НПАОП 10.0-5.08-04Інструкція з виміру концентрації пилу в шахтахта обліку пилових навантажень

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Держнаглядохоронпраці України

від 26.10.2004 р. № 236

НПАОП 10.0-5.08-04

ІНСТРУКЦІЯ

З ВИМІРУ КОНЦЕНТРАЦІЇ ПИЛУ В ШАХТАХ
ТА ОБЛІКУ ПИЛОВИХ НАВАНТАЖЕНЬ 12

До пунктів 3.6.9, 8.2.3 Правил безпеки у вугільних шахтах

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1. Концентрація пилу у рудниковому повітрі визначається у вагових (гравіметричних) показниках (мг/м3). Залежно від мети вимірювання визначається максимальна разова (оперативний пиловий контроль) або середньозмінна (періодичний пиловий контроль) концентрація усього пилу, що витає в повітрі.

Значення максимальної разової концентрації пилу використовується з метою оцінки ефективності заходів щодо знепилювання.

Значення середньозмінної концентрації пилу використовується з метою оцінки умов праці за пиловим фактором (шляхом порівняння отриманих значень із гранично допустимими концентраціями пилу) і врахуванням пилових навантажень на робітників.

  1. Виміри концентрації пилу у шахтах повинні провадитися шляхом відбору проб пилу аспіраційними приладами (пробонабірниками) епізодичної дії або вимірювання концентрації пилу переносними пиломірами, допущеними до використання у вугільних шахтах.

З метою оперативного пилового контролю допускається використання апаратури стаціонарного автоматичного контролю за допомогою датчиків, встановлених у гірничих виробках.

З метою періодичного пилового контролю можна застосовувати індивідуальні пробонабірники.

  1. Виміри концентрації пилу повинні провадитися особами, які пройшли навчання за спеціальною програмою і склали екзамен.

 1. ОПЕРАТИВНИЙ ПИЛОВИЙ КОНТРОЛЬ

  1. Виміри концентрації пилу повинні проводитися під час виконання основних виробничих процесів. Періодичність вимірювань - не рідше одного разу на місяць. Якщо запилення повітря під час виконання окремих виробничих процесів не перевищує гранично допустимих концентрацій, вимірювання можна провадити не рідше одного разу на рік або за необхідністю.

  2. Оперативний пиловий контроль проводиться дільницею ВТБ. Допускається проводити виміри працівниками ДАРС /ДВГРС/.

  3. Вимірювання концентрації пилу повинні проводитися згідно з графіком, який за 15 днів до початку місяця складається керівником дільниці ВТБ і затверджується технічним керівником підприємства.

  4. Відбір проб пилу або вимірювання концентрації пилу повинні проводитися на середині висоти виробки, а у виробках висотою понад 2 м - на висоті 1,5 м від підошви.

В очисних виробках пологих і похилих пластів відбір проб або заміри концентрації пилу повинні провадитися над конвеєром.

Замірний переріз повинен розташовуватися в таких місцях залежно від типу джерела пилу:

під час виймання вугілля комбайнами або відбійними молотками на крутих пластах - у виробці з вихідним вентиляційним струменем, що прилягає до лави, за 10-15 м від лінії вибою;

під час виймання вугілля комбайнами і стругами на похилих і пологих пластах - у лаві за 10-15 м від вентиляційного штреку;

під час щитового виймання крутих пластів - на робочому місці машиніста;

під час проведення підготовчих виробок - за 25-30 м від вибою;

у конвеєрних виробках - в 10-15 м від кожного пункту перевантаження вугілля за напрямом руху повітря.

  1. Тривалість вимірювання максимальної разової концентрації пилу повинна становити не менше як 30 хв. при нормальному ході основного пилоутворювального процесу. Під час використання аспіраційних приладів або інших пилопробонабірників може провадитися безперервний відбір однієї або послідовно декількох проб. Середнє значення концентрації пилу визначається як середнє арифметичне окремих визначень. При цьому вміст пилу в повітрі обчислюють за формулою:

C = (Wi - W2 )-1000, мг/м3,
ut

деW1 -вага фільтру з пилом, мг;

W2 -вага чистого фільтру, мг;

u - продуктивність аспіраційного приладу або пилопробонабірника, л/хв.;

t -тривалість відбору проби, хв.

  1. На дільниці ВТБ повинен вестися журнал обліку концентрації пилу за установленою формою (додаток 1).

Допускається ведення обліку концентрації пилу з використанням комп’ютера.

Журнал повинен зберігатися на шахті протягом не менше як 2 роки.

  1. Для всіх діючих очисних і підготовчих виробок повинні встановлюватися технічно досяжні рівні залишкової запиленості повітря. Для встановлення технічно досяжного рівня залишкової запиленості повітря повинні бути визначені концентрації пилу в місцях, що вказані в п. 2.4 цієї Інструкції, при дотриманні параметрів знепилення, встановлених Інструкцією з комплексного знепилення повітря.

Результати замірів розглядаються й приймаються як технічно досяжний рівень залишкової запиленості повітря комісією у складі головного інженера підприємства (голова), начальника дільниці ВТБ і технічного інспектора праці профспілки. Прийняте рішення оформлюється актом і погоджується з МакНДІ.

Термін дії прийнятих значень технічно досяжних рівнів залишкової запиленості повітря не повинен перевищувати один рік.

  1. Результати наступних планових замірів концентрації пилу, що вказані у п. 2.1 цієї Інструкції, повинні порівнюватися із встановленими для даного вибою технічно досяжного рівня залишкової запиленості повітря. Якщо виміряна концентрація пилу буде перевищувати технічно досяжний рівень залишкової запиленості повітря, роботи у вибої повинні бути зупинені і прийняті всі необхідні заходи щодо зниження запиленості повітря до рівня, що вимагається.

 1. ПЕРІОДИЧНИЙ ПИЛОВИЙ КОНТРОЛЬ

  1. Виміри концентрації пилу повинні проводитися на всіх робочих місцях. Періодичність вимірів - не рідше одного разу на квартал. Якщо запилення повітря на окремих робочих місцях не перевищує гранично допустимих концентрацій, вимірювання можна проводити не рідше одного разу на рік або за необхідністю.

  2. Періодичний пиловий контроль проводиться працівниками ДАРС /ДВГРС/ або спеціалізованою організацією.

  3. Вимірювання концентрації пилу повинні проводитися згідно з графіком (Додаток 2), який за 15 днів до початку кварталу складається керівником дільниці ВТБ, узгоджується з ДАРС /ДВГРС/ або спеціалізованою організацією і затверджується технічним керівником підприємства.

  4. Пиломір або пробонабірник повинен розташовуватися, як правило, у зоні дихання того, хто працює, але не далі як 0,5 м від його обличчя. В окремих випадках допускається розташування пробонабірника на відстані не більше ніж 1 м від того, хто працює, за напрямом руху вентиляційного струменя.

  5. Вимірювання середньозмінної концентрації пилу повинно вестися протягом не менше як 75% тривалості зміни за умови охоплення усіх виробничих операцій протягом зміни, перерв у роботі та виконання установленої норми виробки не менше ніж на 80%.

Відбір проб або заміри концентрації пилу повинні оформлятися актом-нарядом (Додаток 3). Результати вимірів, оформлені у вигляді повідомлення (Додаток 4), передаються шахті у дводенний строк.

 1. ОБЛІК ПИЛОВИХ НАВАНТАЖЕНЬ

  1. На кожній дільниці шахти повинен вестися журнал обліку пилових навантажень робітників та посадових осіб (Додаток 5).

  2. У кінці кожного кварталу до журналу заносять на кожного працівника дані про кількість відпрацьованих змін та середньозмінної концентрації пилу на робочому місці на підставі записів у табелях виходів, книзі нарядів та повідомлень про результати вимірів концентрації пилу.

Відповідальність за ведення журналу покладається на керівника дільниці.

Журнал повинен бути пронумерований, прошнурований та скріплений печаткою шахти.

Журнал обліку пилових навантажень повинен зберігатися не менше як 25 років.

  1. Пилове навантаження працівника шахти розраховується за формулою:

П=0,001-kC-Q-t-N,

деП -пилове навантаження, г;

k -коефіцієнт, що враховує наявність респіратора (за відсутності респіратора приймається рівним 1, за наявності - 0,1);

С -середньозмінне запилення повітря, мг/м3;

Q -середньозмінний об’єм легеневої вентиляції, м3/хв. (визначається важкістю роботи, яка виконується, і приймається по таблиці 1);

t -тривалість робочої зміни, хв.;

N - число змін, відпрацьованих у запиленій атмосфері;

0,001 - коефіцієнт переведення міліграмів у грами.Професія

Виконувана робота

Об’єм легеневої вентиляції, м3/хв.

Машиніст вугільного комбайна

Виймання вугілля комбайном

0,020

Помічник машиніста

Те саме

0,025

Г ірничоробочий очисного вибою

Кріплення, управління покрівлею, пересування конвеєра

0,030

Виймання вугілля у ніші, викладання бутових смуг

0,025-0,030

Виймання вугілля відбійними молотками

0,035

Доставка матеріалів

0,025-0,030

Машиніст прохідницького комбайна

Проведення виробок

0,023

Помічник машиніста прохідницького комбайна

Те саме

0,027

Прохідник

Встановлення кріплення

0,030

Буріння шпурів, свердловин

0,028

Машиніст підзем-них установок

Обслуговування машин

0,015

Електрослюсар

Те саме

0,015

Г ірничоробочий

Кріплення підготовчих виробок, ремонтні роботи

0,025

Доставлення матеріалів

0,020

Майстер-підривник

0,020

Гірничий майстер

Нагляд

0,015

Таблиця 1  1. К

   Об’єм легеневої вентиляції

   Критичні за пневмоконіозом пилові навантаження

   онтроль пилового навантаження на шахті повинен здійснюватися посадовою особою, призначеною наказом керівника підприємства. Вказана особа щорічно підраховує пилові навантаження шляхом підсумовування навантажень за квартали. Отримане значення підсумовується з пиловими навантаженнями за попередній період. Якщо сума пилових навантажень буде перевищувати гранично-допустиме пилове навантаження, значення якого приведене у таблиці 2, працівник шахти повинен бути виведений з роботи у запиленій атмосфері.

Об’єм легеневої вентиляції, м3/хв.

Граничнодопустимі пилові навантаження (грам) для видів пилу

Породний, вугільно- породний

Вугільнопород- ний, вугільний

Вугільний

Антрацитовий

Вміст вільного діоксиду кремнію, %

Від 10 до 70

Від 5 до 10

До 5

До 50

0,02

290

510

1450

880

0,03

330

540

1800

940

0,04

335

545

1850

950

Таблиця 2Дата виміру, номер повідомлення

IO

Найменування виробки, місце виміру

иэ

Роботи, що виконуються у момент виміру

Jx.

Тип і кількість працюючих машин і механізмів

C/1

Способи і засоби боротьби з пилом

Швидкість повітря у місці вимірювання, м/с

Концентрація пилу середньозмінна, мг/м3

00

Технічно досяжний рівень залишкової запиленості повітря мг/м3

організація, до складу якої входить підприємство


03S

ДОДАТОК 2

УЗГОДЖЕНО

Командир взводу ДАРС /ДВГРС/ або командир іншої спеціалізованої організації

ЗАТВЕРДЖУЮ

Технічний керівник шахти

“” 200__ р.

“” 200__ р.ГРАФІК
виміру концентрації пилу в гірничих
виробках шахти

організація, до складу якої входить підприємство

на квартал 200 р.

Найменування виробки

Місце виміру

Число вимірів

Примітка

1

2

3

4Керівник дільниці ВТБ ДОДАТОК 3

АКТ-НАРЯД
на вимірювання концентрації пилу

Цей акт складено про те, що 200 р. зроблено вимірювання

концентрації пилу в гірничих виробках

шахти організації, до складу якої входить підприємство

Найменува ння виробки

Місце виміру

Роботи, що виконувал ись у момент виміру

Тип пиломіру (пробона-бірного пристрою) і його заводський номер

Номер проби

Тривалість виміру, хв.

Об’ємна швидкість протягування повітря через фільтр, л/хв.

1

2

3

4

5

6

7Керівник дільниці ВТБ

Представник ДАРС /ДВГРС/ або іншої спеціалізованої організаціїДОДАТОК 4

Повідомлення №від “” 200 р. про результати вимірів

концентрації пилу в гірничих виробках шахти організації, до складу якої входить підприємство

Дата вимірів

Номер акту- наряду

Найменування виробки

Місце виміру

Роботи, що виконували сь під час вимірів

Номер проби

Концентраці я пилу, мг/м3

1

2

3

4

5

6

71— к

Дата

IO

Прізвище, ім’я, по батькові

иэ

Табельний номер

4^

Найменування гірничої виробки, де знаходилось робоче місце

Характеристика виконуваної роботи

Кількість відпрацьованих змін

о

Середньозмінна концентрація пилу на робочому місці, мг/м3

00

Пилове навантаження

Сумарне пилове навантаження з початку року, г1 Пилове навантаження - маса пилу, що потрапила до органів дихання за строк роботи у контакті з

2пилом

Завантажити