НПАОП 0.00-6.11-97(Попередня редакція) Порядок проведення та оформлення результатів нагляду (інспекційного контролю) за діяльністю сертифікованого персоналу

Наказ Державного комітету України

по нагляду за охороною праці (Держнаглядохоронпраці)

від 15 серпня 1997 року N 221

Зареєстровано

в Міністерстві юстиції України

29 жовтня 1997 р. за N 515/2319

З метою забезпечення впровадження Правил атестації фахівців з неруйнівного контролю, затвердженихнаказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 06.05.97 N 118, державний реєстр від 02.09.97 за N 374/2178,НАКАЗУЮ :

1. Затвердити Порядок проведення та оформлення результатів нагляду (інспекційного контролю) за діяльністю сертифікованого персоналу (додається).

2. Зазначений Порядок набуває чинності з 10 листопада 1997 року і є обов'язковим до виконання всіма підприємствами, установами і організаціями незалежно від форми власності.

3. Управлінням та відділам Комітету разом з відповідними міністерствами та відомствами:

3.1. До 10 листопада 1997 року визначити потреби міністерств, підприємств, установ і організацій у зазначеному Порядку.

3.2. Вжити заходів щодо вивчення вимог Порядку державними інспекторами, експертами екпертно-технічних центрів та іншими посадовими особами Комітету по нагляду за охороною праці, працівниками підприємств, установ, організацій, апарату міністерств і відомств.

3.3. Встановити постійний контроль за виконанням вимог Порядку роботодавцями, посадовими особами і працівниками.

4. Технічному управлінню після реєстрації в Міністерстві юстиції України подати управлінню нормативно-правового забезпечення охорони праці Комітету відповідні матеріали для включення Порядку до банку даних автоматизованого інформаційного фонду.

5. Управлінню нормативно-правового забезпечення охорони праці Комітету подати замовлення на видання Порядку необхідним тиражем.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого заступника Голови Комітету Сторчака С. О.

Голова Комітету

С. П. Ткачук

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Комітету по нагляду
за охороною праці
від 15 серпня 1997 р. N 221
 

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
29 жовтня 1997 р. за N 515/2319


Порядок проведення та оформлення результатів нагляду (інспекційного контролю) за діяльністю сертифікованого персоналу (далі - Порядок) визначає організацію, проведення і оформлення результатів інспекційного контролю за діяльністю сертифікованих фахівців у галузі неруйнівного контролю (далі - НК) об'єктів, підконтрольних Комітету по нагляду за охороною праці.

2.1. Діяльність фахівця, який пройшов сертифікацію і занесений до Реєстру сертифікованого персоналу у галузі НК, підлягає інспекційному контролю.

2.2. Інспекційний контроль проводиться згідно з планом у вигляді інспекційних перевірок, проведення яких організовує керівник органу із сертифікації персоналу (далі - ОСП).

2.3. В ОСП встановлено дві форми інспекційного контролю:

2.3.1. За формою 1 - заповнення сертифікованим фахівцем анкети-запитальника (додаток N 1) і наступний аналіз її експертом;

2.3.2. За формою 2 - виїзд експерта на місце роботи сертифікованого фахівця з метою перевірки його практичних навичок.

Вказані форми інспекційного контролю можуть бути проведені одночасно.

2.4. Інспекційна перевірка за формами 1 і 2 проводиться не менше 2 разів за період дії сертифіката, не враховуючи випадків надходження скарг на сертифікованого фахівця.

2.5. При проведенні інспекційного контролю встановлюється, що власник сертифіката:

- проводить роботи тими методами контролю, у тому виробничому секторі і того виду продукції, що вказані в сертифікаті;

- виконує роботи, що відповідають рівню його кваліфікації;

- не допускає порушень технології контролю, передбаченої нормативною документацією;

- спільно з роботодавцем веде облік письмових рекламацій (претензій) щодо якості виконаних ним робіт.

3.1. Перший інспекційний контроль за формою 1 проводиться після закінчення першого року дії сертифіката. Відповідно до плану інспекційного контролю власнику сертифіката надсилається анкета-запитальник. У супровідному листі вказується термін повернення заповненої анкети-запитальника.

3.2. Після одержання від фахівця заповненої анкети-запитальника експерт фіксує дату її одержання, проводить експертизу отриманої анкети і оформляє відповідний висновок. Заповнена анкета-запитальник з висновком експерта включається до справи даного фахівця з внесенням цього матеріалу в опис.

3.3. Якщо при позитивних результатах експертизи нема потреби проведення яких-небудь додаткових перевірок, інспекційна перевірка вважається закінченою з позитивними результатами.

3.4. При негативних результатах експертизи експерт формулює питання, які необхідно уточнити у фахівця, з'ясовує їх з ним і після одержання відповіді приймає відповідне рішення.

3.4.1. В тому разі, якщо відповіді на питання задовольняють експерта, перевірка вважається позитивною, - заповнена анкета-запитальник, доповнення і пояснення до неї, якщо такі є, включаються до справи фахівця із внесенням цих матеріалів в опис.

3.4.2. В тому разі, якщо приймається рішення про необхідність проведення додаткових перевірок, експерт погоджує з керівником ОСП питання, що підлягають перевірці, і проводить додаткову перевірку, у тому числі з виїздом на місце роботи сертифікованого фахівця із перевіркою його практичних навичок.

Результати перевірки оформляються звітом.

Якщо результати додаткової перевірки позитивні, інспекційна перевірка вважається позитивною, і заповнена анкета-запитальник із звітом про додаткову перевірку додаються до справи фахівця з внесенням цих матеріалів у опис.

Якщо результати додаткової перевірки негативні, то інспекційна перевірка вважається негативною, а матеріали перевірки виносяться на розгляд Ради по сертифікації.

4.1. Для організації і проведення інспекційного контролю за формою 2 ОСП формує список фахівців, які підлягають перевірці.

4.2. Керівник ОСП призначає експерта, який виїжджає на місце роботи фахівця і шляхом спостереження за проведенням ним контролю, розмови з фахівцем і заповнення анкети-запитальника робить висновок про його практичні навички і дотримання етичних норм.

4.3. У тому випадку, якщо право проведення інспекційного контролю передається фахівцю III рівня, з ним укладається угода, в якій обумовлюються умови передачі права інспекційного контролю, включаючи забезпечення конфіденційності отриманої інформації, дотримання термінів подання результатів контролю і порядок регулювання фінансових відносин.

4.4. Результати перевірки відображаються в запитальнику.

При позитивних результатах інспекційного контролю заповнена анкета-запитальник з висновком експерта заноситься до справи даного фахівця з внесенням матеріалу в опис.

При негативних результатах експертизи проводяться дії, зазначені у п. 3.4 цього Порядку.

5.1. При негативних результатах інспекційного контролю, проведеного в будь-якій формі, експерт виносить на розгляд Ради по сертифікації пропозиції стосовно сертифікованого фахівця - припинення дії сертифіката або його анулювання.

5.2. Прийняте письмове рішення керівник ОСП доводить до відома фахівця і його роботодавця протягом десяти днів після його прийняття.

Фахівець, сертифікат якого анульований, виключається з Реєстру сертифікованих фахівців і інформація про це публікується в журналі "Охорона праці" із зазначенням номера сертифіката.

5.3. У випадку призупинення дії сертифіката на певний термін ОСП організовує перевірку усунення сертифікованим фахівцем виявлених у його діяльності недоліків в установлений термін.

При усуненні недоліків, що встановлюється або одержанням від фахівця відповідних матеріалів, або повторною перевіркою, претензії до фахівця знімаються і дія сертифіката поновлюється.

Якщо в установлений термін недоліки не усунуті, керівник ОСП виносить на Раду по сертифікації питання про анулювання сертифіката.

6.1. Усі результати інспекційного контролю фіксуються в Журналі обліку інспекційного контролю за сертифікованими фахівцями в галузі неруйнівного контролю (додаток N 2). Журнал повинен бути пронумерований, прошнурований, скріплений підписом, який посвідчується печаткою.

6.2. Матеріали інспекційного контролю додаються до справи фахівця.

7.1. При позитивних результатах інспекційного контролю експерт, що проводив його, готує інформацію для роботодавця сертифікованого фахівця, що містить:

- висновок за результатами інспекційного контролю;

- зауваження, виявлені при перевірці;

- пропозиції щодо усунення виявлених невідповідностей і терміни їх усунення.

Інформацію підписує керівник ОСП або його заступник.

7.2. При негативних результатах інспекційного контролю керівник ОСП або його заступник надають власнику фахівця протягом десяти днів після прийняття копію рішення Ради по сертифікації про анулювання сертифіката або призупинення його дії із зазначенням зауважень, а також рекомендацій по усуненню виявлених недоліків з терміном їх виконання.

Додаток N 1
до Порядку проведення
та оформлення результатів нагляду
(інспекційного контролю)
за діяльністю сертифікованого
персоналу


Фахівцю ________________________________

(П. І. Б.)

Відповідно до "Порядку проведення сертифікації персоналу з неруйнівного контролю" ДНАОП, затвердженого наказом Комітету по нагляду за охороною праці від 15.08.97 N 221 , інспекційний контроль за діяльністю сертифікованого фахівця здійснюється з метою нагляду за рівнем кваліфікації фахівця протягом терміну дії сертифіката.

Анкета-запитальник призначена для інспекційного контролю діяльності фахівців з неруйнівного контролю, які одержали сертифікати в Органі із сертифікації персоналу в галузі неруйнівного контролю Комітету по нагляду за охороною праці.

Анкету-запитальник заповнює і підписує власник сертифіката (спеціальні питання стосуються безпосередньої роботи фахівця). Достовірність поданої інформації підтверджується підписом керівника підприємства-роботодавця.

Заповнена анкета-запитальник у двотижневий термін повертається в Орган із сертифікації персоналу.

Будь ласка, заповніть ті розділи даної анкети-запитальника, що стосуються методу контролю, зазначеного у вашому сертифікаті, оформіть всі підписи і направте за адресою:

1

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

ВІДПОВІДЬ

1.1

Прізвище, ім'я по батькові

1.2

Домашня адреса

1.3

Місце роботи

1.4

Метод контролю, з якого сертифікований фахівець

1.5

Виробничий сектор

1.6

Рівень кваліфікації

1.7

Номер сертифіката компетентності, дата видачі

1.8

Відомості про стан здоров'я (медична довідка)

(підпис)

(П. І. Б. спеціаліста)

(підпис)

(П. І. Б. керівника підприємства)

печатка

_____________

(дата)

Висновок експерта:

(підпис)

(П. І. Б. експерта)

Продовження додатка №1

2

МЕТОД УЛЬТРАЗВУКОВИЙ

ВІДПОВІДЬ

2.1

Проведені види робіт з УЗК і об'єкти, на яких виконано контроль (зазначеним методом)

2.2

Об'єм і періодичність проведення робіт з контролю за рік

2.3

Коли фахівець останній раз проводив контроль (копія висновку)

2.4

Чи є методика контролю (найменування, реєстраційний номер)

2.5

Чи допускалися порушення в роботі фахівця

(так або ні, якщо "так", то які і коли)

2.6

Відомості про підвищення кваліфікації (коли, де, фах)

2.7

Яким приладом проводиться контроль (тип, виробник)

2.8

Які типи перетворювачів використовуються

2.9

Які стандартні зразки використовуються для перевірки параметрів контролю (тип)

2.10

Які стандартні зразки використовуються для настройки бракувальної чутливості

(підпис)

(П. І. Б. спеціаліста)

(підпис)

(П. І. Б. керівника підприємства)

печатка

_____________

(дата)

Висновок експерта:

(підпис)

(П. І. Б. експерта)

Продовження додатка №1

3

МЕТОД РАДІАЦІЙНИЙ

ВІДПОВІДЬ

3.1

Проведені види робіт із РК і контрольовані об'єкти(зазначеним методом)

3.2

Об'єм і періодичність проведення робіт з контролю за рік

3.3

Коли фахівець останній раз проводив контроль(копія висновку)

3.4

Чи є методика контролю (найменування, реєстраційний номер)

3.5

Чи допускалися порушення в роботі фахівця(так або ні, якщо "так", то які і коли)

3.6

Відомості про підвищення кваліфікації(коли, де, фах)

3.7

Які рентгенівські апарати (дефектоскопи) використовуються при контролі (тип, виробник)

3.8

Які види індикації і типи плівок використовуються при контролі

3.9

Які еталони чутливості використовуються при контролі

3.10

З якого документа вибираєтьсясхема просвічування

(підпис)

(П. І. Б. спеціаліста)

(підпис)

(П. І. Б. керівника підприємства)

печатка

_____________

(дата)

Висновок експерта:

(підпис)

(П. І. Б. експерта)

Продовження дадатка №1

4.

МЕТОД КАПІЛЯРНИЙ

ВІДПОВІДЬ

4.1

Проведені види робіт із КД і контрольовані об'єкти

(зазначеним методом)

4.2

Об'єм і періодичність проведення робіт з контролю за рік

4.3

Коли фахівець останній раз проводив контроль

(копія висновку)

4.4

Чи є методика контролю

(найменування, реєстраційний номер)

4.5

Чи допускалися порушення в роботі фахівця

(так або ні, якщо "так", то які і коли)

4.6

Відомості про підвищення кваліфікації

(коли, де, фах)

4.7

Яка чутливість забезпечується при контролі

4.8

Які комплекти дефектоскопічних матеріалів використовуються

4.9

Які стандартні зразки використовуються

4.10

Застосовувані норми оцінки

(підпис)

(П. І. Б. спеціаліста)

(підпис)

(П. І. Б. керівника підприємства)

печатка

_____________

(дата)

Висновок експерта:

(підпис)

(П. І. Б. експерта)

Продовження додатка N 1

5

МЕТОД МАГНІТНИЙ

ВІДПОВІДЬ

5.1

Проведені види робіт і МК і контрольовані об'єкти

(зазначеним методом)

5.2

Об'єм і періодичність проведення робіт з контролю за рік

5.3

Коли фахівець останній раз проводив контроль

(копія висновку)

5.4

Чи є методика контролю

(найменування, реєстраційний номер)

5.5

Чи допускалися порушення в роботі фахівця

(так або ні, якщо "так", то які і коли)

5.6

Відомості про підвищення кваліфікації

(коли, де, фах)

5.7

Який дефектоскоп використовується при контролі

(тип, виробник)

5.8

Який спосіб (способи) намагнічування використовується при контролі

5.9

На якому рівні чутливості проводиться контроль

5.10

Які дефектоскопічні матеріали використовуються

при контролі

(підпис)

(П. І. Б. спеціаліста)

(підпис)

(П. І. Б. керівника підприємства)

печатка

_____________

(дата)

Висновок експерта:

(підпис)

(П. І. Б. експерта)

Продовження додатка N 1

6

МЕТОД ВИХРОСТРУМОВИЙ

ВІДПОВІДЬ

6.1

Проведені види робіт із НК і контрольовані об'єкти

(зазначеним методом)

6.2

Об'єм і періодичність проведення робіт з контролю за рік

6.3

Коли фахівець останній раз проводив контроль

(копія висновку)

6.4

Чи є методика контролю

(найменування, реєстраційний номер)

6.5

Чи допускалися порушення в роботі фахівця

(так або ні, якщо "так", то які і коли)

6.6

Відомості про підвищення кваліфікації

(коли, де, фах)

6.7

Які прилади використовуються при контролі

(тип, виробник)

6.8

Які типи перетворювачів використовуються при контролі

6.9

Яка чутливість забезпечується при контролі

(підпис)

(П. І. Б. спеціаліста)

(підпис)

(П. І. Б. керівника підприємства)

печатка

_____________

(дата)

Висновок експерта:

(підпис)

(П. І. Б. експерта)

Продовження додатка N 1

7

МЕТОД ВІЗУАЛЬНИЙ

ВІДПОВІДЬ

7.1

Проведені види робіт із НК і контрольовані об'єкти

(указаним методом)

7.2

Обсяг і періодичність проведення робіт з контролю за рік

7.3

Коли фахівець останній раз проводив контроль

(копія висновку)

7.4

Чи є методика контролю (найменування, реєстраційний номер)

7.5

Чи допускалися порушення в роботі фахівця

7.6

Відомості про підвищення кваліфікації (коли, де, фах)

7.7

Чи застосовуються оптичні засоби при контролі

7.8

Норми оцінки якості, що застосовуються

7.9

Вимірювальний інструмент, що застосовується

(підпис)

(П. І. Б. спеціаліста)

(підпис)

(П. І. Б. керівника підприємства)

печатка

_____________

(дата)

Висновок експерта:

(підпис)

(П. І. Б. експерта)

Завантажити