НПАОП 00.0-6.13-05Положення про порядок організації державного нагляду за охороною праці та гірничого нагляду в системі Держнаглядохоронпраці України

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці

30.03.2004 № 92

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 31 серпня 2004 р. за № 1074/9673

Положення

про порядок організації державного нагляду за

охороною праці та гірничого нагляду в системі

Держнаглядохоронпраці України

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ

Н А К А З

30.03.2004 №92

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

31 серпня 2004 р.

за № 1074/9673

Про затвердження Положення про порядок

організації державного нагляду за охороною

праці та гірничого нагляду в системі

Держнаглядохоронпраці України

З метою забезпечення єдиного підходу щодо організації і здійснення державного нагляду за охороною праці та гірничого нагляду у різних галузях суспільного виробництва, на виконання Закону України "Про охорону праці" ( 2694-12) та Положення про Державний комітет України з нагляду за охороною праці, затвердженого Указом Президента України від 16 січня 2003 року № 29 ( 29/2003),Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Положення про порядок організації державного нагляду за охороною праці та гірничого нагляду в системі Держнаглядохоронпраці України (далі - Положення), що додається.

2. Начальникам управлінь і відділів центрального апарату Комітету, територіальних управлінь та державних інспекцій охорони праці, державним інспекторам Держнаглядохоронпраці України забезпечити здійснення нагляду за охороною праці згідно з цим Положенням.

3. Визнати таким, що втратив чинність наказ Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 31.05.95 № 82 ( z0211-95) "Про затвердження Порядку організації державного нагляду за охороною праці в системі Держнаглядохоронпраці", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 11.07.95 за № 211/747.

4. Управлінню організації державного нагляду та обліку травматизму (Толмачов В.В.) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Журналу "Охорона праці" (Яковенко М.Г.) опублікувати Положення у черговому номері журналу після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.

6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Держнаглядохоронпраці України Семка О.П.

Голова Комітету С.Сторчак

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державного комітету

України з нагляду

за охороною праці

30.03.2004 № 92

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

31 серпня 2004 р.

за № 1074/9673

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок організації державного нагляду

за охороною праці та гірничого нагляду в системі

Держнаглядохоронпраці України

Розділ 1. Загальні положення

Це Положення встановлює єдині вимоги щодо організації і здійснення державного нагляду за дотриманням законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці.

Положення поширюється на центральний апарат Держнаглядохоронпраці України та його територіальні органи; на підприємства, установи, організації незалежно від форм власності та видів економічної діяльності; на фізичних осіб, які використовують найману працю.

Державний нагляд - діяльність структурних підрозділів і посадових осіб Держнаглядохоронпраці України, що спрямована на забезпечення виконання органами виконавчої влади, суб'єктами господарювання і працівниками вимог законів та інших нормативно-правових актів, які регулюють питання промислової безпеки і безпеки праці в процесі трудової діяльності та додержання трудових прав працівників з питань охорони праці.

Розділ 2. Галузь застосування

Держнаглядохоронпраці України здійснює державний нагляд за дотриманням законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці та державний гірничий нагляд згідно пунктів 7, 8, 9, 11 Положення про Державний комітет України з нагляду за охороною праці, затвердженого Указом Президента України 16.01.2003 № 29 ( 29/2003).

Розділ 3. Порядок проведення державного

нагляду структурними підрозділами

Держнаглядохоронпраці України

3.1. Державний нагляд здійснюється шляхом проведення перевірок підприємств (об'єктів), організацій, установ структурними підрозділами Держнаглядохоронпраці України згідно з цим Положенням.

Перевірки дотримання підприємствами, установами, організаціями та громадянами актів законодавства, правил і норм щодо ведення робіт, пов'язаних з геологічним вивченням надр, їх використанням і охороною, а також використанням і переробкою мінеральної сировини проводяться відповідно до Положення про порядок здійснення державного гірничого нагляду, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.95 № 134 ( 134-95-п).

3.2. Посадова особа, яка здійснює державний нагляд за охороною праці під час перевірки повинна мати при собі посвідчення, а при перевірці режимних об'єктів - додатково допуск, оформлений у встановленому порядку, згідно з законодавством.

3.3. Під час проведення перевірки посадова особа Держнаглядохоронпраці України повинна дотримуватись правил етикету, забезпечити збереження службової та комерційної таємниці суб'єкта підприємницької діяльності, що перевіряється.

Інформація, доступ до якої обмежений, використовується у порядку, встановленому законодавством.

3.4. Перед початком перевірки посадова особа Держнаглядохоронпраці України повинна ознайомитись з технічною та технологічною документацією підприємства (об'єкта), матеріалами перевірок з питань безпеки праці, проведених спеціалістами та керівниками структурних підрозділів, у тому числі службами охорони праці і технічного нагляду підприємства (об'єкта). Крім того, посадова особа повинна ознайомитися зі станом виконання заходів щодо створення безпечних умов праці, що були розроблені та затверджені за результатами попередніх перевірок підприємства (об'єкта) та з урахуванням висновків комісій з розслідування нещасних випадків і аварій.

Усі види перевірок проводяться у присутності роботодавця або уповноваженої ним особи.

3.5. У разі створення перешкод проведенню перевірки посадова особа Держнаглядохоронпраці України звертається до правоохоронного органу.

3.6. Результати кожної перевірки оформлюються актом перевірки, а у разі виявлення, під час перевірок підприємств (об'єктів), порушень з питань охорони праці, охорони надр посадова особа Держнаглядохоронпраці України складає припис до якого:

вноситься запис про характер та зміст порушень безпеки праці, промислової безпеки (охорони надр), про невиконання законів та інших нормативних актів (вказуються позначення нормативного акта, його пункти, статті і т.ін.), а також вимоги до роботодавця щодо усунення цих порушень;

вноситься запис про заборону, зупинку, припинення, обмеження роботи та експлуатації окремих виробництв, цехів, дільниць, робочих місць, будівель, споруд, приміщень, випуск та експлуатацію машин, механізмів, устаткування, транспортних та інших засобів праці, виконання певних робіт, застосування нових небезпечних речовин, а також про порушення умов виданих дозволів ( Заборона - припинення роботи окремого виробництва, цеху, дільниці, робочого місця; експлуатації будівлі, споруди, приміщення; випуску машин, механізмів, устаткування, транспортних та інших засобів праці;

застосування нових небезпечних речовин. Зупинка - припинення дії (руху) машини, механізму, устаткування, транспортного та іншого засобу праці. Припинення - заборона на певний час виконання окремих робіт. Обмеження роботи - зменшення технологічного навантаження окремого виробництва, цеху, дільниці, машини, механізму, устаткування, транспортного та іншого засобу праці);

зазначається вимога до роботодавця про складання заходів щодо усунення виявлених порушень вимог законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці (охорони надр) та письмове інформування щодо виконання цих заходів.

Форма припису наведена в додатку 1.

Припис (перший примірник) видається в установленому порядку роботодавцю, керівнику чи іншій посадовій особі підприємства або фізичній особі, яка відповідно до законодавства використовує найману працю, керівнику міністерства або іншого центрального органу виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевої державної адміністрації та органу місцевого самоврядування. Другий примірник припису залишається у посадової особи Держнаглядохоронпраці України для узагальнення виявлених недоліків, підготовки звітів та контролю його виконання.

3.7. Об'єкт, експлуатація якого зупинена, пломбується відповідно до вимог Інструкції про порядок зупинки експлуатації об'єктів при наявності порушень нормативних актів про охорону праці, затвердженої наказом Держнаглядохоронпраці України 30.12.94 № 133 ( z0003-95) (зареєстрована в Міністерстві юстиції України 05.01.95 за № 3/539).

3.8. Поновлення експлуатації окремих виробництв, цехів, дільниць, робочих місць, будівель, споруд, приміщень, випуску та експлуатації машин, механізмів, устаткування, транспортних та інших засобів праці, виконання певних робіт, застосування нових небезпечних речовин здійснюється після усунення порушень, відмічених у приписі, та отримання від посадової особи Держнаглядохоронпраці України рішення про поновлення експлуатації цього об'єкта (додаток 2).

Рішення про поновлення експлуатації об'єкта приймається посадовою особою Держнаглядохоронпраці України (або іншою посадовою особою, яка його заміщує) після перевірки достовірності усунення порушень.

При повторному порушенні вимог нормативно-правових актів з охорони праці під час виконання робіт підвищеної небезпеки або експлуатації об'єкта, машини, механізму, устаткування підвищеної небезпеки роботодавцю видається припис, здійснюється зупинка в установленому порядку та порушується питання щодо анулювання дозволу відповідно до Порядку видачі дозволів Державним комітетом України з нагляду за охороною праці та його територіальними органами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.10.2003 № 1631 ( 1631-2003-п).

3.9. У випадку самовільного поновлення експлуатації зупиненого об'єкта проводиться повторна зупинка цього об'єкта посадовою особою Держнаглядохоронпраці України і вживаються заходи згідно із законом щодо притягнення до відповідальності посадових осіб, дії або бездіяльність яких привела до цього порушення.

Рішення на відновлення експлуатації зупиненого об'єкта у таких випадках видається керівником територіального управління або за його дорученням начальником державної інспекції.

3.10. У разі виявлення посадовими особами Держнаглядохоронпраці України порушень вимог нормативно-правових актів з охорони праці, які створюють загрозу життю або здоров'ю працівників, вони вправі надсилати роботодавцю подання (додаток 3) щодо невідповідності посадових осіб, які допустили ці порушення, займаній посаді або передавати матеріали органам прокуратури для притягнення цих осіб до відповідальності згідно із законом.

3.11. Перевірки поділяються на планові та позапланові.

Планові перевірки встановлюються структурним підрозділом з урахуванням специфічних особливостей, стану охорони праці та промислової безпеки на конкретних підприємствах, об'єктах.

Періодичність проведення планових перевірок встановлюється в залежності від характеру економічної діяльності цих суб'єктів, їх кількості та навантаження на посадову особу структурного підрозділу.

Періодичність перевірки стану обліку, зберігання, перевезення і використання вибухових матеріалів, виготовлення найпростіших вибухових речовин визначається та встановлюється начальником територіального управління, але не рідше одного разу на півріччя.

Позапланові перевірки проводяться у разі: росту виробничого травматизму; допущення аварії або групового чи смертельного нещасного випадку; надходження скарги; невиконання роботодавцем вимог раніше виданого припису; ненадходження інформації щодо усунення недоліків, вказаних у приписі.

Позапланові перевірки проводяться за наказом територіального управління або Держнаглядохоронпраці України.

3.12. Планові та позапланові перевірки, в залежності від їх мети та завдань, поділяються на: оперативні, цільові, комплексні.

3.12.1. Оперативна перевірка - це перевірка стану охорони праці; організації робіт з безпеки праці; контролю достовірності наданої роботодавцем інформації про усунення порушень нормативних актів з питань охорони праці, зазначених у раніше виданих приписах, щодо прийняття рішення про поновлення експлуатації тимчасово зупиненого об'єкта; здійснення нагляду за об'єктами, що будуються, та участі в роботі комісій з прийняття їх в експлуатацію тощо.

Оперативні перевірки проводяться посадовою особою Держнаглядохоронпраці України протягом, як правило, 1-2 робочих днів у різні зміни, у тому числі у вихідні та святкові дні.

3.12.2. Цільова перевірка - це перевірка з метою поглибленого вивчення конкретних питань з охорони праці відповідних виробничих підрозділів і служб.

Цільові перевірки проводяться посадовою особою або комісією тривалістю до 5 робочих днів.

Результат оперативної, цільової перевірки оформлюється актом перевірки за формою згідно з додатком 4.

3.12.3. Комплексна перевірка - це всебічна і детальна перевірка безпеки праці, функціонування системи управління охороною праці, технічного стану обладнання, що експлуатується, безпечного ведення робіт на підприємствах (об'єктах), установах, організаціях, в адміністративному районі, місті тощо. Тривалість комплексної перевірки встановлюється, як правило, до 10 робочих днів.

У випадку специфічних особливостей виробництва підвищеної небезпеки, значної кількості технологічних процесів, кількості робочих місць з важкими та шкідливими умовами праці, чисельності працівників, а також складності використовуваного обладнання, устаткування, машин, механізмів, різновидностей використовуваної сировини, енергоносіїв тощо тривалість комплексної перевірки може бути подовжено до 15 робочих днів.

Результат комплексної перевірки оформлюється актом перевірки згідно з додатком 5.

Результат комплексної перевірки підприємств, об'єктів, адміністративного району, міста тощо розглядається на засіданні відповідної Ради з питань безпечної життєдіяльності населення (за згодою) або Ради територіального управління за участю членів комісії, представників організацій, які брали участь в перевірці, керівників і посадових осіб підприємств, організацій, установ із заслуховуванням роботодавців окремих підприємств, де встановлено незадовільний стан охорони праці та низький рівень профілактичної роботи.

Результати комплексної перевірки окремого підприємства (об'єкта), у разі необхідності, розглядаються на Раді територіального управління з заслуховуванням звіту роботодавця з цих питань.

3.13. Рішення про проведення і тривалість цільової чи комплексної перевірки та про склад комісії приймається відповідним територіальним органом Держнаглядохоронпраці України. Склад комісії у кожному конкретному випадку визначається з урахуванням специфічних особливостей підприємств (об'єктів) та завдань перевірки. До складу комісії включаються державні інспектори різних видів нагляду. Це оформлюється наказом відповідного структурного підрозділу Держнаглядохоронпраці України.

До складу комісії можуть включатися (за їх згодою) представники центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, галузевих профспілок, регіональних профоб'єднань та інших організацій.

3.14. Письмове повідомлення про проведення планової комплексної перевірки (планової цільової перевірки, що проводить комісія) надсилається роботодавцю, місцевим державним адміністраціям (органам місцевого самоврядування) за 30 робочих днів до початку перевірки.

3.15. При необхідності, результати перевірок висвітлюються в засобах масової інформації та друкуються в інформаційних листках.

3.16. За результатами перевірки роботодавець розробляє заходи щодо усунення виявлених порушень законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці (охорони надр).

Посадова особа Держнаглядохоронпраці України може брати участь у розробці цих заходів.

Начальник управління

організації державного нагляду

та обліку травматизму В.Толмачов

Додаток 1

до п. 3.6 Положення про порядок організації державного нагляду за охороною праці та гірничого нагляду в системі Держнаглядохоронпраці України

Державний

Герб

України

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ

(ДЕРЖНАГЛЯДОХОРОНПРАЦІ УКРАЇНИ)

(назва структурного підрозділу Держнаглядохоронпраці України)

(адреса, тел., факс)

ПРИПИС

№ ""200р.

(кому - прізвище, ініціали роботодавця, уповноваженої особи)

(назва підприємства /об'єкта/, установи, організації, адреса, код основного виду економічної діяльності)

Мною

(посада, прізвище, ініціали посадової особи)

за участю

(посада, прізвище, ініціали)

у присутності

(прізвище, ініціали роботодавця, відповідальної особи)

з

год.

"

"

2004р. по

год.

"

"

2004р.

проведена

перевірка стану охорони праці (охороні надр) на (в)

(вид перевірки)

(назва підприємства, цеха, дільниці, роботи, об'єкта, устаткування)

На підставі статті 39 Закону України "Про охорону праці", статті 63 Кодексу України про надра, Положення про Держнаглядохоронпраці України, затвердженого Указом Президента України від 16 січня 2003 року № 29/2003:

I. Вимагаю усунути порушення і недоліки в галузі охорони праці (охорони надр).

№ з/п

Зміст виявленого порушення

Посилання на нормативний акт, пункт, статтю, що порушено

Відмітка про виконання (дата)

1

2

3

4

II. Забороняю, зупиняю, припиняю, обмежую роботу, експлуатацію окремого виробництва, цеху, дільниці, робочого місця, будівлі, споруди, приміщення, випуск та експлуатацію машин, механізмів, устаткування, транспортних та інших засобів праці, виконання певних робіт, застосування нових небезпечних речовин, до усунення порушень, які створюють загрозу життю працівників і приведення у відповідність вимогам нормативно-правових актів з охорони праці та отримання рішення на поновлення роботи, експлуатації.

№ з/п

Найменування роботи, об'єкта, машини, механізму, устаткування і таке інше (місце знаходження, інвентарний номер)

Посилання на № з/п розділу І припису

Рішення посадової особи

Відповідальна особа за збереження та цілісність пломби

посада

прізвище, ініціали

підпис

час, дата

1

2

3

4

5

6

7

8

III. Пропоную розробити план заходів щодо усунення виявлених порушень законів та інших нормативних актів про охорону праці (охорону надр) та один примірник надати мені.

IV. Про усунення порушень та виконання заходів інформувати мене письмово.

Припис видав:

(підпис)

(посада, прізвище, ініціали)

(дата)

Припис отримав:

(підпис)

(посада, прізвище, ініціали)

(дата)

Начальник управління

організації державного нагляду

та обліку травматизму В.Толмачов

Додаток 2

до п. 3.8 Положення про порядок організації державного нагляду за охороною праці та гірничого нагляду в системі Держнаглядохоронпраці України

Державний

Герб

України

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ

(ДЕРЖНАГЛЯДОХОРОНПРАЦІ УКРАЇНИ)

(назва структурного підрозділу Держнаглядохоронпраці України)

(адреса, тел., факс)

РІШЕННЯ

про поновлення проведення роботи, експлуатації

об'єкта, машини, механізму, устаткування

№ від ""200р.

На підставі:

повідомлення

(назва підприємства /об'єкта/, установи, організації, адреса, код

основного виду економічної діяльності)

від

"

"

2004р.

за підписом

(посада, прізвище, ініціали роботодавця)

перевірки від

"

"

2004р. №

(посада, прізвище, ініціали посадової особи Держнаглядохоронпраці України)

Завантажити