листопада 2002 р. за N 921/7209 

ПОРЯДОК

контролю за додержанням ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва вибухових речовин і матеріалів (за переліком, який визначається Кабінетом Міністрів України)

1. Загальні положення

Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності".

Контроль за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов здійснюють як орган ліцензування, визначений постановою Кабінету Міністрів України N 1698 від 14 листопада 2000 року "Про затвердження переліку органів ліцензування", Державний департамент з нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України (далі - Держнаглядохоронпраці) та його територіальні органи, а також Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва (далі - Держпідприємництво) як спеціально уповноважений орган з питань ліцензування, визначений Указом Президента України від 25 травня 2000 року N 721 "Питання Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва", та його територіальні органи (далі - органи контролю) у межах своїх повноважень шляхом проведення планових і позапланових перевірок.

2. Організація перевірок

2.1. Планові перевірки додержання ліцензіатом ліцензійних умов проводяться органами контролю згідно з річним планом перевірок, який затверджується наказом органу контролю. Плани перевірок повинні бути узгоджені між органами контролю з урахуванням того, що планова перевірка ліцензіата проводиться не частіше одного разу на рік.

2.2. Позапланові перевірки здійснюють органи контролю на підставі надходження до них у письмовій формі заяви (повідомлення) про порушення ліцензіатом ліцензійних умов (випуск вибухових речовин, які не входять до переліку, передбаченого ліцензією, зміни у технічних умовах на вибухові речовини, випуск неякісної продукції, заміни обладнання та інші) або з метою перевірки виконання усунення порушень ліцензійних умов, які були виявлені під час планової перевірки.

2.3. Для проведення перевірки орган контролю видає наказ про призначення голови та членів комісії, а також готує посвідчення для проведення перевірки ліцензіата (додаток 1), яке підписується керівником органу контролю (його заступником) та засвідчується печаткою.

2.4. Посвідчення реєструються в журналі обліку посвідчень (додаток 2), сторінки якого мають бути пронумеровані, прошнуровані та скріплені печаткою.

2.5. При необхідності перевірки проводяться із залученням фахівців центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а за згодою суб'єкта господарювання - представників громадських організацій, науково-дослідних установ тощо (за їх згодою).

2.6. Орган контролю повідомляє ліцензіата про проведення планової перевірки письмово або телефонограмою не пізніше ніж за п'ять робочих днів до початку проведення зазначеної перевірки.

Термін проведення перевірки становить не більше п'яти робочих днів. У разі великого обсягу робіт за рішенням керівника органу контролю термін перевірки може бути подовжено до 10 календарних днів.

3. Права членів комісії

Голова та члени комісії мають право:

3.1. Ознайомлюватися з необхідними для проведення перевірки документами.

3.2. Заходити на територію, у виробничі та інші приміщення ліцензіатів для їх обстеження і з'ясування питань, безпосередньо пов'язаних з перевіркою.

3.3. Отримувати копії (ксерокопії) необхідних документів, пов'язаних з предметом перевірки.

3.4. Одержувати від ліцензіатів письмові пояснення з питань, що виникають під час перевірки.

4. Обов'язки членів комісії

Голова та члени комісії зобов'язані:

4.1. Керуватись у своїй роботі виключно нормами законодавства.

4.2. Об'єктивно відображати стан справ щодо додержання ліцензіатами ліцензійних умов.

4.3. Забезпечувати додержання державної таємниці, передбаченої законодавством, забезпечувати конфіденційність інформації.

5. Порядок проведення та предмет перевірки

5.1. Для проведення перевірки голова комісії повинен скласти методику перевірки на кожне виробництво. Під час перевірки пред'явити керівнику ліцензіата посвідчення на проведення перевірки та документи, які засвідчують особу голови та членів комісії.

5.2. Ліцензіат під час перевірки додержання ним ліцензійних умов надає необхідні для проведення перевірки документи, а саме:

оригінал ліцензії на виробництво вибухових речовин і матеріалів;

свідоцтво про державну реєстрацію суб'єкта господарювання та установчі документи;

проектну та конструкторську документацію на обладнання, пристрої управління та контролю;

регламент технологічного процесу на виготовлення вибухових речовин і матеріалів;

стандарти та технічні умови на сировину, матеріали і готову продукцію;

креслення нестандартного обладнання, оснащення та пристроїв;

документацію, яка підтверджує освіту та кваліфікацію персоналу (дипломи, свідоцтва, тощо), допущеного відповідними наказами до робіт з вибуховими речовинами і матеріалами;

посадові інструкції інженерно-технічних працівників підприємства, інструкції поводження з вибуховими матеріалами та інструкції з питань охорони праці, що діють на підприємстві;

форми обліку вибухових матеріалів.

Ліцензіат забезпечує умови для проведення перевірки.

При перевірці ліцензіата комісія перевіряє:

5.3. Додержання ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва вибухових речовин і матеріалів.

5.4. Виконання розпоряджень про усунення порушень ліцензійних умов, які були виявлені під час попередньої перевірки.

5.5. Відповідність відомостей, наведених у ліцензії, відомостям, зазначеним у свідоцтві про державну реєстрацію суб'єктів господарювання та в установчих документах.

5.6. Наявність копії ліцензії, що підтверджує право філії або іншого структурного підрозділу ліцензіата на провадження господарської діяльності з виробництва вибухових речовин і матеріалів на підставі отриманої ліцензії.

5.7. Наявність рішень про створення філій, відокремлених структурних підрозділів ліцензіата.

5.8. Своєчасність повідомлення органу ліцензування про зміну даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії.

5.9. Своєчасність переоформлення ліцензії.

5.10. Достовірність даних, наведених у документах та поданих суб'єктом господарської діяльності для отримання ліцензії.

5.11. У разі відсутності ліцензії наявність довідки про прийняття заяви щодо переоформлення ліцензії на провадження господарської діяльності з виробництва вибухових речовин і матеріалів.

6. Порядок оформлення результатів перевірки

6.1. За результатами перевірки складається акт перевірки додержання суб'єктом господарської діяльності ліцензійних умов.

6.2. Акт перевірки складається у двох примірниках (згідно з формою, наведеною у додатку 3) безпосередньо після проведення перевірки. Один примірник акта перевірки видається керівнику (уповноваженому представнику) ліцензіата (юридична особа) або ліцензіату (фізична особа), який перевірявся, другий - зберігається органом, який здійснив перевірку.

6.3. Факт ознайомлення з актом перевірки та отримання належного йому примірника засвідчують із зазначенням дати:

керівник ліцензіата (юридичної особи) або його уповноважений представник - особистим підписом та печаткою суб'єкта господарської діяльності;

ліцензіат (суб'єкт підприємницької діяльності - фізична особа) - особистим підписом та печаткою (у разі її наявності).

6.4. У разі відмови ліцензіата від підписання акта перевірки голова комісії робить відповідний запис про те, що ця особа з актом ознайомлена і від підпису відмовилась. Керівник ліцензіата або його уповноважений представник (юридична особа), ліцензіат (суб'єкт підприємницької діяльності - фізична особа) має право давати пояснення та викладати свої зауваження щодо змісту акта та проведення перевірки. Ці документи є невід'ємною частиною акта.

6.5. Порушення, викладені в акті перевірки, повинні мати посилання на конкретні пункти, розділи, статті нормативно-правових актів. Довільне викладення або тлумачення вимог нормативно-правових актів не допускається.

Забороняється включати до акта перевірки відомості та порушення, які не підтверджені документально.

6.6. У разі виявлення порушень можливе застосування двох видів санкцій (у термін, що не перевищує десяти робочих днів від дня складання акта перевірки додержання ліцензіатом ліцензійних умов):

6.6.1. Органи контролю видають розпорядження про усунення виявлених порушень ліцензійних умов із зазначенням конкретних термінів.

6.6.2. Держнаглядохоронпраці приймає рішення про анулювання ліцензії на підставах, викладених у пункті 6.10.

6.7. У разі усунення виявлених перевіркою порушень ліцензійних умов протягом десяти робочих днів, якщо це підтверджено документально і не потребує додаткової перевірки, зазначене в пункті 6.6.1 розпорядження не видається.

6.8. Ліцензіат, який одержав розпорядження про усунення виявлених порушень ліцензійних умов, зобов'язаний його виконати і в установлений у розпорядженні термін у письмовій формі повідомити про це орган, який видав розпорядження.

6.9. У разі невиконання ліцензіатом вимог про усунення виявлених порушень ліцензійних умов:

6.9.1. Органи контролю складають акт про невиконання розпорядження щодо усунення виявлених порушень ліцензійних умов, який є підставою для анулювання ліцензії.

Акт про невиконання розпорядження про усунення виявлених порушень ліцензійних умов складається за результатами позапланової перевірки.

6.9.2. Територіальні органи Держпідприємництва направляють копію акта про невиконання розпорядження щодо усунення виявлених порушень ліцензійних умов до центрального апарату Держпідприємництва, який звертається до Держнаглядохоронпраці з пропозицією про анулювання ліцензії і повідомляє про це відповідний територіальний орган.

6.9.3. Держпідприємництво направляє до Держнаглядохоронпраці копію акта про невиконання розпорядження щодо усунення виявлених порушень ліцензійних умов з пропозицією про анулювання ліцензії.

6.9.4. Держнаглядохоронпраці на підставі акта про невиконання розпорядження про усунення виявлених порушень ліцензійних умов приймає рішення щодо анулювання ліцензії.

6.10. Підставами для анулювання ліцензії є:

акт про повторне порушення ліцензіатом ліцензійних умов;

рішення про скасування державної реєстрації суб'єкта господарської діяльності;

акт про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб'єктом господарської діяльності для одержання ліцензії;

акт про встановлення факту передачі ліцензії або її копії іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності;

акт про встановлення факту неподання в установлений строк повідомлення про зміну даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії;

акт про встановлення факту невиконання розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов;

неможливість ліцензіата забезпечити виконання ліцензійних умов, установлених для ведення господарської діяльності з виробництва вибухових речовин і матеріалів;

акт про відмову ліцензіата в проведенні перевірки органом ліцензування або спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування.

6.11. У разі створення перешкод з боку ліцензіата щодо проведення перевірки складається відповідний акт.

6.12. Орган ліцензування приймає рішення про анулювання ліцензії протягом десяти робочих днів від дати встановлення підстав для анулювання ліцензії, яке вручається (надсилається) ліцензіату із зазначенням підстав анулювання не пізніше трьох робочих днів від дати його прийняття.

Рішення про анулювання ліцензії вручається ліцензіату під особистий підпис або надсилається рекомендованим листом.

6.13. Рішення про анулювання ліцензії реєструється у відповідному журналі обліку, у якому сторінки повинні бути пронумеровані, прошнуровані та скріплені печаткою і в якому ставиться дата та підпис суб'єкта господарювання (вклеюється корінець квитанції рекомендованого листа) про отримання рішення щодо анулювання ліцензії.

6.14. Розгляд питань про анулювання ліцензії на підставі акта про встановлення факту неподання в установлений строк повідомлення про зміну даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії; акта про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб'єктом господарювання для одержання ліцензії; акта про встановлення факту передачі ліцензії іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності; акта про невиконання розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов - здійснюється органом ліцензування з обов'язковим запрошенням ліцензіата або його представників.

6.15. Орган ліцензування повинен мати підтвердження щодо повідомлення ліцензіата про час та місце розгляду питання про анулювання ліцензії.

6.16. У разі неявки ліцензіата або його представників розгляд питань про анулювання ліцензії здійснюється без їх участі.

6.17. Питання про анулювання ліцензії у разі повторного порушення ліцензіатом ліцензійних умов протягом терміну дії ліцензії розглядається за наявності таких документів:

акта про порушення ліцензіатом ліцензійних умов;

акта про повторне порушення ліцензіатом ліцензійних умов;

наказів, на підставі яких здійснювались перевірки.

6.18. Рішення про анулювання ліцензії набирає чинності через десять днів з дати його прийняття.

6.19. Запис про підставу, дату та номер рішення про анулювання ліцензії вноситься органом ліцензування до ліцензійного реєстру не пізніше наступного робочого дня після набрання чинності рішенням про анулювання ліцензії.

6.20. У разі анулювання ліцензії на підставі:

акта про повторне порушення ліцензіатом ліцензійних умов;

акта про встановлення факту неподання в установлений строк повідомлення про зміну даних, зазначених у документах, що долучалися до заяви про видачу ліцензії;

акта про встановлення факту передачі ліцензії іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності;

акта про невиконання розпорядження про усунення виявлених порушень ліцензійних умов - суб'єкт господарювання може отримати нову ліцензію на право провадження цього виду господарської діяльності не раніше ніж через рік від дати прийняття органом ліцензування рішення про анулювання попередньої ліцензії.

7. Оскарження рішення про анулювання ліцензії

7.1. Якщо ліцензіат протягом десяти днів від дати прийняття рішення про анулювання ліцензії подає скаргу до експертно-апеляційної ради при Держпідприємництві, дія даного рішення органу ліцензування призупиняється до прийняття відповідного рішення Державним комітетом України з питань регуляторної політики та підприємництва.

Експертно-апеляційна рада при Держпідприємництві інформує відповідний орган ліцензування щодо отримання такої скарги.

7.2. Рішення експертно-апеляційної ради при Держпідприємництві є підставою для видання Державним комітетом України з питань регуляторної політики та підприємництва розпорядження про усунення порушень законодавства у сфері ліцензування, допущених органом ліцензування.

7.3. Рішення про анулювання ліцензії може бути оскаржене в судовому порядку.

8. Відповідальність членів комісії

Посадові особи органу ліцензування та спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування у разі недодержання законодавства у сфері ліцензування несуть відповідальність згідно із законом.

Начальник Головного управління

контролю та реформування процедур

легалізації суб'єктів господарювання

Держпідприємництва 

О. П. Апатенко 

Начальник управління

науково-технічного забезпечення

державного нагляду

Держнаглядохоронпраці 

В. А. Плетньов 

Додаток 1

до пункту 2.3 Порядку контролю за додержанням ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва вибухових речовин і матеріалів (за переліком, який визначається Кабінетом Міністрів України) 

(на бланку органу контролю)

_______________________________________________________________

"___" ____________ 200_ р. 

N ___________ 

ПОСВІДЧЕННЯ

Видане голові комісії

(прізвище та ініціали)

членам комісії:

(прізвища та ініціали)

для проведення перевірки суб'єкта господарської діяльності

(найменування ліцензіата, юридична адреса)

щодо додержання ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва вибухових речовин і матеріалів

(назва підрозділу ліцензіата та його адреса)

за період з "___" ________ 200_ р. до "___" _________ 200_ р.

у термін з "___" _________ 200_ р. до "___" _________ 200_ р.

відповідно до наказу від "___" _______ 200_ р. за N _______

(посада керівника органу контролю)

(підпис)

(прізвище та ініціали)

М. П.

Термін продовжено до

______________ 200_ р.

(число, місяць)

(посада керівника органу контролю)

(підпис)

(прізвище та ініціали)

М. П.

Додаток 2

до пункту 2.4 Порядку контролю за додержанням ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва вибухових речовин і матеріалів (за переліком, який визначається Кабінетом Міністрів України) 

ЖУРНАЛ

обліку посвідчень

N

з/п

Номер посвідчення

Найменування ліцензіата, місцезнаходження

Голова та члени комісії

Термін перевірки

Реєстраційний номер наказу

1

2

3

4

5

6

Додаток 3

до пункту 6.2 Порядку контролю за додержанням ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва вибухових речовин і матеріалів (за переліком, який визначається Кабінетом Міністрів України) 

(на бланку органу контролю, що здійснив перевірку)

АКТ

перевірки додержання суб'єктом господарювання ліцензійних умов

___________________________________________________________________________

(повне найменування суб'єкта господарювання, філії або відокремленого структурного підрозділу)

"___" ______________ 200_ р. 

________________________________________

(назва населеного пункту, де проводиться перевірка)

Комісією у складі: голови - 

________________________________________________,

(посада, ініціали та прізвище посадової особи) 

членів - 

________________________________________________,

(посада, ініціали та прізвище посадової особи)

________________________________________________

________________________________________________

Завантажити