НПАОП 0.00-7.03-94Методика проведення державної експертизи (перевірки) проектної документації на будівництво (реконструкцію, технічне переоснащення) виробничих об'єктів і виготовлення засобів виробництва на відповідність їх нормативним актам про охорону праці

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО НАГЛЯДУ

ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ

/Держнаглядохоронпраці/

НАКАЗ

30 вересня 1994 р.

№ 95

ЗАРЕЄСТРОВАНО

в Міністерстві юстиції України

“20” лютого 1995 р.за №44/580

Керівник реєструючого органу

(підпис)

Про затвердження Методики проведення державної експертизи /перевірки/ проектної документації на будівництво /реконструкцію, технічне переоснащення/ виробничих об’єктів і виготовлення засобів виробництва на відповідність їх нормативним актам про охорону праці

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 23 червня 1994 р. № 431 НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Методику проведення державної експертизи /перевірки/ проектної документації на будівництво /реконструкцію, технічне переоснащення/ виробничих об’єктів і виготовлення засобів виробництва на відповідність їх нормативним актам про охорону праці /додається/.

2. Начальникам територіальних управлінь:

2.1. Забезпечити вивчення Методики технічними експертами експертно-технічних центрів та спеціалістами, які залучаються до проведення державної експертизи /перевірки/ проектно-конструкторської документації.

2.2. Створити комісії і провести атестацію технічних експертів експертно-технічних центрів та спеціалістів інших організацій, які будуть здійснювати експертизу проектно-конструкторської документації.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на технічне управління Комітету /Кириленко В.М./

Голова Комітету

С.П. Ткачук

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Державного комiтету України по нагляду за охороною працi

вiд 30 вересня 1994 р. № 95

ЗАРЕЄСТРОВАНО

в Міністерстві юстиції України

“ 20” лютого_1995 р.

за № 44/580

Керівник реєструючого
органу _________________

(підпис)

МЕТОДИКА
проведення державної експертизи (перевiрки ) проектної документацiї на будiвництво (реконструкцiю, технiчне переоснащення) виробничих об’єктiв i виготовлення засобiв виробництва на вiдповiднiсть їх нормативним актам про охорону праці

1.1. Методика визначає порядок проведення державної експертизи (перевiрки) проектної документацiї на будiвництво (реконструкцiю, технiчне переоснащення) виробничих об’єктiв, виготовлення i впровадження нових технологiй, засобiв колективного та iндивiдуального захисту працюючих на вiдповiднiсть їх нормативним актам про охорону працi i встановлює взаємовiдношення власникiв з експертно-технiчними центрами Держнаглядохоронпрацi (надалi ЕТЦ).

1.2. Експертиза проектної документацiї з питань охорони працi провадиться в обов’язковому порядку щодо всiх проектiв на будiвництво та реконструкцiю виробничих об’єктiв i виготовлення засобiв виробництва незалежно вiд форм власностi та джерел фiнансування.

1.3. Вимоги Методики є обов’язковими для всiх власникiв, якi розробляють або застосовують проектну документацiю, а також для органiв, що здiйснюють експертизу цiєї документацiї на вiдповiднiсть її нормативним актам про охорону працi.

2.1. Експертиза проводиться вiдповiдно до Положення про порядок проведення державної експертизи (перевiрки) проектної документацiї на будiвництво та реконструкцiю виробничих об’єктiв i виготовлення засобiв виробництва на вiдповiднiсть їх нормативним актам про охорону працi, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23.06.94 № 431, Положення про експертно-технiчний центр (госпрозрахунковий пiдроздiл) Держнаглядохоронпрацi України, затвердженого наказом Комiтету вiд 21.11.94 № 116 та цiєї методики на пiдставi укладеного з власником договору.

2.2. Проектна документацiя на виробничi об’єкти, будiвництво або реконструкцiя яких починається пiсля прийняття постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 23.06.94 № 431, а також на впровадження нових технологiй, виготовлення засобiв виробництва, колективного та iндивiдуального захисту працюючих з вказаного термiну повинна обов’язково пройти експертизу на їх вiдповiднiсть нормативним актам про охорону працi.

2.3. Експертиза виконується експертно-технiчними центрами Держнаглядохоронпрацi (додаток № 1).

2.4. Основним завданням експертизи є:

оцiнка вiдповiдностi проектних рiшень з питань охорони працi сучасному технiчному рiвню, а також досягненням вiтчизняної й iноземної науки i практики;

оцiнка достатностi та якостi прийнятих проектних рiшень щодо забезпечення безпечних i нешкiдливих умов працi, в тому числi засобiв колективного та iндивiдуального захисту працюючих вiд несприятливих та шкiдливих виробничих умов працi, захисних засобiв щодо запобiгання нещасним випадкам та аварiям;

визначення наявностi захисту вiд небезпечних геологiчних, гiдрогеологiчних та сейсмiчних процесiв;

перевiрка наявностi дозволiв органiв державного нагляду за охороною працi на виготовлення засобiв виробництва та застосування нових технологiй, що передбаченi у проектi, а також сертифiкатiв, що засвiдчують безпеку їх використання.

2.5. Для одержання експертного висновку власник або уповноважений ним орган подає до експертно-технiчного центру територiального органу Держнаглядохоронпрацi заяву та загальну пояснювальну записку до проекту.

Роботи з експертизи проекту проводяться за договором ЕТЦ з власником, в якому обумовлюються обсяги робiт (конкретнi роздiли проекту i проектна документацiя, що пiдлягають експертизi з питань охорони працi), а також термiн виконання та їх вартiсть.

Разом з проектною документацiєю власник подає ЕТЦ копiї висновкiв по проекту органiв i закладiв санiтарно-епiдемiологiчної служби МОЗ, органiв державного пожежного нагляду управлiння пожежної охорони МВС та Держатомнагляду (на пiдконтрольних об’єктах).

В разi необхiдностi ЕТЦ має право вимагати для ознайомлення розрахунки конструкцiй, устаткування, концентрацiй забруднюючих речовин тощо.

2.6. Вартiсть робiт, пов’язаних з проведенням експертизи проектної документацiї з питань охорони працi визначається згiдно з тарифами, затвердженими Держнаглядохоронпрацi за погодженням з Мiнекономiки та Мiнфiном. Сума оплати надходить на рахунок ЕТЦ, що здiйснює експертизу.

2.7. Термiн проведення експертизи проектної документацiї з питань охорони працi по проектах, що пiдлягають затвердженню у Кабiнетi Мiнiстрiв України (незалежно вiд кошторисної вартостi), та у центральних i мiсцевих органах державної виконавчої влади при базиснiй кошториснiй вартостi понад 60 млрд.крб.(у цiнах 1993 року) не повинен перевищувати 30 календарних днiв, при базиснiй кошториснiй вартостi в межах 60 млрд.крб. — 20 днiв.

Термiн проведення експертизи обчислюється починаючи з дати подання власником зазначених матерiалiв та перерахування передоплати.

2.8. Експертиза виконується технiчними експертами ЕТЦ. До експертизи можуть залучатися (на договiрнiй основi) спецiалiсти iнших органiзацiй.

2.9. При проведеннi експертизи необхiдно керуватися:

чинним законодавством України;

чинними нормативними актами, що мiстяться у державному реєстрi нормативних актiв про охорону працi;

актами розслiдування аварiй, нещасних випадкiв, що сталися на виробництвi.

2.10. За результатами експертизи проектної документацiї з питань охорони працi оформляється експертний висновок, який пiдписується начальником ЕТЦ або його заступником. Зразок оформлення експертного висновку наведено у додатку № 2.

Нумерацiя експертних висновкiв здiйснюється згiдно з додатком № 3, реєстрацiя — в книзi-реєстрi, форма якої наведена у додатку № 4.

2.11. Технiчнi експерти, якi проводили експертизу, керiвники ЕТЦ несуть дисциплiнарну вiдповiдальнiсть за якiсть експертного висновку, його вiдповiднiсть чинному законодавству.

2.12. При отриманнi негативного експертного висновку по проекту власник повинен усунути зауваження щодо порушення нормативних актiв про охорону працi i подати проектну документацiю ЕТЦ для повторного розгляду згiдно з порядком проведення експертизи за цiєю методикою.

2.13. У разi незгоди з експертним висновком власник або уповноважений ним орган може оскаржити його в мiсячний термiн до Держнаглядохоронпрацi.

2.14. Замовники проектної документацiї, а також проектнi органiзацiї зобов’язанi вносити в документацiю змiни, пов’язанi з введенням в дiю пiсля проведення експертизи нових нормативних актiв про охорону працi, нового обладнання та технологiй.

Експертиза проектної документацiї, до якої внесенi зазначенi змiни, проводиться згiдно з цiєю Методикою.

2.15. Власник або уповноважений ним орган, який почав будiвництво (реконструкцiю) виробничих об’єктiв або виготовлення засобiв виробництва без позитивного експертного висновку, несе вiдповiдальнiсть згiдно з чинним законодавством.

Додаток № 1

до Методики проведення державної експертизи (перевiрки) проектної документацiї на будiвництво (реконструкцiю, технiчне переоснащення) виробничих об’єктiв i виготовлення засобiв виробництва на вiдповiднiсть їх нормативним актам про охорону працi

№№ пп.

Найменування управлiнь, експертно-технiчних центрiв, їх адреса, телефон

Областi, якi обслуговуються ЕТЦ

1.

Донецьке територiальне управлiння, 340000, м.Донецьк, вул.Артема, 97, 8-0622-902242

Донецька

Донецький ЕТЦ

2.

Луганське територiальне управлiння, 348022, м.Луганськ, 1-В, 8-0642-533561

Луганська

Луганський ЕТЦ

3.

Приднiпровське територiальне управлiння, 320008, м. Днiпропетровськ, вул. Соцiалiстична, 2, 8-0564-503328

Днiпропетровська,
Запорiзька

Приднiпровський ЕТЦ, 320006 м. Днiпропетровськ. вул. Ю.Савченка, 97 8-0564-427917, 425910

4.

Центральне територiальне управлiння, 252033 м. Киiв, вул. Жилянська, 43-Б, 8-044-2205179

м. Київ,
Київська,

Центральний ЕТЦ 252033 м. Київ, вул. Жилянська, 43-Б, 8-044-2271060

Житомирська,
Чернiгiвська,
Черкаська,
Кiровоградська

5.

Захiдне територiальне управлiння 290601, м. Львiв, вул. Мiцкевича, 8, 8-0322-727528

Львiвська,
Волинська,

Захiдний ЕТЦ, 290024 м. Львiв, вул. Липинського, 54, 8-0322-526886

Рiвненська

6.

Карпатське територiальне управлiння, 284024, м. Iвано-Франкiвськ, пл. Незалежностi, 67, 8-03422-27968

3акарпатська,
Чернiвецька,
Iвано-Франкiвська

Карпатський ЕТЦ, 284019 м. Iвано-Франкiвськ, вул. Галицька, 67, кiмн. 511, 8-0342-48256

7.

Подiльське територiальне управлiння, 280000, м. Хмельницький, вул. Фрунзе, 74, 8-03822-66448, 59571

Хмельницька,
Вiнницька,
Тернопiльська

Подiльський ЕТЦ, 280013, м. Хмельницький, вул. Кам’янецька, 74, 8-03822-599862

8.

Схiдне територiальне управлiння, 310022, м. Харкiв, Держпром, 4 пiд’їзд 7 поверх, 8-0572-452006

Харкiвська,
Полтавська,
Сумська

Схiдний ЕТЦ, 310126, м. Харкiв вул. Маршала Конєва, 21, 8-0572-227177

9.

Чорноморське територiальне управлiння, 270058, м. Одеса, Р.Кармена, 23-А, 8-0482-638406

Одеська,
Миколаївська,

Чорноморський ЕТЦ, 270062, м. Одеса вул. Перекопської дивiзiї, 8-0482-650196

Херсонська

10.

Кримське територiальне управлiння, 333026, м. Сiмферополь, вул. Гайдара, 3, 8-0652-223350

Республiка Крим

Кримський ЕТЦ

Додаток № 2

до Методики проведення державної експертизи (перевiрки) проектної документацiї на будiвництво (реконструкцiю, технiчне переоснащення) виробничих об’єктiв i виготовлення засобiв виробництва на вiдповiднiсть їх нормативним актам про охорону працi

Державний Комiтет України по нагляду за охороною працi
(Держнаглядохоронпрацi)

Подiльське територiальне управлiння

Подiльський експертно-технiчний центр

(найменування територiального органу)

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

94Н № 07.0381.001

про вiдповiднiсть проектної документацiї

нормативним актам з питань охорони працi

м.Хмельницький

“21” серпня 1994 р.

Проект “Виробництво нiтрофарб” на Вiнницькому хiмзаводi

(назва проекту, адреса мiсця будiвництва

Мiнiстерства промисловостi України,

та реконструкцiї виробничих об’єктiв і

виготовлення засобiв виробництва)

який опрацьовано проектним iнститутом побутової хiмiї:

(назва проектної органiзацiї,

м.Київ-160, вул.Марини Раскової, 18. Лiцензiя КО № 0058.

її адреса)

Дозвiл 94.П № 0.032,

Проект подано на експертизу Вiнницьким хiмiчним заводом.

власник, який подав на експертизу)

Експертний висновок зроблено згiдно з договором вiд

1 серпня 1994 р. № 224-138

з таких документiв: загальної пояснювальної записки, iнших

матерiалiв по перелiку згiдно з договором.

Виробництво нiтрофарб потужнiстю 2 тис.тон/рiк з розфасовкою в металевi банки (об’ємом 3—5 кг) розмiщене на вiльнiй територiї дiючого заводу i займає площу 0,8 га. Енергозабезпечення виробництва здiйснюється вiд дiючих сiтей заводу з вiдповiдною їх реконструкцiєю.

У виробництво входять:

виробничий корпус, зблокований з АПК;

склад барвникiв i тари;

склад розчинiв;

склад готової продукцiї;

насосна автоматичного пожежогасiння;

ремонтно-механiчнi майстернi.

Основнi стадiї виробництва:

приймання та зберiгання сировини;

пiдготовка сировини (барвникiв) до переробки;

диспергування фарбникiв та здобування продукту;

зберiгання продукту та вiдправка споживачам;

вузол утилiзацiї розчинникiв.

Барвники на пiддонах електрокарами подаються в виробничий корпус, а потiм ручним вiзком подаються до апарату поз.601. Мiшок механiчним захватом подається на стiл розтарки. З апарату поз.601 барвник поступає через терези-дозатори на перетирочний устрiй. Пiдготовлена композицiя подається на iнтегратор, потiм в ємність з мiшалкою, готова фарба насосом подається в промiжну ємність. З ємності самопливом фарба поступає в вiддiлення розливу в агрегат розфасовки фарби в тару. Готова продукцiя складається на пiддони i електрокарами подається на склад готової продукцiї, де за допомогою штабелерiв розставляється по площi складу i зберiгається в два яруси. Вiддiлення приготування, розливу i зберiгання фарб забезпеченi системами автоматичного пожежогасiння.

У всiх примiщеннях передбачена припливно-витяжна вентиляцiя.

Виробництво безвiдходне — розсипи i розливи продукту переробляються в рiзнi марки шпакльовок.

Пiд час перевiрки поданих матерiалiв фахiвцями Подiльського ЕТЦ Iвановим А.В., Панькиним I.Г. та Вiнницького полiтехнiчного iнституту Поливодой I.С. i Заваровим С.I.виявлено такi порушення нормативних актiв з питань охорони працi:

1. Загальна пояснювальна записка.

1.1. Устаткування, транспортнi засоби не мають сертифiкатiв — порушення Закону “Про охорону працi”, ст.24.

1.2. Не передбачена служба охорони працi в штатному розкладi (розпису) — порушення Закону “Про охорону працi”, ст.23.

1.3. Вiдсутня оцiнка (розрахунок) енергетичного рiвня технологiчної системи — порушення ОПВХП-88, п.1.1.4.

1.4. Не зазначенi критичнi значення параметрiв, що контролюються в ємкостях, якi вмiщують легкозаймистi речовини — порушення ОПВХП-88, п.5.3.6.

2. Технологiчна схема приймання розчинника i зберiгання (креслення 3551-68).

2.1. Вiдсутнiй резервний насос позицiя 3 на вiдкачуваннi розчинника — порушення ОПВХП-88, п.4.4.1.

2.2. Не передбачено пiддон пiд ємкiсть з толуолом — порушення СНiП 2.09.02, п.2.45.

На пiдставi вивчення поданих матерiалiв Подiльський ЕТЦ вважає, що проектна документацiя по виробництву нiтрофарб на Вiнницькому хiмзаводi не вiдповiдає вимогам нормативних актiв про охорону працi.

Будiвництво за цим проектом забороняється. Проект переопрацювати i подати на повторну експертизу.

Начальник ЕТЦ Ф.П.

Побiгайло

Печатка

Додаток № 3

до Методики проведення державної експертизи (перевiрки) проектної документацiї на будiвництво (реконструкцiю, технiчне переоснащення) виробничих об’єктiв i виготовлення засобiв виробництва на вiдповiднiсть їх нормативним актам про охорону працi

94

0.

№ 00.

0000.

000

порядковий номер експертно го висновку по реєстру ЕТЦ, що його видав

шифр галузi промисловостi (за класифiкацiєю Мiнстату)

шифр ЕТЦ (порядковий №

шифр

{

В — вiдповiдає вимогам з охорони праці
Н — не вiдповiдає вимогам з охорони прщацi

рiк видачi висновку — двi останнi значущi цифри року 94 — 1994 рiк
(00 — 2000 рiк; 01 — 2001 рiк тощо)

Додаток № 4

до Методики проведення державної експертизи (перевiрки) проектної документацiї на будiвництво (реконструкцiю, технiчне переоснащення) виробничих об’єктiв i виготовлення засобiв виробництва на вiдповiднiсть їх нормативним актам про охорону працi

ТИТУЛЬНИЙ ЛИСТ

ДЕРЖАВНИЙ КОМIТЕТ УКРАЇНИ ПО НАГЛЯДУ 3А ОХОРОНОЮ ПРАЦI
_______________________________________експертно-технiчний центрФорма книги-реєстру

№ п/п

Найменування проекту

Коротка характеристика проекту пiдприємства (форма власностi)

Розробник проекту, його адреса

Номер і дата висновку

Примiтка

1

2

3

4

5

6

2


Завантажити