НПАОП 0.00-1.18-98Правила будови, виготовлення, монтажу, ремонту і безпечної експлуатації вибухозахищених вентиляторів

9.6. Справність і роботу вентиляторів перевіряє експлуатаційний персонал не рідше одного разу за зміну із занесенням результатів перевірки у змінний або спеціальний журнал. Експлуатація вентиляторів із порушенням вимог що­до їх вибухозахищеності забороняється.

9.7. Переміщуване вентилятором середовище, яке міс­тить вибухонебезпечний пил більше норми, допустимої нормативно-технічною документацією на вентилятори, повинне підлягати очищенню до надходження у вентилятор.

Очищення від пилу проточної частини вентиляторів необхідно проводити періодично згідно із розробленим і затвердженим технічним керівником на підприємстві графіком.

Періодичність очищення встановлюється на основі умов експлуатації вентиляторів у залежності від фізико-механічних властивостей осаджуваних продуктів і параметрів переміщуваної пилоповітряної суміші.

9.8. В процесі експлуатації вентиляторів, які переміщують вибухонебезпечне агресивне середовище, необхідно провадити періодичну перевірку глибини корозії проточної частини вентиляторів. Періодичність і способи перевірки глибини корозійного зносу встановлюються підприємствами у залежності від ступеню агресивності середовища.

9.9. При наявності у переміщуваному середовищі конденсату необхідно своєчасно зливати його у закриту дренажну систему.

9.10. Під час роботи вентиляторів повинен здійснюватись контроль за наявністю мастила і температурою у під­шипниках і лабіринтовому ущільненні.

Максимальна температура нагріву не повинна перевищувати гранично допустиму температуру, вказану у технічних характеристиках, та бути не вище за температуру, допустиму для даної групи вибухонебезпечних сумішей.

Контроль нагріву здійснюється за допомогою поверхневих термощупів, датчиків температури або електроконтактними термометрами, включеними у ланцюг керування двигуном вентилятора. Періодичність контролю і способи його повинні бути зазначені в інструкції по експлуатації вентиляторів.

9.11. При тривалих перервах у роботі після пуску вентилятора в експлуатацію через кожні 3–4 тижні необхідно здійснювати короткочасний запуск його для запобігання корозії у підшипниках.

9.12. Резервні вентилятори необхідно через кожні 3–4 тижні короткочасно вмикати у роботу.

9.13. В процесі експлуатації необхідно візуально слідкувати за станом зчеплення вала двигуна і вала робочого колеса у 3-ій конструктивній схемі, а також шківів і пасів у 6-ій схемі вентиляторів.

Площини муфт не повинні торкатися між собою.

Паси повинні мати однаковий натяг, який перевіряється в процесі ТО-1.

9.14. При експлуатації вентиляторів необхідно слідкувати за тим, щоб віброізолятори не знаходились у воді і не підлягали корозії, всі кріпильні деталі були затягнені.

9.15. В процесі експлуатації вентиляторів повинен здій­снюватись контроль за щільністю прилягання щіток до вала привода для зняття статичної електрики з робочого колеса. Періодичність та спосіб контролю повинні бути вказані в інструкції з експлуатації вентиляторів.

9.16. В процесі експлуатації щодо двигунів необхідно дотримуватись вимог ДНАОП 0.00-1.21–84, ПУЭ, ДНАОП 0.00-21–94, стандартів та цих Правил.

Зазначених вимог необхідно дотримуватись і для пересувних вентиляційних установок з електроприводом.

9.17. Безпека електрообладнання при експлуатації повин­на забезпечуватись виконанням вимог ДНАОП 0.00-1.21–84, ДНАОП 0.00-1.21–98, НАОП 1.1.10-1.01–85.

9.18. В процесі експлуатації вентилятор має бути зупинений у випадках:

–появи стуків, ударів і вібрації у вентиляторі, двигуні або муфті зчеплення;

–перевищення допустимої температури вузлів вентилятора і двигуна;

–тріщин у фундаменті;

–витоку газів або парів з вентилятора або повітрявода.

9.19. У випадку зупинення вентилятора внаслідок розбалансування робочого колеса перед його пуском необхідно перевірити стан вала і підшипників.

9.20. Для одночасного вимикання всіх вентиляторів, конструктивно пов’язаних з обладнанням або вмонтованих у технологічні схеми, а також інших вентиляторів, установлених у вибухонебезпечному приміщенні, повинен бути передбачений пристрій, розміщений поза будовою.

9.21. По вентиляторам, які знаходяться в експлуатації у вибухонебезпечних виробництвах і не відповідають вимогам цих Правил, необхідно одержати висновок про можливість їх експлуатації від ЕТЦ або від спеціалізованої організації.

За результатами перевірки повинні бути розроблені заходи щодо доробки і приведення вентиляторів до вимог цих Правил ЕТЦ або спеціалізованою організацією і узгоджені з органами державного нагляду за охороною праці.

Перелік вихідних даних для розробки заходів наведений у додатку 8.

Після виконання заходів ЕТЦ або спеціалізована організація повинні видати висновок про можливість подальшої експлуатації вентиляторів.

10.1. Ремонт вентиляторів повинен виконуватись згідно з Інструкцією по технічному обслуговуванню і ремонту вибухозахищених вентиляторів, паспортами на вентилятори, а також вимогами цих Правил.

10.2. Ремонтні роботи щодо поновлення вентиляторів повинні включати поточний і капітальний ремонт у відповідності до вимог ГОСТ 18322.

10.3. Поточний ремонт повинен здійснюватись у залежності від габаритів вентиляторів і складності ремонту на спеціалізованій дільниці підприємства або на місці його встановлення.

10.4. Поточний ремонт повинен містити в собі проведення регулювальних робіт, заміну або поновлення окремих вузлів і деталей.

До ремонту повинні допускатись особи, які пройшли спеціальне навчання і мають посвідчення на право ремонту.

10.5. Після поточного ремонту пробний пуск вентилятора повинен провадитись без приєднання повітряводів.

10.6. Обсяг робіт поточного ремонту повинен бути занесений у журнал обліку ТО і ремонтів або паспорт на вентилятор.

10.7. Капітальний ремонт повинен здійснюватись на спеціалізованій дільниці підприємства або на спеціалізованому підприємстві з ремонту обладнання, яке має на це дозвіл органів Держнаглядохоронпраці.

10.8.В процесі капітального ремонту вентиляторів не повинні порушуватись конструктивні розміри вузлів і деталей. Внесення конструктивних змін має бути узгоджене із розробником вентилятора.

10.9. Порядок здачі вентиляторів у капітальний ремонт і приймання їх з ремонту повинен відповідати вимогам Інс­трукції по технічному обслуговуванню і ремонту вибухозахищених вентиляторів і галузевих інструкцій.

10.10. Обсяг робіт капітального ремонту повинен бути занесений у журнал обліку ремонтів ПР і КР та у паспорт на вентилятор.

10.11. Після капітального ремонту вентилятор повинен підлягати обкатним випробуванням протягом 2-х годин, в процесі яких необхідно перевірити нагрівання корпусів під­шипників, вібрацію, герметичність (при закритих засувках або з приєднаними повітряводами).

10.12. При ремонті вентиляторів не допускається застосування матеріалів, іскробезпечність, корозійностійкість і механічна міцність яких була б нижчою за відповідні показники матеріалів, з яких виготовлені вентилятори.

10.13. Перед від’єднанням для ремонту вентилятора від повітряводів, при наявності у них вибухонебезпечної суміші, необхідно систему продути інертним газом.

Не допускається проведення робіт з ремонту вентиляційної системи до видалення вибухонебезпечних продуктів, повної зупинки вентилятора і вжиття заходів щодо недопущення його випадкового вмикання.

10.14. При ревізії, розбиранні і збиранні вентиляторів, конструктивно пов’язаних з обладнанням або вмонтованих у технологічні системи, а також інших вентиляторів, розміщених у вибухонебезпечних приміщеннях, необхідно використовувати відповідні інструменти і пристрої.

10.15. При ремонті корпусу, лабіринтового ущільнення і ущільнення вала вентилятора не допускається пошкоджень прокладок ущільнення, подряпин на валу під лабіринтом.

Проміжок лабіринтового ущільнення повинен регулюватись наново.

10.16. Перед пуском в експлуатацію вентиляторів, вмонтованих у технологічну схему виробництва, після ремонту або тривалої зупинки необхідно продувати проточну частину вентиляторів інертним газом або повітрям.

10.17. Ремонт вибухозахищених двигунів повинен здій­снюватися спеціалізованими підприємствами (цехами, діль­ницями), які мають дозвіл органів Держнаглядохоронпраці.

10.18. Ремонт двигунів безпосередньо на підприємстві необхідно здійснювати у спеціалізованому цеху (дільниці). Для виконання цих робіт необхідно мати дозвіл місцевого органу Держнаглядохоронпраці.

10.19. Ремонт двигунів повинен здійснювати кваліфікований персонал, який пройшов спеціальне навчання, склав іспити і отримав посвідчення на право ремонту.

10.20. Двигуни після ремонту повинні пройти випробування за програмою приймально-здавальних випробувань з урахуванням вимог ГОСТ 12.2.021. Результати приймально-здавальних випробувань заносяться у журнал випробувань.

10.21. При ремонті вентиляторів у вибухонебезпечних діючих цехах зварювальні та інші роботи, пов’язані з відкритим вогнем або іскроутворенням, повинні проводитись відповідно ДНАОП 0.00-5.12.74, ДНАОП 0.01-1.41.72.

10.22. При проведенні в процесі ремонту робіт, пов’язаних з переміщенням деталей і вузлів вентиляторів за допомогою вантажопідйомних кранів, необхідно керуватись вимогами ДНАОП 0.00-1.03–93.

Особи, винні у порушенні цих Правил, несуть дисциплінарну, адміністративну, матеріальну або кримінальну відповідальність згідно з чинним законодавством.

За безпечність конструкції, правильність вибору матеріалу, якість виготовлення, монтажу, налагодження, ремонту і технічного діагностування, а також відповідність вибухозахищених вентиляторів цим Правилам відповідає підприємство, установа, організація (незалежно від форми власності та відомчої належності), що виконує відповідні роботи.

Керівники підприємств, установ, організацій та інші посадові особи несуть персональну відповідальність за виконання вимог Правил в межах покладених на них завдань та функціональних обов’язків згідно з чинним законодавством.

(довідковий)

Схеми конструктивних виконань вентиляторів

Вентилятори радіальні

Виконання 1 Виконання 3


Вентилятори осьові

Виконання 1 Виконання 2

(довідковий)

Схеми аеродинамічних проміжків радіальних вентиляторів

а, б

в, гВ=δ= 0.01D В=l= 0.01D

δ= 0.02D

а, в – з алюмінієвих сплавів б, г – з різнорідних металів

Схеми аеродинамічних проміжківосьових вентиляторів

а


б

в


D

а б в


В

В

В


накладка з латуні обичайка з латуні

В=0.01D

а – з алюмінієвих сплавів б, в – з різнорідних металів

(рекомендований)

Міністерство _______________________________________________________________

Організація ________________________________________________________________

Перелік технічних вимог для включення у заявку на розробку

і виготовлення вибухозахищених вентиляторів

1. Призначення і галузь застосування

Призначення (повне найменування базового підприємства, на якому використовується вентилятор) _________________________________________________________

1.2. Галузь застосування (технологічне призначення)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

2. Характеристика переміщуваного середовища:

2.1. Склад, процентний вміст компонентів _________________________________

___________________________________________________________________________

2.2. Температура,С ___________________________________________________

2.3. Вологість, % ______________________________________________________

2.4. Фізико-хімічні властивості (кількісний, ерозійний, механічний і хімічний вплив на основні конструкційні матеріали і покриття) _____________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

2.5.Запиленість(величина дисперсного складу пилу, %, загальна величина запиленості, г/м3; характеристика пилу за фізичними, механічними властивостями, хімічними показниками, включаючи схильність до утворення вибухонебезпечних іскроутворюючих відкладень у вентиляторі і системі)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

2.6. Категорія і група вибухонебезпечності за ГОСТ 12.1.011

___________________________________________________________________________

3. Параметри і характеристики продукції нової розробки

3.1. Показники призначення (тільки обґрунтовані аналогами і відомими дослідженнями по аналогічних вентиляторах):

– продуктивність, м3/год. _______________________________________________

– повний тиск, Па _____________________________________________________

– частота обертання, хв..–1______________________________________________

– максимальний повний к.к.д. ___________________________________________

– установлена потужність електродвигуна, кВт ____________________________

– напруга, В __________частота, Гц ___________вид струму _________________

3.2. Показники надійності:

–середній ресурс до першого капітального ремонту, год.

___________________________________________________________________________

– середній строк служби, рік ____________________________________________

– напрацювання на відмову, год. _________________________________________

3.3. Виходячи із умов експлуатації вентиляторів, аналогічних розроблюваному, зазначити рекомендований матеріал для виготовлення робочого колеса і корпусу.

4. Вітчизняний і зарубіжний (якщо є) аналоги вентиляторів, які працюють в даних умовах (тип, параметри, матеріал, змінність роботи, строк служби) ______________

___________________________________________________________________________

5. Характеристика оточуючого середовища:

– температура,С _____________________________________________________

– вологість, % _________________________________________________________

– запиленість (склад і величина запиленості, характеристика пилу по компонентах і агресивності, дисперсність пилу)

___________________________________________________________________________

6. Інші вимоги.

6.1. Вимоги до фарбування вентилятора з урахуванням країн поставки ________

___________________________________________________________________________

6.2. Вимоги до складу запасних частин, пристроїв __________________________

___________________________________________________________________________

6.3. Вимоги до консервації і упаковки (в залежності від умов транспортування і зберігання) _________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Інші вимоги замовника (конструктивні, технологічні та ін.)

___________________________________________________________________________

Реквізити

Замовника ____________________________________________________________

поштові ______________________________________________________________

телеграфні ___________________________________________________________

відвантажувальні ______________________________________________________

Основного споживача

поштові ______________________________________________________________

телеграфні ___________________________________________________________

відвантажувальні ______________________________________________________

Посада і підпис відповідального

представника замовника __________________________________

(П.І.Б.)

Дата “___“___________ 19___р.

Печатка замовника

(довідковий)

Перелік вибухозахищених вентиляторів, які випускаються

підприємствами України

Тип
вентилятора

Технічні

умови

Категорія і група вибухонебезпечної суміші за ГОСТ 12.1.011

Номер

вентилятора

Продуктивність,

103м3/год.

Повний тиск, Па

Завод-виготівник

1

2

3

4

5

6

7

Вентилятори радіальні з алюмінієвих сплавів

ВР89-70

ТУ У 3.40-00241264-053-96

I, IIA, IIB*T1, T2, T3

2,5

3,15

4

5

6,3

0,687–1,374

1,370–2,840

1,880–5,950

3,660–5,710

7,780–11,810

152–610

249–1062

182–1832

295–720

530–1222

Колективне підприємство “Старобєльський ремонтно-механічний завод”, м.Старобєльськ Луганської обл.

В-Ц4-70

I, IIA, IIB*T1, T2, T3

8

Димерський експеримен­тально-механічний завод, м.Димер, Київської обл.

Вентилятори радіальні із різнорідних металів

ВР-103-65

ТУ У 3.06-013-96

I, IIА, IIВ

ТI, Т2, Т3, Т4

3,15

4

5

6,3

1,4–2,89

1,91–6,06

3,73–5,82

7,93–12,04

252–1076

189–1904

303–737

547–1263

Колективне підприємство “Старобєльський ремонтно - механічний завод”,
м.Старобєльськ

ВР-88-75

ТУ 5700/205-2971347-03-94

I, IIА, IIВ,

Т1, Т2, Т3, Т4

6,3

11,94

1193

ЗАТ “ГОРИЗОНТ”,

м. Гадяч, Полтавської обл.

ВР-87-75

ТУ У 3.40-00241264-029-94

I, IIА, IIB

T1, T2, T3, T4

5

3,66–6,94

291–1046

ЗАТ ”Полтавський завод “АВАНГАРД”

ВР-83-74 з полімерним електропровідним покриттям

ТУ У 3.40-00241264-029-94

I, IIА, IIB, IIC

T1, T2, T3, T4, T5

5

3,66–6,94

291–1046

ЗАТ ”Полтавський завод “АВАНГАРД”

Вентилятори осьові із різнорідних металів

В-06-300

ТУ22-5861-84

I, IIА, IIB T1, T2, T3

5

6,3

5,1–6,16

6,8–10,9

148,6–102,2

178,7–75,4

Установа УИН-89 м. Дніпропетровськ

Вентилятори радіальні високого тиску

ЦВ-18

ТУ 8.437-76

Пилозахищені

8

9

6,5

8,2

9,2

8,8

ВАТ ”Лубенський машинобудівний завод “Комсомолець”, м. Лубни, Полтавської обл.

Вентилятори радіальні корозійностійкі з нержавіючої сталі

ВЦКИ
1800/80

I, IIА, IIB, IIC

T1, T2, T3, T4, T5

20

70–80

16000–18000

АТ ”Харківський завод “Кондиціонер”

Примітка: * – Не застосовуються для переміщення вибухонебезпечних газоповітряних сумішей, які містять коксовий газ, окис пропилену, окис етилену, формальдегід, етилтрихлорсилан, етилен, вінілтрихлорсилан, етилдихлорсилан.

(рекомендований)

Рекомендовані матеріали і захисні покриття для вибухозахищених вентиляторів,
які переміщують вибухонебезпечні суміші, що містять агресивні компоненти

Агресивні компоненти, які входять до складу вибухонебезпечних сумішей

Сильноагресивне середовище

Середньоагресивне середовище

Слабоагресивне середовище

Концентрація,
мг/м
3

Рекомендовані

матеріали і

покриття

Концентрація,
мг/м
3

Рекомендовані

матеріали і

покриття

Концентрація,
мг/м
3

Рекомендовані

матеріали і

покриття

1

2

3

4

5

6

7

Кислота сірчана

(пара)

> 2,5

10Х17Н13МЗ,

06ХН28МДТ

0,3–2,5

10Х17Н13МЗ, 06ХН28МДТ

< 0,3

10Х17Н13МЗТ, 12Х18Н10Т

Кислота соляна

(пара)

> 5

10Х17Н13МЗ, 06ХН28МДТ

1–51

0Х17Н13МЗТ, 06ХН28МДТ

< 0,3

10Х17Н13МЗТ, 12Х18Н10Т

Кислота азотна

(пара)

> 20

10Х17Н13М3Т, 06ХН28МДТ

10–20

10Х17Н13М2Т, 12Х18Н10Т

< 1

012Х18Н10Т, Ст.3+полімерне покриття

Кислота фосфорна(пара)

> 100

10Х17Н13МЗ, 06ХН28МДТ

50–100

10Х17Н13МЗ, 12Х18Н10Т

< 50

12Х18Н10Т, Ст.3+полімерне покриття

Кислота фтористо-воднева (пара)

> 5

06ХН28МДТ

1–5

06ХН28МДТ, 10Х17Н13МЗТ

< 10

12Х18Н10Т, Ст.3+полімерне покриття

Кислота оцтова

(пара)

> 5

10Х17Н13МЗ,ОХ23Н28МЗДЗТ

1–5

10Х17Н13МЗ, Х17Н13М2Т

< 1

Х17Н13М2Т, 12Х18Н10Т

Хлор

(вологий газ)

> 10

10Х17Н13МЗ, 06ХН28МДТ

5–10

10Х17Н13МЗ, 12Х18Н10Т

< 5

12Х18Н10Т, Ст.3+полімерне покриття

Бром

(вологий газ)

> 50

06ХН28МДТ, 10Х17Н13МЗТ

20–50

06ХН28МДТ, 10Х17Н13МЗТ

< 20

10Х17Н13МЗТ, 12Х18Н10Т

Сірководень

(вологий газ)

> 10

006ХН28МДТ, 10Х17Н13МЗТ

10–100

10Х17Н13МЗ, 12Х18Н10Т

< 10

12Х18Н10Т, Ст.3+полімерне покриття

Сірковуглець

> 10

006ХН28МДТ, 12Х18Н10Т

10–100

12Х18Н10Т

< 10

Ст.3

Примітка: Рекомендовані полімерні покриття надані без урахування температури експлуатації.

(рекомендований)

Види випробувань і перелік засобів випробувань

Найменування

Модель, тип,

номер стандарту

Межі вимірювань

1

2

3

1. Аеродинамічні випробування

Стенд аеродинамічних випробувань

ГОСТ 10921

300–20000м3/год.

Барометр-анероїд

БАММ-1 ТУ 25-11-1513

80–160 кПа

Мікроманометр

ММН-2400(5)–0,5

ТУ 25-01,816

0–2400 Па

Перетворювач різниці тисків

Сапфір 22ДД модель 2420

0–4,0 кПа

Термометр ртутний

ТЛ-4 ГОСТ 28498

0–55С

Секундомір

СДСпр-1-2-000

0–30 хв

Рулетка вимірювальна

ЗПК2-5АУ/1 ГОСТ 7502

0–5000 мм

Лінійка вимірювальна

ГОСТ 427

0–1000 мм

Ваги

РП-100Ш13,

РП-500Ш13б

ГОСТ 23676

5–100 кГ

50 – 500 кГ

Психрометр аспіраційний

МВ-4М

ТУ 25.11-1272

10–100%

від мінус 30 до плюс 50С

Тахометр електронний

7ТЭ ТУ 25-7416.088

20–99999 об/хв.

Штангенциркуль

щц-11 ГОСТ 166

0–250 мм

Шаблони

нестандартизовані

вимірювання проміжку

II. Акустистичні випробування

Стенд для шумових випробувань радіальних і осьових вентиляторів

ИС-10 ГОСТ 12.2.028

1600–450м3/год.

250–3200 об/хв.

25–130 дБ

(125–8000 Гц)

Вимірник шуму і вібрації з віброперетворювачем ДН-3

ВШВ-003 ГОСТ 17187

25–140 дБ

10–100000 Гц

0,05–57 мм/с

III. Вібраційні випробування

Стенд для вібраційних випробувань

ДСТУ 3000–95

Віброметр

ВМ-1 ТУ 25-06-ЄД1-1903

1,58х10–2

Міст постійного струму

Р333 ТУ 25-04.118

5х10–3–0,0999 Ом

Психрометр аспіраційний

МВ-4М ТУ25.11-1272

10–100%

від мінус 30С до плюс 50С

Вимірник шуму і вібрації з віброперетворювачем ДН-3

ВШВ-003 ГОСТ 17187

25–140 дБ

10–10000 Гц

0,05–57 мм/с

Барометр анероїд

БАММ-1 ТУ 25-11-1513

80–106 кПа

IV. Випробування на міцність

Стенд для проведення випробувань на міцність робочих коліс вентиляторів

20–3500 об/хв.

Тахометр електронний

7 ТЭ ТУ 25-7416.088-86

20–99999 об/хв.

Тахометр стробоскопічний

2тст 32-456 ГОСТ 21339

Тахометр годинниковий

Т410-Р ГОСТ 21339

Секундомір

СОПпр-2а-3-000

СДСпр-1-2-000

ТУ 25-1819.00

0–30 хв.

V. Електричні випробування

Міст постійного струму

Р333 ТУ 25-4.118

5х10–3–0,0999 Ом

Мегомметр

Ф 4101

0–20000 МОм

Завантажити