НПАОП 0.00-4.05-11Порядок видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки (2012)

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А
від 26 жовтня 2011 р. N 1107
Київ

Про затвердження Порядку видачі дозволів
на виконання робіт підвищеної небезпеки та на
експлуатацію (застосування) машин, механізмів,
устатковання підвищеної небезпеки

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 927 від 10.10.2012 }


Відповідно до статті 21 Закону України "Про охорону праці"
Кабінет Міністрів Українип о с т а н о в л я є:

1. Затвердити Порядок видачі дозволів на виконання робіт
підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин,
механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 15 жовтня 2003 р.
N 1631 "Про затвердження Порядку видачі дозволів
Державним комітетом з нагляду за охороною праці та його
територіальними органами" (Офіційний вісник України, 2003 р.,
N 42, ст. 2222);

пункт 11 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів
України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від
11 березня 2004 р. N 313 (Офіційний вісник України,
2004 р., N 10, ст. 617).


Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Інд. 70


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 жовтня 2011 р. N 1107

ПОРЯДОК
видачі дозволів на виконання робіт підвищеної
небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин,
механізмів, устатковання підвищеної небезпеки


1. Цей Порядок визначає процедуру видачі або відмови у
видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання
Держгірпромнаглядом та його територіальними органами дозволів на
виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію
(застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної
небезпеки (далі - дозвіл).

2. Дія цього Порядку не поширюється на державні
аварійно-рятувальні служби та їх формування, які в установленому
порядку пройшли атестацію, а також на органи військового
управління, військові частини, військові навчальні заклади,
установи та організації Збройних Сил, інші військові формування,
які утворені відповідно до законів та в яких до виконання робіт
підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин,
механізмів, устатковання підвищеної небезпеки не залучаються
наймані працівники.

3. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

висновок експертизи - документ, який складається експертною
організацією за результатами проведення експертизи стану охорони
праці та безпеки промислового виробництва суб'єкта господарювання
за формою, розробленою Держгірпромнаглядом і затвердженою в
установленому порядку, містить інформацію про відповідність
(невідповідність) об'єкта експертизи вимогам законодавства з
питань охорони праці та промислової безпеки і на підставі якого
приймається рішення щодо видачі дозволу;

експертні організації - експертно-технічні центри, що
належать до сфери управління Держгірпромнагляду, або незалежні
експертні організації, які забезпечують науково-технічну підтримку
державного нагляду у сфері промислової безпеки та охорони праці;

експлуатація машин, механізмів, устатковання підвищеної
небезпеки - довготривалий період використання під час виробничого
процесу машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки з
урахуванням їх експлуатаційних характеристик;

застосування машин, механізмів, устатковання підвищеної
небезпеки - використання машин, механізмів, устатковання
підвищеної небезпеки за призначенням згідно з результатами оцінки
їх відповідності вимогам законодавства з питань охорони праці та
промислової безпеки;

науково-технічна підтримка державного нагляду у сфері
промислової безпеки та охорони праці - технічна, експертна
діяльність за напрямами, розробленими Держгірпромнаглядом і
затвердженими в установленому порядку, що спрямована на підвищення
ефективності контрольно-наглядової діяльності у зазначеній сфері.
{ Абзац шостий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 927 від 10.10.2012 }

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах
України "Про охорону праці" та "Про дозвільну систему
у сфері господарської діяльності" .

4. Вимоги до експертних організацій розробляються
Держгірпромнаглядом та затверджуються за погодженням з
Антимонопольним комітетом в установленому порядку.

5. Плата за проведення експертизи стану охорони праці та
безпеки промислового виробництва суб'єкта господарювання
визначається експертними організаціями відповідно до Порядку
визначення граничного розміру тарифу на проведення експертизи
стану безпеки промислового виробництва суб'єкта господарювання,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
4 листопада 2009 р. N 1251 ( Офіційний вісник
України, 2009 р., N 91, ст. 3079).

6. Дозвіл за формою згідно з додатком 1 видається:

роботодавцеві - на виконання робіт підвищеної небезпеки, що
зазначені у додатку 2, або на експлуатацію машин, механізмів,
устатковання підвищеної небезпеки, що зазначені у додатку 3;

виробникові або постачальникові машин, механізмів,
устатковання підвищеної небезпеки (далі - виробник або
постачальник) - на застосування машин, механізмів, устатковання
підвищеної небезпеки, що зазначені у додатку 3.

У разі коли дозвіл на застосування машин, механізмів,
устатковання підвищеної небезпеки отримано виробником або
постачальником до прийняття зобов'язань щодо їх постачання,
роботодавець може застосовувати зазначені машини, механізми,
устатковання на підставі завіреної в установленому законодавством
порядку копії дозволу, одержаної від такого виробника або
постачальника.

7. Дозвіл видається:

Держгірпромнаглядом - на виконання робіт підвищеної
небезпеки, що зазначені у пунктах 1, 3-5 додатка 2; { Абзац другий
пункту 7 в редакції Постанови КМ N 927 від
10.10.2012 }

територіальним органом Держгірпромнагляду - на виконання
робіт підвищеної небезпеки, крім тих, що зазначені в абзаці
другому цього пункту, та на експлуатацію (застосування) машин,
механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, що зазначені у
додатку 3. { Абзац третій пункту 7 в редакції Постанови КМ N 927
від 10.10.2012 }

При цьому дозвіл територіальним органом видається за місцем
державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи -
підприємця.


{ Пункт 8 виключено на підставі Постанови КМ N 927
від 10.10.2012 }


9. Для одержання дозволу, який видає:

1) територіальний орган Держгірпромнагляду, - роботодавець,
виробник або постачальник (уповноважена ним особа) подає особисто
чи надсилає рекомендованим листом з описом вкладення до державного
адміністратора заяву за формою, затвердженою постановою Кабінету
Міністрів України від 7 грудня 2005 р. N 1176 "Про
затвердження форми заяви на одержання суб'єктом господарювання або
уповноваженою ним особою документів дозвільного характеру"
(Офіційний вісник України, 2005 р., N 49, ст. 3074; 2008 р., N 68,
ст. 2267), до якої додається:

на виконання робіт підвищеної небезпеки - висновок експертизи
щодо додержання вимог законодавства з питань охорони праці та
промислової безпеки під час виконання заявлених робіт;

на експлуатацію машин, механізмів, устатковання підвищеної
небезпеки - висновок експертизи щодо додержання вимог
законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки під
час експлуатації заявлених машин, механізмів, устатковання та їх
відповідності вимогам зазначеного законодавства;

на застосування машин, механізмів, устатковання підвищеної
небезпеки - висновок експертизи щодо відповідності таких машин,
механізмів, устатковання вимогам законодавства з питань охорони
праці та промислової безпеки;

2) Держгірпромнагляд, - роботодавець (уповноважена ним особа)
подає особисто чи надсилає рекомендованим листом з описом
вкладення заяву за формою згідно з додатком 4, до якої додається
висновок експертизи, зазначений в абзаці другому підпункту 1 цього
пункту.

Забороняється вимагати для одержання дозволу документи, не
передбачені цим Порядком.

{ Пункт 9 в редакції Постанови КМ N 927 від 10.10.2012 }

10. Строк видачі дозволу або повідомлення роботодавця,
виробника або постачальника про відмову у його видачі становить
десять робочих днів з дня отримання документів, зазначених у
пункті 9 цього Порядку.

У разі коли в установлений строк роботодавцеві, виробникові
або постачальникові не видано або не надіслано дозвіл чи рішення
про відмову у його видачі, він має право через десять робочих днів
з дня закінчення такого строку виконувати роботи підвищеної
небезпеки та/або експлуатувати (застосовувати) машини, механізми,
устатковання підвищеної небезпеки, зазначені в його заяві, згідно
із Законом України "Про дозвільну систему у сфері господарської
діяльності" .

11. Рішення про відмову у видачі дозволу приймається у
випадках, передбачених статтею 21 Закону України "Про охорону
праці" .

12. Видача дубліката дозволу здійснюється відповідно до
Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської
діяльності" .

13. Переоформлення дозволу чи повідомлення роботодавця,
виробника або постачальника про відмову у його переоформленні
здійснюється відповідно до Законів України "Про охорону праці"
та "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" .

14. Дія дозволу поширюється на всю територію України.

Роботодавець, який отримав дозвіл і має намір виконувати
роботи підвищеної небезпеки та/або експлуатувати (застосовувати)
машини, механізми, устатковання підвищеної небезпеки (у тому числі
відокремленим підрозділом), повинен письмово повідомити про це
територіальний орган Держгірпромнагляду за місцем виконання таких
робіт та/або експлуатації (застосування) таких машин, механізмів,
устатковання не пізніше ніж за десять робочих днів до початку їх
виконання та/або експлуатації (застосування) з наданням копії
дозволу.

15. Строк дії дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки
або на експлуатацію машин, механізмів та устатковання підвищеної
небезпеки становить п'ять років.

Строк дії дозволу продовжується органом, що його видав.

У разі коли під час строку дії дозволу роботодавцем не
порушено його умов, строк дії такого дозволу продовжується на
наступні п'ять років на підставі заяви роботодавця, поданої за
формою згідно з додатком 5, та оригіналу дозволу.

Якщо під час строку дії дозволу роботодавцем порушено його
умови, зокрема не дотримано вимог законодавства з питань охорони
праці та промислової безпеки під час виконання робіт підвищеної
небезпеки, що зазначені у пункті 1 додатка 2, чи допущено
виникнення аварій та/або нещасних випадків, пов'язаних з
виробництвом, із смертельними або тяжкими наслідками, строк дії
дозволу продовжується на підставі зазначеної заяви, оригіналу
дозволу і нового позитивного висновку експертизи щодо додержання
вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки
під час виконання зазначених у дозволі робіт підвищеної небезпеки
та/або експлуатації машин, механізмів, устатковання підвищеної
небезпеки.

16. Дозвіл на застосування машин, механізмів та устатковання
підвищеної небезпеки є безстроковим.

17. Дозвіл може бути анульований у випадках, передбачених
статтею 21 Закону України "Про охорону праці".

Рішення про анулювання дозволу приймається органом, що його
видав.

Дія дозволу припиняється через десять робочих днів з дня
прийняття рішення про його анулювання.

18. Роботодавець, виробник або постачальник повинен протягом
десяти робочих днів після одержання повідомлення про анулювання
дозволу подати оригінал такого дозволу або його дублікат до
органу, що видав дозвіл, особисто чи надіслати рекомендованим
листом з описом вкладення.

Зазначений орган робить на оригіналі дозволу або його
дублікаті позначку про анулювання дозволу, вносить відповідну
інформацію до реєстру дозволів та повертає протягом трьох робочих
днів оригінал дозволу або його дублікат роботодавцеві, виробникові
або постачальникові.

19. У разі анулювання дозволу роботодавець, виробник або
постачальник може отримати новий дозвіл відповідно до вимог цього
Порядку.

20. Держгірпромнагляд та його територіальні органи ведуть
реєстр дозволів в установленому ним порядку, узагальнюють
інформацію про видані та анульовані дозволи і оприлюднюють її у
засобах масової інформації та на власному веб-сайті.

21. Виконання робіт підвищеної небезпеки, що зазначені у
додатку 6, експлуатація (застосування) машин, механізмів,
устатковання підвищеної небезпеки, що зазначене у додатку 7,
здійснюються роботодавцем на підставі декларації відповідності
його матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань
охорони праці та промислової безпеки.

Зазначена декларація подається роботодавцем за формою згідно
з додатком 8 у двох примірниках особисто чи надсилається
рекомендованим листом з описом вкладення до територіального органу
Держгірпромнагляду за місцем виконання таких робіт не пізніше ніж
за п'ять робочих днів до початку їх виконання відповідно до
Порядку повідомлення державного адміністратора або дозвільного
органу про відповідність матеріально-технічної бази суб'єкта
господарювання вимогам законодавства, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 17 травня 2006 р. N 685
(Офіційний вісник України, 2006 р., N 20, ст. 1482; 2010 р., N 35,

ст. 1213).


Додаток 1
до Порядку

Державний Герб України

Державна служба гірничого нагляду та промислової безпеки

___________________________________________________
(найменування територіального органу в разі видачі
дозволу таким органом)


ДОЗВІЛ

N _______________


Дозволяється ________________________________________________
(повне найменування юридичної особи,

__________________________________________________________________
місце державної реєстрації, код платника податків

__________________________________________________________________
згідно з ЄДРПОУ, код виду діяльності згідно з КВЕД або

__________________________________________________________________
прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця,

__________________________________________________________________
серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання,

__________________________________________________________________
номер облікової картки платника податків (не зазначається

__________________________________________________________________
фізичними особами, які через свої релігійні переконання

__________________________________________________________________
відмовляються від прийняття реєстраційного номера

__________________________________________________________________
облікової картки платника податків та повідомили

__________________________________________________________________
про це відповідний орган державної податкової служби

__________________________________________________________________
і мають відмітку в паспорті);

__________________________________________________________________
у разі потреби - відокремлений підрозділ, який виконуватиме

__________________________________________________________________
роботи підвищеної небезпеки або експлуатуватиме (застосовуватиме)

__________________________________________________________________
машини, механізми, устатковання підвищеної небезпеки)


виконувати _______________________________________________________
(найменування виду робіт підвищеної небезпеки,

__________________________________________________________________
у разі потреби - місце їх виконання)

або експлуатувати (застосовувати) ________________________________
(найменування машин, механізмів,

__________________________________________________________________
устатковання підвищеної небезпеки, їх тип, марка,

__________________________________________________________________
дата виготовлення, країна походження,

__________________________________________________________________
у разі потреби - місце їх експлуатації (застосування)

на підставі ______________________________________________________
(найменування документів із зазначенням

__________________________________________________________________
їх реєстраційних даних у дозвільному органі)

за умови додержання вимог законодавства з питань охорони праці та
промислової безпеки.

Дозвіл діє з ____ _________ 20__ р. до ____ _________ 20__ р.
(у разі виконання робіт підвищеної небезпеки або експлуатації
машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки) або з

____ ____________ 20__ р. (у разі застосування машин, механізмів,
устатковання підвищеної небезпеки).


Керівник (заступник керівника)
органу, що видав дозвіл __________ ______________________
(підпис) (ініціали та прізвище)

М.П.

____ __________ 20__ р.

Строк дії дозволу продовжено до ______ ______________ 20__ р.

на підставі _____________________________________________________.
(найменування документа)


Керівник (заступник керівника)
органу, що видав дозвіл __________ ______________________
(підпис) (ініціали та прізвище)

М.П.


Додаток 2
до Порядку

ПЕРЕЛІК
видів робіт підвищеної небезпеки


1. Технічний огляд, випробування, експертне обстеження,
технічне діагностування машин, механізмів, устатковання підвищеної
небезпеки, що зазначені у додатку 3 до Порядку видачі дозволів на
виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію
(застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної
небезпеки та пункті 1 додатку 7 до такого Порядку.

2. Монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне
обслуговування, реконструкція машин, механізмів, устатковання
підвищеної небезпеки, що зазначені у додатку 3 до Порядку видачі
дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на
експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання
підвищеної небезпеки.

3. Виробництво, переробка, розподіл та застосування шкідливих
небезпечних речовин 1, 2 і 3 класу небезпеки, а також аміаку,
водню та продуктів розділення повітря.

4. Вибухові роботи та роботи, пов'язані з використанням
енергії вибуху.

5. Утилізація зброї, звичайних видів боєприпасів та виробів
ракетної техніки.

6. Газонебезпечні роботи та роботи у вибухопожежонебезпечних
зонах.

7. Переробка нафти, вуглеводневих газів і конденсату.

8. Спорудження магістральних газопроводів, нафтопроводів і
продуктопроводів (нафтопродуктопроводів, аміакопроводів,
етиленопроводів тощо), систем газопостачання природним та
зрідженим газом.

9. Роботи з вироблення агломерату, коксу, розплавів чорних і
кольорових металів та сплавів на основі таких металів, заготовок
для прокатного виробництва, готового прокату, металевих труб і
феросплавів.

10. Буріння, експлуатація та капітальний ремонт свердловин
під час геологічного вивчення і розробки родовищ корисних копалин.

11. Зберігання балонів, контейнерів, цистерн та інших
ємностей із стисненим, зрідженим, отруйним, вибухонебезпечним та
інертним газом, їх заповнення, спорожнення і ремонт.

12. Роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В
та в зонах дії струму високої частоти.

13. Підземні та відкриті гірничі роботи.

14. Маркшейдерські роботи.

15. Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах,
бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях,
боксах, топках, трубопроводах).

16. Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри
або в зоні розташування підземних комунікацій чи під водою.

17. Водолазні роботи.

18. Роботи верхолазні та скелелазні, що виконуються на висоті
5 метрів і більше над поверхнею ґрунту, з перекриття або робочого
настилу, та роботи, що виконуються за допомогою підйомних і
підвісних колисок, механічних підіймачів та будівельних
підйомників.

19. Зведення, монтаж і демонтаж будинків, споруд, зміцнення
їх аварійних частин, електропрогрівання бетону та
електророзморожування ґрунтів.

20. Будівництво, ремонт, експлуатація та ліквідація підземних
споруд, не пов'язаних з видобутком корисних копалин.

21. Лісосічні роботи, трелювання, транспортування та сплав
лісу.

22. Роботи із збагачування корисних копалин.

23. Зварювальні, газополум'яні, наплавні роботи.

24. Обстеження, ремонт та чищення димарів, повітропроводів.

25. Роботи із збереження та переробки зерна.

26. Звалювання та розпилювання блоків природного каменю.


Додаток 3
до Порядку

ПЕРЕЛІК
машин, механізмів,
устаткування підвищеної небезпеки


1. Устатковання, пов'язане з використанням, виготовленням,
переробкою, зберіганням, транспортуванням, утилізацією чи
знешкодженням небезпечних або шкідливих речовин.

2. Технологічне устатковання та лінійні частини магістральних
газопроводів, нафтопроводів, продуктопроводів
(нафтопродуктопроводів, аміакопроводів, етиленопроводів тощо).

3. Технологічне устатковання, лінійні частини та їх елементи
систем газопостачання природним і зрідженим газом суб'єктів
господарювання та населених пунктів, а також газовикористовуюче
обладнання потужністю понад 100 кВт.

4. Технологічне устатковання систем промислового та
міжпромислового збору нафти і газу.

5. Технологічне устатковання об'єктів нафтогазовидобувної
промисловості.

Завантажити