НПАОП 0.00-7.16-18Вимоги до експертних організацій, які мають намір виконувати (виконують)експертизу стану охорони праці та безпеки промислового виробництва

НПАОП 0.00-7.16-18


МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

12.04.2018 № 507

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

07 травня 2018 р.

за № 569/32021

Про затвердження Вимог до експертних організацій, які мають намір виконувати
(виконують) експертизу стану охорони праці та безпеки промислового виробництва

Відповідно до статті 21 Закону України «Про охорону праці», пункту 4 Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року № 1107 (зі змінами), та пункту 8 Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року № 423 (зі змінами),НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити Вимоги до експертних організацій, які мають намір виконувати (виконують) експертизу стану охорони праці та безпеки промислового виробництва, що додаються.

 2. Департаменту заробітної плати та умов праці (Товстенко О.П.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

 3. Цей наказ набирає чинності через шість місяців з дня його офіційного опублікування.

 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Крентовську О.П.

М

А. Рева

іністр

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства соціальної політики України 12.04.2018 № 507

Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

07 травня 2018 р.

за № 569/32021

ВИМОГИ

до експертних організацій, які мають намір виконувати (виконують)
експертизу стану охорони праці та безпеки промислового виробництва

 1. Загальні положення

 1. Ці Вимоги є обов’язковими для суб’єктів господарювання незалежно від форми власності, які мають намір виконувати (виконують) експертизи у сфері охорони праці та безпеки промислового виробництва інших суб’єктів господарювання (далі - експертна організація), а саме:

експертизу стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб’єкта господарювання під час виконання робіт підвищеної небезпеки;

експертизу стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб’єкта господарювання під час експлуатації машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки;

експертизу щодо відповідності машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки вимогам законодавства про охорону праці та промислової безпеки з метою отримання дозволу на їх застосування.

Ці Вимоги спрямовані на забезпечення якісного та професійного рівня експертних організацій для проведення експертиз у сфері охорони праці, зазначених у цьому пункті (далі - експертиза), з метою підвищення стану охорони праці та безпеки промислового виробництва у суб’єктів господарювання на виробничих об’єктах.

 1. Експертна організація зобов’язана мати:

перелік робіт підвищеної небезпеки та/або перелік машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, зазначених у додатках 2, 3 до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 року № 1107, експертизу яких вона має намір виконувати;

установчі документи;

фахівців, які мають підтверджену в установленому порядку кваліфікацію у визначеній сфері і безпосередньо проводять експертизу стану охорони праці та безпеки промислового виробництва (далі - експерти технічні). Відомості про експертів технічних, які проводять експертизу стану охорони праці та безпеки промислового виробництва, визначено у додатку 1 до цих Вимог;

комплект документів, необхідних для проведення експертизи стану охорони праці та безпеки промислового виробництва, згідно з додатком 2 до цих Вимог. Комплект документів може зберігатися в паперовому або електронному вигляді;

досвід здійснення науково-технічної підтримки державного нагляду у сфері промислової безпеки та охорони праці згідно з додатком 3 до цих Вимог;

накази про призначення відповідальних осіб відповідно до пункту 5 розділу ІІ цих Вимог;

порядок обліку, зберігання результатів проведених експертиз, затверджений експертною організацією.

II. Вимоги до експертних організацій

 1. Експертна організація повинна:

мати статус юридичної особи та матеріально-технічне забезпечення, необхідне для виконання своїх завдань;

бути акредитованою Національним агентством з акредитації України як орган з інспектування, що здійснює інспектування як третя сторона;

не бути пов’язаною з проектуванням, виготовленням, постачанням, придбанням, володінням, користуванням (експлуатацією, введенням в експлуатацію), монтажем, налагодженням, технічним обслуговуванням, ремонтом, модернізацією, реконструкцією чи заміною устаткування, на яке видається висновок експертизи;

провадити діяльність з експертизи із забезпеченням технічної компетентності, не піддаватися будь-якому тиску та спонуканню, зокрема фінансового характеру, що можуть впливати на її судження або результати її діяльності, особливо з боку осіб чи груп осіб, заінтересованих у результатах такої діяльності;

забезпечити незалежність оплати праці керівника експертної організації, його заступників та експертів технічних від кількості проведених експертиз чи їх результатів;

здійснювати свою діяльність з урахуванням галузі діяльності суб’єкта господарювання, що замовляє роботи (далі - заявник), його структури, технології виробництва;

мати достатню кількість компетентного персоналу для належного виконання своїх завдань (не менше двох експертів технічних з кожного напряму діяльності заявника).

 1. З метою відшкодування наслідків можливої шкоди під час проведення експертизи експертна організація укладає договір добровільного страхування відповідальності перед третіми особами відповідно до пункту 15 статті 6 Закону України «Про страхування».

 2. Експертна організація, яка бере участь у діяльності секторальної чи міжсекторальної групи, утвореної відповідно до напряму експертної діяльності, забезпечує інформування свого персоналу, відповідального за виконання завдань з експертизи, про таку діяльність. Документи, підготовлені за результатами роботи зазначеної групи, застосовуються експертною організацією як загальні настанови.

 3. Керівник експертної організації, яка має бути основним місцем його роботи, повинен мати вищу технічну освіту зі ступенем магістра і практичний стаж роботи у сфері діяльності органу з інспектування не менше трьох років.

Керівник експертної організації забезпечує організацію проведення експертизи.

 1. Керівник експертної організації повинен призначити осіб, відповідальних за:

облік, зберігання заявок та результатів проведених експертиз;

функціонування системи управління якістю робіт з проведення експертиз.

Відповідальні особи призначаються з числа працівників експертної організації, яка є основним місцем їх роботи.

 1. Для всіх працівників експертної організації має бути розроблено посадові інструкції, що визначають їх завдання, права, обов’язки, відповідальність, а також кваліфікаційні вимоги (освіта, досвід роботи).

 2. Експерти технічні мають бути забезпечені:

спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту відповідно до нормативно-правових актів з охорони праці та колективного договору;

інструкціями з охорони праці, які регламентують безпечне проведення експертизи.

 1. Експертна організація має забезпечити:

декларування відповідності власної матеріально-технічної бази вимогам законодавства у сфері охорони праці та безпеки промислового виробництва в установленому порядку;

відповідність власних приміщень для проведення експертизи вимогам законодавства про охорону праці, правилам протипожежної безпеки, санітарно-гігієнічним та державним будівельним нормам;

наявність опису процедур, згідно з якими проводиться експертиза, що забезпечують прозорість і відтворюваність таких процедур;

застосування відповідних правил, методик, настанов та процедур для виконання всіх завдань, які виконує експертна організація;

побудовану та впроваджену систему управління охороною праці, яка має передбачати підготовку, прийняття та реалізацію завдань щодо здійснення організаційних

,

економічних, технічних, профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров’я та працездатності працівників у процесі проведення експертизи;

ведення окремого діловодства з реєстрації та зберігання заявок на проведення експертизи і матеріалів за результатами її проведення;

систему контролю за правильністю оформлення висновків експертизи за результатами її проведення;

облік та розгляд претензій, спірних питань;

утворення (ведення) архіву висновків експертизи та звітів за результатами експертизи, на підставі яких видано висновок про відповідність (невідповідність) об’єкта експертизи вимогам законодавства про охорону праці та промислової безпеки;

внесення інформації до бази даних висновків експертиз, створеної з урахуванням методичних рекомендацій Держпраці.

 1. Робочі місця експертів технічних з наявністю шкідливих та небезпечних для здоров’я і життя факторів виробничого середовища мають бути атестовані відповідно до Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 серпня 1992 року № 442.

Керівник експертної організації повинен забезпечити проведення для зазначених фахівців попередніх та періодичних медичних оглядів відповідно до Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21 травня 2007 року № 246, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 липня 2007 року за № 846/14113.

Д

О. Товстенко

иректор Департаменту
заробітної плати та умов праціДодаток 1

до Вимог до експертних організацій, які мають намір виконувати (виконують) експертизу стану охорони праці та безпеки промислового виробництва (пункт 2 розділу І)

ВІДОМОСТІ
про експертів технічних, які проводять експертизу стану охорони праці та безпеки
промислового виробництва

Прізвище, ім’я та по батькові

Освіта, спеціальність

Досвід з проведення експертизи (за останні 3 роки)

Номер посвідчення

Дата останньої атестації

Примітка

1

2

3

4

5

6

Додаток 2

до Вимог до експертних організацій, які мають намір виконувати (виконують) експертизу стану охорони праці та безпеки промислового виробництва (пункт 2 розділу І)

КОМПЛЕКТ
документів, необхідних для проведення експертизи стану охорони праці та безпеки
промислового виробництва

Позначення документа

Назва документа

Наявність змін до документа (коли та ким внесено)

1

2

3

Додаток 3

до Вимог до експертних організацій, які мають намір виконувати (виконують) експертизу стану охорони праці та безпеки промислового виробництва (пункт 2 розділу І)

ДОСВІД
здійснення науково-технічної підтримки державного нагляду у сфері промислової
безпеки та охорони праці

№з/п

Вид діяльності

Кількість виконаних робіт за останні три роки

1

Участь у розробленні та впровадженні нормативно-правових актів з охорони праці та/або організаційно-методичних документів:

основний розробник

співрозробник

2

Доповіді на семінарах, конференціях, симпозіумах з питань охорони праці та промислової безпеки

3

Публікації в засобах масової інформації на актуальні теми з питань охорони праці та промислової безпеки

3


Завантажити