НПАОП 0.00-7.04-96Методичні вказівки про організацію роботи технічного експерта Держнаглядохоронпраці з питань оцінки безпеки технічних засобів виробництва і технологічних процесів в агропромисловому комплексі та при випробуванні (перевірці) техніки і технологій

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТУКРАЇНИПО НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ
(Держнаглядохоронпраці )

Затверджено

наказом Державного комітету України
по нагляду за охороною праці № 133
від 13 серпня 1996 р.

НПАОП 0.00-7.04-96

Методичні вказівки про організацію роботи технічного експерта Держнаглядохоронпраці з питань оцінки безпеки технічних засобів виробництва і технологічних процесів в агропромисловому комплексі та при випробуванні (перевірці) техніки і технологій

м. Київ

Методичні вказівки про організацію роботи технічного експертаДержнаглядохоронпраці з питань оцінки безпеки технічних засобіввиробництва і технологічних процесів в агропромисловому комплексі та при випробуванні (перевірці) техніки і технологій.

Дата введення 1 вересня 1996 р.

Ці методичні вказівки поширюються на працівників експертнотехнічних центрів Держнаглядохоронпраці і працівників організацій, яким Держнаглядохоронпраці надав право на виконання експертизи проектної документації технічних засобів виробництва (в подальшому — засоби) та технологічних процесів в агропромисловому комплексі, при випробуванні (перевірці) техніки та технологій.

2.1. Закон України “Про охорону праці”, введений в дію Постановою Верховної Ради від 14.10.92;

2.2. Закон України “Про пожежну безпеку”, введений в дію Постановою Верховної Ради від 17.12.93;

2.3. Закон України “Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення”, введено в дію Постановою Верховної Ради від 24.02.94;

2.4. ДНАОП 0.00-6.03.94 Методика проведення державної експертизи (перевірки) проектної документації на будівництво (реконструкцію, технічне переоснащення) виробничих об’єктів і виготовлення засобів виробництва на відповідальність їх нормативним актам про охорону праці, затвердженої наказом Держнаглядохоронпраці від 30.09.94 № 95;

2.5. ГОСТ 15.001-88 СРПП. Продукция производственно-технического назначения;

2.6. ДСТУ 1.3-93 ДСТУ. Порядок розроблення, побудови, викладу, оформлення, узгодження, затвердження, позначення та реєстрації технічних умов;

2.7. ГОСТ 2.601-68 ЕСКД. Эксплуатационная и ремонтная документация;

2.8. ГОСТ 27388-87. Эксплуатационные документы сельскохозяйственной техники;

2.9. КНД 50-009-93 Типова побудова технічних умов. Методичні вказівки.

2.10. КНД 3-6-93 СРПП. Порядок розробки та постановки на виробництво продукції машинобудування для сільського господарства, харчової та переробної промисловості;

2.11. ГОСТ 12.3.002-75 ССВТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности;

2.12. ГОСТ 3.1120-83. Общие правила отражения и оформления требований безопасности труда в технологической документации;

2.13. НАОП 2.0.00-2.00-83 ОСТ 46.0.141-83 ССБТ. Процессы производственные в сельском хозяйстве. Общие требования безопасности;

2.14. ГОСТ 12.2.002-91 ССБТ. Техника сельскохозяйственная, методы оценки безопасности;

2.15. ГОСТ 12.2.002.1-91 ССБТ. Тракторы сельскохозяйственные и лесные колесные. Методы динамические испытаний защитных конструкций;

2.16. ГОСТ 12.2.002.2-91 ССБТ. Тракторы сельскохозяйственные и лесные колесные. Методы статистических испытаний защитных конструкций;

2.17. ГОСТ 12.2.002.3-91 ССБТ. Сельскохозяйственные и лесные транспортные средства. Определение тормозных характеристик;

2.18. ГОСТ 12.2.002.4-91 ССБТ. Тракторы и машины самоходные сельскохозяйственные. Методы определения обзорности с рабочего места оператора;

2.19. ГОСТ 12.2.002.5-91 ССБТ. Тракторы и машины самоходные сельскохозяйственные. Методы определения характеристик систем обогрева и микроклимата на рабочем месте оператора в холодный период года;

2.20. ГОСТ 12.2.002.6-91 ССБТ. Тракторы и машины самоходные сельскохозяйственные. Методы определения герметичности кабин.

3.1. Навчання, стажування та атестація технічних експертів з питань АПК здійснюється з участю управління по нагляду в АПК, лісовій, легкій, текстильній та переробній промисловості по окремій програмі, яка затверджується Комітетом.

3.2. Для підвищення інженерно-технічних знань технічних експертів АПК технічне управління і управління по нагляду в АПК, лісовій, текстильній та переробній промисловості Держнаглядохоронпраці проводить щорічно семінари на базі однієї з машино-випробувальних організацій.

3.3. Плани робіт технічних експертів, які обслуговують УкрЦВТ, Південно-Українську, Львівську, харківську, Миргородську державні машиновипробувальні організації та ДержНДЦ мобільної техніки (м. Одеса) повинні ув’язуватися з планами випробувань цих організацій.

3.4. Організації вказані в п. 3.3 надають допомогу технічним експертам в організації робочого місця, надають їм право користуватися фондом нормативної і звітної документації щодо результатів випробувань технічних засобів. Взаємовідносини експертно-технічних центрів і машиновипробувальних організацій встановлюються на договірних умовах.

4.1. Експертиза документації на засоби, технологічні процеси здійснюється і оформлюється у відповідності з Методикою проведення державної експертизи (перевірки) проектної документації на будівництво (реконструкцію, технічне переоснащення) виробничих об’єктів і виготовлення засобів виробництва на відповідність їх нормативним актам про охорону праці і передбачає:

— експертизу проектної документації (при попередніх, та приймальних випробуваннях засобів, або перед ними) включає в себе експертизу: технічного завдання, проектів технічних умов та експлуатаційної документації, а в необхідних випадках — креслень або інших документів, які обумовлюють вимоги безпеки;

— експертизу нормативної документації (при періодичних та сертифікаційних випробуваннях, або перед ними), яка включає в себе: експертизу технічних умов, експлуатаційної документації, а в необхідних випадках — креслень або інших документів, які обумовлюють вимоги безпеки;

— експертизу проектної (нормативної) документації технологічного процесу (маршрутної або операційної карти, технологічної інструкції, тощо).

4.1.1. Під час експертизи проектної (нормативної) документації засобів на відповідність вимогам охорони праці перевіряється:

Технічне завдання — на відповідність вимогам: ГОСТ 15.001-88, КНД 3-6-93, стандартів та інших нормативних актів, а також в необхідних випадках, наявність вимог безпеки, які обумовлені особливостями конструкції;

Технічні умови (проект технічних умов) — на відповідність вимогам ДСТУ 1.3-93, КНД 50-009-93, стандартів та інших нормативних актів а також, в необхідних випадках, наявність вимог безпеки, які обумовлені особливостями конструкції;

Експлуатаційна документація — на відповідність вимогам ГОСТ 2.601-68, ГОСТ 27388-87, правил, норм та інших нормативних актів, які встановлюють вимоги безпеки при монтажі, обкатці, експлуатації, технічному обслуговуванні, ремонті, зберіганні та демонтажі, а в необхідних випадках — наявності вказівок безпеки, обумовлених особливостями конструкції.

4.1.2. Експертиза проектної документації на технологічні процеси відображує відповідність їх вимогам охорони праці згідно з ГОСТ 12.3.002-75, ГОСТ 3.1120-83, ОСТ 46.0.141-83, інших нормативних актів та вимог безпеки обумовлених особливостями процесу до:

— приміщень, площадок, площ (для вирощування культур, випасу худоби, розміщення пасік тощо), водоймищ;

— технічних засобів виробництва, їх розміщення, руху мобільних машин і механізмів;

— засобів колективного та індивідуального захисту;

— професійного відбору та навчання працюючих;

— послідовності виконання технологічних операцій, карантинних термінів залучання працівників до роботи в приміщеннях та на площах, оброблених пестицидами, або поряд з ними, дій персоналу у випадках аварій та стихійних явищ;

— утилізації та знезараження шкідливих речовин при санітарній обробці, тварин, птахів, рослин, комах, техніки, відходів виробництва, тощо.

4.1.3. Експертний висновок проектної (нормативної) документації згідно пп. 4.1.1 та 4.1.2 повинен засвідчувати відповідність (невідповідність) нормативної документації або її проекту вимогам нормативних актів з охорони праці і включати пропозиції напрямку подальших дій проектної організації, заводу-виготівника, або підприємства, яке освоїло технологічний процес (усунути недоліки проектної документації, усунути недоліки при удосконаленні засобу, або технологічного процесу тощо).

Експертний висновок проектної (нормативної) документації вказаної в п. 4.1.1 видається за формою додатка 1 без відображення даних: “рік виготовлення”, “№ заводський”, “…(випробувань) назва організації, яка проводила випробування”, “…(випробувань), номер протоколу випробувань”.

Експертний висновок проектної документації на технологічні процеси вказаної п. 4.1.2 видається за формою додатка 2.

4.2.  Експертиза засобу, при попередніх, приймальних, періодичних та сертифікаційних випробуваннях з метою скорочення часу та затрат на усунення недоліків проводиться поетапно — експертиза первинна, експертиза при експлуатаційних випробуваннях, експертиза заключна, які можуть об’єднуватися.

4.2.1. Експертиза первинна передбачає експертизу документації згідно з п. 4.1.1, а також визначення відповідності конструкції засобу вимогам безпеки та ергономічності шляхом огляду, опробування і в необхідних випадках вимірювань.

По результатах первинної експертизи у випадку наявності небезпечних та шкідливих факторів, які несуть загрозу травмування, або отруєння працівників під час випробувань (наприклад — відсутні гальма в мобільній машині тощо) видається експертний висновок про невідповідність засобу вимогам безпеки (додаток 1).

4.2.2. Експертиза при експлуатаційних випробуваннях передбачає участь (вибороч-ну) в експлуатаційних, лабораторно-польових, та стендових випробуваннях, контролю вимог безпеки згідно з ГОСТ 12.2.002-91, ГОСТ 12.2.002.1-91, ГОСТ 12.2.002.2-91, ГОСТ 12.2.002.3-91, ГОСТ 12.2.002.4-91, ГОСТ 12.2.002.5-91, ГОСТ 12.2.002.6-91, інших стандартів та нормативних документів.

У випадках виявлення в ході випробувань небезпечних та шкідливих факторів, які несуть загрозу травмування, або отруєння працівників під час випробувань (наприклад — недостатня статична рівновага, недостатнє навантаження на колеса управління машиною тощо) видається експертний висновок щодо невідповідності засобу вимогам безпеки (додаток 1).

4.2.3. Заключний експертний висновок щодо відповідності засобу вимогам безпеки та ергономіки видається з урахуванням пп. 4.2.1., 4.2.2., результатів інструментальних вимірів та технічного стану після випробувань.

Заключний експертний висновок засобу, який пройшов періодичні або сертифікаційні випробування повинен урахувати результати аналізу обставин і причин травмування (профзахворювань, отруєнь), як наслідок експлуатації цього або аналогічного за принципом дії засобу, а також результати обстежень його на підприємствах щодо надійності спрацювання (відмов) пристроїв безпеки і ефективності виконання вказівок експлуатаційної документації.

Висновок експертизи (додаток 1) повинен засвідчувати відповідність (невідповід-ність) засобу вимогам технічних умов (а проекту нормативної документації — технічного завдання) та нормативних актів з охорони праці і включати пропозиції: рекомендувати або нерекомендувати до виробництва; видати сертифікат; усунути недоліки при удосконаленні (виготовленні покращеного зразка) конструкції.

4.3. Експертний висновок перевірки безпечності технологічних процесів відображує експертизу проектної документації на них, а також ефективність вказівок щодо охорони праці при їх проведенні.

Висновок перевірки безпечності технологічного процесу (експертизи проекту нормативних документів на технологічний процес) повинен засвідчувати відповідність або невідповідність технологічного процесу (проекту нормативної документації) вимогам нормативних актів з охорони праці (технічного завдання) і включати пропозиції: рекомендувати, або нерекомендувати до освоєння технологічного процесу; усунути недоліки при удосконаленні технологічного процесу тощо (додаток 2).

4.4. Експертиза технічного стану засобу передбачає експертизу документації, що є у власника та експертизу технічного стану засобу шляхом огляду та опробування (додаток 1).

4.5. Участь в опрацюванні проектів нормативних актів, які включають вимоги безпеки, гігієни та санітарії до конструкції засобів, а також технологічних процесів.

4.6. Експертиза (рецензія) проектів правил та інших нормативних актів з охорони праці.

4.7. Надання допомоги при підготовці документів, які включають вимоги безпеки та ергономіки до погодження з органами державного нагляду з охорони праці.

4.8. У випадках конфліктних ситуацій по завданню підрозділів та органів Держнаглядохоронпраці технічний експерт може залучатися до окремих видів робіт для перевірки відповідності вимогам нормативних актів з охорони праці технічних засобів проектної та нормативної документації на заводах-виготівниках (проектних організаціях). Оплата за виконану роботу проводиться учасниками конфліктних ситуацій.

4.9. Технічний експерт, крім організації-розробника, завода-виготівника, або іншого замовника направляє по одному примірнику експертного висновку управлінню по нагляду в АПК, лісовій, легкій, текстильній та переробній промисловості Держнаглядохоронпраці, а передбачені в пп. 4.2.1., 4.2.2. та 4.2.3. — керівнику машиновипробувальної організації для включення в протокол випробування.

4.10. Технічний експерт здійснює реєстрацію експертних висновків згідно з Методикою проведення державної експертизи (перевірки) проектної документації на будівництво (реконструкцію, технічне переоснащення) виробничих об’єктів і виготовлення технічних засобів виробництва на відповідність їх нормативним актам про охорону праці.

Для проведення аналізу діяльності технічного експерта і оцінки його роботи щорічно (до 10 лютого наступного року) складається звіт за формою /додаток 3/.

Додаток 1

Державний Комітет України по нагляду за охороною праці
(Держнаглядохоронпраці)

(найменування ЕТЦ)

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

від

Про відповідність вимогам нормативних актів з охорони праці

(назва та марка трактора, машини, устаткування)

(назва заводу-виготовлювача, або конструкторської організації та їх адреса

(рік виготовлення)

(№ заводський)

/місце проведення експертизи (випробувань), назва організації, яка проводила випробування/

/дата проведення експертизи (випробувань), номер протоколу випробувань/

При проведенні

(експертизи документації, візуальному оглядові, опробуванні
інструментальних замірах під час випробувань)

встановлено невідповідність вимогам нормативних актів
з охорони праці:

Пункти та назва нормативного акта

Характеристика невідповідності

В И С Н О В О К

Технічний експерт Держнаглядохоронпраці

(прізвище і ініціали)

Примітка.Номер експертного висновку згідно з пп. .4.3.1., 4.2.2., 4.2.3. здійснюється у відповідності з Методикою проведення державної експертизи (перевірки) проектної документації на будівництво (реконструкцію, технічне переоснащення) виробничих об’єктів і виготовлення засобів виробництва на відповідність їх нормативним актам про охорону праці. Номер експертного висновку складається з двох частин: перша — встановлюється згідно з додатком 3 до Методики…; друга — перші дві цифри вказують шифр машиновипробувальної організації (01 УкрЦВТ, 02 — Львівська МВС, 03 — Південно-Українська МВС, 04 — Миргородська МВС, 05 — Харківська МВС або 00 інших організацій) три останні цифри вказують порядковий номер протоколу вказаних організацій з доданням букв, які вказують на вид випробувань (ПП — попередні, ПР — приймальні, С — сертифікаційні, І — інші).

Додаток 2

Державний комітет Українипо нагляду за охороною праці
(Держнаглядохоронпраці)

(найменування ЕТЦ)

від

Про відповідність вимогам нормативних актів з охорони праці

(найменування технологічного процесу, маршрутної або операційної карти

технологічної інструкції тощо)

розробленої

(найменування організації, яка розробила документацію

на технологічний процес, її адреса, місце проведення експертизи або

перевірки безпечності вимог, вказаних в документі)

(дата проведення експертизи, (перевірки) безпечності технологічного процесу)

При проведенні

(експертизи документації технологічного процесу перевірки безпечності технологічного процесу)

встановлено невідповідність вимогам нормативних актів з охорони праці:

Пункти та назви нормативного акта

Характеристика невідповідності

В И С Н О В О К

Технічний експерт Держнаглядохоронпраці

(прізвище і ініціали)

Примітка.Номер експертного висновку згідно з пп. 4.1.2. та 4.3. здійснюється у відповідності з Методикою проведення державної експертизи (перевірки) проектної документації на будівництво (реконструкцію, технічне переоснащення) виробничих об’єктів і виготовлення засобів виробництва на відповідність їх нормативним актам про охорону праці.

Додаток 3


Зміст проведених заходів

Кількість

1

2

3

1. Експертиза проектів документації на засоби (без урахування випробувань цих засобів)

1.1.

Кількість засобів яким проведена експертиза з них видано експертних висновків.

1.2.

Видано висновків з негативними пропозиціями всього в т.ч. по:

1.2.1

(конкретних засобах — в них виявлено конкретних невідповідностей)

2. Експертиза проектів документації на технологічні процеси (без урахування тих які проходили перевірку)

2.1

Кількість технологічних процесів, яким проводилась експертиза документації з них видано експертних висновків

2.2.

Видано висновків з негативними пропозиціями в т.ч. по:

2.2.1.

(конкретних технологічних процесах — в них виявлено конкретних невідповідностей)

3. Експертиза (випробування) засобів

3.1

Поступило на випробування всього

3.2

З них пройшли випробування і видано висновків зпозитивними пропозиціями

в т.ч. при випробуваннях:

попередніх

приймальних

періодичних

сертифікаційних

3.3

Видано експертних висновків при первинній експертизі про наявність небезпечних і шкідливих факторів, які загрожують життю і здоров’ю персоналу

в т.ч. по:

3.3.1

(Конкретних засобах — в них виявлено конкретних невідповідностей)

3.4

Видано експертних висновків в ході випробувань про наявність небезпечних та шкідливих факторів які загрожують життю і здоров’ю персоналу

3.4.1

(Конкретних засобах — в них виявлено конкретних невідповідностей)

4. Експертиза (перевірка) безпечності технологічних процесів

4.1.

Видано експертних висновків при перевірці безпечності технологічних процесів.

4.2.

З них негативними пропозиціями

в т.ч. по:

4.2.1

(по конкретних технологічних процесах — в них виявлено конкретних невідповідностей).

5. Експертиза стану засобу по замовленню власника

5.1.

Видача експертних висновків.

5.2.

В тому числі по засобах виготовлених кустарним способом з них:

5.2.1.

(по конкретних засобах — в них виявлено конкретних невідповідностей).

6. Опрацьовано проектів нормативних актів

6.1.

Прийнято участь в опрацюванні проектів

В тому числі:

6.2.

(по конкретних проектах)

7. Експертиза (рецензія) проектів нормативних актів

7.1.

Проведено експертиз (рецензій) проектів нормативних актів

в тому числі:

7.2.

(по конкретних проектах нормативних документів)

8. Участь технічного експерта в виконанні інших функцій

8.1.

Прийнята участь в виконанні інших функцій (вказати конкретно).

Завантажити