НПАОП 1.8.20-1.06-99 ПРАВИЛА ОХРАНЫ ТРУДА ДЛЯ РАБОТНИКОВ МЯСОПЕРЕРAБАЮЩИХ ЦЕХОВ

МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Комітет по нагляду за охороною праці України

--------------------------------------------------------------

ДЕРЖАВНИЙ НОРМАТИВНИЙ АКТ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ

ДНАОП 1.8.20-1.06-99

П Р А В И Л А

ОХОРОНИ ПРАЦІ ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ

М`ЯСОПЕРЕРОБНИХ ЦЕХІВ

Київ

ДЕРЖАВНИЙ НОРМАТИВНИЙ АКТ ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Державного комітету

по нагляду за охороною праці

від 05.05.99 № 81

ДНАОП 1.8.20-1.06-99

П Р А В И Л А

ОХОРОНИ ПРАЦІ ДЛЯ працівників

м`ясопереробних цехів

Київ

Передмова

РОЗРОБЛЕНО -

науково-дослідним, проектно-технологічним та впроваджуваль-ним центром організації праці і управління виробництвом Укооп-спілки (Укоопоргтехцентром)

ВНЕСЕНО -

галузевим управлінням по нагляду в АПК Держнаглядохоронпраці України

ВВЕДЕНО -

ВВОДИТЬСЯ ВПЕРШЕ

З введенням в дію цих Правил вважати такими, що не застосовуються на території Україні:

НАОП 1.8.20-2.01-85 М`ясопереробне виробництво. Загальні вимоги безпеки (ОСТ 49-215-85);

НАОП 1.8.20-2.04-80 Процеси обваловування та жилування м`яса в мясній промисловості. Вимоги безпеки (ОСТ 49-150-80);

НАОП 1.8.20-2.19-85 Виробництво м`ясних напівфабрикатів та пельменів. Вимоги безпеки (ОСТ 49-217-85);

НАОП 1.8.20-2.25-81 Шприцювання фаршем та формування ковбасних виробів. Вимоги безпеки (ОСТ 49-176-81).

З М І С Т

1.

ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

1

2.

НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

1

3.

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

11

4.

ВИМОГИ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ

13

5.

ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ДО УСТАТКУВАННЯ, РУЧНОГО ІНСТРУМЕНТУ, ІНВЕНТАРЯ

18

5.1.

Загальні вимоги

18

5.2.

Контрольно-вимірювальні прилади, автоматика, прилади без-пеки і арматура

22

5.3.

Розміщення устаткування

24

5.4.

Автоматичні лінії

25

5.5.

Площадки, сходи, драбини, містки

26

5.6.

Ручний інструмент

28

6.

ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ДО ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ І ОРГАНІ-ЗАЦІЇ РОБОЧИХ МІСЦЬ

29

6.1.

Загальні вимоги

29

6.2.

Обкачування і жилування м`яса

31

6.3.

Посіл м`яса і приготування фаршу

33

6.4.

Приготування льоду

38

6.5.

Формування ковбас (підготування ковбасної оболонки, шприцювання оболонки ковбасним фаршем, в`язання ковбас і на-вішування ковбасних батонів на палки і рами)

38

6.6.

Термічна обробка

41

6.7.

Виробництво напівфабрикатів, пельменів і котлет

44

6.8.

Виробництво м`ясних консервів

48

6.9.

Вимоги до сировини і переробки умовно придатної сировини

51

6.10.

Робота з хімічними речовинами у лабораторії

53

6.11.

Виконання робіт за нарядом-допуском

55

7.

ТРАНСПОРТУВАННЯ (ПЕРЕМІЩЕННЯ) ВАНТАЖІВ, СКЛАДУВАН-НЯ, ВИКОНАННЯ ВАНТАЖО-РОЗВАНТАЖУВАЛЬНИХ РОБІТ

58

7.1.

Загальні вимоги

58

7.2.

Складування

60

7.3.

Експлуатація авто-і електронавантажувачів, електрокар, візків

62

7.4.

Гравітаційні транспортні влаштування

64

7.5.

Електричні тельфери, конвеєри

65

7.6.

Підіймачі для завантаження устаткування

66

7.7.

Вантажо-розвантажувальні роботи на залізничному транспорті

67

7.8.

Вантажо-розвантажувальні роботи на автомобільному транспорті

68

7.9.

Вимоги до тари

69

7.10.

Виконання вантажо-розвантажувальних робіт, переміщення вантажів немеханізованим способом

70

8.

ВИМОГИ ДО ВИРОБНИЧИХ ПРИМІЩЕНЬ, ВІДКРИТИХ ПЛОЩАДОК

72

8.1.

Виробничі приміщення

72

8.2.

Складські приміщення і площадки

74

8.3.

Дільниці технічного обслуговування та ремонту технологічного, виробничого та іншого устаткування

75

9.

САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНІ ВИМОГИ ДО ТЕРИТОРІЇ, ВИРОБНИЧИХ І ДОПОМІЖНИХ ПРИМІЩЕНЬ, УСТАТКУВАННЯ І ТЕХНОЛОГІЧ-НИХ ПРОЦЕСІВ

76

9.1.

Територія

76

9.2.

Улаштування і утримання виробничих приміщень

77

9.3.

Санітарно-гігієнічні вимоги до устаткування і технологічних про-цесів

80

9.4.

Допоміжні приміщення

83

9.5.

Водопостачання і каналізація

86

9.6.

Освітлення

89

9.7.

Мікроклімат на робочих місцях і в приміщеннях

91

9.8.

Шум і вібрація

92

9.9

Особиста гігієна

93

9.10.

Дезінсекція, дератизація

95

10.

ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ДО ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧОГО УСТАТКУВАННЯ

95

10.1.

Вимоги до посудин, що працюють під тиском

95

10.2.

Вимоги до балонів для стиснених, зріджених і розчинених га-зів

98

10.3.

Холодильні установки

100

10.4.

Парові і водогрійні котли

102

10.5.

Ліфти

105

10.6.

Вантажопідіймальні механізми

106

11.

ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКА

107

11.1.

Загальні вимоги

107

11.2.

Обслуговування електрообладнання

109

11.3.

Захисні заходи щодо електробезпеки від ураження електричним струмом

110

11.4.

Робота з переносним електроінструментом

113

11.5.

Захист будівель і споруд від блискавки

114

12.

ВИМОГИ ДО ПРОФЕСІЙНОГО ВІДБОРУ І ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

114

13.

ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ

116

13.1

Загальні положення

116

13.2.

Забезпечення видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту

117

13.3.

Застосування і зберігання засобів індивідуального захисту

118

14.

ОБОВ`ЯЗКИ, ПРАВА, ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ І КОНТРОЛЬ ЗА ДОТ-РИМАННЯМ ЦИХ ПРАВИЛ

120

ДОДАТКИ:

Додаток 1.

Гранично допустимі концентрації шкідливих речовин у по-вітрі робочої зони

121

Додаток 2.

Вимоги безпеки при застосуванні і зберіганні нітриту натрію

123

Додаток 3.

Наряд-допуск на виконання робіт підвищеної небезпеки

126

Додаток 4.

Санітарно-побутові приміщення для робітників, інженерно-технічних працівників і обслуговуючого персоналу, зайнятих безпосередньо на виробництві

128

Додаток 5.

Нормовані значення коефіцієнтів природного освітлення (КЕО) і освітленість на робочих поверхнях при штучному освітленні

131

Додаток 6.

Норми штучної освітленості допоміжних і побутових примі-щень

137

Додаток 7.

Розрахункові температури і кратність повітрообміну в допо-міжних приміщеннях

138

Додаток 8.

Нормовані величини температур, відносної вологості і швидкості руху повітря в робочій зоні виробничих приміщень

140

Додаток 9.

Допустимі рівні виробничого шуму

143

Додаток 10.

Допустимі рівні вібрації

144

Додаток 11.

Допустима сумарна тривалість вібрації ручних машин за змі-ну

146

Додаток 12

Перелік робіт з підвищеною небезпекою

147

Додаток 13.

Марки і характеристики фільтруючих коробок

149

ДНАОП 1.8.20-1.06-99

Правила охорони праці для працівників м`ясопереробних цехів

----------------------------------------------------------------

Дата введення 01.08.99 р.

1. ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Ці Правила поширюються на всіх працівників, які виконують роботи щодо проектування, виготовлення, реконструкції, монтажу, налагодження, ремонту, тех-нічного діагностування та експлуатації ковбасних цехів, цехів з виробництва м`яс-них консервів, кулінарних комбінатів, цехів напівфабрикатів та інших відповідної спеціалізації підприємств незалежно від форми власності.

З введенням у дію цих Правил вважати такими, що не застосовуються на території Україні:

НАОП 1.8.20-2.01-85 М`ясопереробне виробництво. Загальні вимоги безпеки (ОСТ 49-215-85);

НАОП 1.8.20-2.04-80 Процеси обваловування та жилування м`яса в м`ясній промисловості. Вимоги безпеки (ОСТ 49-150-80);

НАОП 1.8.20-2.19-85 Виробництво м`ясних напівфабрикатів та пельменів. Вимоги безпеки (ОСТ 49-217-85);

НАОП 1.8.20-2.25-81 Шприцювання фаршем та формування ковбасних виробів. Вимоги безпеки (ОСТ 49-176-81).

2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ

В цих Правилах посилання на такі нормативно-правові акти:

Позначення

Затвердження

п.п.

нормативного акта

Назва нормативного акта

Дата

(документ,№)

Організація

1

2

3

4

5

1.

Закон України "Про охорону праці”

14.10.92

№ 2695-XII

Верховна

Рада

2.

Закон України "Про пожежну безпеку"

17.12.93

№ 3747-ХII

Верховна

Рада

3.

Закон України" Про дорожній рух"

28.01.93

Верховна

Рада

4.

Закон України "Про забезпечення санітарного та епiдемічного благополуччя населення"

24.02.94

Верховна

Рада

5.

Закон України “Про охорону навколишнього природного середовища”

25.06.91

Верховна

Рада

6.

ДНАОП

0.00-1.02-92

Правила будови і безпечної експлу-атації ліфтів

17.06.92

Держгіртех-нагляд України

7.

ДНАОП

0.00-1.03-93

Правила будови і безпечної експлу-атації вантажопідіймальних кранів

16.12.93

Наказ

№ 128

Держнаг-лядохо-ронпраці

1

2

3

4

5

8.

ДНАОП

0.00-1.07-94

Правила будови та безпечної екслу-атації посудин, що працюють під тиском Зміни:

18.10.94

Наказ №104

11.07.97

Наказ №183

Держнаг-лядохоронпраці

9.

ДНАОП

0.00-1.08-94

Правила будови і безпечної експлу-атації парових і водогрійних котлів

26.05.94

Наказ

№ 51

Держнаг-лядохорон-праці

10.

ДНАОП

0.00-1.09-94

Правила реєстрації та обліку великотоннажних автомобілів та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на ву-лично-дорожній мережі загального користування Зареєстровано:

31.03.94

Наказ

№ 26

12.05.94

№ 98/307

Держнаг-лядохо-ронпраці

Мінюст

України

11.

ДНАОП

0.00-1.11-98

Правила будови і безпечної експлу-атації трубопроводів пари і гарячої води

Зареєстровано:

08.09.98

Наказ

№ 177

07.10.98

№ 636/3076

Держнаг-лядохо-ронпраці

Мінюст України

12.

ДНАОП

0.00-1.13-71

Правила будови і безпечної експлу-атації стаціонарних компресорних установок, повітропроводів і газопроводів

07.12.71

Держгір-технагляд СРСР

13.

ДНАОП

0.00-1.20-98

Правила безпеки систем газопостачання

Зареєстровано:

01.10.97

Наказ

№ 254

15.05.98

№ 318/2758

Держнаг-лядохо-ронпраці

Мінюст України

14.

ДНАОП

0.00-1.21-98

Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів

Зареєстровано:

09.01.98

Наказ №4

10.02.98

№ 93/2533

Держнаг-лядохо-ронпраці

Мінюст України

15.

ДНАОП

0.00-1.22-72

Правила техніки безпеки при експлуатації тепловикористовуючих ус-тановок і теплових мереж

15.06.72

Головдерж-енергонаг-ляд Міне-нергоСРСР

16.

ДНАОП

0.00-1.26-96

Правила будови і безпечної експлу-атації парових котлів з тиском пари не більше 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), водогрійних котлів і водопідігрівачів з температурою нагріву води не ви-ще 115оС Зареєстровано:

Зміни:

Зареєстровано:

23.07.96

Наказ

№ 125

05.11.96

№ 625/1680

24.07.97

Наказ №206

28.08.97

№ 355/2159

Держнаг-лядохо-ронпраці

Мінюст України

Держнаг-лядохо-ронпраці

Мінюст України

1

2

3

4

5

17.

ДНАОП

0.00-1.28-97

Правила охорони праці на автомо-більному транспорті

13.01.97

Наказ

№ 5

Держнаг-лядохо-ронпраці

18.

ДНАОП

0.00-1.29-97

Правила захисту від статичної електрики

22.04.97

Наказ

№ 103

Держнаг-лядохо-ронпраці

19.

ДНАОП

0.00-3.03-98

Типові норми безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту працівникам м`ясної і молочної промисловості

Зареєстровано:

10.06.98

Наказ

№ 116

14.07.98

№ 451/2891

Держнаг-лядохо-ронпраці

Мінюст України

20.

ДНАОП

0.03-3.15-86

Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень №4088-86

1986

Мінохорони

здоров`я СРСР

21.

ДНАОП

0.00-4.03-98

Положення про розслідування та облік нещасних випадків, професiйних захворювань і аварій на під-приємствах, в установах і організаціях

17.06.98

Постанова №923

Кабінет Міністрів України

22.

ДНАОП

0.00-4.04-93

Положення про порядок накладення штрафів на підприємства, установи і організації за порушення норматив-них актів про охорону праці

17.09.93

Постанова

№ 754

Кабінет Міністрів України

23.

ДНАОП

0.00-4.05-93

Положення про видачу Державним комітетом по нагляду за охороною праці власникові підприємства, ус-танови, організації або уповноваженому ним органу дозволу на початок роботи підприємства, установи, організації

06.10.93

Постанова

№ 831

Кабінет Міністрів України

24.

ДНАОП

0.00-4.12-94

Типове положення про навчання, iн-структаж і перевірку знань працівни-ків з питань охорони праці

Зареєстровано:

Зміни:

Зареєстровано:

04.04.94

Наказ

№ 30

12.05.94

№ 95/304

23.04.97

Наказ

№ 109

27.05.97

№ 193/1997

Держнаг-лядохорон-праці

Мінюст України

Держнаг-лядохо-ронпраці

Мінюст України

25.

ДНАОП

0.00-4.15-98

Положення про розробку інструкцій з охорони праці

Зареєстровано:

29.01.98

Наказ №9

07.04.98

№ 226/2666

Держнаг-лядохо-ронпраці Мінюст України

1

2

3

4

5

26.

ДНАОП

0.00-4.21-93

Типове положення про службу охорони праці

Зареєстровано:

Зміни:

Зареєстровано:

03.08.93

Наказ

№ 73

30.09.93

№ 140

17.05.96

Наказ

№ 82

20.08.96

№ 461/1486

Держнаг-лядохо-ронпраці Мінюст України

Держнаг-лядохо-ронпраці

Мінюст України

27.

ДНАОП

0.00-4.26-96

Положення про порядок забезпе-чення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту

Зареєстровано:

29.10.96

Наказ

№ 170

18.11.96

№ 667/1692

Держнаг-лядохо-ронпраці

Мінюст

України

28.

ДНАОП

0.00-8.01-93

Перелік посад посадових осіб, які зобов'язані проходити попередню і періодичну перевірку знань з охоро-ни праці

Зареєстровано:

11.10.93

Наказ

№ 94

20.10.94 № 154

Держнаг-лядохо-ронпраці

Мінюст України

29.

ДНАОП

0.00-8.02-93

Перелік робіт з підвищеною небез-пекою

Зареєстровано:

30.11.93

Наказ

№ 123

23.12.93

№ 196

Держнаг-лядохо-ронпраці

Мінюст України

30.

ДНАОП

0.00-8.03-93

Порядок опрацювання та затверд-ження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на під-приємстві

Зареєстровано:

21.12.93

Наказ

№ 132

07.02.94

№ 20/229

Держнаг-лядохо-ронпраці

Мінюст України

31.

ДНАОП

0.01-1.01-95

НАПБ

А.01.001-95

Правила пожежної безпеки в Украї-ні

Зареєстровано:

14.06.95

Наказ № 400

14.07.95

№ 219/755

МВС

України

Мінюст України

32.

ДНАОП

0.03-1.07-73

Санітарні правила організації технологічних процесів та гiгiєнiчні вимоги до виробничого обладнання

№ 1042-73

1973

Мiнохорони

здоров'я СРСР

33.

ДНАОП

0.03-3.01-71

Санітарні норми проектування промислових підприємств № 245-71

05.11.71

Мiнохорони здоров'я

СРСР

34.

ДНАОП

0.03-3.12-84

Санітарні норми вібрації робочих місць № 3044-84

1984

Мiнохорони здоров'я СРСР

35.

ДНАОП

0.03-3.14-85

Санітарні норми допустимих рівнів шуму на робочих місцях № 3223-85

12.03.85

Мiнохорони здоров'я СРСР

1

2

3

4

5

36.

ДНАОП

0.03-3.28-93

Граничні норми підіймання і перемі-щення важких речей жінками

Зареєстровано:

10.12.93

Наказ

№ 241

22.12.93

№ 194

Мiнохорони здоров'я

України Мінюст України

37.

ДНАОП

0.03-3.29-96

Граничні норми підіймання і перемі-щення важких речей неповнолітніми

Зареєстровано:

22.03.96

Наказ

№ 59

16.04.96

№ 183/1208

Мiнохорони здоров'я

України

Мінюст України

38.

ДНАОП

0.03-4.02-94

Положення про медичний огляд працівників певних категорій

Зареєстровано:

31.03.94

Наказ

№ 45

21.06.94

№ 136/345

Мiнохорони здоров'я України

Мінюст України

39.

ДНАОП

0.03-8.07-94

Перелік важких робіт і робіт з шкід-ливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітнiх

Зареєстровано:

31.03.94

Наказ

№ 46

28.07.94

№ 176/385

Мiнохорони

здоров'я України

Мінюст України

40.

ДНАОП

0.03-8.08-93

Перелік важких робіт і робіт з шкід-ливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок Зареєстровано:

29.12.93

Наказ

№ 256

30.03.94

№ 51/260

Мiнохорони здоров'я України

Мінюст України

41.

ДНАОП

0.05-1.02-93

Правила відшкодування власником підприємства, установи і організації або уповноваженим ним органом шкоди, заподіяної працівникові ушкодженням здоров`я, пов`язаним з виконанням ним трудових обов`яз-ків Зміни:

23.06.93

Постанова №472

08.02.94 Пос-танова №71

18.07.94 Пос-танова №492

03.10.97 Пос-танова №1100

Кабінет Міністрів

України

42.

ДНАОП

0.05-3.03-81

Типові норми безплатної видачi спецодягу, спецвзуття та інших засобів iндивiдуального захисту робітникам і службовцям скрізних професій та посад усіх галузей народного господарства і окремих виробництв

Зміни:

12.02.81 Постанова

№ 47/П-2

21.08.85

Постанова № 289/П-8 06.11.86

Постанова № 476/П-12

Держком- праці СРСР

1

2

3

4

5

43.

ДНАОП

0.05-3.06-22

Про видачу мила на підприємствах

Роз`яснення з цього питання:

06.08.22

Постанова

22.06.24

14.09.26

НКП РРФСР

44.

ДНАОП

0.05-8.04-92

Про порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці

01.08.92

Постанова

№ 442

Кабінет Міністрів України

45.

ДНАОП

7.1.00-1.03-96

Правила охорони праці при експлу-атації баз, складів і сховищ, виконанні вантажо-розвантажувальних робіт на об`єктах оптової торгівлі

08.05.96

Наказ

№ 78

Держнаг-лядохо-ронпраці

46.

ДНАОП

7.1.30-1.02-96

Правила охорони праці для підпри-ємств громадського харчування

26.06.96

Наказ

№ 107

Держнаг-лядохо-ронпраці

47.

НАОП

1.8.20-1.03-84

Правила з охорони праці працівни-ків підприємств м`ясної промисловості від зараження бруцельозом

02.10.84

Мінм`ясо-молпром СРСР

48.

НАОП

1.8.20-1.04-86

Правила з охорони праці працівни-ків підприємств м`ясної промисло-вості від зараження туберкульозом

25.02.86

Мінм`ясо-молпром СРСР

49.

НАОП

2.2.00-1.10-88

Правила будови і безпечної експлу-атації фреонових холодильних уста-новок

27.02.88

Держагро-пром СРСР

50.

НАОП

5.1.11-1.22-90

Правила техніки безпеки і виробничої санітарії при навантажувально-розвантажувальних роботах на залі-зничному транспорті ЦМ-4771

15.02.90

Міністерство шляхів СРСР

51.

НАОП

8.1.00-1.04-90

Правила будови і безпечної експлу-атації аміачних холодильних устано-вок

27.09.90

Держкомітет Ради Мініст-рів СРСР з питань продовольства

52.

ВБН

В.2.2-58.1-94

Проектування складів нафти і нафтопродуктів тиском насичених парів не вище 93,3 кПа

18.03.94

Наказ

№ 133

Держком-нафтогаз України

53.

ВБН-

СГіП-46-3.94

Перелік будівель і приміщень під-приємств міністерства сільського господарства та продовольства України з встановленням їх категорій по вибухопожежній небезпеці, а також класів вибухопожежонебезпечних зон по ПУЕ

10.01.95

Протокол НТР

№ 31

Мінсільгос-прод України

54.

ВСН 205-84

Інструкція по проектуванню електро-установок систем автоматизацiї технологічних процесів

05.04.84

Мiнмонтаж-спецбуд СРСР

55.

ВНТП

532/739-85

Норми технологічного проектування підприємств м`ясної промисловості

27.12.85

Наказ №44

Держагро-пром СРСР

56.

ПУЕ-85

Правила улаштування електроустановок

06.07.84

Мiненерго СРСР

1

2

3

4

5

57.

РД

34.21.122-87

Інструкція по устрою захисту від блискавки будівель і споруд

12.10.87

Мiненерго СРСР

58.

НАПБ

Б.02.003-94

Типове положення про пожежно-технічну комісію

27.09.94

Наказ № 521

МВС України

59

НАПБ

Б.02.004-94

Положення про добровільні пожеж-ні дружини (команди)

27.09.94

Наказ № 521

МВС України

60.

НАПБ

Б.02.005-95

Типове положення про спеціальне навчання, iнструктажі та перевірку знань з питань пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях України

Зареєстровано:

17.11.94

Наказ

№ 628

02.12.94

№ 307/517

МВС України

Мінюст України

61.

НАПБ

Б.02.007-94

Положення про порядок видачі органами державного пожежного нагляду підприємствам, установам, організаціям, орендарям та підприємцям дозволу на початок роботи

Зареєстровано:

26.10.94

Наказ

№ 580

27.10.94

№ 257/467

МВС України

Мінюст України

62.

НАПБ

Б.02.009-94

Положення про порядок накладання штрафів на підприємства, устано-ви і організації за порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, невиконання розпоряджень (приписів) посадових осіб органів державного пожежного нагляду

14.12.94

Постанова

№ 840

Кабінет Міністрів України

63.

НАПБ Б.07.005-86

Визначення категорій приміщень і будівель за вибухопожежною і пожежною небезпекою (ОНТП 24-86)

27.02.86

МВС СРСР

64.

Перелік однотипних за призначенням об`єктів, які підлягають обладнанню автоматичними установками пожежогасіння та пожежної сигна-лізації

Зареєстровано:

20.11.97

Наказ №779

28.11.97

№ 567/2371

МВС

України

Мінюст

України

65.

Правила ветеринарного огляду забійних тварин і ветеринарно-сані-тарної експертизи м`яса і м`ясних продуктів

Зміни:

27.12.83

17.06.88

Держагро-пром

СРСР

66.

Інструкція з проведення ветеринарної дезінфекції, дезінвазії, дезінсекції і дератизації

08.12.68

Мінсільгосп

СРСР

67.

Інструкція з миття і профілактичної дезінфекції на підприємствах м`яс-ної і птахопереробної промисловості

15.01.85

Мінм`ясо-молпром СРСР

1

2

3

4

5

68.

Норми санітарного одягу для пра-цівників м`ясної і молочної промис-ловості, що безпосередньо стикаю-ться з харчовою продукцією

1988

Мінохорони здоров`я

СРСР

69.

Списки виробництв, робіт, цехів, професій і посад, зайнятість праців-ників в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці

17.11.97

Постанова

№ 1290

Кабінет Міністрів України

Завантажити