НПАОП 0.00-1.16-96Правила атестації зварників

1

2

3

4

5

6

7

8

1 – спосiб зварювання згідно з п. 3.2.1.;

2 – тип контрольного з'єднання згідно з п. 3.2.5.;

3 – тип шва згідно з п. 3.2.2.;

4 – група зварюваних матерiалiв згідно з п. 3.2.3.;

5 – присадний матерiал згідно з п. 3.2.4.;

6 – розмiри зразкiв: товщина пластини або стінки труби, зовнiшнiй дiаметр труби;

7 – положення контрольного з'єднання при зварюваннi згідно з п. 3.2.6.;

8 – виконання шва згідно з п. 3.2.2.

7.7.2. У графi 5 посвiдчення вказується найменування нормативних документiв, згiдно з якими виконуються зварювальнi роботи. При цьому використовуються скороченi позначення, наведенi в п. 1.10.

7.7.3. У графi 6 посвiдчення записується, на які зварювальні роботи поширюється атестацiя в залежностi вiд норм оцiнки якостi.

7.7.4. У роздiлi 10 посвiдчення вказуються конкретнi умови випробовувань та область поширення атестацiї.

7.7.5. Приклад заповнення граф 1,5 i 10 посвiдчення:

1. Позначення атестацiї:

111 Т ВW W01 B t10 D273 PF ss №b

5. ДНАОП 0.00-1.11-90, ДНАОП 0.00-1.08-94, ДНАОП 0.00-1.20-90 i СНиП 3.05.05-84.

(Зварник допускається до ручного дугового зварювання трубопроводiв пари та гарячої води, трубних елементiв котлiв, газопроводiв i технологiчних трубопроводiв).

10. Вiдомостi про зварювання контрольних зразкiв
та область поширення атестацiї

Параметри

Позначення умов випробовувань

Область поширення атестації

Спосiб зварювання

111 (Ручне зварювання покритими електродами)

111

Пластина або труба

Т (Труба)

Т, P

Вид шва

ВW (Стиковий шов)

BW, FW

Група матерiалiв

W 01 (Сталь 20)

W 01

Тип присадного матерiалу

В (УОНИ 13/45)

В, А, R,RА,RВ

Захисний газ/флюс

Допомiжнi матерiали

Товщина зразка, мм

t 10

вiд t3 до t20

Зовнiшнiй дiаметр труби, мм

D 273

D 140

Положення при зварюванні

РF

PF, PA, PB, PD

Виконання зварного шва

ss, №b (одностороннє без пiдкладки)

ss (mb); bs (gg:№g)

Зварник виконав комбіноване зварювання контрольного стикового з`єднання труби діаметром (Д) 219 мм з товщиною стінки (t) 15 мм із сталі групи W01 в положенні PF застосувавши для виконання кореня шва висотою (t) 5 мм дугове зварювання вольфрамовим електродом в інертному газі (141) з присадним дротом (wm), а для заповнення шва – ручне дугове зварювання покритим електродом (111) з покриттям основного типу (В)

Можливі два варіанти допуску:

141\111 Т ВW W01 wm\B t15 D219 PF ss №b\mb

141 T BW W01 wm t5 D219 PF ss №b

111 T BW W01 B t10 D219 PF ss mb

8.1. Посвідчення про проходження атестації дійсне протягом двох років, починаючи з дати отримання і є дійсним при виконанні наступних умов:

8.1.1. Зварник постiйно займається зварювальними роботами, у відповідності з отриманим допуском, що пiдтверджується через кожнi 6 мiсяцiв службами зварювання на виробництвi з вiдмiткою в посвiдченнi.

8.1.2. Перерви в роботi не перевищують 6 мiсяцiв.

8.1.3. Робота зварника вiдповiдає технiчним умовам, за яких проводилась атестацiя.

8.2. Якщо не виконується хоча б одна з цих умов, термiн дiї посвiдчення призупиняється.

8.3. По закiнченню двох рокiв зварники проходять перiодичну атестацiю. При цьому атестацiйна комiсiя може продовжити строк дiї посвiдчення на наступнi два роки, якщо виконанi умови п.8.1.1. – 8.1.3., а також:

8.3.1. Якiсть постiйно виконуваних зварником виробничих робiт вiдповiдає встановленим вимогам.

8.3.2. Є висновки про проходження випробовувань неруйнiвними методами контрольних зварних з'єднань, виконаних зварником при виготовленнi виробiв i конструкцiй на виробництві.

8.4. Зварники, усуненi вiд роботи за неодноразовi порушення технологiї зварювання i незадовiльну якiсть робiт, проходять позачергову атестацiю.

8.5. Допуск атестованих зварникiв до зварювання конкретних виробiв проводиться в порядку, встановленому на пiдприємствi, де виконуються зварювальні роботи. При цьому обов'язково:

8.5.1. Зварник допускається до зварювання виробiв iз розмiрами i швами, вказаними в його посвiдченнi.

8.5.2. Зварник, який вперше приступає до зварювання на даному об'єктi, мусить зварити допускнi зварнi з'єднання в порядку, встанов­леному вiдповiдними Правилами Держнаглядохоронпрацi, ДБН або iншими НД.

9.1. Контроль за дотриманням цих Правил здiйснюється територiальними управлiннями Держнаглядохоронпрацi шляхом перевiрки роботи атестацiйних комiсiй.

Особа, винна в порушенні цих Правил, притягується до відповідальності згідно з чинним законодавством.

Додаток № 1

до Правил атестацiї зварникiв

Для визначення знань зварника перелiк запитань, що виносяться на екзамен, має включати в себе вiдомостi iз наступних роздiлiв:

1. Основи зварювання плавленням (сутнiсть процесiв, напруження i деформацiї при зварюваннi, поняття i показники зварюваностi).

2. Зварнi з'єднання i шви (класифiкацiя, положення при зварюваннi, розчищання кромок).

3. Основнi i зварювальнi матерiали (марки, характеристики, області застосування).

4. Зварювальне устаткування та апаратура (призначення, типи, будова, правила експлуатацiї).

5. Технологiя виконання зварних з'єднань (пiдготовка i складання пiд зварювання, пiдiгрiвання, режими зварювання, технiка зварювання, термiчна обробка).

6. Контроль якостi зварних з'єднань (методи контролю, норми оцiнки якостi).

7. Особливості технології ремонту (виправлення дефектів) зварних з`єднань.

8. Органiзацiя зварювальних робiт, керiвнi матерiали та технiчна документацiя по зварюванню.

9. Охорона працi i технiка безпеки при виконаннi зварювальних робiт.

10. Квалiфiкацiйнi випробовування зварникiв (стандарти i правила, порядок проведення, вимоги, позначення та областi поширення атестації).

Додаток № 2

до Правил атестацiї зварників

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Голова атестацiйної комiсiї

_______________________________

(пiдпис, прізвище, ініціали)


Спосiб зварювання

Вид шва

Пластина або труба

Положення при зварюваннi

Матерiал зразка:

марка металу i група

товщина (мм)

зовнiшнiй дiаметр труби (мм)

Зварювальнi матерiали:

електрод або присадний дрiт (марка i тип)

захисний газ

марка флюсу

Розчищання кромок

Конструктивнi елементи шва

Загальнi рекомендацiї по зварюванню:

Закiнчення додатка № 2

Технологiчнi параметри зварювання

Шов

Дiаметр присад-ного матерi -алу,

мм

Рiд струму/ поляр -нiсть/ вид полум’я

Сила струму, А;
потуж -нiсть полум’я

Напруга,
В

Швидкість подання электродного дроту і швидкість зварювання (м\год)

Витрачання захисного газа,
л/хв

Дiаметр вольфрамового електрода,
мм

Додат -ковi параметри

Режим попереднього/супровiдного пiдiгрiвання

Режим термообробки

Обсяги i методи контролю

Норми оцiнки якостi

Технологiя зварювання атестована

№ протоколу i дата

Пiдпис вiдповiдального за розробку технологiчної карти

(посада, прізвище та ініціали)

Додаток № 3

до Правил атестацiї зварникiв

(найменування атестацiйного органу)


вiд “___” _____________ 19___р.

Комiсiя у складi:

голова комiсiї

(прiзвище, iнiцiали)

члени

комiсiї

(прiзвища, iнiцiали)

Розглянула питання:

Атестацiя зварникiв

(найменування НД, за якимипровадиться атестація)

1. Прiзвище

Iм’я 

По-батьковi

2. Рiк народження

3. Номер документа про присвоєння

квалiфiкацiї зварника або номер попереднього посвiдчення про атестацію

4. Стаж роботи як зварника

5. Вид атестацiї

6. Характеристика контрольного зварного з’єднання:

6.1. Маркiрування зразка (клеймо)

6.2. Спосiб зварювання

6.3. Вид зварюваних деталей

пластина (P) або труба (T)

6.4. Тип шва, вид і характеристика зварного з`єднання 

6.5. Положення при зварюванні

6.6. Попереднє і супутнє підігрівання

(так, ні))

6.7. Термічна обробка

(так, ні))

7. Матеріал зразка:

7.1. Марка i група 

7.2. Товщина зразка (мм)

7.3. Зовнiшнiй дiаметр труби (мм)

8. Зварювальні матеріали:

8.1. Електрод або присадний дріт 

(марка і тип)

8.2. Захисний газ або флюс

(марка)

9. Результати контролю якості зразка:

9.1. Візуальний огляд

(задовільно, незадовільно)

(номер протоколу і дата)

9.2. Радіографічний контроль

(задовільно, незадовільно)

(номер протоколу і дата)

9.3. Ультразвуковий контроль

(задовільно, незадовільно)

(номер протоколу і дата)

9.4. Випробування на вигин

(задовільно, незадовільно)

(номер протоколу і дата)

9.5. Металографічні дослідження

(задовільно, незадовільно)

(номер протоколу і дата)

9.6. Додаткові методи контролю

10. Назва НД за нормами оцінки якості

11. Оцінка теоретичних знань

(здано, не здано)

12. Рішення атестаційної комісії

(позначення та область,

поширення атестації,

характер допуску)

13. Термін періодичної атестації

Голова комісії

(підпис, прізвище, ініціали)

Члени комісії

(підписи, прізвища, ініціали)

Додаток № 4
до Правил атестацiї зварників

(найменування атестацiйного органу)

1. Позначення атестацiї

Фото
(скрiплене
печаткою органу,
що атестує)

2. Прiзвище

Iм’я

По-батьковi

3. Дата i мiсце народження

4. Документ про присвоєння квалiфiкацiї зварника або попереднє посвiдчення

(номер, ким i коли видано)

5. На пiдставi результатiв випробувань, проведених у вiдповiдностi з Правилами атестацiї зварникiв, затвердженими Держнаглядохоронпрацi України вiд 19.04.96 за

№ 61 i.

(назва НД, за якими проводиться атестацiя)

6. допущений до

(вид робiт)

7. Посвiдчення видано на пiдставi рiшення атестацiйної комiсiї

Протокол від

8.

(дата i мiсце видання)

9. Посвiдчення дiйсне до

Продовження термiну чинностi посвiдчення до

Продовження додатка 4

10. Вiдомостi про зварювання контрольних зразкiв
i область поширення атестацiї

Параметри

Позначення умов випробувань

Область поширення атестацiї

Спосiб зварювання

Пластина або труба

Вид шва

Групи матерiалiв

Тип присадного металу

Захисний газ (флюс)

Допомiжнi матерiали

Товщина зразка (мм)

Зовнiшнiй дiаметр труби (мм)

Положення при зварюваннi

Виконання зварного шва

11. Оцiнка теоретичних знань

Голова комісії

(пiдпис, прiзвище, iнiцiали)

Печатка атестаційного центру

Продовження термiну дiї посвiдчення за результатами виробничих випробувань

Дата, № протоколу

Прiзвище, iнiцiали голови атестацiйної комiсiї

Пiдпис i печатка

Вiдомостi про роботу зварника заповнюються кожнi 6 мiсяцiв

Дата

Прiзвище, iнiцiали й посада особи, вiдповiдальної за зварювання

Пiдпис i печатка

ЗМIСТ

1. Загальнi положення 1

2. Порядок допуску зварникiв до атестацiї 4

3. Класифiкацiя зварювальних робiт та умовнi позначення при атестацiї зварникiв 5

4. Порядок атестацiї 8

5. Перевiрка якостi контрольних зварних з'єднань 15

6. Область поширення атестацiї 19

7. Оформлення результатiв атестацiї 26

8. Термiн дiї атестацiї i порядок допуску зварникiв до роботи 29

9. Контроль за дотриманням Правил 30

10. Відповідальність за порушення Правил 30

Додаток 1. Розділи програми підготовки зварників до атестації 31

Додаток 2. Технологiчна карта по зварюванню контрольного з'єднання 32

Додаток 3. Протокол засiдання аттестацiйної комiсiї 34

Додаток 4. Посвiдчення зварника №________ 36

Завантажити